383/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
ZÁKON
z 5. decembra 1997
Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Predmetom zákona je úprava vzťahov vznikajúcich v súvislosti s vytvorením, použitím a šírením literárnych diel, vedeckých diel a umeleckých diel tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autorov diel vrátane autorov počítačových programov a bázy dát, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov.
Pôsobnosť zákona
§ 2
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
diela autorov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to isté platí pri dielach autorov, ktorí majú na území Slovenskej republiky priznané postavenie utečenca podľa osobitného predpisu,1)
b)
diela po prvý raz zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo trvalý pobyt ich autorov vrátane diel prvý raz zverejnených v inom štáte, ale vydaných v lehote 30 dní aj v Slovenskej republike.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na diela, ktorým je v Slovenskej republike poskytnutá ochrana medzinárodnou zmluvou alebo dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Trvanie autorského práva pri dielach cudzích štátnych príslušníkov nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.
(4)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 3
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
výkonných umelcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky,
b)
výkonných umelcov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, ale ktorých výkony sa uskutočnili na území Slovenskej republiky alebo sú súčasťou zvukových záznamov, ktoré sú chránené týmto zákonom, alebo výkony, ktoré neboli zaznamenané na zvukový záznam, ale boli prenášané vysielaním alebo pôvodnými programami prenášanými po drôte, a tým spĺňajú podmienky na poskytnutie ochrany podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
zvukové záznamy výrobcov zvukových záznamov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,
b)
zvukové záznamy, ktorých prvý záznam sa uskutočnil v Slovenskej republike,
c)
zvukové záznamy, ktoré boli prvý raz zverejnené v Slovenskej republike.
(3)
Na zvukovo-obrazové záznamy sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2.
(4)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie vysielateľov a na programy organizácií verejne prenášajúcich svoje vlastné programy, ak je ich sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie uskutočňované vysielateľmi a pôvodné programy verejne prenášané z miesta na území Slovenskej republiky.
§ 4
(1)
Ustanovenia tohto zákona o ochrane vydavateľov predtým nezverejnených diel sa vzťahujú na vydavateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov, vysielateľov, ktorí prenášajú svoje vlastné programy po drôte, a vydavateľov predtým nezverejnených diel, ktorí sú chránení podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu.
(2)
Audiovizuálnym dielom je dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných spolusúvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú sprevádzané zvukom, vnímateľných aj sluchom, ak je dielo určené na použitie a šírenie pomocou technického zariadenia. Za spoluautorov tohto diela sa považujú hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.
(3)
Dielom úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým spôsobom.
(4)
Fotografickým dielom je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale za časť audiovizuálneho diela.
(5)
Káblovou retransmisiou diela je súčasný, nezmenený a úplný prenos už vysielaných programov, uskutočňovaný prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému na prijímanie pôvodného vysielania.
(6)
Nájmom diela je prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu príbuzných práv za odplatu na časovo obmedzené obdobie.
(7)
Rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín diela, alebo predmetu príbuzných práv v akejkoľvek forme vrátane stáleho alebo dočasného uchovania v elektronickej forme.
(8)
Verejným vykonávaním diela je vykonávanie iného diela, ako je audiovizuálne dielo, najmä recitáciou, hraním, tancom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
(9)
Verejným vystavením diela je vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele vystavenie osobitne vyňatého obrazu bez akejkoľvek následnosti.
(10)
Verejným prenosom je šírenie obrazov alebo zvukov záznamov, obrazov a zvukov diela alebo predmetu príbuzných práv pomocou drôtového alebo bezdrôtového spojenia prostredníctvom technického zariadenia alebo iným spôsobom. Uvedené zvuky alebo obrazy môžu vnímať osoby na miestach, kde by sa bez tohto prenosu nemohli tieto obrazy alebo zvuky vnímať.
(11)
Výkonným umelcom je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.
(12)
Vypožičaním diela je bezplatné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu príbuzných práv prostredníctvom zariadení prístupných verejnosti na časovo obmedzené obdobie.
(13)
Vysielaním je prenos diela alebo predmetu príbuzných práv rozhlasovým vysielateľom alebo televíznym vysielateľom prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom.
(14)
Výrobcom audiovizuálneho diela, iného zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo inak zabezpečila konečné vyhotovenie diela alebo záznamu.
(15)
Zvukovým záznamom je len sluchom počuteľný záznam zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú.
(16)
Zvukovo-obrazovým záznamom je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.
(17)
Počítačovým programom je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela podľa § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1, je chránený ako literárne dielo.
(18)
Bázou dát je zbierka diel, dát, údajov alebo iných materiálov (napríklad textov, obrazov, zvukov, čísel, faktov), ktoré sú usporiadané systematicky alebo systémovo a sú spôsobilé na individuálny prístup pomocou elektronických alebo iných prostriedkov.
DRUHÁ ČASŤ
Autorské právo
§ 6
Dielo
(1)
Predmetom autorského práva je literárne dielo, vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a)
slovesné dielo a počítačový program,
b)
ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c)
divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie alebo verejné predvedenie,
d)
hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e)
audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f)
maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
g)
fotografické dielo,
h)
architektonické dielo, dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i)
dielo úžitkového umenia,
j)
kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)
(2)
Predmetom autorského práva je báza dát v akejkoľvek forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.
(3)
Ochrana sa nevzťahuje na
a)
myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b)
text právneho predpisu, rozhodnutie administratívnej a právnej povahy, verejnú listinu, úradný spis, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných a ich preklad; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.
§ 7
Dielo spoluautorov
Dielom spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako dielo jediné, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.
§ 8
Spojené dielo
Spojeným dielom je dielo, ktoré vzniklo spojením niekoľkých samostatných diel so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel. So spojeným dielom nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené, iným spôsobom ako v tomto spojení zostávajú nedotknuté. Pri vykonávaní hudobného diela s textom stačí súhlas autora hudobnej časti.
§ 9
Spoločné dielo
Spoločným dielom je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri jeho vytvorení. Takto vytvorené dielo sa môže rozširovať pod menom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bola iniciátorkou vytvorenia diela alebo inak zabezpečila jeho vytvorenie.
a)
iniciovala vytvorenie tohto diela,
b)
usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela,
c)
zaviazala sa, že dielo pripraví na vydanie a vydá.
§ 10
Súborné dielo
(1)
Súborným dielom je zborník, časopis, pásmo, výstava alebo iné zostavené dielo, ak je jeho usporiadanie výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Zaradenie diela do súborného diela sa môže vykonať len po predchádzajúcom súhlase autora.
(2)
Autorské právo na súborné dielo ako celok patrí tomu, kto ho usporiadal; tým nie sú dotknuté práva autorov diel zaradených do súboru.
(3)
Autorské právo na vydaný zborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydavateľ.
§ 11
Spracovanie a preklad diela
(1)
Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.
(2)
Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.
(3)
Dielo možno spracovať, preložiť do iného jazyka alebo adaptovať ho len so súhlasom jeho autora. Súhlas autora sa nevyžaduje na preklad do iného jazyka pri dielach uvedených v § 6 ods. 3 písm. b).
§ 12
Anonymné a pseudonymné dielo
(1)
Anonymným dielom je dielo zverejnené bez uvedenia mena autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.
(2)
Pseudonymným dielom je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.
(3)
Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.
§ 13
Zverejnenie a vydanie diela
(1)
Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané alebo vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.
(2)
Dielo je vydané v ten deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
§ 14
Krajina pôvodu diela
(1)
Za krajinu pôvodu diela sa považuje
a)
pri nevydanom diele štát, ktorého je autor štátnym príslušníkom,
b)
pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.
(2)
Na dielo, ktoré bolo vydané súčasne na území Slovenskej republiky aj inde, sa pozerá ako na dielo vydané v Slovenskej republike; za súčasné vydanie diela sa považuje vydanie v rozpätí najviac 30 dní.
§ 15
Vznik autorského práva na dielo
(1)
Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.
(2)
Autorské právo sa vzťahuje na celok diela aj na jeho časti.
§ 16
Obsah autorského práva
(1)
Autor má právo na ochranu svojho autorstva, najmä má právo
a)
označiť menom svoje dielo, a aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom, pri každom verejnom použití tohto diela, a to podľa povahy tohto použitia,
b)
označiť pseudonymom svoje dielo, a aby sa pseudonym uvádzal na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom, a to pri každom verejnom použití podľa povahy tohto použitia,
c)
neoznačiť svoje dielo menom,
d)
na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do svojho diela alebo pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním s jeho dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti,
e)
rozhodnúť o zverejnení svojho diela.
(2)
Autor diela má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na
a)
rozmnožovanie diela,
b)
preklad diela,
c)
adaptáciu, usporiadanie alebo iné spracovanie diela,
d)
použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela,
e)
verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania diela alebo prevodu vlastníctva,
f)
verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny,
g)
verejné vykonanie diela,
h)
vysielanie diela,
i)
káblovú retransmisiu diela,
j)
prenos diela iným spôsobom.
(3)
Autor má právo na autorskú korektúru svojho diela. V prípade architektonického diela je autorskou korektúrou dozor autora nad zhotovovaním stavby.
(4)
Práva autora podľa odseku 1 a 3 sú neprevoditeľné a časovo neobmedzené.
(5)
Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela.
§ 17
Pôvodný nositeľ práva dielo použiť
(1)
Pôvodným nositeľom práva dielo použiť je autor.
(2)
Pri diele spoluautorov sú pôvodnými nositeľmi práva dielo použiť všetci spoluautori.
(3)
Pri spoločnom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola iniciátorkou vytvorenia diela alebo inak zabezpečila jeho vytvorenie, prípadne pod menom ktorej sa dielo rozširuje.
(4)
Pri súbornom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť autor, ktorý dielo usporiadal. Práva autorov diel zaradených do súborného diela týmto nie sú dotknuté.
(5)
Pri diele vytvorenom zamestnancom na plnenie jeho povinností a pod vedením zamestnávateľa je pôvodným nositeľom práva dielo použiť autor, ak zmluva neurčuje inak; právo dielo použiť sa však považuje za prevedené na zamestnávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre bežné aktivity zamestnávateľa.
(6)
Pri počítačovom programe vytvorenom zamestnancom ako plnenie jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovnoprávneho vzťahu a pod vedením zamestnávateľa, je nositeľom práva dielo použiť zamestnávateľ, ak zmluva neurčuje inak.
(7)
Pri audiovizuálnom diele sú nositeľmi práva dielo použiť spoluautori audiovizuálneho diela.
(8)
Spoluautori audiovizuálneho diela nemôžu zakázať výrobcovi audiovizuálneho diela v rozmnožovaní, verejnom rozširovaní, verejnom predvedení, vysielaní, káblovej retransmisii audiovizuálneho diela a pri úprave tohto diela titulkami alebo dabingom; podmienky takéhoto použitia audiovizuálneho diela upravuje zmluva.
(9)
Spoluautori audiovizuálneho diela majú právo na primeranú odmenu za nájom originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny, satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu. Právo spoluautorov diela podľa § 21 ods. 3 je neprevoditeľné.
Trvanie autorského práva
§ 18
(1)
Autorské právo trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.
(2)
Pri diele spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto spojení, autorské právo trvá počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.
(3)
Pri spoločnom diele okrem diela úžitkového umenia autorské právo trvá 70 rokov od okamihu, keď bolo dielo prvý raz oprávnene uvedené na verejnosti. Ak bolo dielo označené menami autorov, ktorí dielo vytvorili, autorské právo trvá počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.
(4)
Pri audiovizuálnom diele autorské právo trvá počas života spoluautorov a 70 rokov po smrti posledného z nich.
(5)
Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele autorské právo trvá 70 rokov po prvom zverejnení takéhoto diela, a ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora, 70 rokov po jeho smrti.
(6)
Pri diele vydanom po častiach sa trvanie autorského práva počíta od okamihu, keď bolo dielo prvý raz zverejnené, a to pre každú časť osobitne.
(7)
Pri báze dát autorské právo trvá 70 rokov od okamihu jej zhotovenia.
(8)
V prípade diela úžitkového umenia autorské právo trvá 25 rokov od okamihu jeho zhotovenia.
§ 19
Počítanie trvania autorského práva sa začína prvým dňom roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k udalosti rozhodujúcej na jej počítanie.
§ 20
Rozširovanie diela po prvom predaji
(1)
Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 16 ods. 2 písm. e) zaniká po prvom predaji alebo inom šírení tohto originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na území Slovenskej republiky autorom alebo iným nositeľom práv, alebo s jeho súhlasom.
(2)
Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na nájom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nezaniká predajom alebo iným šírením diela alebo jeho rozmnoženiny na území Slovenskej republiky.
(3)
Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na vypožičiavanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nezaniká predajom alebo iným šírením diela alebo jeho rozmnoženiny na území Slovenskej republiky.
(4)
Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov predávané na území Slovenskej republiky konečnému spotrebiteľovi musia byť označené kontrolnou známkou.
(5)
Podmienky a spôsob označovania nosičov zvukového záznamu a zvukovo-obrazového záznamu kontrolnou známkou ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na architektonické diela a diela úžitkového umenia.
§ 21
Vyhotovovanie rozmnoženín diela pre osobnú potrebu
(1)
Fyzická osoba môže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu. Za vyhotovenie tejto rozmnoženiny diela nie je povinná poskytnúť autorovi odmenu.
(2)
Fyzická osoba nemôže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu, ak ide o
a)
architektonické dielo vo forme stavby alebo konštrukcie,
b)
rozmnoženinu literárneho diela, kartografického diela alebo hudobného diela v písomnej podobe alebo jeho podstatnej časti reprografickým zariadením,
c)
počítačový program s výnimkami podľa § 26 a § 27,
d)
iné dielo, ktorého rozmnoženie by bolo v rozpore s riadnym využívaním diela alebo by iným spôsobom narušilo záujmy autora diela alebo iného nositeľa práv k tomuto dielu.
(3)
Pri rozmnoženinách audiovizuálneho diela alebo diela obsiahnutého na zvukovom zázname alebo na zvukovo-obrazovom zázname autori alebo iní nositelia práv spolu s výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov alebo ich právni nástupcovia podľa § 51 ods. 2 majú právo na náhradu odmeny.
(4)
Autori diel, ktoré sa môžu vzhľadom na ich povahu rozmnožovať na podklade tlačovín alebo ich rozmnoženín, prenesením prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia na iný hmotný podklad, majú právo na náhradu odmeny od výrobcu takýchto zariadení, prípadne od ich dovozcu.
(5)
Náhradu odmeny uhradí autorovi
a)
výrobca nenahratého nosiča záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie diel pre osobnú potrebu podľa odseku 3; náhrada odmeny sa neuhrádza za nenahratý nosič záznamu určený na vývoz,
b)
dovozca nenahratého nosiča záznamu; náhrada odmeny sa neuhrádza za nenahratý nosič záznamu dovezený pre osobnú potrebu dovozcu,
c)
výrobca reprografického alebo iného technického zariadenia na zhotovovanie rozmnoženín diela; náhrada odmeny sa neuhrádza za zariadenie určené na vývoz,
d)
dovozca reprografického alebo iného technického zariadenia na zhotovovanie rozmnoženín diela.
§ 22
Citácia diela
Bez súhlasu autora sa môže použiť krátka časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele, ak je takéto rozmnoženie v súlade s riadnym použitím a jeho rozsah nepresahuje rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť zdroj a meno autora, ak sa v ňom časť už zverejneného diela uvádza. Za takéto použitie nevzniká povinnosť poskytnúť autorovi odmenu.
§ 23
Vyhotovenie rozmnoženiny diela na vyučovacie účely
(1)
Súhlas autora sa nevyžaduje na
a)
rozmnoženie krátkej časti zverejneného diela zaznamenaného písmom, zvukom alebo obrazom, ak je takéto rozmnožovanie v súlade s riadnym použitím a jeho rozsah nepresahuje odôvodnený vyučovací účel,3)
b)
rozmnoženie zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami, alebo bez ilustrácií reprografickým zariadením na vyučovacie účely vo vzdelávacích zariadeniach,3)
c)
rozmnoženie vydaného diela osobitnou technikou pre potreby nevidomých.
(2)
Každá rozmnoženina diela podľa odseku 1 musí byť označená menom autora alebo jeho pseudonymom.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 24
Vyhotovenie rozmnoženiny diela knižnicou alebo archívom prostredníctvom reprografických zariadení
(1)
Knižnica4) alebo archív5) môže bez súhlasu autora vyhotoviť pomocou reprografického zariadenia rozmnoženinu zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami alebo bez ilustrácií,
a)
ak je cieľom vyhotovenia takejto rozmnoženiny uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vyučovacie účely alebo výskum,
b)
ak je účelom vyhotovenia takejto rozmnoženiny jej nahradenie, archivovanie inej rozmnoženiny alebo zabezpečenie v prípade straty, zničenia alebo poškodenia, alebo v prípade stálej zbierky.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 25
Použitie diela na informačné účely
(1)
Súhlas autora sa nevyžaduje, ak sa uvedie zdroj a meno autora alebo jeho pseudonym pri
a)
rozmnožovaní článku zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach, alebo otázkach pri vysielaní s takýmto obsahom, alebo pri prevzatom vysielaní káblovej retransmisie, alebo pri inom prenose; to neplatí, ak si autor diela alebo iný nositeľ práv k dielu vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, vysielanie, prevzaté vysielanie, káblovú retransmisiu alebo iný prenos diela,
b)
rozmnožovaní, vysielaní, prevzatí vysielania, prenose káblovou retransmisiou alebo iným prenosom krátkych častí diel vnímateľných pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
c)
rozmnožovaní prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 26
Rozmnožovanie a zmena počítačového programu
(1)
Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného nositeľa práv zhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu, alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na
a)
prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opráv chýb v počítačovom programe,
b)
archívne a záložné účely alebo na nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu, ak sa rozmnoženina počítačového programu stratila, zničila alebo inak poškodila.
(2)
Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného nositeľa práv preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.
(3)
Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.
(4)
Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.
(5)
V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 27
Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
(1)
Súhlas autora alebo iného nositeľa práv sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak
a)
túto činnosť vykonáva oprávnený nadobúdateľ, ktorý je oprávnený používať rozmnoženinu počítačového programu,
b)
informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,
c)
sa tieto činnosti dotýkajú iba časti pôvodného počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov.
(2)
Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na
a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
b)
poskytnutie iným osobám s výnimkou takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,
d)
činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora alebo iného nositeľa práv.
(3)
Súhlas autora alebo iného nositeľa práv na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na rozmnožovanie počítačových programov, ak by takéto rozmnožovanie bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu alebo iného nositeľa práv k tomuto programu.
(4)
Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.
(5)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 28
Verejné vystavenie diela
(1)
Súhlas autora na priame verejné vystavenie6) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak
a)
ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor alebo iný nositeľ práv vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít,
b)
verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora alebo iného nositeľa práv.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 29
Prevod autorského práva
(1)
Autor môže prevádzať len právo dielo použiť.
(2)
Nadobúdateľ môže získané oprávnenie previesť na inú osobu len so súhlasom autora.
(3)
Ak zanikne právnická osoba alebo ak zomrie fyzická osoba, na ktorú bolo prevedené právo dielo použiť bez právneho nástupcu, autor opäť nadobudne právo rozhodovať o ďalšom použití diela.
§ 30
Prechod autorského práva
(1)
Autorské právo prechádza na dedičov. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak nevyplýva z ich povahy iné, aj na jeho dedičov.
(2)
Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.
§ 31
Prevod originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)
Ten, kto nadobudne originál diela alebo jeho rozmnoženinu, nenadobúda týmto prevodom právo dielo použiť, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
(2)
Autor, ktorý originál svojho diela previedol za odplatu, môže sa domáhať slušného vyrovnania od každého oprávneného nadobúdateľa, ktorý ďalším prevodom vlastníctva k originálu diela získal majetkový prospech veľkého rozsahu; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.
Zmluvy o rozširovaní diela
§ 32
(1)
Zmluvou o rozširovaní diela udeľuje autor právnickej osobe alebo fyzickej osobe za odmenu súhlas na rozširovanie svojho diela; podmienky rozširovania diela môžu obsahovať aj hromadné zmluvy.
(2)
Zmluvou o rozširovaní diela je najmä vydavateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženiny diela, zmluva o rozširovaní rozmnoženiny zvukového záznamu diela, zvukovo-obrazového záznamu diela a zmluva o vysielaní diela rozhlasom alebo televíziou.
(3)
Zmluva o rozširovaní diela určí spôsob a rozsah rozširovania diela, čas, keď sa tak stane, odmenu autora, súčinnosť autora, čas, na ktorý sa zmluva uzatvára, záväzok oprávneného používateľa, že rozširovanie diela vykoná na svoj účet.
(4)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany káblovou retransmisiou, uzavretých medzi používateľmi a organizáciami kolektívnej správy práv autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ktorým bolo udelené oprávnenie pre túto oblasť podľa osobitného zákona,7) musí byť celková odmena najmenej 10 % zo všetkých príjmov dosiahnutých používateľmi v súvislosti so šírením predmetov ochrany týmto spôsobom.
(5)
Celková odmena podľa odseku 4 v prepočte na jedného účastníka káblového rozvodu za kalendárny rok nesmie byť u jednotlivého používateľa nižšia ako polovica takto vyjadrenej priemernej odmeny uhrádzanej prevádzkovateľmi káblových rozvodov v Slovenskej republike v uplynulom kalendárnom roku.
(6)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany rozhlasovým a televíznym vysielaním patrí autorom hudobných diel odmena, ktorá nesmie byť nižšia ako pomerná časť z jednej desatiny všetkých s vysielaním súvisiacich príjmov prevádzkovateľa, ktorý získal oprávnenie na vysielanie udelením licencie podľa zákona.8)
(7)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany rozhlasovým a televíznym vysielaním patrí autorom hudobných diel odmena, ktorá nesmie byť nižšia ako pomerná časť z jednej desatiny rozpočtu nákladov na vysielanie prevádzkovateľa, ktorý získal oprávnenie na vysielanie na základe zákona.8)
(8)
Pomerná časť podľa odsekov 6 a 7 sa vypočíta ako podiel hudobných diel na celkovom objeme použitých diel vo vysielaní.
(9)
Zmluva o rozširovaní diela sa musí uzavrieť v písomnej forme.
§ 33
(1)
Autor je povinný odovzdať oprávnenému používateľovi dielo včas a upravené tak, aby sa mohlo rozširovať dohodnutým spôsobom.
(2)
Oprávnený používateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu dielo riadne neodovzdal ani v dodatočnej lehote, ktorú mu používateľ poskytol; dodatočnú lehotu netreba poskytnúť, ak zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že oprávnený používateľ nemôže mať záujem na oneskorenom plnení. V takom prípade môže oprávnený používateľ požadovať vrátenie toho, čo už autorovi plnil.
(3)
Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak sa rozširovanie diela neuskutoční v lehote určenej zmluvou; tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu vo výške dohodnutej zmluvou.
Vydavateľská zmluva
§ 34
(1)
Vydavateľskou zmluvou udeľuje autor vydavateľovi súhlas vydať slovesné dielo, hudobnodramatické alebo hudobné dielo, dielo výtvarného umenia, fotografické alebo kartografické dielo a vydavateľ sa zaväzuje vydať dielo na svoj účet, urobiť opatrenia na jeho rozširovanie a vyplatiť autorovi odmenu.
(2)
Vydavateľ po dohode s autorom slovesného a hudobného diela určí vo vydavateľskej zmluve výšku percenta ako formu odmeny autorovi. Táto výška sa vypočíta z celkových finančných nákladov na vydanie diela, nesmie však klesnúť pod 13 % z týchto nákladov. Vydavateľ je povinný takto percentami určenú minimálnu odmenu uhradiť autorovi bez ohľadu na predaný počet rozmnoženín diela.
(3)
Ak trvá vzťah založený vydavateľskou zmluvou, autor nemôže udeliť inému vydavateľovi súhlas na vydanie diela bez súhlasu zmluvného vydavateľa, iba ak ide o súborné vydanie jeho diel alebo o vydanie diela v periodickej publikácii.
(4)
Ak bude dielo rozobraté skôr, než uplynie lehota, na ktorú bola zmluva uzavretá, môže autor, aj keď sa nedohodlo ďalšie vydanie, žiadať od vydavateľa, aby sa dielo vydalo znova. Ak sa zmluva o novom vydaní diela neuzatvorí do šiestich mesiacov, autor má možnosť výberu pri uzatvorení zmluvy s iným vydavateľom.
§ 35
(1)
Autor je oprávnený vykonať autorskú korektúru svojho diela.
(2)
Autor môže odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie diela, ak sa mu neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak sa jeho dielo použilo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu vo výške dohodnutej zmluvou.
§ 36
Zmluva o verejnom vykonávaní diela
Zmluvou o verejnom vykonávaní diela autor udeľuje súhlas na vykonávanie divadelného diela alebo hudobného diela a druhá zmluvná strana sa zaväzuje dielo vykonávať na svoj účet a uhradiť odmenu autorovi.
§ 37
Zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín diela
(1)
Zmluvou o rozširovaní diela vypožičiavaním rozmnoženín diela udeľuje autor požičiavateľovi súhlas prenechať rozmnoženiny diela na použitie iným osobám bezplatne na čas určený v zmluve.9) Požičiavateľ sa zaväzuje konať na svoj účet.
(2)
Zmluvou o rozširovaní diela nájmom rozmnoženín diela udeľuje autor prenajímateľovi súhlas prenechať rozmnoženiny diela na užívanie iným osobám za odplatu na čas určený v zmluve.10) Prenajímateľ sa zaväzuje konať na svoj účet a uhradiť autorovi odmenu.
§ 38
Zmluva o vytvorení diela
(1)
Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo za odmenu a udeľuje súhlas, aby objednávateľ dielo použil na účel vymedzený v zmluve.
(2)
Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a v určenej lehote. Nárok na odmenu dohodnutú v zmluve autorovi vzniká odovzdaním diela, ak nie je dohodnuté inak.
(3)
Ak má dielo nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa dielo mohlo použiť na účel dohodnutý v zmluve, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.
(4)
Ustanovenie § 33 ods. 2 platí obdobne pre zmluvu o vytvorení diela.
§ 39
Zmluva o inom použití diela
(1)
Na zmluvy o inom použití diela sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 3 a § 33.
(2)
Pri použití hudobného diela výrobou a šírením zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, na ktorých je dielo zaznamenané, sa výška odmeny autorovi určuje dohodou medzi používateľom a autorom ako podiel z predajnej ceny týchto nosičov. Táto odmena pre všetkých autorov hudobných diel nesmie byť nižšia ako 10 % z ceny nosičov.
§ 40
Voľné dielo
(1)
Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, stane sa jeho dielo voľným s výnimkou uvedenou v § 30 ods. 2, a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v § 18.
(2)
Ak uplynie trvanie autorského práva alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, používateľ nie je povinný vyžadovať súhlas na použitie diela, ani uhradiť odmenu autorovi. Voľné dielo sa môže použiť len spôsobom, aký zodpovedá jeho hodnote, a musí sa uviesť autor diela, ak je známy. O zachovanie tejto podmienky sa starajú autorské zväzy a právnické osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy v príslušnej oblasti tvorivej činnosti.7)
§ 41
Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1)
Osoba, ktorá po uplynutí trvania autorského práva prvý raz zverejní alebo vykoná verejným prenosom predtým nezverejnené dielo, má autorské práva podľa § 16 ods. 2 a 5.
(2)
Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od okamihu zverejnenia alebo verejného prenosu.
§ 42
Predpoklad autorstva
Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
§ 43
Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela
Vyhlásenie o diele, ktoré je uvedené v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel,11) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak
a)
vyhlásenie nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,
b)
vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením zahrnutým do medzinárodného registra.
§ 44
Ohrozenie alebo porušovanie autorského práva
(1)
Autor, ktorého právo bolo porušené, môže sa domáhať najmä toho, aby sa porušovanie jeho práva zakázalo, následky porušenia odstránili a aby sa mu poskytlo náležité zadosťučinenie. Ak vznikla porušením práva autorovi závažná ujma nemajetkovej povahy, má autor právo na zadosťučinenie v peňažnej sume, ak sa priznanie iného zadosťučinenia nejaví ako postačujúce; výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliada najmä na rozsah vzniknutej ujmy, ako aj na okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva.
(2)
Na nárok autora na náhradu škody, ktorá vznikla porušením jeho práv, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
(3)
Autor môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv proti osobám, ktoré dovážajú, vyrábajú alebo využívajú pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti technických zariadení použitých na ochranu jeho diela pred neoprávneným použitím.
TRETIA ČASŤ
Práva príbuzné autorskému právu
§ 45
Práva výkonných umelcov
Predmetom práv výkonných umelcov sú ich umelecké výkony, najmä výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných osôb, ktoré prednášajú, spievajú, hrajú, recitujú alebo inak predvádzajú slovesné, hudobné alebo iné umelecké diela.
§ 46
Obsah práva výkonných umelcov
(1)
Na práva výkonných umelcov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 1 a 5.
(2)
Výkonný umelec má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
vysielanie alebo iný prenos jeho výkonu; súhlas výkonného umelca nie je potrebný, ak ide o záznam tohto výkonu zhotoveného s jeho súhlasom alebo ak je vysielaný, alebo inak verejne prenášaný výkon predvádzaný výkonným umelcom pre toto vysielanie alebo pre iný verejný prenos,
b)
zaznamenanie svojho ešte nezaznamenaného výkonu,
c)
rozmnožovanie záznamov svojich výkonov,
d)
verejné rozširovanie záznamov výkonov alebo ich rozmnoženín nájmom, vypožičiavaním, predajom alebo inou formou prevodu práva.
(3)
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za každé použitie jeho umeleckého výkonu.
(4)
Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na rozširovanie záznamu podľa odseku 2 písm. d) okrem nájmu záznamu alebo jeho rozmnoženiny zaniká prvým predajom alebo iným šírením záznamu alebo jeho rozmnoženiny na území Slovenskej republiky alebo so súhlasom výkonného umelca. Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na nájom záznamu svojho výkonu alebo jeho rozmnoženiny trvá aj po predaji tohto záznamu alebo jeho rozmnoženiny.
(5)
Ak výkonný umelec udelil súhlas na spojenie svojho výkonu so zvukovo-obrazovým záznamom, ustanovenie odseku 2 písm. a) neplatí. Ak je uzavretá zmluva medzi výkonným umelcom a výrobcom o zhotovení zvukovo-obrazového záznamu, predpokladá sa, ak zmluva neustanovuje inak, že výkonný umelec previedol svoje právo na rozširovanie podľa odseku 2 písm. d) na výrobcu, pričom mu zostáva právo na primeranú náhradu odmeny za nájom alebo predaj záznamu jeho výkonu alebo rozmnoženiny.
(6)
Trvanie práv výkonných umelcov je 50 rokov a začína sa prvým dňom roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol záznam umeleckého výkonu vyhotovený. Ak je záznam výkonu zverejnený alebo prenášaný počas tejto lehoty, trvá ochrana 50 rokov od prvého dňa roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa záznam vyhotovil alebo prenos výkonu uskutočnil; táto lehota sa počíta od skoršej udalosti.
§ 47
Obsah práva výrobcov zvukových záznamov
(1)
Predmetom práv výrobcov zvukových záznamov sú sluchom počuteľné zvukové záznamy výkonov výkonných umelcov alebo iných zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo na akom nosiči sú tieto výkony alebo zvuky zaznamenávané.
(2)
Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na
a)
priame alebo nepriame rozmnožovanie zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom, vypožičaním, predajom alebo inou formou prevodu práv,
c)
vysielanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,
d)
verejný prenos zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického zariadenia.
(3)
Za každé použitie záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú odmenu.
(4)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na rozširovanie zvukového záznamu podľa odseku 2 písm. b) okrem nájmu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny zaniká prvým predajom záznamu na území Slovenskej republiky alebo so súhlasom výrobcu.
(5)
Trvanie práv výrobcov zvukového záznamu je 50 rokov a začína sa prvým dňom roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol zvukový záznam vyrobený. Ak bol záznam zverejnený alebo prenášaný počas tejto lehoty, trvá právo výrobcu 50 rokov a začína sa prvým dňom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa zverejnenie alebo prenos zvukového záznamu uskutočnil; táto lehota sa počíta od skoršej udalosti.
§ 48
(1)
Primeranú odmenu uhradí ten, kto vo vysielaní, opakovanom vysielaní, v káblovej retransmisii alebo iným verejným predvedením použije alebo ďalej šíri zvukový záznam alebo jeho rozmnoženinu. Táto odmena sa rozdelí medzi výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
(2)
Právo na primeranú odmenu výkonným umelcom a výrobcom trvá počas trvania práv ustanoveného v § 46 ods. 6 a § 47 ods. 5.
§ 49
Obsah práva výrobcov zvukovo-obrazových záznamov
(1)
Výrobca zvukovo-obrazových záznamov má výhradné právo udeliť súhlas
a)
na priame alebo nepriame rozmnožovanie originálu alebo rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
b)
na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu nájmom, vypožičiavaním, predajom alebo inou formou prevodu práva,
c)
vysielanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,
d)
verejný prenos zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického zariadenia.
(2)
Za každé použitie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú odmenu.
(3)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na rozširovanie zvukovo-obrazových záznamov podľa odseku 1 písm. b) okrem práva nájmu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny zaniká prvým predajom záznamu alebo jeho iným šírením na území Slovenskej republiky, alebo so súhlasom výrobcu. Právo výrobcu udeľovať súhlas na nájom zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny trvá aj po predaji zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny.
(4)
Trvanie práv podľa odseku 1 je 50 rokov a začína sa prvým dňom roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol zvukovo-obrazový záznam zhotovený. Ak bol záznam zverejnený alebo prenášaný počas tejto lehoty, trvá právo výrobcu 50 rokov a začína sa prvým dňom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa zverejnenie alebo prenos uskutočnil; táto lehota sa počíta od skoršej udalosti.
(5)
Primeranú odmenu uhradí ten, kto vo vysielaní, opakovanom vysielaní, v káblovej retransmisii alebo iným verejným predvedením použije alebo ďalej šíri zvukovo-obrazový záznam alebo jeho rozmnoženinu.
(6)
Právo na primeranú odmenu trvá počas trvania práv ustanoveného v odseku 4.
§ 50
Obsah práva rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov
(1)
Vysielateľ, ktorý vysiela svoj program alebo prenáša svoj vlastný program po drôte, má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
opakované vysielanie svojho vysielania, na vysielanie alebo opakované vysielanie svojich programov prenášaných po drôte,
b)
káblovú retransmisiu svojich programov alebo svojich programov prenášaných po drôte,
c)
zaznamenanie svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
d)
rozmnoženie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
e)
verejné rozširovanie svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte nájmom, vypožičiavaním, predajom alebo akoukoľvek inou formou prevodu práva.
(2)
Právo na rozširovanie podľa odseku 1 písm. e) okrem nájmu záznamu alebo jeho rozmnoženín zaniká po prvom predaji alebo inom šírení vysielateľom, vysielateľom prenášajúcim po drôte program alebo jeho právnym nástupcom, alebo s jeho súhlasom na území Slovenskej republiky. Právo vysielateľa alebo vysielateľa prenášajúceho program po drôte udeľovať súhlas na nájom jeho vysielania, programu alebo rozmnoženiny jeho programu trvá aj po predaji záznamu alebo jeho rozmnoženiny.
(3)
Trvanie práv podľa odseku 1 je 50 rokov a začína sa prvým dňom roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa uskutočnilo prvé vysielanie alebo prenos po drôte.
(4)
Za udelenie súhlasu podľa odseku 1 má vysielateľ právo na odmenu.
(5)
Právo na primeranú odmenu trvá počas trvania práv ustanoveného v odseku 3.
§ 51
Obmedzenie ochrany príbuzných práv
(1)
Ustanovenia § 45 až 50 neplatia, ak sa činnosti uvedené v týchto ustanoveniach vzťahujú na
a)
použitie fyzickou osobou pre jej osobnú potrebu,
b)
použitie krátkych úryvkov v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,
c)
použitie na vyučovacie účely alebo vedecký výskum,
d)
prípady, keď sa môže dielo použiť bez súhlasu autora podľa § 21 až 28.
(2)
Výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov a ich právni nástupcovia majú právo na náhradu odmeny za rozmnožovanie výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch, v audiovizuálnych dielach, za rozmnožovanie zvukových záznamov a pri použití podľa odseku 1 písm. a). Na toto právo sa primerane vzťahujú ustanovenia § 21.
§ 52
Ustanovenia § 17, 29, 30, 32 až 40, § 42 a 44 sa primerane vzťahujú na výkonných umelcov a ich výkony.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 53
Kolektívna správa práv
(1)
Práva podľa tohto zákona sa môžu spravovať aj kolektívnou formou.
(2)
Kolektívnu správu práv podľa tohto zákona vykonávajú právnické osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitného predpisu.7)
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 54
(1)
Trvanie práv sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred jeho účinnosťou. Ak tento zákon ustanovuje dlhšiu lehotu, vzťahuje sa toto predĺženie len na diela, pri ktorých pred účinnosťou tohto zákona práva doteraz nezanikli.
(2)
To isté platí o právach výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov.
§ 55
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 35/l965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach /autorský zákon/ v znení zákona č. 89/l990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 81/1978 Zb., ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti dojednať písomne zmluvy o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane poznámok pod čiarou znie:
㤠10a
(1)
Pôvodný nositeľ práva dielo použiť 7a) alebo osoba oprávnená na výkon jeho práva dielo použiť 7b) môže od colných orgánov požadovať informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru, ktorý má povahu rozmnoženiny diela alebo jeho zvukového záznamu, obrazového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo tovaru, ktorý môže slúžiť ako nosič na vyhotovovanie takéhoto záznamu (nenahraný nosič záznamu), a nahliadať do colných dokumentov s cieľom zistiť, či je dovoz tohto tovaru na účel rozširovania na trhu v súlade s osobitným právnym predpisom.7c)
(2)
Colný orgán na písomnú žiadosť osoby oprávnenej podľa odseku 1 preruší najviac na desať pracovných dní colné konanie o prepustenie tovaru do voľného obehu, ak existuje odôvodnené podozrenie, že dovozcom tohto tovaru boli porušené práva podľa osobitného predpisu.7c) V odôvodnených prípadoch možno lehotu prerušenia konania predĺžiť o ďalších desať pracovných dní.
(3)
Ak dovozca tovaru uvedeného v odseku 1 v lehote podľa odseku 2 nepreukáže, že dovoz tohto tovaru je v súlade s osobitným predpisom,7c) colný orgán neprepustí tento tovar do režimu voľného obehu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia obdobne aj pri vývoze tovaru uvedeného v odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 7c znejú:
„“.
7a)
§ 17 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
7b)
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7c)
Zákon č. 383/1997 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára l998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
2)
§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
3)
Napríklad § 1 a 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, § 5, § 7, § 9 a 9a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, § 4, § 5, § 7 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
4)
§ 1 až 3 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc /Knižničný zákon/ v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.
5)
§ 15 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
6)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
7)
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 2 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 365/1992 Zb.).