55/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 28.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ZÁKON
zo 6. februára 1997
o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Ochranná známka
§ 1
(1)
Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známok (ďalej len „register“).
(2)
Kolektívna ochranná známka je označenie podľa odseku 1, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov právnickej osoby založenej na ochranu ich záujmov alebo na iný účel (ďalej len „združenie“)1) od tovarov alebo služieb iných osôb, zapísané do registra.
§ 2
(1)
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré
a)
nespĺňa podmienky podľa § 1,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,
d)
pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
e)
tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
g)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
h)
používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
i)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
j)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod,
k)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.
(2)
Označenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d) možno uznať a zapísať do registra, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o zápis žiada (ďalej len „prihlasovateľ“), preukáže, že používaním takého označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra (ďalej len „prihláška“) také označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať.
§ 3
(1)
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary alebo služby,
b)
zhodné s prihláseným označením iného prihlasovateľa so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky pre rovnaké tovary alebo služby,
c)
zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, ktorá zanikla podľa § 15 ods.1 písm. a), ak sa prihláška podala pred uplynutím dvoch rokov od zániku ochrannej známky; to neplatí, ak o zápis takého označenia požiadal ten, kto bol v čase jej zániku zapísaný ako majiteľ ochrannej známky alebo jeho právny nástupca,
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak majiteľ ochrannej známky alebo prihlasovateľ zhodného označenia so skorším právom prednosti udelí písomný súhlas na zápis neskôr prihláseného označenia ako ochrannej známky.
§ 3a
Zhodnosť a zameniteľnosť označení alebo ochranných známok a podobnosť tovarov alebo služieb
(1)
Za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.
(2)
Za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.
§ 4
(1)
Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je
a)
zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zhodné s prihláseným označením so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky do registra pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s prihláseným označením so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky do registra pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
c)
zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka so skorším právom prednosti zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky so skorším právom prednosti alebo by im bolo na ujmu,
d)
zhodné alebo zameniteľné s označením zapísaným ako ochranná známka pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby v krajine alebo vo vzťahu ku krajine, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru1a) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie1b) (ďalej len „zahraničná ochranná známka“), za predpokladu, že prihlasovateľ tohto označenia je na území Slovenskej republiky obchodný zástupca majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupca na základe iného právneho vzťahu1c) (ďalej len „obchodný zástupca“) a podal prihlášku ochrannej známky vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky,
e)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby používateľa predo dňom podania prihlášky, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah,
f)
zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre podnikateľa, ktorý pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo s podobnými tovarmi alebo službami,
g)
zhodné alebo zameniteľné s menom a priezviskom, prípadne so pseudonymom alebo s vyobrazením fyzickej osoby, ak by sa zápisom tohto označenia do registra mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti,
h)
zhodné alebo zameniteľné s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti,
i)
zhodné alebo zameniteľné s autorským dielom vytvoreným pred dňom podania prihlášky, ak by jeho použitím mohli byť dotknuté práva na toto autorské dielo.
(2)
Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je
a)
zhodné alebo zameniteľné s označením, ktoré sa pred dňom podania prihlášky stalo používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známym podľa medzinárodného dohovoru2) pre tovary alebo služby jej majiteľa (ďalej len „nezapísaná všeobecne známa známka“), ak je toto označenie prihlásené pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
b)
zhodné alebo zameniteľné s nezapísanou všeobecne známou známkou, ak by použite tohto označenia na akýchkoľvek tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom nezapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa nezapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím dotknuté.
(3)
Za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Spoločenstva2a) so skorším právom prednosti, ktorá má na území Európskych spoločenstiev dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva s dobrým menom zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu.
DRUHÁ ČASŤ
KONANIE VO VECIACH OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 5
Prihláška ochrannej známky
(1)
Prihlášku na ochrannú známku podáva prihlasovateľ na úrade.
(2)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
b)
znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
c)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra.
(3)
V zozname podľa odseku 2 písm. c) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru.3)
(4)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 6
Právo prednosti
(1)
Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti sa za deň podania prihlášky považuje deň doručenia podania alebo deň odstránenia nedostatkov podania, ktoré obsahuje aspoň
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a
c)
náležitosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 5 ods. 3.
(2)
Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby
a)
odo dňa podania prihlášky podľa odseku 1 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru1a) vyplývajúceho zo skoršej prihlášky ochrannej známky.
(3)
Prihlasovateľ musí právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) uplatniť už v prihláške a v lehote do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) možno uplatniť len z jednej prihlášky za predpokladu, že táto prihláška je podaná v štáte, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru1a) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie1b). Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(5)
Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.
§ 7
Úprava a rozdelenie prihlášky, prevod a prechod práv z prihlášky
(1)
Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu prihláseného označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v prihlásenom označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový ráz označenia. Iné zmeny v prihlásenom označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa prihlásené označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.
(2)
Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; také zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je po podaní prihlášky prípustné.
(3)
Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu do samostatných prihlášok. Právo prednosti a deň podania z pôvodnej prihlášky sa zachovajú aj pre prihlášky rozdelené, ak obsahujú len tovary alebo služby uvedené v pôvodnej prihláške.
(4)
Prihlasovateľ môže svoje právo z prihlášky pre tovary alebo služby, ktoré sa v nej uvádzajú, alebo pre ich časť previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ak tieto tovary alebo služby sú k dátumu uzavretia zmluvy predmetom jej podnikania.
(5)
Práva z prihlášky prechádzajú na inú osobu v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)
§ 8
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.4a)
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 až 4, ako aj podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom k tomuto zákonu, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.
(3)
Ak prihlásené označenie nespĺňa podmienky podľa § 1 až 3, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky, úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tie tovary alebo služby.
(5)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Vestník“).
§ 8a
Pripomienky
(1)
Každý môže až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 2 a 3; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nestáva sa účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.
(2)
Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v stanovenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.
Námietky proti zápisu do registra
§ 9
Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 (ďalej len „namietateľ“) podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra obsahujúce právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy alebo označenie listinných alebo iných dôkazov, ktoré namietateľ predloží.
§ 10
(1)
Úrad preskúma, či námietky boli podané riadne a včas podľa § 9 a či je splnená podmienka povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3.
(2)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 9 alebo ak namietateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy alebo na výzvu úradu v určenej lehote nepreukáže splnenie podmienky povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3, úrad konanie o námietkach zastaví.
(3)
Úrad s námietkami podanými podľa § 9, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, oboznámi prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v určenej lehote.
(4)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa odseku 3 alebo ani na výzvu úradu v určenej lehote nesplní podmienku povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. Na tento následok však musí úrad prihlasovateľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorniť.
(5)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí namietateľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 4 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
(6)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
§ 11
(1)
Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na § 4.
(2)
Ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov
a)
zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené na zápis ochrannej známky do registra podľa § 4, prihlášku zamietne, alebo
b)
ak nezistí existenciu dôvodov podľa § 4 alebo zistí, že namietateľ nie je osobou dotknutou podľa § 9, námietky zamietne.
(3)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 2 písm. a) týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tie tovary alebo služby.
(4)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
§ 12
Zápis ochrannej známky
(1)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona na zápis označenia ako ochrannej známky do registra, úrad prihlásené označenie zapíše do registra.
(2)
Zápisom označenia do registra prihlasovateľ nadobudne práva na ochrannú známku a stáva sa majiteľom ochrannej známky; o zápise vydá úrad majiteľovi ochrannej známky osvedčenie.
(3)
Zápis ochrannej známky oznámi úrad vo Vestníku.
(4)
Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri.
§ 13
Ochranná doba
(1)
Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky úradu (§ 6 ods. 1).
(2)
Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu podanej najskôr v poslednom roku ochrannej doby, nie však neskôr ako šesť mesiacov po jej uplynutí (ďalej len „žiadosť o obnovu zápisu“), ochranná doba ochrannej známky sa obnoví vždy o ďalších desať rokov.
§ 14
Úprava ochrannej známky a zoznamu tovarov a služieb
(1)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky úrad povolí úpravu ochrannej známky týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po zápise ochrannej známky do registra a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v tejto ochrannej známke do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila jej celkový ráz.
(2)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky úrad vykoná zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná; také zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, nie je prípustné.
§ 15
Zánik ochrannej známky
(1)
Ochranná známka zaniká
a)
uplynutím ochrannej doby, ak nebola žiadosť o obnovu zápisu podaná včas,
b)
dňom doručenia vyhlásenia majiteľa ochrannej známky úradu, že sa svojho práva na ochrannú známku vzdáva; toto vyhlásenie nemá právne účinky, ak tomu bránia práva tretích osôb,
c)
odo dňa účinnosti výmazu ochrannej známky z registra podľa § 16 ods. 3 až 13, § 17 a § 23.
(2)
Ochranná známka, na ktorej viaznu práva tretích osôb, zanikne podľa odseku 1 písm. b) dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv, prípadne doloží súhlas oprávnených osôb so zánikom ochrannej známky.
(3)
Zánik ochrannej známky zapíše úrad do registra.
Výmaz ochrannej známky
§ 16
(1)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.
(2)
Výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím konania o výmaze, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.
(3)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom ochrannej známky alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa ochrannej známky klamať verejnosť, najmä ak ide o povahu, akosť alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná.
(4)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze, a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní. Ak nebol preukázaný opak, platí, že ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov. Ochrannú známku nemožno vymazať, ak majiteľ po uplynutí piatich po sebe idúcich rokov začal ochrannú známku používať v dobrej viere, pričom začatie používania ochrannej známky v lehote troch mesiacov predchádzajúcich podaniu návrhu na výmaz sa nepovažuje za začatie používania v dobrej viere, ak nie je preukázaný opak.
(5)
Úrad vymaže z registra zhodnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre podobné tovary alebo služby, alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.
(6)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, zistí, že používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka so skorším právom prednosti zapísaná, by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky so skorším právom prednosti alebo by im bolo na ujmu.
(7)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa nezapísanej alebo zapísanej, všeobecne známej známky zistí, že napadnutá ochranná známka je
a)
zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou, všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky stala všeobecne známou [§ 4 ods. 2 písm. a)] pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, alebo
b)
zhodná alebo zameniteľná s nezapísanou všeobecne známou známkou, ktorá sa predo dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky stala všeobecne známou [§ 4 ods. 2 písm. b)], ak by použitie tejto ochrannej známky na akýchkoľvek tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom nezapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa nezapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím dotknuté.
(8)
Úrad na návrh používateľa nezapísaného označenia vymaže z registra ochrannú známku zhodnú alebo zameniteľnú s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby predo dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah.
(9)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka v dôsledku činnosti či nečinnosti jej majiteľa stratila rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sa v obchodnom styku stala označením obvyklým pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.
(10)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh podnikateľa zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre tohto podnikateľa, ak pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky podnikal s rovnakými alebo s podobnými tovarmi alebo službami.
(11)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s menom a priezviskom, prípadne so pseudonymom alebo s vyobrazením fyzickej osoby, ak sa používaním tohto označenia môže zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti.
(12)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa práva k predmetu iného priemyselného vlastníctva zistí, že napadnutá ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti.
(13)
Úrad vymaže z registra zhodnú alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s autorským dielom vytvoreným pred dňom podania napadnutej ochrannej známky, ak by jej použitím mohli byť dotknuté práva na toto autorské dielo.
(14)
Ak sa dôvod na výmaz ochrannej známky z registra týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vymaže ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(15)
Podať návrh na výmaz ochrannej známky z registra podľa odseku 1 a rozhodnúť o tomto návrhu možno aj po zániku ochrannej známky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c), ak navrhovateľ preukáže právny záujem.
(16)
Úrad výmaz podľa odsekov 5 až 8 nevykoná, ak majiteľ práva
a)
strpel používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky počas piatich po sebe idúcich rokov odvtedy, ako sa o tomto používaní dozvedel; to neplatí, ak majiteľ práva preukáže, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere alebo
b)
nepoužíval ochrannú známku, zapísanú alebo nezapísanú, všeobecne známu známku alebo nezapísané označenie na území Slovenskej republiky päť po sebe idúcich rokov, a ak toto nepoužívanie riadne neodôvodnil.
(17)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky Spoločenstva2a) zistí, že napadnutá ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s ochrannou známkou Spoločenstva so skorším právom prednosti, ktorá má v Európskych spoločenstvách dobré meno, a použitie tejto ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva s dobrým menom zapísaná, by bez riadneho dôvodu nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu.
§ 17
(1)
Úrad vymaže ochrannú známku z registra na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka
a)
obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu osobnosti,
b)
obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zapísané v obchodnom alebo v obdobnom registri pred podaním prihlášky zasahuje do jej dobrej povesti,
c)
zasahuje do starších práv na autorské dielo.
(2)
Úrad vymaže z registra ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého je používanie tejto ochrannej známky zakázané ako nekalosúťažné konanie.1d)
(3)
Výmaz sa vykoná, ak o to požiada oprávnená osoba, do šiestich mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
§ 18
Pri výmaze ochrannej známky podľa § 16 ods. 1 platí, že k jej zápisu do registra nedošlo; inak je výmaz účinný odo dňa začatia konania o výmaze.
§ 18a
Osobitné ustanovenie o účinkoch výmazu
(1)
Účinky výmazu ochrannej známky sa netýkajú
a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o výmaze ochrannej známky,
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o výmaze ochrannej známky v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.
§ 19
Spolu s návrhom na začatie konania o výmaze ochrannej známky z registra podľa § 16 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu v sume 2 500 Sk. Úrad kauciu vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na začatie konania o výmaze bol podaný dôvodne.
Osobitné ustanovenia o kolektívnej ochrannej známke
§ 20
(1)
Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie.
(2)
K prihláške okrem náležitostí uvedených v § 5 ods. 2 a 3 treba doložiť
a)
písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia, v ktorej sú určené podmienky užívania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie,
b)
zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať, a adresy ich sídiel.
(3)
Na konanie o kolektívnej ochrannej známke sa použijú primerane § 5 až 19.
§ 21
(1)
Výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby kolektívnou ochrannou známkou, pre ktoré je v registri zapísaná, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami majú len členovia združenia zapísaní v registri.
(2)
Úrad na žiadosť majiteľa kolektívnej ochrannej známky doloženej zmluvou o zmene pôvodne uzavretej zmluvy zapíše do registra zmenu v zložení členov združenia.
(3)
Úrad na základe žiadosti členov združenia vydá každému členovi združenia zapísanému v registri výpis z registra.
(4)
Úrad na základe žiadosti umožní každému nazrieť do zmluvy.
§ 22
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa a nemožno na ňu poskytnúť licenciu ani ju dať do zálohu.
§ 23
Úrad vymaže kolektívnu ochrannú známku z registra okrem prípadov uvedených v § 16 a 17 aj vtedy, ak členovia združenia zásadným spôsobom porušujú zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky.
TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI Z OCHRANNEJ ZNÁMKY
Práva majiteľa ochrannej známky
§ 24
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
§ 25
(1)
Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.
(2)
Majiteľ ochrannej známky má právo žiadať od každého, kto uvádza alebo chce uviesť na trh tovary alebo služby, na ktorých je umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, informáciu o pôvode tovarov alebo dokladov sprevádzajúcich tovary alebo služby. Majiteľ ochrannej známky svoje práva preukáže osvedčením o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpisom z registra.
(3)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do registra.
§ 26
(1)
Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.
(2)
Majiteľ všeobecne známej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť.
(3)
Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.
(4)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.
§ 26a
(1)
Na návrh môže súd nariadiť, aby výrobky, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
odstránené z obchodnej siete,
b)
vydané navrhovateľovi,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom výrobku sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom na náklady porušovateľa práva, ak nie je dostupné primeranejšie riešenie.
(2)
Návrh navrhovateľa podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(3)
Súd neprizná právo na odovzdanie údajov podľa § 25 ods. 2, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 26b
(1)
Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením4b) ukladať rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
V rozhodnutí o predbežnom opatrení môže súd i bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške, prípadne podmieniť vykonateľnosť tohto rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi vykonaním predbežného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(3)
Súd môže na návrh rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch odporcovi, ak mu ujma bola spôsobená vykonaním predbežného opatrenia vydaného bez primeraného dôvodu.
(4)
Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporca dozvedel o vzniku ujmy podľa odseku 3, nedôjde k uplatneniu nároku na náhradu alebo zadosťučinenie na súde alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku navrhovateľovi vráti.
§ 27
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v Slovenskej republike samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom.
(2)
Majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať tretím osobám jej používanie na tovare, ktorý bol s touto ochrannou známkou uvedený na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak po uvedení tovaru na trh nastala bez zavinenia majiteľa jeho podstatná zmena alebo sa zhoršil jeho stav alebo vlastnosti.
§ 28
Povinnosti z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky je povinný používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch alebo na obchodných dokladoch, propagačných, inzertných a reklamných materiáloch len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky treťou osobou na základe zmluvy sa posudzuje ako používanie známky jej majiteľom.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť,
a)
ak tretie osoby používajú v obchodnom styku svoje meno, priezvisko, adresu alebo údaje týkajúce sa druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytnutia služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb napriek tomu, že tieto údaje sú zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, prípadne tvoria súčasť jeho ochrannej známky, ale len za predpokladu, že tieto údaje sa používajú v súlade s obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi v hospodárskej súťaži,
b)
ak tretie osoby používajú v obchodnom styku označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, ak je to nevyhnutné na vyznačenie účelu tovaru, najmä jeho príslušenstva alebo náhradných dielcov, alebo druhu poskytovanej služby za predpokladu, že sa používa v súlade s obchodnými zvyklosťami a dobrými mravmi v hospodárskej súťaži,
c)
ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku zhodné alebo zameniteľné nezapísané označenie v takom istom rozsahu, pričom toto používanie sa začalo predo dňom podania prihlášky ochrannej známky.
§ 29
Prevod a prechod ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre ich časť.
(2)
Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)
(3)
Zmluva o prevode ochrannej známky a prechod ochrannej známky nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom ich zápisu do registra. O tento zápis je povinný požiadať nadobúdateľ ochrannej známky.
§ 30
Licencia
(1)
Právo používať ochrannú známku sa môže poskytnúť licenčnou zmluvou5) pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, alebo pre ich časť.
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jej zápisu do registra. O zápis licenčnej zmluvy do registra je povinný požiadať majiteľ ochrannej známky.
(3)
Licenčná zmluva, ktorou sa poskytuje právo používať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, po zápise tohto označenia do registra sa považuje za licenčnú zmluvu poskytujúcu právo používať ochrannú známku, ak sa účastníci licenčnej zmluvy nedohodli inak.
§ 31
Odovzdanie ochrannej známky do zálohu
(1)
Ochrannú známku možno dať do zálohu.6)
(2)
Záložné právo na ochrannú známku vzniká dňom jeho zápisu do registra. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ. Spolu so žiadosťou o zápis záložného práva na ochrannú známku je záložný veriteľ povinný predložiť úradu zmluvu o zriadení záložného práva s úradne overenými podpismi účastníkov.
§ 32
Odňatie ochrany a prepis majiteľa ochrannej známky
Úrad na návrh odníme ochranu majiteľovi ochrannej známky zapísanému v registri a ako majiteľa ochrannej známky zapíše navrhovateľa za predpokladu, že
a)
navrhovateľ je majiteľom zahraničnej ochrannej známky [§ 4 ods. 1 písm. d)],
b)
ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná so zahraničnou ochrannou známkou a je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
c)
zahraničná ochranná známka bola zapísaná ako ochranná známka podľa písmena a) pred podaním prihlášky ochrannej známky a
d)
majiteľ ochrannej známky bol v čase podania prihlášky obchodný zástupca [§ 4 ods. 1 písm. d)] majiteľa zahraničnej ochrannej známky a podal prihlášku ochrannej známky vo svojom mene bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky.
§ 33
Osobitné práva a povinnosti z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Majiteľ kolektívnej ochrannej známky má k tejto známke práva a povinnosti v rozsahu podľa § 24 až 32, ak nie je ustanovené inak.
(2)
Členovia združenia majú práva podľa odseku 1 v rozsahu upravenom zmluvou.
(3)
Členovia združenia môžu pri svojej podnikateľskej činnosti označovať tovary alebo služby aj ochrannou známkou, ktorej sú majiteľmi alebo ku ktorej majú právo používania na základe licenčnej zmluvy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAHY K ZAHRANIČIU, MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 34
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(2)
Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru1a) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,1b) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia ochranných známok; ak štát, v ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru1a) alebo Svetovej obchodnej organizácie,1b) práva a povinnosti podľa tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(3)
Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami.8)
Medzinárodný zápis ochrannej známky
§ 35
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis ochrannej známky, prípadne o zapísanie zmien týkajúcich sa medzinárodného zápisu ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru.9)
(2)
Žiadateľ o medzinárodný zápis ochrannej známky alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa medzinárodného zápisu ochrannej známky je povinný za úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného dohovoru.9) Výšku poplatkov ustanovených medzinárodným dohovorom oznámi úrad vo Vestníku.
§ 36
(1)
Medzinárodný zápis ochrannej známky so žiadosťou o poskytnutie ochrany v Slovenskej republike má tie isté účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej do registra úradom.
(2)
Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
(3)
Ak medzinárodne zapísanej ochrannej známke bola odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, posudzuje sa tak, akoby v Slovenskej republike nebola zapísaná.
Ochranná známka Spoločenstva
§ 36a
(1)
Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do 14 dní ju odošle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.2a)
(2)
Zápis ochrannej známky Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej do registra úradom.
(3)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu9a) opatrí potvrdením o vykonateľnosti9b) úrad.
§ 36b
Premena na prihlášku národnej ochrannej známky
(1)
Úrad preskúma žiadosť o začatie národného konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky Spoločenstva na prihlášku ochrannej známky podľa článku 109 nariadenia Rady,2a) ak prihlasovateľ do dvoch mesiacov od doručenia výzvy
a)
predloží preklad žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
b)
uvedie adresu na doručovanie v Slovenskej republike, predloží znenie alebo dve zreteľné vyobrazenia ochrannej známky vo formáte najviac A4 vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.
(2)
Úrad preverí, či je žiadosť prípustná podľa článku 110 ods. 1 nariadenia Rady.2a) Ak je žiadosť neprípustná, úrad ju zamietne.
(3)
Prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky, prípadne aj vstup do práv zo staršej ochrannej známky, na ktorý bol uplatnený nárok podľa článkov 34 a 35 nariadenia Rady.2a)
(4)
Ak ide o prihlášku ochrannej známky vzniknutej premenou ochrannej známky Spoločenstva, úrad takéto označenie zapíše do registra bez zverejnenia prihlášky s právom prednosti, ktoré bolo priznané ochrannej známke Spoločenstva, a túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
§ 36c
(1)
Majiteľ národnej ochrannej známky, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom prednosti pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii, má právo zakázať v Slovenskej republike používanie ochrannej známky Spoločenstva, ktorej účinky boli rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii,
a)
ak takáto národná ochranná známka je zhodná s ochrannou známkou Spoločenstva a tovary alebo služby, pre ktoré sú obidve známky zapísané, sú rovnaké alebo
b)
ak z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti takejto národnej ochrannej známky s ochrannou známkou Spoločenstva existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie s národnou ochrannou známkou a tovary alebo služby, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, sú rovnaké alebo podobné alebo
c)
ak takáto národná ochranná známka je zhodná alebo zameniteľná s ochrannou známkou Spoločenstva, má v Slovenskej republike dobré meno a používanie ochrannej známky Spoločenstva by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena takejto národnej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu a tovary alebo služby, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, nie sú rovnaké alebo podobné.
(2)
Majiteľ národnej ochrannej známky uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku používania ochrannej známky Spoločenstva na území Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 26 ods. 3.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 37
Na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní10) s výnimkou ustanovení § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.
§ 38
(1)
Účastníkom konania vo veciach ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky (ďalej len „účastník konania“) je prihlasovateľ, prípadne majiteľ ochrannej známky, o ktorej sa má konať.
(2)
Postavenie účastníka konania má aj oprávnená osoba, ktorá podala proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra námietky podľa § 9, oprávnená osoba podľa § 32 alebo navrhovateľ výmazu ochrannej známky z registra.
§ 39
(1)
Každé podanie úradu sa robí písomne v štátnom jazyku.
(2)
Podanie sa môže týkať iba jednej ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky. Ak ide o žiadosť o povolenie zmeny údajov týkajúcich sa osoby majiteľa ochrannej známky alebo kolektívnej ochrannej známky, žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky, žiadosť o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu alebo žiadosť o opravu chyby v žiadosti, v registri alebo vo Vestníku, môže sa jedno podanie týkať viacerých ochranných známok toho istého majiteľa.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije aj pre rovnaké žiadosti týkajúce sa viacerých prihlášok toho istého prihlasovateľa ochrannej známky.
(4)
Ak účastník konania vo veciach ochrannej známky, ktorý podal návrh na začatie konania, nevyhovie výzve úradu na odstránenie chýb alebo na doplnenie podania v určenej lehote, úrad konanie zastaví; na tento dôsledok musí úrad účastníka konania vopred upozorniť. Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie.
§ 40
Pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Ak účastník konania zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.
(3)
Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade lehôt podľa odsekov 1, 2, § 6 ods. 3, § 9, § 10 ods. 2 a 4, § 13 ods. 2, § 17 ods. 3, § 40a ods. 1 a § 42 ods. 1 a v prípade zmeškania lehoty podľa § 10 ods. 3.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 alebo 2, alebo sa na ňu vzťahuje zákaz podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.
§ 40a
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Ak účastník konania bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, a najmä uviesť prekážky, pre ktoré úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3)
V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na vykonanie úkonov podľa § 40 ods. 3.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo sa na ňu vzťahuje zákaz podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky používala označenie zhodné alebo zameniteľné s prihláseným označením alebo s ochrannou známkou v dobrej viere, v čase od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6, môže naďalej toto označenie používať v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez povinnosti úhrady za používanie označenia.
§ 40b
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(3)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.
§ 41
(1)
Úrad môže na základe žiadosti povoliť nahliadnuť do spisu tretím osobám, ak preukážu právny záujem.
(2)
Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za poplatok.
(3)
Na základe žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sú z práva na nahliadnutie vylúčené časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je pre zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania nevyhnutné.
(4)
Práva podľa odsekov 1 a 2 nemožno uplatniť vo vzťahu k častiam spisu vylúčeným podľa odseku 3, k zápisnici o hlasovaní a k častiam spisu obsahujúcim pomocné poznámky alebo pracovné verzie rozhodnutí, výmerov či stanovísk.
§ 42
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať z vlastného podnetu,
b)
v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.
(3)
Vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. Lehotu na podanie odôvodnenia rozkladu nemožno predĺžiť a jej zmeškanie odpustiť.
(4)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu.
§ 43
(1)
Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje o ochranných známkach. Register je verejný a každý má právo doň nahliadnuť.
(2)
Údaje zapísané v registri podľa odseku 1 sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri, vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu, úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu zapíše do registra.
(4)
Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.10)
(5)
Úrad vydáva Vestník, v ktorom zverejňuje prihlášky ochranných známok a kolektívnych ochranných známok podľa § 8 ods. 5, ako aj zápisy a obnovy zápisov ochranných známok a zmeny v údajoch ochranných známok, ktoré sa vykonali po zápise ochrannej známky do registra.
§ 44
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky a rozdelenej prihlášky,
b)
podrobnosti o náležitostiach zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
c)
podrobnosti o náležitostiach dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky,
d)
údaje pri zverejnení prihlášky ochrannej známky vo Vestníku,
e)
podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra ako ochrannej známky,
f)
údaje, ktoré sa zapisujú do registra a zverejňujú vo Vestníku po zápise ochrannej známky,
g)
podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
h)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zapísanie ďalších skutočností do registra,
i)
podrobnosti o náležitostiach návrhu a žiadosti o výmaz ochrannej známky z registra,
j)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,
k)
podrobnosti vedenia spisu o prihláške ochrannej známky a zapísanej ochrannej známke,
l)
podrobnosti o oprave chýb,
m)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky a žiadosti o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok.
n)
podrobnosti o forme podania na úrad, o doručovaní a o podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov.
§ 45
Prechodné ustanovenie
(1)
Konania o prihláškach ochranných známok, ktoré neboli skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami podľa tohto zákona.
(2)
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred účinnosťou tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.
(3)
Majiteľ ochrannej známky, ktorú úrad podľa doterajších predpisov vyhlásil za chýrnu, sa môže domáhať výmazu zhodnej alebo zameniteľnej ochrannej známky za podmienok ustanovených v § 23 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach počas platnosti ochrannej známky, najdlhšie však do desiatich rokov od účinnosti tohto zákona. Počas tejto doby môže majiteľ chýrnej ochrannej známky uplatniť aj námietky proti zápisu zhodného alebo zameniteľného označenia do registra podľa § 9, a to bez ohľadu na výrobky alebo služby, pre ktoré je napadnuté označenie prihlásené.
(4)
Ak úrad zistí, že chýrna ochranná známka nespĺňa podmienky ustanovené v § 18 ods. 1 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zruší rozhodnutie o jej vyhlásení za chýrnu.
(5)
Ak boli pred 1. februárom 2004 podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach,
2.
vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 187/1988 Zb. o konaní vo veciach ochranných známok,
3.
článok II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva.
§ 47
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, § 69 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
1a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
1b)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
1c)
Napríklad § 566 až 590 a § 642 až 672 Obchodného zákonníka.
1d)
§ 44 až 55 Obchodného zákonníka.
2)
Článok 6 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhláseného vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
2a)
Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva.
Nariadenie Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 40/94.
3)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.
4)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
4a)
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
5)
§ 508 a nasl. Obchodného zákonníka.
6)
§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 297 a nasl. Obchodného zákonníka.
7)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhlásený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.
8)
§ 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Štokholme 14. júla 1967.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.
9a)
Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 a o ochrannej známke Spoločenstva.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).