56/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1997 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. februára 1997,
ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 267/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 34 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Gustáv Krajči v. r.