375/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
ZÁKON
z 12. decembra 1997
o štátnom rozpočte na rok 1998
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1998 sa rozpočtujú sumou 168 600 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1998 sa určujú sumou 184 800 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1998 sa určuje sumou 16 200 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1998 je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1998 je uvedené v prílohách č. 2 a 3 tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1998 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4 tohto zákona, v celkovej sume 1 801 800 000 Sk, a to
a)
400 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 3 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1996; tieto dotácie môže obec použiť na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
1 179 800 000 Sk na mestskú hromadnú dopravu,
c)
130 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
92 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu straty, jej časti alebo na iné vyrovnania na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona1) je uvedený v prílohe č. 5 tohto zákona.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1998 rozpočtujú v celkovej sume 83 607 372 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6 tohto zákona.
§ 2
(1)
Pre štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva Slovenskej republiky vedené na účtoch v Národnej banke Slovenska sa v roku 1998 určuje úroková sadzba 0 % p. a.
(2)
Úroková sadzba z úverov poskytnutých Národnou bankou Slovenska Slovenskej republike podľa osobitného zákona2) sa v roku 1998 určuje vo výške 12 % p. a.
§ 3
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1998 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 2 000 000 000 Sk.
(2)
Štátny podnik Slovenské telekomunikácie odvedie za rok 1998 do štátneho rozpočtu osobitný odvod v sume 500 000 000 Sk.
(3)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
1 000 000 000 Sk do 31. mája 1998,
b)
1 000 000 000 Sk do 30. novembra 1998.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1998.
(4)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 2 odvádza štátny podnik Slovenské telekomunikácie na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
250 000 000 Sk do 31. mája 1998,
b)
250 000 000 Sk do 30. novembra 1998.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1998.
(5)
Ak na osobitný odvod podľa odsekov 1 a 2 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel a štátny podnik Slovenské telekomunikácie prídely do svojich fondov podľa osobitných predpisov;3) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov3) ostávajú nedotknuté.
§ 4
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1998 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4 písmene d) a v prílohách č. 5 a 6 tohto zákona. Upravovať záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, a Slovenskej informačnej služby môže len vláda.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1998 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1998 podľa § 1 ods. 2.
(3)
Minister financií môže určovať rozpočtovým kapitolám ďalšie záväzné limity a záväzné úlohy v rámci limitov a úloh ustanovených týmto zákonom.
(4)
Minister financií môže vykonať rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 vo vzťahu k jednej rozpočtovej kapitole najviac štyrikrát ročne s výnimkou opatrení vykonaných
a)
v rezerve vlády,
b)
v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa,
c)
na základe porušenia rozpočtovej disciplíny,
d)
v súvislosti s prijatím nových právnych predpisov,
e)
na základe rozhodnutia vlády,
f)
podľa osobitného zákona,4)
g)
v súvislosti s novozačínanými stavbami alebo so stavbami v havarijnom stave.
§ 5
Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1998 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.
§ 6
(1)
V roku 1998 je výnos
a)
dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona5) vo výške 81,23 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,77 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona6) vo výške 94,67 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 5,33 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1996.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1996 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka, pričom tá časť výnosu tejto dane, ktorá plynie od právnických osôb so sídlom v zahraničí, sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1996.
(4)
Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1996; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2 až 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností7) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov8) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.
§ 7
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona9) sa v roku 1998 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 1998 poistné na zdravotné poistenie10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % zo 73 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 9
Štát platí v roku 1998 poistné11) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 10
Národný úrad práce platí v roku 1998 poistné na
a)
zdravotné poistenie12) vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
nemocenské poistenie13) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 27,5 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 11
V roku 1998 môže vláda poskytnúť štátne záruky aj za bankové úvery pre Štátny fond cestného hospodárstva a štátny fond kultúry Pro Slovakia, pričom sa neuplatní ustanovenie osobitného zákona;14) na postup, podmienky a rozsah takto poskytnutých štátnych záruk, ako aj na postup a podmienky ich vrátenia do štátneho rozpočtu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.15)
§ 12
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, a Slovenská informačná služba sú povinné v roku 1998 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu16) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev17) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
a)
za prvý štvrťrok 1998 do 20. mája,
b)
za druhý štvrťrok 1998 do 20. augusta, ak osobitný zákon neustanoví inak,
c)
za tretí štvrťrok 1998 do 20. novembra, ak osobitný zákon neustanoví inak,
d)
za štvrtý štvrťrok 1998 do 28. decembra, ak osobitný zákon neustanoví inak.
§ 13
(1)
Vláda je oprávnená v roku 1998 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného zákona18) do výšky 3 000 000 000 Sk na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou a s náhradou za vyvlastnenie pozemkov pri výstavbe diaľnic, z toho na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou najmenej 2 000 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 1998 zvýšiť len o sumu výťažku z predaja štátnych dlhopisov vydaných podľa odseku 1.
§ 14
Vláda je oprávnená v roku 1998 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov na krytie splátok istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov splatných v roku 1998 v sume 37 375 000 000 Sk, na splátku úveru Národnej banky Slovenska z roku 1991 v sume 6 018 000 000 Sk a na splátku úhrady istín zo zahraničných pôžičiek v sume 2 900 000 000 Sk.
§ 15
(1)
Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu alebo na vojenskú službu ustanovia ďalšie služobné príjmy, ďalšie služobné platy alebo ďalšie platy, tieto sa v roku 1998 neuplatnia, pričom ich koeficient alebo percentuálny podiel je nula.
(2)
Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu alebo na vojenskú službu ustanovia funkčné platy, v roku 1998 sa neuplatní ich zvýšenie.
(3)
Ak v roku 1998 osobitné zákony vzťahujúce sa na štátnu službu ustanovia stupnicu platových taríf, neuskutoční sa v roku 1998 ďalšia úprava tejto stupnice.
(4)
Ak osobitný zákon v roku 1998 ustanoví platové náležitosti vojakov, je ich finančné krytie v roku 1998 súčasťou záväzných limitov mzdových výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 3 tohto zákona.
(5)
Ak osobitné predpisy v roku 1998 upravia štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky, je ich finančné krytie v roku 1998 určené záväzným limitom vo výške 750 375 000 Sk v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa.
§ 16
(1)
Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu účelovo určené krajským úradom v roku 1996 na zriadenie štátnych orgánov v súvislosti s novým správnym usporiadaním Slovenskej republiky na rok 1996 a na rok 1997, ako aj účelovo určené krajským úradom na zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 572/1994 a nevyčerpané do konca roku 1997 sa v roku 1998 ponechajú na použitie na ten istý účel; na konci roka 1997 organizácie prevedú kapitálové výdavky účelovo určené na rok 1997 na účet cudzích prostriedkov.
(2)
V súlade s osobitným zákonom19) sa upravené stupnice platových taríf na rok 1998 uplatnia pre pedagogických zamestnancov od 1. júna 1998 a pre ostatných zamestnancov od 1. júla 1998.
(3)
Ak rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie majú nevyčerpaný zostatok prostriedkov na účte fondu odmien a nevyčerpaný zostatok prostriedkov na účte rezervného fondu podľa osobitného zákona,20) sú povinné odviesť tento zostatok do 31. januára 1998
a)
na príjmový účet štátneho rozpočtu, ak ide o rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu,
b)
do rozpočtu obce, ak ide o rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce.
(4)
Ak štátne rozpočtové organizácie vedú iné účty ako podľa osobitného zákona,21) zostatky na týchto účtoch odvedú do 31. januára 1998 na príjmový účet štátneho rozpočtu.
(5)
V roku 1998 sa neuplatní ustanovenie osobitného zákona22) na poskytnutie dotácie
a)
Štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške 800 000 000 Sk, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 6 tohto zákona,
b)
obciam podľa § 1 ods. 5 písm. a).
(6)
Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona23) sa v roku 1998 určuje úhrnnou sumou 1 400 000 000 Sk.
§ 17
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem ustanovenia § 16 ods. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1998 (v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
A. Daňové príjmy 155 636 000
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 62 630 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 26 880 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 21 380 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 5 500 000
daň z príjmov právnických osôb 27 750 000
dane z príjmov vyberané zrážkou 8 000 000
Daň z majetku 1 200 000
Domáce dane na tovary a služby 79 506 000
z toho: daň z pridanej hodnoty 56 500 000
spotrebné dane 23 000 000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 12 300 000
z toho: dovozné clo 5 500 000
dovozná prirážka 6 600 000
B. Nedaňové príjmy 12 350 000
C. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 614 000
I. PRÍJMY spolu 168 600 000
A. Bežné výdavky 167 824 164
Transfery 24 284 712
v tom: podnikateľským subjektom 13 386 112
štátnym fondom 10 898 600
Verejná spotreba obyvateľstva 74 214 095
v tom: transfery poisťovniam 11 507 664
dávky sociálnej starostlivosti 6 000 000
dávky sociálneho zabezpečenia 18 360 787
školstvo a vzdelávanie 28 561 287
zdravotníctvo 1 157 294
kultúra 3 817 728
ostatné 4 809 335
Verejná spotreba štátu 52 859 772
v tom: obrana a bezpečnosť 20 368 490
správa a súdy 17 595 640
v tom: súdy a prokuratúry 2 014 770
finančná správa 3 182 188
krajské a okresné úrady 4 019 962
ostatné 8 378 720
veda a technika 3 005 229
ostatné 11 890 413
Štátny dlh - úroky 15 303 985
Transfery obciam 1 161 600
B. Kapitálové výdavky spolu 13 671 689
Kapitálové aktíva 7 812 458
Kapitálové transfery 5 859 231
podnikateľským subjektom 2 118 898
obciam 640 200
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku 3 304 147
II. VÝDAVKY spolu 184 800 000
I. - II. Prebytok (+), schodok (-) - 16 200 000
Príloha č. 2 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1998
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 14 000
Kancelária prezidenta SR 100
Úrad vlády SR 15 000
Ústavný súd SR 350
Generálna prokuratúra SR 7 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská informačná služba 1 500
Ministerstvo zahraničných vecí SR 147 000
Ministerstvo obrany SR 100 000
Ministerstvo vnútra SR 123 082
Ministerstvo spravodlivosti SR 139 200
Ministerstvo financií SR 99 000
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR
Ministerstvo životného prostredia SR 25 500
Ministerstvo školstva SR 165 600
Ministerstvo zdravotníctva SR 60 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 3 000
Ministerstvo kultúry SR 2 800
Ministerstvo hospodárstva SR 32 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 103 000
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 500
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 205 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6 690
Štatistický úrad SR 4 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 12 145
Protimonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 77 000
Úrad bezpečnosti práce SR 150
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 18 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 107 152
Krajský úrad Trnava 108 270
Krajský úrad Trenčín 111 267
Krajský úrad Nitra 142 145
Krajský úrad Žilina 134 185
Krajský úrad Banská Bystrica 148 256
Krajský úrad Prešov 144 028
Krajský úrad Košice 125 464
Spolu 2 384 584

Príloha č. 3 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1998
(v tis. Sk)
Príloha č. 4 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové Spolu
výdavky
a 1 2 3
Spolu 1 161 600 640 200 1 801 800
z toho: a) na výkon samosprávnych funkcií 400 000 400 000
b) na mestskú hromadnú dopravu 743 600 436 200 1 179 800
v tom: Banská Bystrica 39 300 18 500 57 800
Bratislava 456 400 236 300 692 700
Košice 155 000 131 700 286 700
Prešov 48 000 25 700 73 700
Žilina 44 900 24 000 68 900
c) na dokončovanie objektov základných
škôl a ich technickej vybavenosti
v rámci bývalej komplexnej bytovej
výstavby 130 000 130 000
d) na riešenie individuálnych potrieb
obcí na zabezpečenie výkonu ich
samosprávnych funkcií 18 000 74 000 92 000

Príloha č. 5 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)
(v tis. Sk)
Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MHD
a 1 2
Bratislavský kraj 52 773 1 055
v tom: Malacky 444
Pezinok 611
Trnavský kraj 107 103 9 639
v tom: Dunajská Streda 186
Galanta 512
Hlohovec 584
Piešťany 698
Senica nad Myjavou 326
Sereď 349
Trnava 6 984
Trenčiansky kraj 10 9643 13 157
v tom: Bánovce nad Bebravou 338
Handlová 362
Nové Mesto nad Váhom 425
Partizánske 483
Považská Bystrica 2 417
Prievidza 2 417
Puchov 1 882
Trenčín 4 833
Nitriansky kraj 108 712 15 219
v tom: Komárno 630
Levice 286
Nitra 11 775
Nové Zámky 286
Šahy 86
Šaľa 122
Štúrovo 849
Šurany 286
Topoľčany 639
Zlaté Moravce 260
Žilinský kraj 10 0810 14 213
v tom: Čadca 2 322
Dolný Kubín 947
Kysucké Nové Mesto 115
Liptovský Mikuláš 572
Martin 8 531
Ružomberok 1 726
Banskobystrický kraj 145 996 14 599
v tom: Lučenec 1 813
Rimavská Sobota 686
Zvolen 8 123
Žiar nad Hronom 3 977
Prešovský kraj 136 390 12 275
v tom: Bardejov 3 791
Humenné 1 078
Kežmarok 617
Levoča 256
Lipany 75
Poprad 3 564
Sabinov 651
Snina 148
Stará Ľubovňa 182
Starý Smokovec 260
Svidník 174
Svit 271
Vranov nad Topľou 1 208
Košický kraj 138 573 6 128
v tom: Michalovce 1 791
Rožňava 391
Spišská Nová Ves 3 035
Trebišov 911
Spolu 900 000 86 285

Príloha č. 6 k zákonu č. 375/1997 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
- rezerva vlády SR 400 000
- rezerva predsedu vlády SR 30 000
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného
úradu práce 400 000
- finančné krytie zodpovednosti prevádzkovateľa JEŽ za jadrové škody spôsobené prípadnou
jadrovou udalosťou, riešenie odvozu jadrového odpadu do Ruskej federácie a rezerva na
štátne záruky za bankové úvery 3 000 000
z toho:
- na odvoz jadrového odpadu do Ruskej federácie 479 000
Rezervy spolu 3 830 000
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária Národnej rady SR
- cestovné výdavky poslancov NR SR 9 500
- cestovné výdavky zamestnancov 1 210
- odmeny pre zamestnancov 3 000
- nákup ubytovacích objektov pre poslancov NR SR (v rámci kapitálových aktív) 25 000
Kancelária prezidenta SR
- zabezpečenie 5. stretnutia stredoeurópskych prezidentov 4 500
Úrad vlády SR
- zabezpečenie prevádzky štátneho Informačného systému GOVNET 10 000
Slovenská informačná služba
- na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344 / 1996 (v rámci kapitálových
aktív) 12 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344 / 1996 (v rámci kapitálových
aktív) 6 000
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných vládnych organizáciách 338 000
- financovanie projektov Fondu na pomoc krajanom 3 000
- zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 500
Ministerstvo obrany SR
- hospodárska mobilizácia 87 000
- úhrada záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý na zakúpenie bytov pre
príslušníkov Armády SR (v rámci kapitálového transferu) pri nedostatku vlastných zdrojov
príspevkovej organizácie BARMO 149 896
- sanačné a monitorovacie práce po bývalej SA 140 000
- uznesenie vlády SR č. 344 / 1996 40 000
- opravy techniky vykonávané vo VOP 236 000
- opravy techniky vykonávané v LO 354 000
- rutinná a štandardná údržba základných fondov 455 756
Ministerstvo vnútra SR
- výdavky na tovary a ďalšie služby pre civilnú ochranu 144 562
- hospodárska mobilizácia 3 186
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 240 000
- uznesenie vlády SR č. 344/ 1996 (v rámci kapitálových aktív) 25 000
- uznesenie vlády SR č. 585/ 1997 (v rámci kapitálových aktív) 400 000
- na zabezpečenie úloh civilnej ochrany v zmysle uznesenia vlády SR č. 939/ 1995
(vyrozumievací a varovací systém - v rámci kapitálových aktív) 5 000
- kapitálové výdavky na budovanie registra obyvateľov SR 15 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 34 405
Ministerstvo životného prostredia SR
- transfer do Štátneho fondu životného prostredia SR 150 000
Ministerstvo školstva SR
- štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 96 342
- transfer pre Spoločný fond Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody medzi
vládou SR a vládou USA o VTS vrátane výnosov z týchto prostriedkov na účtoch 9 000
- nové úlohy rozvoja vedy a techniky v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 11 000
- transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta 1 200
- štátna športová reprezentácia 240 600
- Horská služba 20 300
- transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry 18 000
- hospodárska mobilizácia 300
- transfer občianskym združeniam a telovýchovným organizáciám na úlohy v oblasti telesnej
kultúry a športu 60 000
- na štátnu starostlivosť o mládež (činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu
a ochranu mládeže) 50 300
- výdavky na tovary a ďalšie služby pre vysoké školy 828 185
- transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti vzdelávania a mládeže (SOKRATES,
LEONARDO a Mládež pre Európu III.) 68 500
- na obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku pre vysoké školy (v rámci
kapitálových aktív) 648 330
z toho:
- pre vysoké školy zriadené v roku 1997 (Akadémia umenia v Banskej Bystrici, Trnavská
univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Prešovská univerzita v Prešove, Trenčianska
univerzita v Trenčíne) 220 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 28 960
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb 10 501 488
- očkovacie séra a diagnostické prípravky 81 000
- Slovenská lekárska spoločnosť 2 940
- Slovenský Červený kríž 33 978
z toho:
- ocenenie nositeľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety 7 700
- prostriedky na úhradu zdravotnej starostlivosti o bezdomovcov zdržujúcich sa na území SR,
ktorí nemôžu preukázať poistný vzťah preukazom poistenca 1 600
- kapitálové výdavky na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo 363 317
v tom:
- na stavby (Národný onkologický ústav v Bratislave a Slovenský ústav srdcových chorôb
v Bratislave) 221 730
- na zdravotnícku techniku (od firmy Siemens) 141 587
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- bežné transfery občianskym združeniam 49 800
z toho:
- tlmočníci pre sluchovo postihnutých 2 700
- príspevky na humanitné účely 1 000
- dávky sociálneho zabezpečenia 17 460 787
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb 872 256
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené kategórie osôb 133 920
- poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách 412
Ministerstvo kultúry SR
- transfer do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 11 000
- záujmové združenia 17 000
- občianske združenia 3 000
- pôvodná knižná tvorba a distribúcia 7 500
- tvorba hraného filmu 13 000
- umelecké časopisy 4500
- cirkvi a náboženské spoločnosti 436 897
z toho:
- katolícka charita 42 000
- Matica slovenská 115 000
- zameriavanie v zmysle zákona Národnej rady SR č. 282/ 1993 Z. z. 15 020
- mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 14 000
- kultúra menšín 50 000
z toho:
- na aktivity občianskych združení 12 000
- hospodárska mobilizácia 40
- transfer na zabezpečenie osláv Dňa vzniku SR 22 000
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 220 000
v tom:
- bežné výdavky 50 000
- kapitálové transfery 170 000
- transfer do Štátneho fondu likvidácie j adrovoenergetických zariadení a nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 150 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 335 000
- činnosť pracovnej skupiny „Podzemná voda" splnomocnenca vlády SR pre výstavbu
a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (uznesenie vlády SR č. 585/ 1993) 6 000
- hospodárska mobilizácia 14 400
- transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 500 000
- transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 200 000
- transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 610 000
- kapitálový transfer pre š. p. Štátne lesy Trenčín na výstavbu účelovej lesnej komunikácie,
obec Horné Srnie, osada Sidónia (uznesenie vlády SR č. 397 / 1997) 8 000
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
- hospodárska mobilizácia 8 400
- transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na štátnu prémiu na stavebné sporenie 3 260 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- hospodárska mobilizácia 46 000
- transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 5 110 600
v tom:
- na výstavbu diaľnic (splátky dlhopisov, úrokov, istín) 4 297 000
- na výstavbu a opravy štátnych ciest 813 600
z toho:
- na rekonštrukciu štátnych ciest (osada U Sabotov, obec Vrbovce) 10 600
- kapitálový transfer na rozšírenie a rekonštrukciu telef. siete (osada U Sabotov 3 000 tis. Sk
a osada Sidónia 2 500 tis. Sk v zmysle uznesenia vlády SR č. 397/ 1997) 5 500
- uznesenie vlády SR č. 344/ 1996 (v rámci kapitálových aktív) 2 000
Štatistický úrad SR
- hospodárska mobilizácia 300
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
- transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť
regionálnych rozvojových agentúr 86 000
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 305
Správa štátnych hmotných rezerv SR
- tvorba a doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív) 120 000
Všeobecná pokladničná správa
- úhrada majetkovej ujmy IRB, a. s., za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV
(uznesenia vlády SR č. 453/ 1994 a č. 676/ 1995) 6 365
- úhrada majetkovej ujmy v zmysle § 47 zákona Národnej rady SR č. 287 / 1994 Z. z. 10 000
- hospodárska mobilizácia (SZSD) 2 000
- uznesenie vlády SR č. 477/ 1993 (MV SR) 10 000
- Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 9 773
- transfer na splatenie časti záväzkov Slovenského rozhlasu za roky 1995 a 1996 voči
Slovenským telekomunikáciám, š. p. 50 000
- transfer na splatenie časti záväzkov Slovenskej televízie za rok 1997 voči Slovenským
telekomunikáciám, š. p. 50 000
Slovenská akadémia vied
- transfer vedeckým spoločnostiam 2 500
- vedecká výchova - štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 16 226
Slovenský rozhlas
- transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 54 600
- hospodárska mobilizácia 550
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 540
Krajský úrad Bratislava
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 15 542
- školstvo spolu 2 813 941
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 358 722
- kultúra 77 594
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 532 490
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 228 823
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 52 773
z toho:
-MHD 1 055
- hospodárska mobilizácia 389
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 9 568
Krajský úrad Trnava
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 15 046
- školstvo spolu 2 237 292
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 322 381
- kultúra 56 658
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 804 295
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 490 688
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 107 103
z toho:
-MHD 9 639
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 1 059
- hospodárska mobilizácia 319
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 16 856
Krajský úrad Trenčín
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 29 557
- školstvo spolu 2 482 925
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 495 020
- kultúra 48 006
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 799 710
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 416 687
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 109 643
z toho:
-MHD 13 157
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 4 340
- hospodárska mobilizácia 770
- transfer pre obec Horné Srnie a obec Vrbovce na riešenie infraštruktúry a komunálnej
vybavenosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 393/ 1997 2 600
v tom:
- obec Horné Srnie (osada Sidónia) 1 700
- obec Vrbovce (osada U Sabotov) 900
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 9 316
Kapitálové výdavky
- transfer pre obec Horné Srnie a obec Vrbovce na riešenie infraštruktúry a komunálnej
vybavenosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 393/ 1997 21 550
v tom:
- obec Horné Srnie (osada Sidónia) 8 400
- obec Vrbovce (osada U Sabotov) 13 150
Krajský úrad Nitra
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 29 778
- školstvo spolu 2 858 378
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 443 670
- kultúra 73 270
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 357 192
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 923 451
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 108 712
z toho:
-MHD 15 219
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 5 461
- hospodárska mobilizácia 436
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 17 000
Krajský úrad Žilina
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 9 649
- školstvo spolu 2 942 960
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 506 777
- kultúra 118 462
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 976 958
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 607 380
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 100 810
z toho:
-MHD 14 213
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 4 536
- hospodárska mobilizácia 468
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 13 525
Krajský úrad Banská Bystrica
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 17 769
- školstvo spolu 2 941 509
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 481 364
- kultúra 96 170
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 274 375
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 837 389
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 145 996
z toho:
-MHD 14 599
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 4 400
- hospodárska mobilizácia 357
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 16 826
Krajský úrad Prešov
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR
č. 572/1994 18 749
- školstvo spolu 3 373 728
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 517 003
- kultúra 108 482
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 431 957
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 1 011 875
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 136 390
z toho:
-MHD 12 275
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 2 205
- hospodárska mobilizácia 749
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 18 952
Krajský úrad Košice
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podlá uznesenia vlády SR
č. 572/1994 19 470
- školstvo spolu 3 204 334
z toho:
- stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 432 105
- kultúra 124 006
- výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 634 692
z toho:
- dávky sociálnej starostlivosti 1 183 707
- zabezpečenie verejnej pravidelnej hromadnej autobusovej dopravy 138 573
z toho:
-MHD 6 128
- program prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým
územnosprávnym členením SR 1 550
- hospodárska mobilizácia 570
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia
štátnej veterinárnej správy 17 580
Účelové prostriedky spolu 79 777 372
Rezervy a účelové prostriedky spolu 83 607 372

1)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
2)
§ 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
4)
§ 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
5)
§ 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
6)
§ 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
8)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
10)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
11)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
12)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
13)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
14)
§ 24 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
17)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
18)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.
19)
§ 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
20)
§ 15 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
21)
§ 34 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
22)
Posledná veta § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
23)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.