Predpis bol zrušený predpisom 618/2003 Z. z.

383/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
ZÁKON
z 5. decembra 1997
Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Predmetom zákona je úprava vzťahov vznikajúcich v súvislosti s vytvorením, použitím a šírením literárnych diel, vedeckých diel a umeleckých diel tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autorov diel vrátane autorov počítačových programov a autorov a zhotoviteľov databáz, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov.
Pôsobnosť zákona
§ 2
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
diela autorov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to isté platí pri dielach autorov, ktorí majú na území Slovenskej republiky priznané postavenie utečenca podľa osobitného predpisu,1)
b)
diela po prvý raz zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo trvalý pobyt ich autorov vrátane diel prvý raz zverejnených v inom štáte, ale vydaných v lehote 30 dní aj v Slovenskej republike.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na diela, ktorým je v Slovenskej republike poskytnutá ochrana medzinárodnou zmluvou alebo dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Trvanie autorského práva pri dielach cudzích štátnych príslušníkov nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.
(4)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 3
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
výkonných umelcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky,
b)
výkonných umelcov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, ale ktorých výkony sa uskutočnili na území Slovenskej republiky alebo sú súčasťou zvukových záznamov, ktoré sú chránené týmto zákonom, alebo výkony, ktoré neboli zaznamenané na zvukový záznam, ale boli prenášané vysielaním alebo pôvodnými programami prenášanými po drôte, a tým spĺňajú podmienky na poskytnutie ochrany podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
zvukové záznamy výrobcov zvukových záznamov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,
b)
zvukové záznamy, ktorých prvý záznam sa uskutočnil v Slovenskej republike,
c)
zvukové záznamy, ktoré boli prvý raz zverejnené v Slovenskej republike.
(3)
Na zvukovo-obrazové záznamy sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2.
(4)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie vysielateľov a na programy organizácií verejne prenášajúcich svoje vlastné programy, ak je ich sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie uskutočňované vysielateľmi a pôvodné programy verejne prenášané z miesta na území Slovenskej republiky.
§ 4
(1)
Ustanovenia tohto zákona o ochrane vydavateľov predtým nezverejnených diel sa vzťahujú na vydavateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov, vysielateľov, ktorí prenášajú svoje vlastné programy po drôte, a vydavateľov predtým nezverejnených diel, ktorí sú chránení podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu.
(2)
Audiovizuálnym dielom je dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných spolusúvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú sprevádzané zvukom, vnímateľných aj sluchom, ak je dielo určené na použitie a šírenie pomocou technického zariadenia. Za spoluautorov tohto diela sa považujú najmä hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.
(3)
Dielom úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým spôsobom.
(4)
Fotografickým dielom je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale za časť audiovizuálneho diela.
(5)
Káblovou retransmisiou diela je súčasný, nezmenený a úplný prenos už vysielaných programov, uskutočňovaný prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému na prijímanie pôvodného vysielania.
(6)
Nájmom diela je prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu príbuzných práv za odplatu na časovo obmedzené obdobie.
(7)
Rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín diela alebo predmetu príbuzných práv v akejkoľvek forme, priamo alebo nepriamo, vrátane stáleho alebo dočasného uchovania v elektronickej forme; priamym rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín z originálu diela a nepriamym rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín z rozmnoženiny diela.
(8)
Verejným vykonávaním diela je vykonávanie iného diela, ako je audiovizuálne dielo, najmä recitáciou, hraním, tancom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
(9)
Verejným vystavením diela je vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele vystavenie osobitne vyňatého obrazu bez akejkoľvek následnosti.
(10)
Verejným prenosom je šírenie obrazov alebo zvukov záznamov, obrazov a zvukov diela alebo predmetu príbuzných práv pomocou drôtového alebo bezdrôtového spojenia prostredníctvom technického zariadenia alebo iným spôsobom. Uvedené zvuky alebo obrazy môžu vnímať osoby na miestach, kde by sa bez tohto prenosu nemohli tieto obrazy alebo zvuky vnímať.
(11)
Výkonným umelcom je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.
(12)
Umeleckým výkonom je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, tancom alebo iným spôsobom.
(13)
Vypožičaním diela je bezplatné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu príbuzných práv prostredníctvom zariadení prístupných verejnosti na časovo obmedzené obdobie.
(14)
Vysielaním je prenos diela alebo predmetu príbuzných práv rozhlasovým vysielateľom alebo televíznym vysielateľom prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom.
(15)
Výrobcom audiovizuálneho diela, iného zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo inak zabezpečila konečné vyhotovenie diela alebo záznamu.
(16)
Zvukovým záznamom je len sluchom počuteľný záznam zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú.
(17)
Zvukovo-obrazovým záznamom je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.
(18)
Počítačovým programom je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela podľa § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1, je chránený ako literárne dielo.
(19)
Databázou je súbor od seba nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo pri prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.
(20)
Zhotoviteľom databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená.
(21)
Satelitom je akékoľvek technické zariadenie, ktoré pracuje vo frekvenčných pásmach pridelených podľa osobitných predpisov,1a) na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou alebo vyhradených na uzatvorenú komunikáciu z jedného miesta na iné miesto. V prípade komunikácie z jedného miesta na iné miesto musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje jednotlivý príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálov určených verejnosti.
(22)
Informáciami na správu práv sú údaje, ktoré označujú dielo, autora diela, nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informáciu o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.
(23)
Reprografickým alebo iným technickým zariadením je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax a počítač.
(24)
Sprístupňovaním verejnosti je verejný prenos diela alebo predmetu príbuzných práv takým spôsobom, aby k nim mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si samostatne zvolí.
DRUHÁ ČASŤ
Autorské právo
§ 6
Dielo
(1)
Predmetom autorského práva je literárne dielo, vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a)
slovesné dielo a počítačový program,
b)
ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c)
divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie alebo verejné predvedenie,
d)
hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e)
audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f)
maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
g)
fotografické dielo,
h)
architektonické dielo predovšetkým, dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i)
dielo úžitkového umenia,
j)
kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)
(2)
Predmetom autorského práva je databáza v akejkoľvek forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.
(3)
Ochrana sa nevzťahuje na
a)
myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b)
text právneho predpisu, rozhodnutie administratívnej a právnej povahy, verejnú listinu, úradný spis, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných a ich preklad; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.
§ 7
Dielo spoluautorov
Dielom spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako dielo jediné, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.
§ 8
Spojené dielo
Spojeným dielom je dielo, ktoré vzniklo spojením niekoľkých samostatných diel so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel. So spojeným dielom nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené, iným spôsobom ako v tomto spojení zostávajú nedotknuté. Pri vykonávaní hudobného diela s textom stačí súhlas autora hudobnej časti.
§ 9
Spoločné dielo
(1)
Spoločným dielom je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch autorov alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
a)
iniciovala vytvorenie tohto diela,
b)
usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela,
c)
zaviazala sa, že dielo pripraví na vydanie a vydá.
(2)
Spoločné dielo sa môže šíriť aj pod menom fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 1.
§ 10
Súborné dielo
(1)
Súborným dielom je zborník, časopis, pásmo, výstava alebo iné zostavené dielo, ak je jeho usporiadanie výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Zaradenie diela do súborného diela sa môže vykonať len po predchádzajúcom súhlase autora.
(2)
Autorské právo na súborné dielo ako celok patrí tomu, kto ho usporiadal; tým nie sú dotknuté práva autorov diel zaradených do súboru.
(3)
Autorské právo na vydaný zborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydavateľ.
§ 11
Spracovanie a preklad diela
(1)
Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.
(2)
Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.
(3)
Dielo možno spracovať, preložiť do iného jazyka alebo adaptovať ho len so súhlasom jeho autora. Súhlas autora sa nevyžaduje na preklad do iného jazyka pri dielach uvedených v § 6 ods. 3 písm. b).
§ 12
Anonymné a pseudonymné dielo
(1)
Anonymným dielom je dielo zverejnené bez uvedenia mena autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.
(2)
Pseudonymným dielom je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.
(3)
Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.
§ 13
Zverejnenie a vydanie diela
(1)
Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané alebo vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.
(2)
Dielo je vydané v ten deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
§ 14
Krajina pôvodu diela
(1)
Za krajinu pôvodu diela sa považuje
a)
pri nevydanom diele štát, ktorého je autor štátnym príslušníkom,
b)
pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.
(2)
Na dielo, ktoré bolo vydané súčasne na území Slovenskej republiky aj inde, sa pozerá ako na dielo vydané v Slovenskej republike; za súčasné vydanie diela sa považuje vydanie v rozpätí najviac 30 dní.
§ 15
Vznik autorského práva na dielo
(1)
Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.
(2)
Autorské právo sa vzťahuje na celok diela aj na jeho časti.
§ 16
Obsah autorského práva
(1)
Autor má právo na ochranu svojho autorstva, najmä má právo
a)
označiť menom svoje dielo, a aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom, pri každom verejnom použití tohto diela, a to podľa povahy tohto použitia,
b)
označiť pseudonymom svoje dielo, a aby sa pseudonym uvádzal na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom, a to pri každom verejnom použití podľa povahy tohto použitia,
c)
neoznačiť svoje dielo menom,
d)
na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do svojho diela alebo pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním s jeho dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti,
e)
rozhodnúť o zverejnení svojho diela.
(2)
Autor diela má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na
a)
rozmnožovanie diela,
b)
preklad diela,
c)
adaptáciu, usporiadanie alebo iné spracovanie diela,
d)
použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela,
e)
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
f)
verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny,
g)
verejné vykonanie diela,
h)
vysielanie diela,
i)
káblovú retransmisiu diela,
j)
prenos diela iným spôsobom.
(3)
Autor má právo na autorskú korektúru svojho diela. V prípade architektonického diela je autorskou korektúrou dozor autora nad zhotovovaním stavby.
(4)
Práva autora podľa odseku 1 a 3 sú neprevoditeľné a časovo neobmedzené.
(5)
Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela; tohto práva sa nemožno vopred vzdať. Použitím architektonického diela je jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie alebo územnoplánovacej dokumentácie alebo vo forme zhotovenia stavby, záhrady, interiéru alebo scény.
(6)
Ustanovenie odseku 2 písm. e) sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia.
(7)
Práva autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.
§ 17
Pôvodný nositeľ práva dielo použiť
(1)
Pôvodným nositeľom práva dielo použiť je autor.
(2)
Pri diele spoluautorov sú pôvodnými nositeľmi práva dielo použiť všetci spoluautori.
(3)
Pri spoločnom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť fyzická osoba alebo právnická osoba, pod ktorej vedením bolo dielo vytvorené, ktorá vytvorenie diela iniciovala, usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia a ktorá sa zaviazala, že dielo na vydanie pripraví a vydá.
(4)
Pri súbornom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť autor, ktorý dielo usporiadal. Práva autorov diel zaradených do súborného diela týmto nie sú dotknuté.
(5)
Pri diele vytvorenom zamestnancom na plnenie jeho povinností a pod vedením zamestnávateľa je pôvodným nositeľom práva dielo použiť autor, ak zmluva neurčuje inak; právo dielo použiť sa však považuje za prevedené na zamestnávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre bežné aktivity zamestnávateľa.
(6)
Pri počítačovom programe vytvorenom zamestnancom ako plnenie jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovnoprávneho vzťahu a pod vedením zamestnávateľa, je nositeľom práva dielo použiť zamestnávateľ, ak zmluva neurčuje inak.
(7)
Spoluautori audiovizuálneho diela nemôžu výrobcu zvukovo-obrazového záznamu obmedzovať v rozmnožovaní, vo verejnom rozširovaní, verejnom predvádzaní, vysielaní, v káblovej retransmisii audiovizuálneho diela zachyteného na zvukovo-obrazovom zázname ani v úprave diela titulkami alebo dabingom, ak nie je dohodnuté inak; ďalšie podmienky použitia diela upraví zmluva.
Trvanie autorského práva
§ 18
(1)
Autorské právo trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.
(2)
Pri diele spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto spojení, autorské právo trvá počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.
(3)
Pri spoločnom diele autorské právo trvá 70 rokov od okamihu, keď bolo dielo prvý raz oprávnene uvedené na verejnosti. Ak bolo dielo označené menami autorov, ktorí dielo vytvorili, autorské právo trvá počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.
(4)
Pri audiovizuálnom diele autorské právo trvá počas života spoluautorov a 70 rokov po smrti posledného z nich.
(5)
Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele autorské právo trvá 70 rokov po prvom zverejnení takéhoto diela, a ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora, 70 rokov po jeho smrti.
(6)
Ak je pri trvaní autorského práva k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce sprístupnenie diela verejnosti, plynie trvanie autorského práva ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne, a to od okamihu prvého sprístupnenia verejnosti.
(7)
Pri databáze autorské právo trvá 70 rokov od okamihu jej zhotovenia.
(8)
Ak dielo, pri ktorom sa trvanie autorského práva neviaže na okamih smrti autora alebo autorov, nebolo oprávnene sprístupnené verejnosti počas 70 rokov po jeho vytvorení, stáva sa voľným (§ 40).
§ 19
Trvanie autorského práva sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.
§ 20
Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
(1)
Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 16 ods. 2 písm. e) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia.
§ 21
Vyhotovovanie rozmnoženín diela pre osobnú potrebu
(1)
Fyzická osoba môže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu. Za vyhotovenie tejto rozmnoženiny diela nie je povinná poskytnúť autorovi odmenu.
(2)
Fyzická osoba nemôže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu, ak ide o
a)
architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie,
b)
rozmnoženinu celého literárneho diela, kartografického diela alebo hudobného diela v písomnej podobe alebo jeho podstatnej časti reprografickým zariadením,
c)
počítačový program s výnimkami podľa § 26 a § 27,
d)
iné dielo, ktorého rozmnoženie by bolo v rozpore s riadnym využívaním diela alebo by iným spôsobom narušilo záujmy autora diela alebo iného nositeľa práv k tomuto dielu.
(3)
Autori alebo iní nositelia práv majú za rozmnožovanie diela zaznamenaného na zvukovom zázname alebo na zvukovo-obrazovom zázname právo na náhradu odmeny.
(4)
Autori diel, ktoré sa môžu vzhľadom na ich povahu rozmnožovať na podklade tlačovín alebo ich rozmnoženín, prenesením prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia na iný hmotný podklad, majú právo na náhradu odmeny.
(5)
Náhradu odmeny uhradí autorovi alebo iným nositeľom práv prostredníctvom organizácie kolektívnej správy2a)
a)
výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (ďalej len „nosič“), ktoré sa zvyčajne používajú na rozmnožovanie diel pre vlastnú potrebu podľa odseku 3, a to vo výške 6 % z predajnej ceny nosiča,
b)
výrobca alebo dovozca prístrojov na zhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov (ďalej len „prístroj“), a to vo výške 3 % z predajnej ceny takýchto prístrojov,
c)
výrobca alebo dovozca reprografických alebo iných technických zariadení na zhotovovanie rozmnoženín diela (ďalej len „zariadenie“), a to vo výške 3 % z predajnej ceny takýchto zariadení,
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to vo výške 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
e)
predajca nosičov, prístrojov alebo zariadení namiesto osôb povinných podľa písmen a) až c), ak na písomnú výzvu príslušnej organizácie kolektívnej správy2a) neoznámi údaje potrebné na určenie dovozcu alebo výrobcu, a to vo výške uvedenej v písmenách a) až c).
(6)
Náhrada odmeny sa neplatí v prípade vývozu nosiča, prístroja a zariadenia uvedených v odseku 5 písm. a) až c) na účely ich ďalšieho predaja; náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič určený pre osobnú potrebu dovozcu.
(7)
Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné náhradu odmeny v určenej výške uhrádzať štvrťročne príslušnej organizácii kolektívnej správy, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
(8)
Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy2a) informácie o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj informácie o ich predajných cenách. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote, určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy, sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.
§ 22
Citácia diela
Bez súhlasu autora sa môže použiť krátka časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele, ak je takéto rozmnoženie v súlade s riadnym použitím a jeho rozsah nepresahuje rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť zdroj a meno autora, ak sú v citovanom diele uvedené. Za takéto použitie nevzniká povinnosť poskytnúť autorovi odmenu.
§ 23
Vyhotovenie rozmnoženiny diela na vyučovacie účely
(1)
Súhlas autora sa nevyžaduje na
a)
rozmnoženie krátkej časti zverejneného diela zaznamenaného písmom, zvukom alebo obrazom, ak je takéto rozmnožovanie v súlade s riadnym použitím a jeho rozsah nepresahuje odôvodnený vyučovací účel,3)
b)
rozmnoženie zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami, alebo bez ilustrácií reprografickým zariadením na vyučovacie účely vo vzdelávacích zariadeniach,3)
(2)
Každá rozmnoženina diela podľa odseku 1 musí byť označená menom autora alebo jeho pseudonymom.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 23a
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich
Súhlas autora sa nevyžaduje na rozmnoženie zverejneného diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich. Za takéto použitie nevzniká povinnosť poskytnúť autorovi odmenu.
§ 24
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela knižnicou alebo archívom prostredníctvom reprografického zariadenia
(1)
Knižnica4) alebo archív5) môže bez súhlasu autora vyhotoviť pomocou reprografického zariadenia
a)
rozmnoženinu zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami alebo bez ilustrácií, ak je cieľom vyhotovenia rozmnoženiny uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vyučovacie účely alebo na výskum,
b)
rozmnoženinu akéhokoľvek zverejneného diela, ak je cieľom vyhotovenia rozmnoženiny jeho nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie v prípade straty, zničenia alebo poškodenia alebo v prípade stálej zbierky.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 25
Použitie diela na informačné účely
(1)
Ak sa uvedie zdroj a meno autora alebo jeho pseudonym, súhlas autora sa nevyžaduje pri
a)
rozmnožovaní článku zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach, pri vysielaní s takýmto obsahom alebo pri prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose; to neplatí, ak si autor diela alebo iný nositeľ práv k dielu vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, vysielanie, prevzaté vysielanie, káblovú retransmisiu alebo iný prenos diela,
b)
rozmnožovaní, vysielaní, prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose krátkych častí diel vnímateľných pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
c)
rozmnožovaní prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 26
Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
(1)
Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného nositeľa práv zhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu, alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na
a)
prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opráv chýb v počítačovom programe,
b)
archívne a záložné účely alebo na nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu, ak sa rozmnoženina počítačového programu stratila, zničila alebo poškodila.
(2)
Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného nositeľa práv preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.
(3)
Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.
(4)
Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.
(5)
V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 27
Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
(1)
Súhlas autora alebo iného nositeľa práv sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak
a)
túto činnosť vykonáva oprávnený nadobúdateľ, ktorý je oprávnený používať rozmnoženinu počítačového programu,
b)
informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,
c)
sa tieto činnosti dotýkajú iba časti pôvodného počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov.
(2)
Informáciu získanú činnosťami podľa odseku 1 nemožno použiť na
a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
b)
poskytnutie iným osobám s výnimkou takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,
d)
činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora alebo iného nositeľa práv.
(3)
Súhlas autora alebo iného nositeľa práv na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na rozmnožovanie počítačových programov, ak by takéto rozmnožovanie bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu alebo iného nositeľa práv k tomuto programu.
(4)
Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.
(5)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 28
Verejné vystavenie diela
(1)
Súhlas autora na priame verejné vystavenie6) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak
a)
ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor alebo iný nositeľ práv vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít,
b)
verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora alebo iného nositeľa práv.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
§ 28a
Nakladanie s dielom podľa § 21 až 28 nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
§ 29
Prevod autorského práva
(1)
Autor môže prevádzať len právo dielo použiť.
(2)
Nadobúdateľ môže získané oprávnenie previesť na inú osobu len so súhlasom autora.
(3)
Ak zanikne právnická osoba alebo ak zomrie fyzická osoba, na ktorú bolo prevedené právo dielo použiť bez právneho nástupcu, autor opäť nadobudne právo rozhodovať o ďalšom použití diela.
§ 30
Prechod autorského práva
(1)
Autorské právo prechádza na dedičov. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak nevyplýva z ich povahy iné, aj na jeho dedičov.
(2)
Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.
§ 31
Prevod originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)
Ten, kto nadobudne originál diela alebo jeho rozmnoženinu, nenadobúda týmto prevodom právo dielo použiť, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
(2)
Autor, ktorý originál svojho diela previedol za odplatu, môže sa domáhať slušného vyrovnania od každého oprávneného nadobúdateľa, ktorý ďalším prevodom vlastníctva k originálu diela získal majetkový prospech veľkého rozsahu; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.
Zmluvy o šírení diela
§ 32
(1)
Zmluvou o šírení diela udeľuje autor fyzickej osobe alebo právnickej osobe za odmenu súhlas na šírenie svojho diela; podmienky šírenia diela môžu obsahovať aj hromadné zmluvy.
(2)
Zmluvou o šírení diela je najmä vydavateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženiny diela, zmluva o rozširovaní rozmnoženiny zvukového záznamu diela, zvukovo-obrazového záznamu diela a zmluva o vysielaní diela rozhlasom a televíziou.
(3)
Zmluva o šírení diela obsahuje spôsob a rozsah šírenia diela, čas, keď sa tak stane, odmenu autora, súčinnosť autora, čas, na aký sa zmluva uzaviera, a záväzok oprávneného používateľa, že šírenie diela vykoná na svoj účet.
(4)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany6a) káblovou retransmisiou uzavretých medzi používateľmi a organizáciami kolektívnej správy práv autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ktorým bolo udelené oprávnenie v tejto oblasti odboru podľa osobitného zákona,2a) musí byť celková odmena najmenej 10 % zo všetkých príjmov dosiahnutých používateľmi v súvislosti so šírením predmetov ochrany týmto spôsobom.
(5)
Celková odmena podľa odseku 4 v prepočte na jedného účastníka káblového rozvodu za kalendárny rok nesmie byť u jednotlivého používateľa nižšia ako polovica takto vyjadrenej priemernej odmeny uhrádzanej prevádzkovateľmi káblových rozvodov v Slovenskej republike v uplynulom kalendárnom roku.
(6)
V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany rozhlasovým vysielaním a televíznym vysielaním patrí autorom hudobných diel odmena, ktorá nesmie byť nižšia ako pomerná časť z jednej desatiny všetkých príjmov vysielateľa súvisiacich s tvorbou a vysielaním programov.8)
(7)
Pomerná časť podľa odseku 6 sa vypočíta ako pomer časového rozsahu hudobných diel k celkovému času vysielania.
(8)
Zmluva o šírení diela sa musí uzavrieť v písomnej forme, inak je neplatná.
§ 33
(1)
Autor je povinný odovzdať oprávnenému používateľovi dielo včas a upravené tak, aby sa mohlo šíriť dohodnutým spôsobom.
(2)
Oprávnený používateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu dielo riadne neodovzdal ani v dodatočnej lehote, ktorú mu používateľ poskytol; dodatočnú lehotu netreba poskytnúť, ak zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že oprávnený používateľ nemôže mať záujem na oneskorenom plnení. V takom prípade môže oprávnený používateľ požadovať vrátenie toho, čo už autorovi plnil.
(3)
Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak sa šírenie diela neuskutoční v lehote určenej zmluvou; tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu vo výške dohodnutej zmluvou.
Vydavateľská zmluva
§ 34
(1)
Vydavateľskou zmluvou udeľuje autor vydavateľovi súhlas vydať slovesné dielo, hudobnodramatické alebo hudobné dielo, dielo výtvarného umenia, fotografické alebo kartografické dielo a vydavateľ sa zaväzuje vydať dielo na svoj účet, urobiť opatrenia na jeho šírenie a vyplatiť autorovi odmenu.
(2)
Ak trvá vzťah založený vydavateľskou zmluvou, autor nemôže udeliť inému vydavateľovi súhlas na vydanie diela bez súhlasu zmluvného vydavateľa, iba ak ide o súborné vydanie jeho diel alebo o vydanie diela v periodickej publikácii.
(3)
Ak bude dielo rozobraté skôr, než uplynie lehota, na ktorú bola zmluva uzavretá, môže autor, aj keď sa nedohodlo ďalšie vydanie, žiadať od vydavateľa, aby sa dielo vydalo znova. Ak sa zmluva o novom vydaní diela neuzatvorí do šiestich mesiacov, autor má možnosť výberu pri uzatvorení zmluvy s iným vydavateľom.
§ 35
(1)
Autor je oprávnený vykonať autorskú korektúru svojho diela.
(2)
Autor môže odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie diela, ak sa mu neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak sa jeho dielo použilo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu vo výške dohodnutej zmluvou.
§ 36
Zmluva o verejnom vykonávaní diela
Zmluvou o verejnom vykonávaní diela autor udeľuje súhlas na vykonávanie divadelného diela alebo hudobného diela a druhá zmluvná strana sa zaväzuje dielo vykonávať na svoj účet a uhradiť odmenu autorovi.
§ 37
Zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín diela
(1)
Zmluvou o rozširovaní diela vypožičiavaním rozmnoženín diela udeľuje autor požičiavateľovi súhlas prenechať rozmnoženiny diela na použitie iným osobám bezplatne na čas určený v zmluve.9) Požičiavateľ sa zaväzuje konať na svoj účet.
(2)
Zmluvou o rozširovaní diela nájmom rozmnoženín diela udeľuje autor prenajímateľovi súhlas prenechať rozmnoženiny diela na užívanie iným osobám za odplatu na čas určený v zmluve.10) Prenajímateľ sa zaväzuje konať na svoj účet a uhradiť autorovi odmenu.
§ 38
Zmluva o vytvorení diela
(1)
Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo za odmenu a udeľuje súhlas, aby objednávateľ dielo použil na účel vymedzený v zmluve.
(2)
Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a v určenej lehote. Nárok na odmenu dohodnutú v zmluve autorovi vzniká odovzdaním diela, ak nie je dohodnuté inak.
(3)
Ak má dielo nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa dielo mohlo použiť na účel dohodnutý v zmluve, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.
(4)
Ustanovenie § 33 ods. 2 platí obdobne pre zmluvu o vytvorení diela.
§ 39
Zmluva o inom použití diela
(1)
Na zmluvy o inom použití diela sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 3 a § 33.
(2)
Pri použití hudobného diela výrobou a šírením zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, na ktorých je dielo zaznamenané, sa výška odmeny autorovi určuje dohodou medzi používateľom a autorom ako podiel z predajnej ceny týchto nosičov. Táto odmena pre všetkých autorov hudobných diel nesmie byť nižšia ako 10 % z ceny nosičov.
§ 40
Voľné dielo
(1)
Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, stane sa jeho dielo voľným s výnimkou uvedenou v § 30 ods. 2, a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v § 18.
(2)
Ak uplynie trvanie autorského práva alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, používateľ nie je povinný vyžadovať súhlas na použitie diela, ani uhradiť odmenu autorovi. Voľné dielo sa môže použiť len spôsobom, aký zodpovedá jeho hodnote, a musí sa uviesť autor diela, ak je známy. O zachovanie tejto podmienky sa starajú autorské zväzy a právnické osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy v príslušnej oblasti tvorivej činnosti.7)
§ 41
Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1)
Osoba, ktorá po uplynutí trvania autorského práva prvý raz zverejní alebo vykoná verejným prenosom predtým nezverejnené dielo, má autorské práva podľa § 16 ods. 2 a 5.
(2)
Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od okamihu zverejnenia alebo verejného prenosu.
§ 42
Predpoklad autorstva
Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
§ 43
Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela
Vyhlásenie o diele, ktoré je uvedené v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel,11) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak
a)
vyhlásenie nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,
b)
vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením zahrnutým do medzinárodného registra.
§ 44
Ohrozenie alebo porušovanie autorského práva
(1)
Autor, ktorého právo bolo porušené, môže sa domáhať najmä toho, aby sa porušovanie jeho práva zakázalo, následky porušenia odstránili a aby sa mu poskytlo náležité zadosťučinenie. Ak vznikla porušením práva autorovi závažná ujma nemajetkovej povahy, má autor právo na zadosťučinenie v peňažnej sume, ak sa priznanie iného zadosťučinenia nejaví ako postačujúce; výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliada najmä na rozsah vzniknutej ujmy, ako aj na okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva.
(2)
Na nárok autora na náhradu škody, ktorá vznikla porušením jeho práv, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
(3)
Autor môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv proti osobám, ktoré dovážajú, vyrábajú alebo využívajú pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti účinných technologických opatrení, ktoré autor používa v spojitosti s výkonom svojich práv podľa tohto zákona alebo ktoré obmedzujú také zaobchádzanie s jeho dielom, na ktoré neudelil súhlas alebo ktoré nie je prípustné podľa tohto zákona.
(4)
Autor si môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv voči osobám, ktoré spôsobujú, umožňujú, uľahčujú alebo zatajujú porušovanie jeho práv podľa tohto zákona tým, že
a)
nedovolene odstraňujú alebo menia akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme,
b)
nedovolene rozširujú, dovážajú na rozširovanie, vysielajú, uskutočňujú verejný prenos diel alebo rozmnoženín diel s vedomím, že informácie na správu práv v elektronickej forme boli bez súhlasu autora odstránené alebo zmenené.
(5)
Autor, ktorého právo bolo porušené, sa môže domáhať zničenia všetkých rozmnoženín diel protiprávne vyrobených, rozširovaných alebo určených na rozširovanie a nachádzajúcich sa v držbe osoby, ktorá jeho práva porušila, ako aj zničenia všetkých zariadení, ktoré táto osoba používala alebo mohla používať na neoprávnené rozmnožovanie jeho diela. Toto zničenie sa vykoná na náklady osoby, ktorá práva autora porušila. Autor má právo byť oboznámený s informáciami o pôvode a distribučnej sieti neoprávnene vyrobených rozmnoženín, ktoré mala alebo má osoba, ktorá jeho práva porušila.
TRETIA ČASŤ
Práva príbuzné autorskému právu
§ 45
Práva výkonných umelcov
Predmetom práv výkonných umelcov sú ich umelecké výkony, najmä výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných osôb, ktoré prednášajú, spievajú, hrajú, recitujú alebo inak predvádzajú slovesné, hudobné alebo iné umelecké diela.
§ 46
Obsah práva výkonných umelcov
(1)
Na výkonných umelcov a ich umelecké výkony sa primerane vzťahuje § 16 ods. 1.
(2)
Výkonný umelec má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
vysielanie alebo iný verejný prenos svojho umeleckého výkonu; súhlas výkonného umelca nie je potrebný, ak ide o vysielanie už vysielaného umeleckého výkonu, vysielanie záznamu umeleckého výkonu, verejný prenos vysielaného umeleckého výkonu alebo o verejný prenos záznamu umeleckého výkonu,
b)
zaznamenanie svojho ešte nezaznamenaného umeleckého výkonu,
c)
rozmnožovanie záznamu svojho umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
e)
sprístupňovanie záznamu svojho umeleckého výkonu verejnosti.
(3)
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za každé použitie svojho umeleckého výkonu; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.
(4)
Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre záznam umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(5)
Ak výkonný umelec udelil súhlas na zaznamenanie svojho umeleckého výkonu na zvukovo-obrazový záznam, ustanovenie odseku 2 písm. a) neplatí. Ak je medzi výkonným umelcom a výrobcom uzavretá zmluva o zhotovení zvukovo-obrazového záznamu, predpokladá sa, ak zmluva neustanovuje inak, že výkonný umelec previedol svoje právo podľa odseku 2 písm. d) na výrobcu; právo na primeranú náhradu odmeny za takéto použitie nie je tým dotknuté.
(6)
Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.
§ 47
Obsah práva výrobcov zvukových záznamov
(1)
Predmetom práv výrobcov zvukových záznamov sú sluchom počuteľné zvukové záznamy výkonov výkonných umelcov alebo iných zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo na akom nosiči sú tieto výkony alebo zvuky zaznamenávané.
(2)
Výrobca zvukového záznamu má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
rozmnožovanie zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
c)
vysielanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,
d)
verejný prenos zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického zariadenia.
e)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
(3)
Za každé použitie záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú odmenu.
(4)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k zvukovému záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre zvukový záznam a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(5)
Práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu, práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.
§ 48
(1)
Primeranú odmenu uhradí ten, kto vysielaním, opakovaným vysielaním, káblovou retransmisiou, verejným predvedením alebo iným verejným prenosom použije zvukový záznam alebo jeho rozmnoženinu. Táto odmena sa rozdelí medzi výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
(2)
Právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 trvá počas trvania práv ustanoveného v § 46 ods. 6 a § 47 ods. 5.
§ 49
Obsah práva výrobcov zvukovo-obrazových záznamov
(1)
Výrobca zvukovo-obrazových záznamov má výhradné právo udeliť súhlas na
a)
rozmnožovanie zvukovo-obrazového záznamu,
b)
verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
c)
vysielanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,
d)
verejný prenos zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického zariadenia.
e)
sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.
(2)
Za každé použitie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú odmenu.
(3)
Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 1 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k zvukovo-obrazovému záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre zvukovo-obrazový záznam a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom a právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(4)
Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.
§ 50
Obsah práva rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov
(1)
Vysielateľ alebo osoba, ktorá prenáša svoj program verejnosti po drôte, má výhradné právo udeľovať súhlas na
a)
opakované vysielanie svojho vysielania, na vysielanie alebo opakované vysielanie svojho programu prenášaného po drôte,
b)
káblovú retransmisiu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
c)
zaznamenanie svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
d)
rozmnoženie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,
e)
verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte predajom, nájmom, vypožičiavaním alebo akoukoľvek formou prevodu vlastníckych práv alebo práva držby,
f)
verejný prenos svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte, ak sa verejný prenos uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok.
(2)
Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo záznamu svojho programu, alebo ich rozmnoženín podľa odseku 1 písm. e) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k záznamu vysielania alebo k záznamu programu, alebo k ich rozmnoženinám na území Slovenskej republiky, a to pre záznam vysielania alebo záznam programu a ich všetky rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva; právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo záznamu programu, alebo ich rozmnoženín nájmom a právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo záznamu programu, alebo ich rozmnoženín vypožičiavaním nie je tým dotknuté.
(3)
Práva vysielateľa trvajú 50 rokov od zverejnenia jeho vysielania alebo jeho programu prenášaného po drôte.
(4)
Za udelenie súhlasu podľa odseku 1 má vysielateľ právo na odmenu.
(5)
Právo na primeranú odmenu trvá počas trvania práv ustanoveného v odseku 3.
§ 51
Obmedzenie ochrany príbuzných práv
(1)
Ustanovenia § 45 až 50 neplatia, ak sa činnosti uvedené v týchto ustanoveniach vzťahujú na
a)
použitie fyzickou osobou pre jej osobnú potrebu,
b)
použitie krátkych úryvkov v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,
c)
použitie na vyučovacie účely alebo vedecký výskum,
d)
prípady, keď sa môže dielo použiť bez súhlasu autora podľa § 21 až 28.
e)
vyhotovenie pominuteľného záznamu vysielateľom alebo osobou, ktorá prenáša svoj program verejnosti po drôte, pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie alebo pre prenos programu verejnosti po drôte.
(2)
Výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov, výrobcovia zvukovo-obrazových záznamov, vysielatelia, osoby prenášajúce svoje programy verejnosti po drôte a ich právni nástupcovia majú právo na náhradu odmeny za rozmnožovanie záznamov výkonov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, vysielania a programov v rámci ich použitia podľa odseku 1 písm. a). Na toto právo sa primerane vzťahuje § 21.
§ 51a
Počítanie trvania príbuzných práv
Trvanie práv výkonných umelcov (§ 46 ods. 6), výrobcov zvukových záznamov (§ 47 ods. 5), výrobcov zvukovo-obrazových záznamov (§ 49 ods. 4) a vysielateľov (§ 50 ods. 3) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.
§ 52
(1)
Ustanovenia § 17, 28a, 29, 30, 32 až 40, § 42 a 44 sa primerane vzťahujú na výkonných umelcov a ich výkony.
(2)
Ustanovenia § 32, 39 a § 44 ods. 3 až 5 sa primerane vzťahujú na výrobcov zvukových záznamov a ich zvukové záznamy.
(3)
Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a ich zvukovo-obrazové záznamy.
(4)
Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na vysielateľov a ich programy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Osobitné práva k databáze
§ 52a
Osobitné práva k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah sú chránené autorským právom alebo inými právami.
§ 52b
Osobitné práva zhotoviteľa databázy
(1)
Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.
(2)
Extrakciou podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.
(3)
Reutilizáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob sprístupnenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.
(4)
Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičiavanie databázy.
(5)
Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy, sú zakázané.
(6)
Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.
§ 52c
Práva a povinnosti používateľa databázy
(1)
Zhotoviteľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.
(2)
Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, ju nesmie používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
(3)
Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo k iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.
§ 52d
Obmedzenie osobitných práv k databáze
Oprávnený používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu
a)
v prípade extrakcie obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,
b)
v prípade extrakcie na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak je rozsah extrakcie odôvodnený nekomerčným účelom, ktorý sa má dosiahnuť,
c)
v prípade extrakcie a reutilizácie uskutočnenej na ochranu verejnosti a pri správnom alebo súdnom konaní.
§ 52e
Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy
(1)
Osobitné práva zhotoviteľa databázy trvajú 15 rokov.
(2)
Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k prvému sprístupneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát sprístupnená.
(3)
Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.
PIATA ČASŤ
§ 53
Kolektívna správa práv
(1)
Práva podľa tohto zákona sa môžu spravovať aj kolektívnou formou.
(2)
Kolektívnu správu práv podľa tohto zákona vykonávajú právnické osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitného predpisu.2a)
ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 54
(1)
Trvanie práv sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred jeho účinnosťou. Ak tento zákon ustanovuje dlhšiu lehotu, vzťahuje sa toto predĺženie len na diela, pri ktorých pred účinnosťou tohto zákona práva doteraz nezanikli.
(2)
To isté platí o právach výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov.
§ 54a
Osoby uvedené v § 21 ods. 5 sú povinné uhradiť náhrady odmien v ustanovenej výške za obdobie od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000 príslušnej organizácii kolektívnej správy najneskôr do 30. januára 2001.
§ 55
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 35/l965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach /autorský zákon/ v znení zákona č. 89/l990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 81/1978 Zb., ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti dojednať písomne zmluvy o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel.
§ 55a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 488/1991 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára l998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
1a)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
2)
§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
2a)
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
3)
Napríklad § 1 a 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, § 5, § 7, § 9 a 9a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, § 4, § 5, § 7 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
4)
§ 1 až 3 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc /Knižničný zákon/ v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.
5)
§ 15 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
6)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6a)
§ 2 písm. b) zákona č. 283/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
8)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 2 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 365/1992 Zb.).