379/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
ZÁKON
z 3. decembra 1997
o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
(1)
Súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len „bezpečnostná služba“) sa rozumie strážna služba [§ 3 písm. a)] a detektívna služba [§ 3 písm. b)], ak sa vykonávajú ako podnikanie.1)
(2)
Podobnou činnosťou sa rozumie
a)
vlastná ochrana [§ 3 písm. c)],
b)
technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) [§ 3 písm. d)].
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
strážnou službou
1.
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom,
2.
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
3.
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
4.
ochrana majetku pri preprave,
5.
ochrana prepravy majetku a osoby,
6.
ochrana osoby,
7.
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia,
8.
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby,
9.
vypracúvanie plánu ochrany,
10.
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode,
11.
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode,
b)
detektívnou službou
1.
hľadanie osoby,
2.
hľadanie majetku,
3.
zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
4.
získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
5.
získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
6.
vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo,
7.
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode,
8.
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
c)
vlastnou ochranou
1.
činnosť uvedená v písmene a) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu a je spojená s držaním, nosením alebo používaním vecných bezpečnostných prostriedkov,
2.
činnosť uvedená v písmene b) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu a vykonáva sa na verejne prístupnom mieste, ak nejde o činnosť štátneho orgánu, Národnej banky Slovenska, Armády Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zborov alebo služieb zriadených zákonom alebo činnosť obce pri plnení úloh verejnej správy,
d)
technickou službou vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí, ak sa vykonávajú ako podnikanie,
e)
vecným bezpečnostným prostriedkom vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo na zastavenie prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla, alebo na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia,
f)
fyzickou ochranou bezprostredný výkon ochrany majetku alebo osoby vrátane zabezpečovania poriadku alebo prevádzkovania ústredne zabezpečovacej signalizácie slúžiacej na ochranu majetku a osoby, ako aj priame riadenie tohto výkonu,
g)
iným technickým prostriedkom stroj alebo prístroj, ktoré sa používajú na plnenie úloh fyzickej ochrany alebo hľadania,
h)
pátraním bezprostredný výkon činností uvedených v písmene b) v prvom až šiestom bode, ako aj priame riadenie tohto výkonu.
DRUHÁ ČASŤ
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Prvá hlava
OPRÁVNENIE NA PREVÁDZKOVANIE BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
§ 4
Všeobecné ustanovenia
(1)
Bezpečnostnú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa udelila licencia (ďalej len „prevádzkovateľ“).
(2)
O udelení licencie rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)
Udelená licencia je neprevoditeľná.
§ 5
Vznik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu ako podnikanie (ďalej len „oprávnenie podnikať“) vzniká dňom, ktorým rozhodnutie o udelení licencie nadobudne právoplatnosť.
(2)
Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra,2) vzniká oprávnenie podnikať najskôr dňom zápisu do tohto registra. Ak nie je podaný návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, alebo ak sa tomuto návrhu nevyhovie, táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie a licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu bez zbytočného odkladu. Ak nie je osoba zapísaná v obchodnom registri, krajské riaditeľstvo udelí licenciu na základe žiadosti zakladateľa, inej osoby alebo orgánu oprávneného podať návrh na zápis do obchodného registra.3)
§ 6
Podmienky vydania licencie fyzickej osobe
Krajské riaditeľstvo môže vydať licenciu fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a pritom táto osoba je občanom Slovenskej republiky, a ak
a)
dosiahla vek 21 rokov,
b)
má spôsobilosť na právne úkony,
c)
je bezúhonná,
d)
je spoľahlivá,
e)
má požadovanú odbornú spôsobilosť,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 7
Podmienky vydania licencie právnickej osobe
(1)
Krajské riaditeľstvo môže vydať licenciu právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, a
a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, spĺňajú podmienky ustanovené v § 6 písm. a) až d) a f) a aspoň jedna z týchto fyzických osôb spĺňa podmienku ustanovenú v § 6 písm. e) a
b)
jej obchodné meno nemôže vzbudiť dojem, že ide o inštitúciu, ktorá plní úlohy verejnej správy.
(2)
U zahraničnej právnickej osoby, ktorej organizačná zložka má na území Slovenskej republiky sídlo, musí podmienky ustanovené v § 6 spĺňať osoba, ktorá je oprávnená konať v jej mene ako zástupca (ďalej len „zodpovedný zástupca“). O vydanie licencie musí požiadať zahraničná právnická osoba v štátnom jazyku.
§ 8
Bezúhonnosť
Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia štátneho tajomstva, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podieľnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti,
ak sa na osoby uvedené v písmenách a), b) a c) nehľadí, ako by neboli odsúdené alebo
d)
komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s predmetom podnikania alebo ktorá je obsahom pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona do skončenia jeho výkonu.
§ 9
Spoľahlivosť
(1)
Spoľahlivosť sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti.
(2)
Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
b)
bola v posledných troch rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov4) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu alebo proti majetku,
c)
z iných dôvodov so zreteľom na skutočnosti uvedené v odseku 1 neposkytuje záruku, že bude pri podnikaní dodržiavať právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude podnikať poctivo.
(3)
Krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru (ďalej len „polícia“) podľa odseku 1 a 2 a § 8. O vyjadrenie môže požiadať aj iný štátny orgán5) alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval.
(4)
Štátne orgány a obce sú povinné žiadosti krajského riaditeľstva o vyjadrenie vyhovieť v lehote 21 dní od jej doručenia.
§ 10
Odborná spôsobilosť osoby na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)
Odborne spôsobilou na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je osoba, ktorá má vzdelanie ustanovené týmto zákonom a úspešne vykonala skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) podľa § 32 ods. 1.
(2)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby spĺňa osoba, ktorá má aspoň úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(3)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby spĺňa osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo v odbore bezpečnostné služby.
(4)
Nedostatok vysokoškolského vzdelania uvedeného v odseku 3 možno osobe, ktorej bol na základe absolvovania obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia vydaný diplom a vysvedčenie o štátnej skúške a priznaný titul „bakalár“ alebo osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v inom odbore ako právo alebo bezpečnostné služby nahradiť vykonaním kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a vykonávala prax v odbore právo alebo bezpečnostné služby najmenej desať rokov a čas od skončenia tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov. Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky podáva osoba písomne na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky osoba uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. K žiadosti pripojí osvedčený odpis listiny o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o zaplatení paušálnej sumy nákladov na vykonanie skúšky.
(5)
Skúšobná komisia je trojčlenná. Skladá sa zo zástupcov ministerstva, polície a vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium v odbore bezpečnostné služby. Predsedom komisie je vždy zástupca ministerstva. O priebehu kvalifikačnej skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Ministerstvo je povinné protokol uschovávať 20 rokov. Kvalifikačnú skúšku možno opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného roka. O úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky vydá ministerstvo uchádzačovi osvedčenie.
(6)
Náklady na kvalifikačnú skúšku hradí uchádzač. Paušálnu výšku nákladov, podrobnosti o úhrade týchto nákladov, o obsahu a priebehu kvalifikačnej skúšky a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Činnosť v skúšobnej komisii sa považuje za iné úkony vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.6)
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie
§ 11
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť“) uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
predmet podnikania podľa § 3 a miesto podnikania,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
čas skončenia podnikania, ak zamýšľa podnikať na určitý čas,
f)
prehľad svojich iných podnikateľských činností.
(2)
Fyzická osoba k žiadosti pripojí
a)
výpis z registra trestov7) nie starší ako tri mesiace,
b)
doklady preukazujúce jej odbornú spôsobilosť,
c)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
d)
výpis z obchodného registra, ak je v ňom osoba zapísaná a výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra, prípadne iný doklad o oprávnení podnikať na preukázanie prehľadu podnikateľských činností,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
f)
čestné vyhlásenie, že jej správny orgán neuložil zákaz činnosti týkajúci sa predmetu podnikania a že nebola v posledných troch rokoch uznaná vinnou zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b),
g)
čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom oprávnenia podnikať podľa iného zákona, alebo že skončí podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu, keď rozhodnutie o udelení licencie podľa tohto zákona nadobudne právoplatnosť,
h)
označenie orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
§ 12
(1)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, prípadne sídlo organizačnej zložky (§ 7 ods. 2),
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene, prípadne rovnaké údaje o zodpovednom zástupcovi zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet podnikania vymedzený podľa § 3,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
čas skončenia podnikania, ak zamýšľa podnikať na určitý čas,
g)
prehľad svojich iných podnikateľských činností.
(2)
Právnická osoba k žiadosti pripojí
a)
doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) až e) a g) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), a prehľad jej podnikateľských činností,
b)
zmluvu alebo listinu o zriadení alebo založení právnickej osoby s osvedčením o pravosti podpisov; u osôb zapísaných v obchodnom registri aj výpis z obchodného registra, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
c)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom oprávnenia podnikať podľa iného zákona, alebo že skončí podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu, keď licencia podľa tohto zákona nadobudne právoplatnosť.
§ 13
(1)
Žiadosť sa predkladá krajskému riaditeľstvu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby, prípadne sídla jej organizačnej zložky (§ 7 ods. 2).
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba k žiadosti pripojí opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, prípadne nášiviek, odznaku alebo iného zvláštneho vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní služieb.
(3)
Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby pri podaní žiadosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť.
§ 14
Vzor žiadosti a požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Konanie a rozhodovanie o udelení licencie
§ 15
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní od začatia konania po vyjadrení ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti (§ 76). Túto lehotu môže vo zvlášť zložitých prípadoch predĺžiť riaditeľ krajského riaditeľstva, najviac však o 60 dní.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný začať vykonávať povolenú činnosť do jedného roka od vzniku oprávnenia podnikať.
§ 16
(1)
Ak krajské riaditeľstvo zistí, že podaná žiadosť nemá ustanovené náležitosti alebo že údaje, ktoré obsahuje, sú neúplné alebo nepresné, vyzve žiadateľa v lehote do 30 dní od podania žiadosti na odstránenie nedostatkov a konanie preruší. Zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže riaditeľ krajského riaditeľstva na podnet žiadateľa lehotu opakovane predĺžiť. Ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, krajské riaditeľstvo konanie zastaví. O tomto následku musí byť žiadateľ vopred poučený.
(2)
Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie, či žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené v § 6 alebo v § 7, môže si krajské riaditeľstvo vyžiadať na doplnenie žiadosti aj podklady iné ako podklady uvedené v § 11 ods. 2 alebo v § 12 ods. 2. Krajské riaditeľstvo pritom postupuje podľa odseku 1.
(3)
Krajské riaditeľstvo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie vydá licenciu, ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej uvedenú činnosť. Vzory licencií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 17
Podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby
V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoviť podmienky týkajúce sa najmä
a)
predmetu alebo rozsahu podnikania,
b)
množstva vecných bezpečnostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov alebo výstroja pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania,
c)
obmedzenia času platnosti licencie,
d)
počtu zamestnancov.
c)
preverenie spoľahlivosti osoby podľa § 9, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany, ministerstvom na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa,
§ 18
Oznamovacia povinnosť
Prevádzkovateľ je povinný krajskému riaditeľstvu neodkladne oznámiť a doložiť zmeny všetkých skutočností, ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie.
§ 19
Zmeny v oprávnení podnikať
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o zmene v oprávnení podnikať
a)
na základe žiadosti prevádzkovateľa alebo
b)
pri zmenách skutočností, za ktorých sa licencia udelila, ak nedôjde k pozastaveniu výkonu oprávnenia podnikať (§ 20) alebo k odňatiu licencie (§ 22); to platí aj na dodatočné ustanovenie alebo zmenu podmienok uvedených v § 17.
(2)
Na rozhodovanie o zmenách oprávnenia podnikať platia primerane ustanovenia týkajúce sa rozhodovania o udelení licencie (§ 15 a 16).
§ 20
Pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať
(1)
Výkon oprávnenia podnikať sa pozastavuje,
a)
ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne zodpovedný zástupca zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2) spĺňať podmienky uvedené v § 6 písm. b), c) alebo f) alebo ak ani jedna z týchto osôb nespĺňa podmienku ustanovenú v § 6 písm. e), a to dovtedy, dokiaľ sa táto podmienka ustanovená v zákone nesplní,
b)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou, ak má dediča, ktorý mieni v podnikaní pokračovať, a to až do získania oprávnenia podnikať týmto dedičom,
c)
rozhodnutím krajského riaditeľstva, ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2) spĺňať podmienku uvedenú v § 6 písm. d), a to až do splnenia ustanovenej podmienky,
d)
rozhodnutím krajského riaditeľstva na žiadosť prevádzkovateľa,
e)
rozhodnutím krajského riaditeľstva v nadväznosti na výkon štátneho dozoru v prípade, ak sa zistilo závažné alebo opakované porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, jeho rozhodnutí alebo z rozhodnutí alebo opatrení vykonaných pri výkone štátneho dozoru,
f)
rozhodnutím krajského riaditeľstva, ak výkon činnosti nie je v súlade s týmto zákonom,
g)
rozhodnutím krajského riaditeľstva v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti; rozhodnutie, ktoré musí obsahovať odôvodnenie naliehavosti, možno doručiť aj verejnou vyhláškou tak, že sa písomné vyhotovenie rozhodnutia vyvesí na päť dní na úradnú tabuľu obecného úradu príslušného podľa miesta podnikania alebo sídla prevádzkovateľa s tým, že posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
(2)
Splnením ustanovenej podmienky na účely odseku 1 písm. a) a c) je vykonanie zmeny v štatutárnom orgáne, aj keď ešte nie je známa tretím osobám, ak sa táto zmena oznámi neodkladne ministerstvu, a ak ju ministerstvo svojím rozhodnutím potvrdí.
(3)
Výkon oprávnenia podnikať možno podľa odseku 1 písm. d) až g) pozastaviť čiastočne alebo úplne.
(4)
Ak účinnosť rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e) a f) nie je časovo obmedzená alebo inak podmienená, možno v podnikaní pokračovať až na základe rozhodnutia, ktorým sa pozastavenie výkonu oprávnenia podnikať zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať neodkladne po tom, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo pozastavenie nariadené, pominuli.
§ 21
Zánik oprávnenia podnikať
Oprávnenie podnikať zaniká
a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou, ak nejde o prípad uvedený v § 20 ods. 1 písm. b),
b)
ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky uvedené v § 6 písm. b), c) alebo v písmene f),
c)
zánikom právnickej osoby,
d)
uplynutím času, ak bola licencia udelená na určitý čas,
e)
rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 22.
§ 22
Odňatie licencie
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie, ak
a)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienku uvedenú v § 6 ods. 1 písm. d),
b)
sa výkon oprávnenia podnikať pozastavil podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) a v lehote šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia sa podmienky ustanovené podľa tohto zákona nesplnili; v prípade uvedenom v § 20 ods. 1 písm. b) začína táto lehota plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyporiadaní dedičstva,
c)
prevádzkovateľ o to požiada.
(2)
Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí licencie v prípade, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z iných právnych predpisov, alebo ak porušuje podmienky ustanovené v jeho rozhodnutiach alebo v rozhodnutiach alebo opatreniach urobených pri výkone štátneho dozoru.
(3)
Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o odňatí licencie aj v prípade, ak prevádzkovateľ nezačne vykonávať povolenú činnosť do jedného roka od vzniku oprávnenia podnikať.
(4)
Ak sa licencia odňala podľa odseku 2, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi vydať až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie. Právnickej osobe nemožno licenciu vydať v rovnakej lehote, ak jej štatutárnym orgánom alebo jej členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2) je osoba, ktorá bola prevádzkovateľom alebo štatutárnym orgánom alebo jej členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby v tej právnickej osobe, ktorej sa licencia odňala podľa odseku 2.
(5)
Krajské riaditeľstvo môže rozhodnúť o trvalom odňatí licencie v prípade, ak prevádzkovateľ obzvlášť závažným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Právnickej osobe sa licencia nevydá, ak jej štatutárnym orgánom alebo jej členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2) je osoba, ktorá bola prevádzkovateľom alebo štatutárnym orgánom alebo jej členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby v tej právnickej osobe, ktorej sa licencia odňala podľa tohto odseku.
§ 23
Povinnosti po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo po zániku oprávnenia podnikať
(1)
Prevádzkovateľ, ktorého výkon oprávnenia podnikať sa pozastavil, je povinný zabezpečiť, aby sa neporušovali ustanovenia tohto zákona. Po smrti prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou, má túto povinnosť osoba, ktorá spravuje dedičstvo.
(2)
Po zániku oprávnenia podnikať je osoba, ktorá spravuje majetok používaný pri podnikaní, povinná zaistiť ochranu všetkých vecných bezpečnostných prostriedkov, iných technických prostriedkov, ako aj dokladov súvisiacich s poskytovaním bezpečnostnej služby tak, aby sa nemohli zneužiť na úkor práv a slobôd inej osoby.
(3)
V prípade, ak je to potrebné vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti v rozhodnutí o odňatí licencie krajské riaditeľstvo ustanoví podmienky týkajúce sa spôsobu ukončenia podnikateľskej činnosti, najmä nakladania s vecami uvedenými v odseku 2.
§ 24
Súčinnosť
Odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie, ako aj právoplatného rozhodnutia o zmene oprávnenia podnikať alebo právoplatného rozhodnutia o odňatí licencie zašle krajské riaditeľstvo orgánu vykonávajúcemu správu dane a orgánu štátnej štatistiky do 15 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, krajské riaditeľstvo zašle odpis v tej istej lehote aj orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
Druhá hlava
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
§ 25
Výlučnosť oprávnenia podnikať
Prevádzkovateľ nemôže byť držiteľom iného oprávnenia podnikať, okrem prípadu ustanoveného v § 46.
§ 26
Vzťah strážnej služby a detektívnej služby
(1)
Prevádzkovateľ nemôže uzatvárať zmluvu o poskytovaní detektívnej služby v prípade, keď pátranie smeruje proti osobe, ktorej poskytuje strážnu službu. Ak po uzavretí zmluvy vyjde najavo, že pátranie smeruje proti osobe, ktorej sa poskytuje strážna služba, nesmie sa v pátraní pokračovať; osobe, ktorá službu objednala, je v takomto prípade prevádzkovateľ povinný oznámiť, že v pátraní nemožno pokračovať pre možný konflikt záujmov. Rovnako nesmie uzatvárať zmluvu o poskytovaní strážnej služby s osobou, proti ktorej smeruje pátranie pri poskytovaní detektívnej služby.
(2)
Plnením úloh pri poskytovaní detektívnej služby sa nesmie poverovať osoba, ktorá plní úlohy pri poskytovaní strážnej služby a naopak.
Zamestnanci
§ 27
(1)
Prevádzkovateľ môže zamestnať len osobu, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo v sídle, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu, uschovávať písomnosti ustanovené v § 28 ods. 1 a 2 a v § 33 ods. 1, a to počas najmenej piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu. Po uplynutí piatich rokov od skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu písomnosti na požiadanie vráti tomu, kto ich predložil, alebo ich prevádzkovateľ škartuje.
(2)
Podmienky ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na zamestnanie osoby, ktorá sa vzhľadom na svoje pracovné zaradenie nezúčastňuje na poskytovaní bezpečnostnej služby a ktorá nepríde do styku s informáciami týkajúcimi sa tejto činnosti alebo s informáciami získanými pri jej výkone.
§ 28
(1)
Bezúhonnosť uchádzača o zamestnanie a zamestnanca posudzuje prevádzkovateľ podľa § 8. Na posudzovanie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec povinný
a)
predložiť prevádzkovateľovi výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že mu správny orgán neuložil zákaz činnosti za priestupok, ktorého skutková podstata súvisí s obsahom pracovného pomeru alebo obdobného pracovoprávneho vzťahu, prípadne rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bol trest zákazu činnosti za priestupok uložený,
b)
neodkladne hlásiť prevádzkovateľovi zmenu skutočností rozhodujúcich na posudzovanie bezúhonnosti.
(2)
Spoľahlivosť uchádzača o zamestnanie a zamestnanca posudzuje prevádzkovateľ podľa § 9 ods. 1 a 2 na základe všetkých skutočností, ktoré o nich zistí. Na posudzovanie spoľahlivosti je uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec povinný
a)
predložiť prevádzkovateľovi čestné vyhlásenie o tom, že nebol v posledných troch rokoch uznaný vinným zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b),
b)
hlásiť prevádzkovateľovi skutočnosť, že bol uznaný vinným zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b).
Poverenie osoby výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania
§ 29
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poveriť len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 20 rokov a je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná (§ 8),
c)
je spoľahlivá (§ 9),
d)
je odborne spôsobilá,
e)
je zdravotne spôsobilá.
§ 30
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa nesmie poveriť osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.
§ 31
V rámci odbornej prípravy sa môže na výkone fyzickej ochrany alebo pátrania zúčatňovať aj osoba, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 29 písm. d) počas najviac troch mesiacov. Jej účasť na výkone fyzickej ochrany alebo pátrania sa musí organizovať podľa vopred vypracovaného písomného plánu prípravy a musí byť pod stálym dohľadom najmenej dvoch odborne spôsobilých osôb.
§ 32
Odborná spôsobilosť na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
(1)
Odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri poskytovaní bezpečnostných služieb overuje skúškou skúšobná komisia zložená z troch skúšobných komisárov menovaných ministrom. Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý má skončené vysokoškolské vzdelanie v odbore bezpečnostné služby alebo v inom odbore, ak vykonával bezpečnostnú prax najmenej počas desiatich rokov. Členmi skúšobnej komisie sú zástupcovia polície.
(2)
Skúšku odbornej spôsobilosti nemusí vykonať osoba, ktorá úspešne absolvovala požadované vzdelanie v odbore bezpečnostné služby a bezpečnostnú prax vo výkone ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov vykonávala najmenej desať rokov, čas od skončenia jej činnosti v týchto zboroch nie je dlhší ako päť rokov; tieto skutočnosti osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o bezpečnostnej praxi.
(3)
Na skúšku sa môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu u držiteľa licencie s predmetom podnikania podľa § 3 písm. a) jedenásteho bodu alebo § 3 písm. b) ôsmeho bodu, ktorý je na vykonávanie odbornej prípravy tohto druhu akreditovaný (ďalej len „akreditovaná osoba“).
(4)
Fyzická osoba sa prihlasuje na skúšku na ministerstve prostredníctvom akreditovanej osoby, spravidla tej, u ktorej absolvovala odbornú prípravu. Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky, ak je na skúšku prihlásených najmenej 12 osôb. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti, a to aj vtedy, ak je prihlásených menej ako 12 osôb.
(5)
Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku. Súčasťou skúšky je písomný test a ústna skúška. O priebehu skúšky vypracuje skúšobná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci skúšobní komisári. Zápisnicu o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 20 rokov. Fyzická osoba, ktorá nevykoná úspešne skúšku, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí troch mesiacov.
(6)
Fyzickej osobe, ktorá úspešne absolvovala skúšku, alebo osobe, ktorá podľa odseku 2 skúšku nemusí vykonať, ministerstvo vydá preukaz odbornej spôsobilosti, ktorého platnosť je desať rokov. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je povinná pri plnení pracovných úloh mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe.
(7)
Podrobnosti o menovaní skúšobných komisárov, zložení a činnosti skúšobnej komisie, prihláške na skúšku, obsahu a priebehu skúšky a opravnej skúšky odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, odbornej príprave a vzor preukazu odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 33
Zdravotná spôsobilosť na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
(1)
Zdravotnú spôsobilosť osoby na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.8)
(2)
Opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti sa vykonáva vždy po dvoch rokoch, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená kratšia lehota. Povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia orgánu dozoru [§ 69 ods. 1 písm. b) druhý bod] nie je dotknutá.
(3)
Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to ministerstvu.
§ 34
Identifikačné preukazy a rovnošaty
(1)
Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania identifikačný preukaz, ktorý musí obsahovať
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
označenie, či ide o strážnu službu alebo detektívnu službu,
c)
číslo licencie,
d)
meno a priezvisko, titul,
e)
fotografiu držiteľa identifikačného preukazu,
f)
číslo preukazu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.
(2)
Identifikačný preukaz je prevádzkovateľ povinný evidovať.
(3)
Rovnošaty používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata musí byť označená tak, aby bolo zrejmé, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu.
(4)
Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy je neprípustné.
(5)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná mať pri sebe identifikačný preukaz. Na požiadanie ho predloží orgánu dozoru alebo príslušníkovi polície spolu s preukazom odbornej spôsobilosti.
(6)
Vzor identifikačného preukazu, znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Výkon fyzickej ochrany alebo pátrania
§ 35
(1)
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou len v prípade, v ktorom to umožňuje osobitný zákon a za podmienok v ňom ustanovených.9) Iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom.
(2)
V súvislosti s činnosťou podľa odseku 1 je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania rovnako povinná
a)
poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,
b)
ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej každý prípad takejto činnosti, ako aj každé iné závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnými službami.
§ 36
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že sa na ňom spáchal trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej alebo prevádzkovej nehode (havárii) alebo k pracovnému úrazu, ako aj na mieste inej mimoriadnej udalosti, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie.
§ 37
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie pri plnení úloh podľa tohto zákona používať nijaký spôsob maskovania tváre.
§ 38
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky.
§ 39
Povinnosti mlčanlivosti
(1)
Pri vykonávaní fyzickej ochrany alebo pátrania prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou.
(2)
Prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb, s výnimkou prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá poskytnutie služby objednala a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa inej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá i po zániku oprávnenia podnikať alebo po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.
(3)
Oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa osobitných predpisov10) nie je dotknutá.
§ 40
Písomnosti
(1)
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu objednávok (zmlúv) a uschovávať ju najmenej päť rokov od skončenia plnenia objednávky.
(2)
Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie.
(3)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4)
K písomnostiam uvedeným v odseku 3 a k ostatným písomnostiam, ktoré obsahujú údaje o osobách alebo o ich prejavoch alebo prejavy osôb, má prístup iba
a)
ministerstvo pri výkone dozoru,
b)
krajské riaditeľstvo pri výkone kontroly,
c)
iné orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.11)
(5)
Podrobnosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Správa o činnosti bezpečnostných služieb
§ 41
(1)
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára každého roka podať ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby v uplynulom kalendárnom roku, ktorá musí mať obsah a náležitosti ustanovené v § 42.
(2)
Povinnosť predkladať správu podľa odseku 1 má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť skončil v priebehu hodnoteného obdobia.
(3)
Minister predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do 31. marca súhrnnú správu o prevádzkovaní bezpečnostných služieb za uplynulý kalendárny rok.
§ 42
Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať
a)
označenie prevádzkovateľa,
b)
údaje o počte zamestnancov bezpečnostnej služby na začiatku a na konci roka a najnižší a najvyšší početný stav v priebehu roka v členení
1.
početný stav,
2.
počet osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
3.
počet osôb poverených výkonom pátrania,
4.
počet osôb plniacich pracovné úlohy so strelnou zbraňou,
c)
údaje podľa písmena b) o osobách, ktoré plnia úlohy bezpečnostnej služby, aj napriek tomu, že nie sú zamestnancami,
d)
údaje o odbornej spôsobilosti, a to:
1.
počet osôb, ktoré majú ku koncu kalendárneho roka platný preukaz odbornej spôsobilosti, v členení podľa času platnosti preukazu po jednotlivých rokoch,
2.
počet osôb, ktoré sa ako zamestnanci zúčastňujú odbornej prípravy podľa § 31,
e)
údaje o počte uzavretých, skončených a vypovedaných objednávok v členení podľa § 3 písm. a) a b),
f)
počet prípadov použitia strelnej zbrane vrátane uvedenia jednotlivých prípadov,
g)
počet prípadov, v ktorých v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania došlo k zraneniu alebo k usmrteniu tretej osoby vrátane uvedenia, kto a s akým záverom prípad vyšetroval; ak k zraneniu alebo usmrteniu došlo v súvislosti s používaním vecných bezpečnostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov, treba uviesť, o aké vecné bezpečnostné prostriedky, prípadne iné technické prostriedky išlo a kto ich použil,
h)
počet prípadov, pri ktorých došlo k obmedzeniu osobnej slobody osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, s uvedením časových údajov o obmedzení osobnej slobody osoby a s uvedením, komu bola táto osoba odovzdaná,
i)
počet prípadov, pri ktorých došlo k fyzickému útoku a k zraneniu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vrátane uvedenia jednotlivých prípadov,
j)
dátum, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.
§ 43
Obmedzenie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti
Zamestnanec ani prevádzkovateľ nesmie byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s obcou alebo s dobrovoľnými zväzmi obcí, ak ich pracovná náplň je podobná ako je predmet činnosti bezpečnostnej služby a zamestnanec nesmie podnikať v rovnakom predmete činnosti ako prevádzkovateľ.
Tretia hlava
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
§ 44
Povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný
a)
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z podmienok ustanovených rozhodnutiami, prípadne opatreniami ministerstva, krajského riaditeľstva alebo orgánov dozoru,
b)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
c)
viesť evidenciu používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov,
d)
viesť evidenciu služieb podľa jednotlivých chránených objektov,
e)
viesť evidenciu prípadov činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone fyzickej ochrany,
f)
oznámiť miestne príslušnému útvaru polície neodkladne všetky prípady činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorých sa použila strelná zbraň, alebo pri ktorých došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby,
g)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje ústredňu zabezpečovacej signalizácie slúžiacej na ochranu majetku a osoby je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom vlastných odborne spôsobilých zamestnancov. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby,12) zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do objektu napojeného na ústredňu zabezpečovacej signalizácie a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru polície.
(3)
Podrobnosti o vedení evidencií uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 45
Obmedzenie činnosti strážnej služby
(1)
Používanie vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami13) nie je dovolené.
(2)
Strážnu službu je zakázané poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá na násilné ovplyvňovanie politických sporov, kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ako aj na akékoľvek potláčanie práv a slobôd občanov.
(3)
Ochranu osoby možno vykonávať len s jej výslovným súhlasom. Ustanovenia osobitných predpisov o obmedzení alebo zbavení spôsobilosti na právne úkony nie sú týmto dotknuté.14)
§ 46
Výnimka zo zákazu podnikania
Prevádzkovateľ strážnej služby podľa § 3 písm. a) štvrtého bodu môže byť držiteľom oprávnenia na podnikanie v cestnej doprave, ak je výkon tohto oprávnenia obmedzený na vykonávanie prepravy s ochranou.
Štvrtá hlava
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY
§ 47
Povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný
a)
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z podmienok ustanovených rozhodnutiami, prípadne opatreniami ministerstva, krajského riaditeľstva alebo orgánov dozoru,
b)
dbať pri prevádzkovaní detektívnej služby na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania,
d)
viesť samostatnú evidenciu používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov,
e)
viesť evidenciu prípadov činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone pátrania,
f)
oznámiť miestne príslušnému útvaru polície neodkladne všetky prípady činností podľa § 35 ods. 1 pri výkone pátrania, pri ktorých sa použila strelná zbraň, alebo pri ktorých došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby.
(2)
Podrobnosti o vedení evidencií uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 48
Obmedzenie činnosti detektívnej služby
(1)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie prijímať objednávka alebo plniť úloha zameraná na pátranie po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.
(2)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie prijímať objednávka alebo plniť úloha zameraná na pátranie po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, s výnimkou prípadov, keď ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva, a objednávku objednal jeden z manželov, alebo o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.
§ 49
Záverečná správa o objednávke
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný pri každej objednávke spracovať písomnú záverečnú správu o plnení objednávky. Jej originál je povinný odovzdať objednávateľovi a kópiu uschovávať najmenej päť rokov od jej odovzdania.
(2)
Záverečná správa o objednávke sa považuje za písomnosť podľa § 40 ods. 4.
§ 50
Zaobchádzanie so zistenými skutočnosťami
Prevádzkovateľ detektívnej služby môže skutočnosti zistené v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe, ktorá poskytnutie služby objednala, alebo osobe ňou určenej. Obdobne je povinný zaobchádzať aj s materiálom získaným v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby. Ustanovenia § 40 ods. 1 až 4 a oznamovacia povinnosť podľa osobitného zákona15) nie sú týmto ustanovením dotknuté.
TRETIA ČASŤ
PODOBNÉ ČINNOSTI
Prvá hlava
VLASTNÁ OCHRANA
§ 51
Všeobecné ustanovenia
(1)
Vlastnú ochranu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa licencia udelila.
(2)
O udelení licencie rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
§ 52
Udelenie licencie
Krajské riaditeľstvo rozhodne o udelení licencie fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá požiada o jej udelenie, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, a ak počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a prípadné vybavenie vlastnej ochrany vecnými bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám ochrany.
§ 53
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie
(1)
Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby, ktorá zamýšľa vykonávať vlastnú ochranu,
b)
popis činnosti vlastnej ochrany vymedzenú podľa § 3 písm. a) a b),
c)
zoznam chránených objektov alebo osôb a ich adresy,
d)
počet osôb poverených výkonom vlastnej ochrany na úseku
1.
strážnej činnosti,
2.
detektívnej činnosti,
e)
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri vykonávaní vlastnej ochrany,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(2)
Ak sa má vlastná ochrana vykonávať na verejne prístupnom mieste v rovnošate, pripojí žiadateľ k žiadosti o licenciu opis a farebné vyobrazenie používaných rovnošiat, poprípade nášiviek, odznakov alebo iných zvláštnych označení. Podrobnosti o farebnom vyobrazení rovnošaty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 54
Rozhodovanie o udelení licencie a o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu
O žiadosti o udelenie licencie a o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu rozhodne krajské riaditeľstvo do 60 dní od začatia konania. Ustanovenia § 15 a 16 sa použijú primerane.
§ 55
Podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany
V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových práv alebo iných práv osôb, v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoviť podmienky týkajúce sa počtu osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu, používania vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania alebo obmedzenie času platnosti licencie.
§ 56
Oznamovacia povinnosť
Prevádzkovateľ vlastnej ochrany je povinný krajskému riaditeľstvu neodkladne oznámiť a doložiť všetky zmeny skutočností uvedených v žiadosti.
§ 57
Zmeny, pozastavenie výkonu a zánik oprávnenia na vlastnú ochranu
(1)
Ustanovenia § 19 o zmenách oprávnenia podnikať, § 20 ods. 1 písm. d) až f) a § 20 ods. 3 a 4 o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, § 21 písm. c) až e) o zániku oprávnenia podnikať, § 22 ods. 1 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 až 4 o odňatí licencie a § 23 o povinnostiach po pozastavení výkonu alebo zániku oprávnenia podnikať, platia rovnako na prevádzkovanie vlastnej ochrany.
(2)
Oprávnenie na výkon vlastnej ochrany zaniká tiež smrťou prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, ak vo vykonávaní vlastnej ochrany nepokračuje dedič, najdlhšie však do uplynutia šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve.
§ 58
Povinnosti pri prevádzkovaní vlastnej ochrany
(1)
Povinnosti uvedené v § 27 až 31, § 35 až 39, 44, 45, 47 a 48 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa vlastnej ochrany.
(2)
Povinnosti podľa § 34 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa vlastnej ochrany, ak sa výkon fyzickej ochrany alebo pátrania vykonáva na verejne prístupnom mieste.
§ 59
Spôsobilosť na výkon vlastnej ochrany
(1)
Na overovanie odbornej spôsobilosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri vykonávaní vlastnej ochrany, platí ustanovenie § 32.
(2)
Na overovanie zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri vykonávaní vlastnej ochrany, platí ustanovenie § 33.
§ 60
Výsada
Ustanovenia § 51 až 59 sa nepoužijú na diplomatické misie alebo konzulárne misie.
Druhá hlava
TECHNICKÁ SLUŽBA
§ 61
Oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby
Technickú službu možno prevádzkovať na základe živnostenského oprávnenia.16)
§ 62
Stanovisko k vydaniu koncesnej listiny
(1)
Príslušný živnostenský úrad môže vydať koncesnú listinu len na základe súhlasného vyjadrenia ministerstva.17)
(2)
Ministerstvo vydá stanovisko po predložení žiadosti živnostenským úradom, ak žiadateľ o vydanie koncesie a jeho zodpovedný zástupca, ktorého je povinný podľa osobitného zákona ustanoviť,18) je osoba spoľahlivá podľa § 9 tohto zákona. V stanovisku môže ministerstvo z dôvodu záujmu ochrany života, zdravia, majetkových práv alebo iných práv osôb, ako aj záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti, určiť podmienky prevádzkovania živnosti.
(3)
Postup ustanovený podľa odseku 2 sa musí dodržať pri každej zmene v osobe zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak sa zmenia okolnosti, na ktorých základe sa vydalo súhlasné vyjadrenie, môže ministerstvo ustanovené podmienky dodatočne zmeniť. Zmena týchto podmienok je dôvodom na zmenu právoplatného rozhodnutia, ktorým sa vydala koncesná listina.
(5)
Ak podnikateľ alebo jeho povinne ustanovený zodpovedný zástupca prestane spĺňať podmienku spoľahlivosti, alebo ak závažným spôsobom alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo zo zákona o živnostenskom podnikaní16) alebo podmienky ustanovené v rozhodnutí ministerstva alebo v rozhodnutí orgánu dozoru, ministerstvo svoje súhlasné vyjadrenie zruší. Zrušenie svojho súhlasného vyjadrenia ministerstvo zašle neodkladne živnostenskému úradu. Živnostenský úrad je v takomto prípade povinný do dvoch mesiacov od doručenia vydať rozhodnutie, ktorým zruší živnostenské oprávnenie.
§ 63
Povinnosti pri prevádzkovaní technickej služby
(1)
Prevádzkovateľ technickej služby je povinný vykonávať činnosť súvisiacu s prevádzkovaním technickej služby v súlade s týmto zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Povinnosti ustanovené v § 27, 28 a 39 sa vzťahujú aj na prevádzkovanie technickej služby.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OPRÁVNENIA, ŠTÁTNY DOZOR, SANKCIE A OCHRANNÉ OPATRENIA
§ 64
Oprávnenia
(1)
Osoby pri výkone bezpečnostnej služby alebo podobnej činnosti sú oprávnené
a)
nosiť a držať zbraň za podmienok ustanovených osobitným predpisom,19)
b)
použiť zbraň alebo iný vecný bezpečnostný prostriedok za podmienok ustanovených osobitným predpisom.20)
(2)
Osoby vykonávajúce strážnu službu podľa § 3 písm. a) a osoby vykonávajúce vlastnú ochranu podľa § 3 písm. c) prvého bodu sú pri plnení úloh podľa tohto zákona, oprávnené
a)
presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do objektu alebo na strážené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom alebo osobou a tieto mu odobrať,
b)
zakázať vstup do stráženého objektu alebo na strážené miesto nepovolaným osobám,
c)
zakázať vstup do stráženého objektu alebo na strážené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do stráženého objektu alebo na strážené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
d)
viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do stráženého objektu alebo zo stráženého objektu alebo stráženého miesta. Na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti,
e)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do stráženého objektu alebo zo stráženého objektu alebo stráženého miesta.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do stráženého objektu alebo na strážené miesto vstupujú za služobným účelom.
Štátny dozor
§ 65
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva ministerstvo.
(2)
Štátny dozor nad plnením povinností osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo technickej služby vrátane živnostenských prevádzkarní21) vykonáva aj polícia.
(3)
Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnený vykonávať každý policajt v súlade s plnením úloh podľa osobitného zákona.22) O nedostatkoch zistených pri kontrole policajt písomne vyrozumie krajské riaditeľstvo, ktoré vydalo licenciu.
§ 66
Ministerstvo alebo v ustanovenom rozsahu polícia (ďalej len „orgán dozoru“) sa pri výkone štátneho dozoru riadi základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitného zákona,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 67
(1)
Zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru môže pri výkone štátneho dozoru
a)
ukladať na mieste neodkladné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo technickej služby preukaz odbornej spôsobilosti v prípade, ak zistí opakované alebo hrubé nedostatky v jej činnosti; táto osoba môže potom vykonať len úkony na odovzdanie služby,
c)
vykonávať zápis v inšpekčnej knihe.24)
(2)
O zadržaní preukazu odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vydá zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru potvrdenie a vec predloží neodkladne orgánu dozoru na rozhodnutie podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu.
(3)
Na ukladanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Proti uloženým opatreniam podľa odseku 1 písm. a) môže prevádzkovateľ podať do dvoch dní písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán dozoru do piatich dní od podania námietok rozhodnutím v správnom konaní.
§ 68
(1)
Orgán dozoru je oprávnený v nadväznosti na výkon štátneho dozoru
a)
ukladať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
rozhodovať
1.
o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti v prípade, keď bol zadržaný alebo v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o úrovni výkonu fyzickej ochrany, pátrania alebo technickej služby,
2.
o tom, že osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo technickej služby sú povinné opätovne sa podrobiť posúdeniu ich zdravotnej spôsobilosti, ak má o ich zdravotnom stave dôvodné pochybnosti.
(2)
Ak sa preukaz odbornej spôsobilosti odňal podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu, možno nový preukaz odbornej spôsobilosti vydať až po preskúšaní odbornej spôsobilosti. Pri preskúšaní odbornej spôsobilosti sa postupuje podľa § 32 s tým, že absolvovanie odbornej prípravy nie je nevyhnutné. Nový preukaz odbornej spôsobilosti však platí iba do času, v ktorom mala skončiť platnosť odňatého preukazu odbornej spôsobilosti.
Sankcie a ochranné opatrenia
§ 69
(1)
Tomu, kto neoprávnene prevádzkuje bezpečnostnú službu, môže ministerstvo uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk. Ministerstvo môže popri pokute uložiť aj prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
(2)
Právnickej osobe, ktorá neoprávnene prevádzkuje vlastnú ochranu alebo fyzickej osobe, ktorá neoprávnene prevádzkuje vlastnú ochranu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, môže ministerstvo uložiť pokutu až do 500 000 Sk. Ministerstvo môže popri pokute uložiť aj prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
§ 70
Prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi technickej služby, právnickej osobe, ktorá prevádzkuje vlastnú ochranu, ako aj fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje vlastnú ochranu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, môže ministerstvo uložiť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe pokutu až do 500 000 Sk. Ministerstvo môže popri pokute uložiť aj prepadnutie veci alebo vysloviť zhabanie veci.
§ 71
Právnickej osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť osvedčenie o udelení licencie podľa § 5 ods. 2 a § 55 ods. 1, môže ministerstvo uložiť pokutu až do 100 000 Sk.
§ 72
(1)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 69 až 71 ministerstvo vychádza z povahy protiprávneho konania, charakteru a rozsahu jeho následkov a prihliadne na prípadné opakované porušenie právnej povinnosti alebo na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(2)
Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi správneho deliktu podľa § 69 až 71 a ak ide o vec, ktorá sa použila na spáchanie správneho deliktu, správnym deliktom sa získala alebo sa nadobudla za vec získanú správnym deliktom.
(3)
Ak sa neuložilo prepadnutie veci uvedené v odseku 2, možno rozhodnúť, že táto vec bude zhabaná, ak vec
a)
patrí páchateľovi, ktorého nemožno stíhať za správny delikt, alebo
b)
nepatrí páchateľovi správneho deliktu, alebo mu nepatrí výlučne, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
(4)
Prepadnutie veci nemožno uložiť alebo zhabanie veci nemožno vysloviť, ak je hodnota veci v nápadnom nepomere k povahe správneho deliktu.
(5)
Pokutu alebo prepadnutie veci možno uložiť a zhabanie veci možno vysloviť najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia právnej povinnosti.
(6)
Účastníkom konania pri prejednávaní správnych deliktov je aj vlastník veci, ktorá sa má zhabať, a to v časti konania týkajúceho sa zhabania veci.
(7)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých alebo zhabaných vecí sa stáva štát.
Priestupky na úseku súkromných bezpečnostných činností
§ 73
(1)
Priestupku na úseku súkromných bezpečnostných činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
neoprávnene vykonáva vlastnú ochranu, ak nejde o iný správny delikt uvedený v § 69 ods. 2,
b)
sa pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania na základe tohto zákona vydáva za policajta alebo za inú osobu, ktorá plní úlohy verejnej správy alebo samosprávy,
c)
poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo na základe tohto zákona, ak nejde o iný správny delikt uvedený v § 70.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu až do 100 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu až do 50 000 Sk a ak bol spáchaný fyzickou osobou, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prípadne zodpovedným zástupcom zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), alebo osobou prevádzkujúcou vlastnú ochranu, pokutu až do 100 000 Sk. Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) možno uložiť tiež zákaz činnosti do päť rokov.
§ 74
(1)
Priestupky podľa § 73 prejednáva krajské riaditeľstvo.
(2)
Zamestnanci alebo príslušníci orgánu dozoru môžu pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky podľa § 73 ods. 1 písm. c).
(3)
Na priestupky podľa § 73 a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25)
§ 75
(1)
Pokuty uložené podľa § 69 až 71 vyberá ministerstvo. Pokuty uložené podľa § 73 vyberajú tie orgány dozoru, ktoré ich uložili.
(2)
Ak nedôjde k dobrovoľnému zaplateniu pokuty v lehote ustanovenej v rozhodnutí, pokutu vymáha ten orgán, ktorý ju uložil.26)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 76
Záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
(1)
Pri rozhodovaní so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti vychádza ministerstvo a krajské riaditeľstvo z vývoja bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike alebo na častiach jej územia a z pravdepodobného vplyvu činností, ktorých sa rozhodnutie týka, na túto situáciu.
(2)
V odôvodnení rozhodnutia vydaného so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti musia byť podrobne uvedené skutočnosti, z ktorých tento záujem v danom prípade vyplýva.
§ 77
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Účastníkom konania o udelenie licencie podľa tohto zákona je len žiadateľ; účastníkom konania o zmene oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu, o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu a o odňatí licencie je iba držiteľ oprávnenia.
§ 78
Akreditácia
(1)
Odbornú prípravu na skúšku podľa § 32 je povinná zaistiť akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo žiadateľovi, ktorý je oprávnený na výkon činnosti uvedenej v § 3 písm. a) jedenástom bode alebo činnosti uvedenej v § 3 písm. b) ôsmom bode, ak preukáže, že je schopný zabezpečiť riadnu úroveň prípravy.
(2)
Ak akreditovaná osoba nezabezpečuje riadnu úroveň prípravy, ministerstvo akreditáciu odoberie.
(3)
O žiadosti o udelení akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania. Rozhodnutie o žiadosti o udelenie akreditácie nemožno preskúmať súdom.
(4)
Podrobnosti o žiadosti o akreditáciu, o jej prílohách a akreditačnom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 79
Evidencie vedené ministerstvom
(1)
Ministerstvo vedie evidencie
a)
prevádzkovateľov strážnej služby,
b)
prevádzkovateľov detektívnej služby,
c)
prevádzkovateľov vlastnej ochrany,
d)
žiadateľov o vydanie licencie, ktorým sa licencia nevydala,
e)
prevádzkovateľov technickej služby,
f)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa udelila akreditácia podľa § 78 ods. 1,
g)
fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 5 alebo § 59 ods. 1, prípadne u ktorých došlo k odňatiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
h)
údajov zo správ o činnosti bezpečnostných služieb (§ 42).
(2)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) obsahujú
a)
náležitosti žiadosti o licenciu fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
podmienky ustanovené krajským riaditeľstvom alebo ministerstvom podľa § 17 alebo § 55,
c)
zmeny údajov uvedených v písmenách a) a b),
d)
záznamy o výsledkoch štátneho dozoru vrátane uložených sankcií a evidenciu sťažností,
e)
údaje o pozastavení, zániku alebo odňatí oprávnenia podnikať alebo oprávnenia na vlastnú ochranu.
(3)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. d) obsahujú náležitosti žiadosti o udelenie licencie a rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.
(4)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. e) obsahujú
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo osoby, ktorá prevádzkuje technické služby,
b)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet a miesto podnikania,
d)
miesto prevádzkárne a ďalších prevádzkární, ak sú zriadené,
e)
živnostenský úrad, ktorý vydal koncesnú listinu,
f)
odpis koncesnej listiny,
g)
stanovisko ministerstva,
h)
rozhodnutia vydané podľa § 62 ods. 4.
(5)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. f) obsahujú
a)
údaje uvedené v odseku 4 písm. a) a b),
b)
rozsah akreditácie,
c)
rozhodnutie o udelení akreditácie.
(6)
Evidencie uvedené v odseku 1 písm. g) obsahujú
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
b)
dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti,
c)
číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
d)
dôvod odobratia preukazu odbornej spôsobilosti.
(7)
Krajské riaditeľstvo vedie evidencie uvedené v odseku 1 písm. a), b), c), d) a e) v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje z týchto evidencií neodkladne poskytne ministerstvu.
(8)
Údaje z evidencií vedených podľa odseku 1 a 7 možno poskytnúť osobe, ktorá osvedčí právny záujem. Žiadosť sa podáva písomne.
(9)
Ochrana osobných údajov vedených v evidenciách podľa odseku 1 a 7 je ustanovená osobitným zákonom.28)
Prechodné ustanovenia
§ 80
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, možno činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou podľa tohto zákona, prevádzkovať na základe oprávnenia vydaného podľa doterajších predpisov najviac šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; uplynutím tejto lehoty oprávnenie vydané na základe doterajších predpisov zaniká.
(2)
Osoba oprávnená podľa doterajších predpisov na prevádzkovanie činnosti, ktorá je bezpečnostnou službou podľa tohto zákona, a ktorá mieni vo svojej činnosti pokračovať, je povinná do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o udelenie licencie podľa § 4.
(3)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 do dvoch mesiacov od začatia konania. V prevádzkovaní činnosti možno na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 pokračovať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(4)
Ak žiadosť podanú osobou uvedenou v odseku 2 po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona krajské riaditeľstvo zamietne rozhodnutím, táto osoba môže podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(5)
Ak sa osobe uvedenej v odseku 2 licencia neudelí, môže v prevádzkovaní činnosti pokračovať na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 najdlhšie šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Táto osoba môže podať ďalšiu žiadosť až po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva.
(6)
Na účely ustanovenia podmienok prevádzkovania bezpečnostnej služby, zmenu, pozastavenie výkonu, zániku a odňatia oprávnenia na jej prevádzkovanie sa doterajšie živnostenské oprávnenie považuje za oprávnenie podnikať podľa tohto zákona.
(7)
Ak sa zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby neuzavrela pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona písomne a na jej základe sa má poskytovať plnenie aj po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, treba ju v tejto lehote písomne upraviť podľa tohto zákona, inak uplynutím uvedenej lehoty zmluva stratí platnosť.
(8)
Ak nemožno v plnení zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby pokračovať vzhľadom na § 25, táto zmluva sa musí zrušiť do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak uplynutím uvedenej lehoty zmluva stratí platnosť.
§ 81
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, možno činnosť, ktorá je technickou službou podľa tohto zákona, prevádzkovať najviac šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; ak sa nevydá súhlasné vyjadrenie podľa § 62, uplynutím tejto lehoty živnostenské oprávnenie vydané na základe doterajších predpisov stratí platnosť.
(2)
Osoba oprávnená na prevádzkovanie činnosti podľa doterajších predpisov, ktorá je technickou službou podľa tohto zákona, a ktorá mieni vo svojej činnosti pokračovať, je povinná do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať ministerstvo o vydanie stanoviska podľa § 62. Ministerstvo vydá stanovisko k podanej žiadosti podľa odseku 2 do dvoch mesiacov od jej podania. Náležitosti žiadosti o stanovisko sú rovnaké ako náležitosti žiadosti o koncesiu.29)
(3)
Žiadosť o stanovisko podanú osobou uvedenou v odseku 2 po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ministerstvo zamietne rozhodnutím. Táto osoba môže po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie stanoviska požiadať o vydanie ďalšej koncesie.29)
(4)
Ak sa osobe uvedenej v odseku 2 nevydá súhlasné vyjadrenie ministerstva, môže v prevádzkovaní činnosti pokračovať na základe oprávnenia uvedeného v odseku 1 najdlhšie šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Táto osoba môže po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie stanoviska požiadať o vydanie ďalšej koncesie.29)
§ 82
(1)
Osoba vykonávajúca činnosť, ktorá je vlastnou ochranou podľa tohto zákona, je povinná požiadať o udelenie licencie podľa § 52 do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; inak je povinná vykonávanie tejto činnosti v tejto lehote skončiť.
(2)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o žiadosti podanej podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od začatia konania. Ak sa tejto osobe licencia neudelí, môže túto činnosť vykonávať len do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva o jej žiadosti.
§ 83
(1)
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poverovať osoba bez overenia odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby najdlhšie jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona a pri prevádzkovaní vlastnej ochrany najdlhšie dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Namiesto odňatia preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 69 ods. 1 písm. b) prvého bodu možno osobe, ktorá vykonáva fyzickú ochranu alebo pátranie bez overenia jej odbornej spôsobilosti, zakázať túto činnosť do overenia jej odbornej spôsobilosti.
(2)
Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa môže poverovať osoba bez posúdenia zdravotnej spôsobilosti pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany najdlhšie jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 84
Prevádzkovateľ a prevádzkovateľ vlastnej ochrany je povinný zosúladiť pracovný pomer alebo iný obdobný pracovnoprávny vzťah s požiadavkami tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 85
Prevádzkovateľ činnosti uvedenej v § 80 ods. 2 je povinný skončiť podnikanie, ktoré tento zákon nepripúšťa (§ 25), do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského riaditeľstva o udelení licencie.
§ 86
(1)
Správa o činnosti bezpečnostnej služby sa prvýkrát predkladá za rok 1998.
(2)
V správe o činnosti bezpečnostnej služby predkladanej za rok 1998 sa uvedú údaje o zmluvách odporujúcich ustanoveniu § 43.
(3)
V správe o činnosti bezpečnostnej služby predkladanej za roky 1998 až 1999 sa uvedie počet osôb, ktoré sú poverované výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, aj napriek tomu, že nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti.
§ 87
Zmluvy medzi zamestnancami alebo prevádzkovateľmi a obcami alebo dobrovoľnými zväzmi obcí, ktoré odporujú ustanoveniu § 43, sa musia zrušiť do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak uplynutím tejto lehoty strácajú platnosť.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa pripája písmeno u), ktoré znie:
„u)
prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb.23e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:
„23e)
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).“.
2.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 313 – Stavebníctvo vypúšťa odbor „Zriaďovanie poplašných zariadení“ vrátane textu v stĺpcoch 2 až 5.
3.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné vypúšťajú odbory „Služby súkromných detektívov“ a „Podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb“ vrátane textu v stĺpcoch 2 až 5.
4.
V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné dopĺňa tento text:
v stĺpci l „Poskytovanie technických služieb na ochra-
nu majetku a osôb",
v stĺpci 2 „odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22
živnostenského zákona",
v stĺpci 3 „spoľahlivosť a bezúhonnosť všetkých za-
mestnancov",
v stĺpci 4 „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
v stĺpci 5 „zákon č. 379 / 1997 Z. z. o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb a po-
dobných činností, o zmene a doplnení záko-
na, č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách).".
Čl. III
Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb“.
Čl. IV
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
6)
§ 124 Zákonníka práce.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
10)
Napríklad § 168 Trestného zákona, § 97 Trestného poriadku, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
16)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
17)
§ 52 zákona č. 455/1991 Zb.
18)
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z.
20)
§ 13 a 14 Trestného zákona.§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb.
21)
Napríklad § 17 zákona č. 455/1991 Zb.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
24)
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
26)
§ 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
28)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
29)
§ 50 zákona č. 455/1991 Zb.