56/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. februára 1997,
ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 267/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 34 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Gustáv Krajči v. r.