Predpis bol zrušený predpisom 540/2001 Z. z.

388/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997,
ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov (ďalej len „PRODSLOV“) sa zavádza na účely štátneho štatistického zisťovania a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov.
(2)
PRODSLOV je vypracovaný na základe zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODCOM, ktorý vydal Štatistický úrad Európskej únie, a nadväzuje na klasifikáciu produkcie.1)
(3)
Predmetom PRODSLOV-u sú výrobky a služby patriace do kategórie výrobkov poľnohospodárskej výroby, ťažby nerastných surovín, priemyselnej výroby, výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody. Výklad jeho obsahu vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 2
PRODSLOV vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu, ktorú distribuuje Informačný servis Štatistického úradu Slovenskej republiky.
§ 3
Potrebné zmeny a doplnky PRODSLOV-u vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januára 1998.
Štefan Condík v. r.
1)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.