58/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
zo 6. februára 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V texte zákona sa slová „okresný úrad“, „územie okresu“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „krajský úrad“, „územný obvod kraja“ v príslušnom tvare a slová „obvodný úrad“, „územie obvodu“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“, „územný obvod okresu“ v príslušnom tvare.
2.
§ 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Stavbu pozemnej komunikácie, v ktorej rámci sa buduje cesta a zároveň miestna komunikácia alebo účelová komunikácia, povoľuje špeciálny stavebný úrad príslušný pre pozemnú komunikáciu, ktorá v stavbe prevažuje vecným rozsahom stavebných prác. V pochybnostiach o príslušnosti rozhoduje ministerstvo. Na konanie o určenie príslušnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
3.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ministerstvo vydať rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete [§ 3 ods. 3 písm. d)] iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej doterajší správca alebo vlastník. So súhlasom ministerstva sa prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii na obce môže vykonať bezodplatne. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
4.
V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,“.
5.
V § 6 odseku 6 sa v prvej vete slová „distribúciu, predaj a výmenu“ nahrádzajú slovami „distribúciu a predaj“.
6.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) je zakázané umiestňovať reklamné zariadenia.3) Informačné a propagačné zariadenia je zakázané umiestňovať v stredných deliacich pásoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
7.
V § 8 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
8.
V § 8 novooznačený odsek 12 znie:
„(12)
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje krajský úrad, na ktorého území sa podujatie začína, a to po dohode s dotknutými krajskými úradmi a krajskými dopravnými inšpektorátmi.1b) Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak nadmerná preprava celkovej hmotnosti nad 60 t má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie železničnej dráhy od dráhového správneho úradu. Ak nadrozmerná preprava výšky nad 4,0 m má prechádzať pod trolejovým vedením, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie trolejového vedenia mestskej hromadnej dopravy od jeho správcu alebo vlastníka. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(14)
Ak dopravca nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú a nadrozmernú prepravu zaplatil, colný orgán neprepustí na hraničnom priechode vozidlo zahraničného dopravcu, u ktorého bola zistená nadmerná alebo nadrozmerná preprava.“.
10.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1).“.
11.
V § 22a sa v úvodnej vete za slová „Cestný správny orgán“ vkladajú slová „a obec“ a slovo „uloží“ sa nahrádza slovom „uložia“.
12.
V § 22a písmene g) sa bodka na konci textu nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená h) a ch), ktoré znejú:
„h)
nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pre nadmernú a nadrozmernú prepravu,
ch)
umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.
13.
V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.
14.
V § 24 písmeno n) znie:
„n)
určia podrobnosti na umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách a v ich ochranných pásmach.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky č. 123 až 132.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.