55/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ZÁKON
zo 6. februára 1997
o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Ochranná známka
§ 1
(1)
Ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných známok (ďalej len „register“).
(2)
Kolektívna ochranná známka je označenie podľa odseku 1, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov právnickej osoby založenej na ochranu ich záujmov alebo na iný účel (ďalej len „združenie podnikateľov“)1) od tovarov alebo služieb iných podnikateľov, zapísané do registra.
§ 2
(1)
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré
a)
nemožno graficky znázorniť,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,
d)
pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
e)
tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie jeho technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú úžitkovú hodnotu,
f)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
g)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
h)
používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
i)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol.
(2)
Označenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d) možno uznať a zapísať do registra, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o zápis žiada, preukáže, že používaním takého označenia v obchodnom styku, ktoré sa začalo najmenej rok pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra (ďalej len „prihláška“), sa také označenie stalo príznačné pre jej tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať.
§ 3
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zhodné s prihláseným označením iného prihlasovateľa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby so skorším právom prednosti,
c)
zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, ktorá zanikla podľa § 15 ods.1 písm. a), ak sa prihláška podala pred uplynutím dvoch rokov od zániku ochrannej známky; to neplatí, ak o zápis takého označenia požiadal ten, kto bol v čase jej zániku zapísaný ako majiteľ ochrannej známky alebo jeho právny nástupca,
d)
ak niektorý z jeho prvkov je zhodný s ochrannou známkou alebo s prihláseným označením podľa písmena a) až c) a mohlo by to viesť k ich zámene alebo k mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti.
§ 4
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je
a)
zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zameniteľné s označením so skorším právom prednosti, ak je označenie prihlásené pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
c)
zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ktorá sa pred podaním prihlášky obsahujúcej predmetné označenie stala používaním v Slovenskej republike všeobecne známa podľa medzinárodného dohovoru2) pre tovary alebo služby jej majiteľa (ďalej len „všeobecne známa známka“), a ak použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách by poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a takýmto používaním by sa mohli poškodiť záujmy jej majiteľa,
d)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré sa používaním najmenej počas dvoch rokov pred podaním prihlášky stalo príznačné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby v Slovenskej republike,
e)
zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre podnikateľa s rovnakými alebo s podobnými tovarmi alebo službami pred dátumom podania prihlášky,
f)
zhodné alebo zameniteľné s menom a priezviskom, prípadne so pseudonymom alebo s vyobrazením fyzickej osoby, ak by sa zápisom tohto označenia do registra mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti,
g)
zhodné alebo zameniteľné s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti,
h)
zhodné alebo zameniteľné s autorským dielom vytvoreným pred podaním prihlášky, ak by jeho použitím mohli byť dotknuté práva na toto autorské dielo.
DRUHÁ ČASŤ
KONANIE VO VECIACH OCHRANNEJ ZNÁMKY
Prihláška ochrannej známky
§ 5
(1)
Konanie o zápis ochrannej známky do registra sa začína doručením prihlášky ochrannej známky úradu.
(2)
Prihlášku môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „prihlasovateľ“) pre tovary alebo služby, ktoré sú k dátumu podania prihlášky predmetom jej podnikania.
(3)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
b)
znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
c)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra.
(4)
V zozname podľa odseku 3 písm. c) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru.3)
(5)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 6
(1)
Podaním prihlášky úradu, ktorá obsahuje žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa a spĺňa požiadavky podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c), vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.
(2)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, platí aj pre služby; prihlasovateľ musí toto právo uplatniť už v prihláške a v lehote do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
(3)
Právo prednosti podľa odseku 2 možno uplatniť len z jednej prihlášky.
§ 7
(1)
Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu prihláseného označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v prihlásenom označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový ráz označenia. Iné zmeny v prihlásenom označení nie sú po podaní prihlášky prípustné.
(2)
Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; také zúženie nemožno vziať späť.
(3)
Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu do samostatných prihlášok. Právo prednosti z pôvodnej prihlášky sa zachová aj pre prihlášky rozdelené, ak obsahujú len tovary alebo služby uvedené v pôvodnej prihláške.
(4)
Prihlasovateľ môže svoje právo z prihlášky pre tovary alebo služby, ktoré sa v nej uvádzajú, alebo pre ich časť previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ak tieto tovary alebo služby sú k dátumu uzavretia zmluvy predmetom jej podnikania.
§ 8
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky ustanovené pre zápis, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.
(3)
Ak prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis ustanovené zákonom, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o prihláške musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak označenie, ktoré sa má zapísať do registra ako ochranná známka, v deň podania prihlášky nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale prihlasovateľ po podaní prihlášky dodatočne preukáže, že označenie používaním najmenej počas jedného roka v obchodnom styku sa stalo príznačné pre jeho tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať. Za deň podania prihlášky sa v tomto prípade považuje deň, keď sa úradu doručili doklady preukazujúce túto skutočnosť.
(5)
Ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3 a ak spĺňa ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Vestník“).
Námietky proti zápisu do registra
§ 9
(1)
Po zverejnení prihlášky vo Vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra, ktoré doloží dokladmi preukazujúcimi namietané skutočnosti.
(2)
Lehotu na podanie námietok proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra nemožno predĺžiť.
§ 10
(1)
Úrad preskúma, či námietky boli podané oprávnenou osobou v lehote podľa § 9 ods. 1 a či sú odôvodnené a doložené dokladmi, ktoré umožňujú ich preskúmanie.
(2)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak námietky boli podané oneskorene alebo neoprávnenou osobou alebo ak sú neodôvodnené, prípadne ak nie sú doložené dokladmi, ktoré umožňujú ich preskúmanie. O zastavení konania je úrad povinný informovať osobu, ktorá námietky podala.
(3)
Úrad s námietkami podanými podľa § 9, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, oboznámi prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v určenej lehote.
(4)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa odseku 3, úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento následok však musí úrad prihlasovateľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorniť.
§ 11
(1)
Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či prihlásené označenie, ktoré sa má zapísať do registra ako ochranná známka, je spôsobilé na zápis do registra so zreteľom na § 4.
(2)
Ak úrad podľa odseku 1 zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené pre zápis do registra ako ochranná známka, prihlášku zamietne a písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia doručí prihlasovateľovi a osobe, ktorá námietky podala.
§ 12
Zápis ochrannej známky
(1)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona na zápis označenia ako ochrannej známky do registra, úrad prihlásené označenie zapíše do registra.
(2)
Zápisom označenia do registra prihlasovateľ nadobudne práva na ochrannú známku a stáva sa majiteľom ochrannej známky; o zápise vydá úrad majiteľovi ochrannej známky osvedčenie.
(3)
Zápis ochrannej známky oznámi úrad vo Vestníku.
§ 13
Ochranná doba
(1)
Ochranná doba zapísanej ochrannej známky, ak ochranná známka nezanikla podľa § 15, je desať rokov od podania prihlášky úradu (§ 5 ods. 2).
(2)
Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu podanej najskôr v poslednom roku ochrannej doby, nie však neskôr ako šesť mesiacov po jej uplynutí (ďalej len „žiadosť o obnovu zápisu“), ochranná doba ochrannej známky sa obnoví vždy o ďalších desať rokov.
§ 14
Úprava ochrannej známky
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky úrad povolí úpravu ochrannej známky týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po zápise ochrannej známky do registra a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v tejto ochrannej známke do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila jej celkový ráz.
§ 15
Zánik ochrannej známky
(1)
Ochranná známka zaniká
a)
uplynutím ochrannej doby, ak nebola žiadosť o obnovu zápisu podaná včas,
b)
dňom doručenia vyhlásenia majiteľa ochrannej známky úradu, že sa svojho práva na ochrannú známku vzdáva; toto vyhlásenie nemá právne účinky, ak tomu bránia práva tretích osôb,
c)
zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo na ochrannú známku nebolo prevedené alebo neprešlo na nového majiteľa,
d)
výmazom ochrannej známky z registra úradom podľa § 16 a 17.
(2)
Ochranná známka, na ktorej viaznu práva tretích osôb, zanikne podľa odseku 1 písm. b) dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv, prípadne doloží súhlas oprávnených osôb so zánikom ochrannej známky.
(3)
Zánik ochrannej známky zapíše úrad do registra.
Výmaz ochrannej známky
§ 16
(1)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.
(2)
Výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním v obchodnom styku, ktoré sa začalo najmenej jeden rok pred začatím konania o výmaze, sa stala príznačná pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.
(3)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze a majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní.
(4)
Úrad vymaže z registra zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Úrad výmaz nevykoná, ak majiteľ ochrannej známky so skorším právom prednosti strpel počas piatich rokov používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike.
(5)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku bez ohľadu na to, pre aké tovary alebo služby bola zapísaná, ak v konaní začatom na návrh majiteľa všeobecne známej známky zistí, že používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách by poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej známky a takým používaním by sa mohli poškodiť záujmy jej majiteľa. Úrad výmaz nevykoná, ak majiteľ všeobecne známej známky strpel počas piatich rokov používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike.
(6)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka v dôsledku činnosti či nečinnosti jej majiteľa stratila rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sa v obchodnom styku stala označením obvyklým pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.
(7)
Ak je dôvod na výmaz ochrannej známky z registra len tej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vymaže ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(8)
Výmaz ochrannej známky z registra podľa odsekov 1 až 6 možno vykonať aj po zániku ochrannej známky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c), ak navrhovateľ preukáže právny záujem.
§ 17
(1)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka
a)
obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu osobnosti,
b)
obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zapísané v obchodnom alebo v obdobnom registri pred podaním prihlášky zasahuje do jej dobrej povesti,
c)
zasahuje do starších práv na autorské dielo.
(2)
Výmaz sa vykoná, ak o to požiada oprávnená osoba, do šiestich mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(3)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého je použitie tejto ochrannej známky nedovoleným súťažným konaním, pretože nepoctivo ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena vo svete známej známky alebo je tejto známke na ujmu. Výmaz sa vykoná, ak o to požiada majiteľ vo svete známej známky, do šiestich mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(4)
Výmaz ochrannej známky z registra podľa odsekov 1 a 2 možno vykonať aj po zániku ochrannej známky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c), ak žiadateľ preukáže právny záujem.
§ 18
Pri výmaze ochrannej známky podľa § 16 ods. 1 platí, že k jej zápisu do registra nedošlo; inak je výmaz účinný odo dňa začatia konania o výmaze.
§ 19
Spolu s návrhom na začatie konania o výmaze ochrannej známky z registra podľa § 16 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu v sume 2 500 Sk. Úrad kauciu vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na začatie konania o výmaze bol podaný dôvodne.
Osobitné ustanovenia o kolektívnej ochrannej známke
§ 20
(1)
Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie podnikateľov.
(2)
K prihláške okrem náležitostí uvedených v § 5 ods. 3 a 4 treba doložiť
a)
písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia podnikateľov, v ktorej sú určené podmienky užívania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie,
b)
zoznam členov združenia podnikateľov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať, a adresy ich sídiel.
(3)
Na konanie o kolektívnej ochrannej známke sa použijú primerane § 5 až 19.
§ 21
(1)
Výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby kolektívnou ochrannou známkou, pre ktoré je v registri zapísaná, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami majú len členovia združenia podnikateľov zapísaní v registri.
(2)
Úrad na žiadosť majiteľa kolektívnej ochrannej známky doloženej zmluvou o zmene pôvodne uzavretej zmluvy zapíše do registra zmenu v zložení členov združenia podnikateľov.
(3)
Úrad na základe žiadosti členov združenia podnikateľov vydá každému členovi združenia zapísanému v registri výpis z registra.
(4)
Úrad na základe žiadosti umožní každému nazrieť do zmluvy.
§ 22
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa a nemožno na ňu poskytnúť licenciu ani ju dať do zálohu.
§ 23
Úrad vymaže kolektívnu ochrannú známku z registra okrem prípadov uvedených v § 16 a 17 aj vtedy, ak členovia združenia podnikateľov zásadným spôsobom porušujú zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky.
TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI Z OCHRANNEJ ZNÁMKY
Práva majiteľa ochrannej známky
§ 24
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
§ 25
(1)
Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.
(2)
Majiteľ ochrannej známky má právo žiadať od každého, kto uvádza alebo chce uviesť na trh tovary alebo služby, na ktorých je umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, informáciu o pôvode tovarov alebo dokladov sprevádzajúcich tovary alebo služby. Majiteľ ochrannej známky svoje práva preukáže osvedčením o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpisom z registra.
(3)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do registra.
§ 26
(1)
Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.
(2)
Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť.
(3)
Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.
(4)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.
§ 27
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky alebo všeobecne známej známky nemôže uplatňovať svoje práva podľa § 24 až 26, ak sa táto ochranná známka alebo všeobecne známa známka nepoužívala v Slovenskej republike päť po sebe nasledujúcich rokov, ktoré predchádzali uplatneniu práva, a ak jej nepoužívanie majiteľ riadne neodôvodnil.
(2)
Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh samým majiteľom alebo s jeho súhlasom. To neplatí, ak po uvedení tovaru na trh nastala bez zavinenia majiteľa jeho podstatná zmena alebo sa zhoršil jeho stav alebo vlastnosti.
§ 28
Povinnosti z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky je povinný používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch alebo na obchodných dokladoch, propagačných, inzertných a reklamných materiáloch len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky treťou osobou na základe zmluvy sa posudzuje ako používanie známky jej majiteľom.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť,
a)
ak tretie osoby používajú v obchodnom styku svoje meno, priezvisko, adresu alebo údaje týkajúce sa druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytnutia služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb napriek tomu, že tieto údaje sú zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, prípadne tvoria súčasť jeho ochrannej známky, ale len za predpokladu, že tieto údaje sa používajú v súlade s obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi v hospodárskej súťaži,
b)
ak tretie osoby používajú v obchodnom styku označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, ak je to nevyhnutné na vyznačenie účelu tovaru, najmä jeho príslušenstva alebo náhradných dielcov, alebo druhu poskytovanej služby za predpokladu, že sa používa v súlade s obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi v hospodárskej súťaži,
c)
ak jeho držiteľ používa v tom istom rozsahu zhodné alebo zameniteľné nezapísané označenie a ak sa toto označenie používaním v obchodnom styku v Slovenskej republike, ktoré sa začalo najmenej dva roky pred podaním prihlášky, stalo príznačné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby svojho držiteľa.
§ 29
Prevod a prechod ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre ich časť.
(2)
Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)
(3)
Zmluva o prevode ochrannej známky a prechod ochrannej známky nadobúdajú účinnosť dňom ich zápisu do registra. O tento zápis je povinný požiadať nadobúdateľ ochrannej známky.
(4)
Prevod alebo prechod ochrannej známky je neprípustný, ak by mohol zapríčiniť klamanie spotrebiteľa. V takom prípade úrad žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra zamietne.
§ 30
Licencia
(1)
Právo používať ochrannú známku sa môže poskytnúť licenčnou zmluvou5) pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, alebo pre ich časť.
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zápisu do registra. O zápis licenčnej zmluvy do registra je povinný požiadať majiteľ ochrannej známky.
(3)
Licenčnú zmluvu nemožno uzavrieť, ak by jej uzavretie mohlo zapríčiniť klamanie spotrebiteľa. V takom prípade úrad žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra zamietne.
§ 31
Odovzdanie ochrannej známky do zálohu
(1)
Ochrannú známku možno dať do zálohu.6)
(2)
Záložné právo na ochrannú známku vzniká dňom jeho zápisu do registra. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ. Spolu so žiadosťou o zápis záložného práva na ochrannú známku je záložný veriteľ povinný predložiť úradu zmluvu o zriadení záložného práva s úradne overenými podpismi účastníkov.
§ 32
Prepis majiteľa ochrannej známky
Ak je ochranná známka chránená v niektorej krajine, ktorá je účastníkom medzinárodného dohovoru,7) a ak táto ochranná známka bola zapísaná v Slovenskej republike v prospech obchodného zástupcu, sprostredkovateľa alebo komisionára majiteľa ochrannej známky (ďalej len „obchodný zástupca“) bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, môže sa majiteľ ochrannej známky na súde domáhať, aby sa ochranná známka na neho prepísala. Zmenu majiteľa ochrannej známky zapíše úrad do registra na základe žiadosti oprávneného majiteľa ochrannej známky.
§ 33
Osobitné práva a povinnosti z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Majiteľ kolektívnej ochrannej známky má k tejto známke práva a povinnosti v rozsahu podľa § 24 až 32, ak nie je ustanovené inak.
(2)
Členovia združenia podnikateľov majú práva podľa odseku 1 v rozsahu upravenom zmluvou.
(3)
Členovia združenia podnikateľov môžu pri svojej podnikateľskej činnosti označovať tovary alebo služby aj ochrannou známkou, ktorej sú majiteľmi alebo ku ktorej majú právo používania na základe licenčnej zmluvy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAHY K ZAHRANIČIU, MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 34
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(2)
Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia ochranných známok.
(3)
Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami.8)
Medzinárodný zápis ochrannej známky
§ 35
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis ochrannej známky, prípadne o zapísanie zmien týkajúcich sa medzinárodného zápisu ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru.9)
(2)
Žiadateľ o medzinárodný zápis ochrannej známky alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa medzinárodného zápisu ochrannej známky je povinný za úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného dohovoru.9) Výšku poplatkov ustanovených medzinárodným dohovorom oznámi úrad vo Vestníku.
§ 36
(1)
Medzinárodný zápis ochrannej známky so žiadosťou o poskytnutie ochrany v Slovenskej republike má tie isté účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej do registra úradom.
(2)
Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
(3)
Ak medzinárodne zapísanej ochrannej známke bola odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, posudzuje sa tak, akoby v Slovenskej republike nebola zapísaná.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 37
Na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,10) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 38
(1)
Účastníkom konania vo veciach ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky je prihlasovateľ, prípadne majiteľ ochrannej známky, o ktorej sa má konať.
(2)
Postavenie účastníka konania má aj oprávnená osoba, ktorá podala proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra námietky podľa § 9, oprávnená osoba podľa § 32 alebo navrhovateľ výmazu ochrannej známky z registra.
§ 39
(1)
Každé podanie úradu sa robí písomne v štátnom jazyku.
(2)
Podanie sa môže týkať iba jednej ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky. Ak ide o žiadosť o povolenie zmeny údajov týkajúcich sa osoby majiteľa ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky, žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky, žiadosť o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu alebo žiadosť o opravu chyby v žiadosti, v registri alebo vo Vestníku, môže sa jedno podanie týkať viacerých ochranných známok toho istého majiteľa.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije aj pre rovnaké žiadosti týkajúce sa viacerých prihlášok toho istého majiteľa ochrannej známky.
§ 40
(1)
V konaní vo veciach ochrannej známky môže úrad na základe žiadosti odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov, ak o to účastník konania požiada do dvoch mesiacov odo dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak v tejto lehote urobí zmeškaný úkon.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať skutočnosti odôvodňujúce odpustenie zmeškania lehoty a čas, keď pominula príčina zmeškania.
(3)
Zmeškanie lehoty na podanie námietok, lehoty na uplatnenie práva prednosti, lehoty na podanie žiadosti o výmaz ochrannej známky z registra podľa § 17 ods. 1 a 2 a lehoty na podanie žiadosti o obnovu zápisu nemožno odpustiť.
(4)
V konaní vo veciach ochrannej známky nemožno odpustiť žiadne zmeškanie lehoty na vykonanie úkonu po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa mal úkon vykonať.
(5)
Práva nadobudnuté v dobrej viere tretími osobami v čase medzi zmeškaním lehoty a jej odpustením zostávajú nedotknuté.
(6)
Ak účastník konania vo veciach ochrannej známky, ktorý podal návrh na začatie konania, nevyhovie výzve úradu na odstránenie chýb alebo na doplnenie podania v určenej lehote, úrad konanie zastaví; na tento dôsledok musí úrad účastníka konania vopred upozorniť. Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie; návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
§ 41
Úrad môže na základe žiadosti povoliť nahliadnuť do spisu tretím osobám, ak preukážu právny záujem.
§ 42
Proti rozhodnutiu úradu, s výnimkou rozhodnutia o odpustení zmeškania lehoty podľa § 40, možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia.
§ 43
(1)
Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje o ochranných známkach. Register je verejný a každý má právo doň nahliadnuť.
(2)
Úrad vydáva Vestník, v ktorom zverejňuje prihlášky ochranných známok a kolektívnych ochranných známok podľa § 8 ods. 5, ako aj zápisy a obnovy zápisov ochranných známok a zmeny v údajoch ochranných známok, ktoré sa vykonali po zápise ochrannej známky do registra.
§ 44
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky a rozdelenej prihlášky,
b)
podrobnosti o náležitostiach zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
c)
podrobnosti o náležitostiach dokladov preukazujúcich príznačnosť ochrannej známky,
d)
údaje pri zverejnení prihlášky ochrannej známky vo Vestníku,
e)
podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra ako ochrannej známky,
f)
údaje, ktoré sa zapisujú do registra a zverejňujú vo Vestníku po zápise ochrannej známky,
g)
podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
h)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zapísanie ďalších skutočností do registra,
i)
podrobnosti o náležitostiach návrhu a žiadosti o výmaz ochrannej známky z registra,
j)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,
k)
podrobnosti vedenia spisu o prihláške ochrannej známky a zapísanej ochrannej známke,
l)
podrobnosti o oprave chýb,
m)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky a žiadosti o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok.
§ 45
Prechodné ustanovenie
(1)
Konania o prihláškach ochranných známok, ktoré neboli skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami podľa tohto zákona.
(2)
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred účinnosťou tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.
(3)
Majiteľ ochrannej známky, ktorú úrad podľa doterajších predpisov vyhlásil za chýrnu, sa môže domáhať výmazu zhodnej alebo zameniteľnej ochrannej známky za podmienok ustanovených v § 23 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach počas platnosti ochrannej známky, najdlhšie však do desiatich rokov od účinnosti tohto zákona. Počas tejto doby môže majiteľ chýrnej ochrannej známky uplatniť aj námietky proti zápisu zhodného alebo zameniteľného označenia do registra podľa § 9, a to bez ohľadu na výrobky alebo služby, pre ktoré je napadnuté označenie prihlásené.
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach,
2.
vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 187/1988 Zb. o konaní vo veciach ochranných známok,
3.
článok II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva.
§ 47
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.
2)
Článok 6 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhláseného vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
3)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.
4)
Napríklad § 69 a § 259 Obchodného zákonníka, § 460 až 487 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
5)
§ 508 a nasl. Obchodného zákonníka.
6)
§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 297 a nasl. Obchodného zákonníka.
7)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhlásený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
8)
§ 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
9)
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).