371/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
ZÁKON
z 11. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „stred“.
2.
V § 2 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
osobným automobilom motorové vozidlo, ktoré podľa osobitného predpisu5a) patrí do kategórie M1; príslušenstvom osobného automobilu elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio, autorádio s prehrávačom (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno, protiblokovacie zariadenie ABS,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.“.
3.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Daňový úrad uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa príloh č. 1 a 2 tohto zákona záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tovaru colnými orgánmi23) a na účely správneho zatriedenia služieb do číselného kódu podľa prílohy č. 1 tohto zákona zatriedenie služieb do klasifikácie produkcie24) Štatistickým úradom Slovenskej republiky.“.
4.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sa odplata za zdaniteľné plnenie uskutočňuje peňažnými prostriedkami v cudzej mene,25) prepočítajú sa na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku národnej banky, platným v deň vzniku daňovej povinnosti.“.
5.
V § 20 odsek 12 znie:
„(12)
Platiteľ, ktorému bol odcudzený tovar, pri ktorom si uplatnil nárok na odpočet dane, je povinný odviesť daň vo výške uplatneného nároku na odpočet dane. Ak ide o odcudzený hmotný majetok, upraví odvod dane podľa zostatkovej ceny hmotného majetku podľa osobitného predpisu9) ku dňu zistenia odcudzenia. Platiteľ daň odvedie v tom zdaňovacom období, v ktorom zistil odcudzenie tovaru.“.
6.
V § 21 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(§ 29 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 29 ods. 1 písm. h) bod 3)“.
7.
V § 21 ods. 2 písm. a) sa slová „(§ 29 písm. b) bod 2 a § 29 písm. h) bod 3)“ nahrádzajú slovom „(dividendy)“.
8.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
cena, za ktorú bol obchodný podiel prevedený.“.
9.
§ 29 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
prevod obchodného podielu,
m)
odkúpenie peňažnej pohľadávky (kód 74.84.12 klasifikácie produkcie24)).“.
10.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Cenou za zdaniteľné plnenie je pri zdaniteľných plneniach podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 predajná cena cenných papierov a pri zdaniteľných plneniach podľa odseku 1 písm. b) bodu 2 výnos (úrok) z cenných papierov; uvedené sa primerane použije i pri zdaniteľných plneniach podľa odseku 1 písm. h) bodu 3. Cenou pri zdaniteľných plneniach podľa odseku 1 písm. m) je príjem z odkúpenej peňažnej pohľadávky prevyšujúci cenu obstarania peňažnej pohľadávky, ako aj iná dohodnutá odplata za odkúpenie peňažnej pohľadávky.“.
11.
Doterajší text § 30 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Od dane je oslobodené aj sprostredkovanie poistenia.“.
12.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Vývoz tovaru preukazuje platiteľ písomným colným vyhlásením. Daňový úrad je oprávnený požadovať preukázanie vývozu tovaru aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tovaru do zahraničia, dokladom o platbe zo zahraničia za vyvezený tovar.“.
13.
V § 37 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Oprávnenosť daňového úradu vyžadovať preukázanie vývozu tovaru aj iným dokladom podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na vývoz tovaru uskutočnený prostredníctvom nepriameho zástupcu.“.
14.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sú zdaniteľné plnenia oslobodené od dane podľa odsekov 1 až 3, nepovažujú sa za zdaniteľné plnenia oslobodené od dane podľa § 26.“.
15.
V § 43 odsek 5 znie:
„(5)
V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a odviesť z majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň, a to vo výške, ktorá sa vypočíta zo zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku zistenej podľa osobitného predpisu9) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu10) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.“.
16.
V § 48 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pri zrušení platnosti colného vyhlásenia;65a) v prípade, ak platiteľ už uplatnil nárok na odpočet dane, vráti tento odpočet v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa zrušila platnosť colného vyhlásenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
„65a)
§ 68 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.
17.
V § 49 ods. 5 sa slová „v prílohe tohto zákona" nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.
18.
V § 51 ods. 1 sa za slová „zahraničnej pomoci" vkladajú slová „alebo projektov týkajúcich sa oblasti spolupráce ozbrojených síl“.
19.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Sadzba dane podľa prílohy č. 1 tohto zákona sa vzťahuje na zdaniteľné plnenia uskutočnené od 1. januára 1998 a na tovar dovezený od 1. januára 1998.“.
20.
Doterajšia príloha č. 1 zákona sa nahrádza novou prílohou č. 1 tohto zákona.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 371/1997 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 6 %
Kapitoly alebo
položky colného
sadzobníka
Názov tovaru
&nbsp - Tepelná energia
1 - Živé zvieratá
2 - Mäso a jedlé droby
3 - Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
&nbsp okrem položky 0301 10 - Akváriové ryby
4 - Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde
&nbsp neuvedené ani nezahrnuté
05040000 - Črevá, mechúry a žalúdky zo zvierat (iných ako rýb) celé a ich časti, čerstvé, chladené,
&nbsp zmrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
05111000 - Býčie spermie
05119190 - Ostatné - len ikry v očných bodoch
05119950 - Embryá hovädzieho dobytka
05119980 - Ostatné - len kančie spermie
0602 - Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie
7 - Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
8 - Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
09042010 - Sladká paprika
10 - Obilie
11 - Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
&nbsp okrem položky 1107 - Slad, tiež pražený
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama
&nbsp a krmoviny
&nbsp okrem položky 1211 - Rastliny, časti rastlín, semená a plody používané hlavne v parfumérii,
&nbsp v lekárstve alebo ako insekticídy, fungicídy a pod., čerstvé alebo sušené, tiež narezané,
&nbsp rozdrvené alebo v prášku
150100 - Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný ako čísla 0209 alebo 1503
&nbsp okrem položky 150 0011 - určené na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú
&nbsp výživu
15071090 - Ostatné
15079090 - Ostatné
15121991 - Slnečnicový olej
15121999 - Požltový olej
151490 - Ostatné
1516 - Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované,
&nbsp interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1517 - Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov,
&nbsp alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich
&nbsp frakcie čísla 1516
15219091 - Surové - len včelí vosk surový
15219099 - Ostatné - len včelí vosk
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov
17 - Cukor a cukrovinky
&nbsp okrem 1704 - Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády)
18069090 - Ostatné
19 - Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; jemné pečivo
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín
&nbsp okrem všetkých položiek 2008 s prísadou alkoholu
210130 - Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich
21032000 - Kečup a iné omáčky z paradajok
2104 - Prípravky na polievky a na bujóny; pripravené polievky a bujóny; homogenizované zložené
&nbsp potravinové prípravky
210500 - Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa
210610 - Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky
21069059 - Ostatné
21069092 - Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce
&nbsp menej ako 1,5 % mliečnych tukov, menej ako 5 % hmotnosti sacharózy alebo izoglukózy, menej
&nbsp ako 5 % hmotnosti glukózy alebo škrobu
21069098 - Ostatné - len nealkoholické nápoje v prášku
2201 - Voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek bez prísady cukru alebo
&nbsp iných sladidiel nearomatizovaná; ľad a sneh
2202 - Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo
&nbsp aromatizovaná a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla
&nbsp 2009
220900 - Ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 - Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
&nbsp okrem položky 230910 - Výživa pre psov a mačky v balení na predaj v malom
2701 - Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
27030000 - Rašelina (vrátane rašelinovej podstieľky), tiež aglomerovaná
270400 - Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové
&nbsp uhlie
27050000 - Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny okrem zemných plynov a ostatných
&nbsp plynných uhľovodíkov
&nbsp - Vykurovacie oleje:
27100074 - S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 - S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
2711 - Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
27160000 - Elektrická energia
28444011 - Ferourán - len pre zdravotníctvo
28444019 - Ostatné - len pre zdravotníctvo
28444020 - Umelé rádioaktívne izotopy (Euratom) - len pre zdravotníctvo
28444030 - Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov (Euratom) - len pre zdravotníctvo
28444040 - Anorganické výrobky používané ako „luminofóry" aktivované rádioaktívnymi zlúčeninami - len
&nbsp pre zdravotníctvo
28444090 - Ostatné - len pre zdravotníctvo
29251100 - Sacharín a jeho soli
2941 - Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
34070000 - Modelovacie pasty vrátane pást upravených pre zábavu detí; prípravky známe ako
&nbsp zubolekársky vosk alebo zubné odtlačovacie zmesi, v sadách, v balení na predaj v malom alebo
&nbsp v tabuľkách, v tvare podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch; iné prípravky používané
&nbsp v zubnom lekárstve na základe sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)
37011010 - Na použitie v lekárstve, v zubnom lekárstve a vo zverolekárstve
38220000 - Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo
&nbsp laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako čísla 3002 alebo 3006
38249095 - Ostatné - iba bioplyn
39229000 - Ostatné - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4014 - Hygienické alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov), z vulkanizovaného kaučuku,
&nbsp iného ako tvrdá guma, tiež s príslušenstvom
40151100 - Chirurgické rukavice
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobne); drevené štiepky alebo triesky;
&nbsp drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných
&nbsp tvaroch
480252 - S plošnou hmotnosťou do 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však vyššou ako 150 g.m-2 - len Braille
&nbsp papier
480253 - S plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g.m-2 - len Braille papier
48026091 - V kotúčoch - len Braille papier
48026099 - V listoch (hárkoch) - len Braille papier
48056090 - Ostatné - len Braille papier
48057090 - Ostatné - len Braille papier
48058090 - Ostatné - len Braille papier
481810 - Toaletný papier vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného papiera
481840 - Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky
48189010 - Výrobky na chirurgické, lekárske alebo hygienické účely, neupravené na predaj v malom
48202000 - Zošity
48209000 - Ostatné, len ak ide o školské výrobky z papiera alebo z kartónu
48235990 - Ostatné - len Braille papier
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (v hárkoch)
&nbsp okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch
&nbsp (v hárkoch), v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 %
&nbsp celkového obsahu výrobku
&nbsp okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch
&nbsp (v hárkoch), v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 %
&nbsp celkového obsahu výrobku
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
&nbsp okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných, prípadne obsahujúcich inzerciu alebo
&nbsp reklamy, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 %
&nbsp celkového obsahu výrobku
&nbsp okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných, prípadne obsahujúcich inzerciu alebo
&nbsp reklamy, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového
&nbsp obsahu výrobku
49030000 - Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanky, pre deti
49040000 - Hudobniny (noty), ručne písané alebo tlačené, tiež viazané alebo ilustrované
4905 - Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických
&nbsp plánov a glóbusov, tlačené
5601 - Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke najviac 5 mm (vločka),
&nbsp textilný prach a nopky
&nbsp okrem položky 56013000 - Textilné vločky, prach a nopky
61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
66020000 - Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky
&nbsp len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
70151000 - Okuliarové sklá korekčné
7017 - Laboratórne hygienické sklo, farmaceutické, tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
84191900 - Slnečné absorbčné kolektory na ohrievanie vody
84192000 - Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo na laboratórne účely
84212190 - Domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy
842310 - Osobné váhy vrátane detských váh; kuchynské váhy
&nbsp len s hlasovým výstupom pre nevidiacich
84254290 - Ostatné - len vaňový zdvihák na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
8469 - Písacie stroje (iné ako tlačiarne čísla 8471) a stroje na spracovanie textu
&nbsp len na použitie nevidiacimi a slabozrakými alebo osobami s amputovanou alebo ochrnutou
&nbsp končatinou
84701010 - Elektronické kalkulačky pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie s hlasovým výstupom pre
&nbsp nevidiacich
84701090 - Vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami
&nbsp s hlasovým výstupom pre nevidiacich
84713000 - Prenosné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov s hmotnosťou
&nbsp nepresahujúcou 10 kg, skladajúce sa najmenej zo základnej jednotky, klávesnice a displeja
&nbsp len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
84714190 - Ostatné
&nbsp len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
84716040 - Tlačiarne - len braillská tlačiareň pre nevidiacich
84719000 - Ostatné - len zariadenia na vytváranie hmatového písma (napr. Braillovo) alebo reliéfnych
&nbsp grafických znakov a záznamov pre nevidiacich
&nbsp - Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8470:
847321 - K elektronickým počítačom položiek 847010, 8470210 alebo 847029 s Braillovým alebo
&nbsp hlasovým výstupom pre nevidiacich, prídavné zariadenia umožňujúce ich ovládanie osobami
&nbsp so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
847330 - Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8471
&nbsp len prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich,
&nbsp prídavné zariadenia k počítačom čísla 8471 umožňujúce ich ovládame osobami so zníženou
&nbsp jemnou motorikou a amputovanými končatinami
85066090 - Ostatné - galvanické články a batérie zinkovzdušné
&nbsp len vo vyhotovení na slúchadlá pre sluchovo postihnutých
85178090 - Ostatné
&nbsp len písacie telefóny pre nepočujúcich
85184099 - Ostatné - elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače
&nbsp len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre
&nbsp nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie
&nbsp sluchovo postihnutých detí
85318090 - Ostatné
&nbsp len špeciálne signalizačné prístroje pre nepočujúcich a nevidomých
ex8703 - Sanitné vozidlá a vozidlá rýchlej lekárskej pomoci
&nbsp týka sa položiek 87032110, 87032190, 87302219, 87032290, 87032319, 87032390,
&nbsp 87032410, 87032490, 87033110, 87033190, 87033219, 87033290, 87033319, 87033390,
&nbsp 87039090
87089998 - Ostatné
&nbsp len ručné ovládanie nožných pedálov, ručných pák vrátane radiacej páky pre telesne
&nbsp postihnutých
87100000 - Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti
8713 - Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
87142000 - Vozíky pre invalidov
90013000 - Kontaktné šošovky
900140 - Okuliarové šošovky zo skla
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy a obruby na okuliare a na ochranné okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti
&nbsp okrem položky 90031910 - Vyrobené z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
901380 - Ostatné optické prístroje a nástroje
&nbsp len zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo postihnuté osoby a elektronické čítacie
&nbsp zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane
&nbsp scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie
&nbsp zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu
&nbsp ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží;
&nbsp dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; prístroje
&nbsp pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme,
&nbsp na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 - Rôntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske,
&nbsp chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely vrátane rádiografických alebo
&nbsp rádioterapeutických prístrojov, rôntgeniek a iných zariadení na výrobu rôntgenových lúčov,
&nbsp generátorov vysokého napätia, ovládacích panelov a pultov stolov, presvetľovacích štítov,
&nbsp vyšetrovacích a liečebných stolov, kresiel a podobne
902300 - Nástroje, prístroje, zariadenia a modely určené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní
&nbsp alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely
90251191 - Klinické alebo zverolekárske teplomery
90268091 - Elektronické merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90268099 - Ostatné merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
9027 - Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napr. polarimetre,
&nbsp refraktometre, spektrometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na
&nbsp určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a
&nbsp nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane
&nbsp expozimetrov); mikrotómy
90282000 - Vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody v domácnostiach
9102 - Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek), s výnimkou
&nbsp zaradených do čísla 9101
&nbsp len v úprave pre nevidiacich
9103 - Hodiny s hodinovým strojčekom s výnimkou tých, čo sa zaraďujú do čísla 9104
&nbsp len v úprave pre nevidiacich
93010000 - Vojenské zbrane, iné revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 - len samohybná húfnica ZUZANA
93063010 - Do revolverov a pištolí čísla 9302 a do samopalov čísla 9301
&nbsp len na použitie v ozbrojených silách
93063030 - Do vojenských zbraní
93069010 - Na vojenské účely
9402 - Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly,
&nbsp vyšetrovacie stoly, nemocničné lôžka s mechanickým zariadením, zubolekárske kreslá); kreslá
&nbsp pre holičstvá a kaderníctva a podobné kreslá otočné, so sklápacím a zdvíhacím zariadením,
&nbsp časti a súčasti týchto výrobkov
&nbsp okrem kresiel pre holičstvá a kaderníctva vrátane ich častí a súčastí

Číselný kód
klasifikácie
produkcie
Názov služby
01.4 - Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve, okrem veterinárnych služieb
01.5 - Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a služby s tým súvisiace
&nbsp okrem produktov lovnej zveri
02.01.5 - Služby lesných škôlok
02.02 - Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva
05.00.5 - Služby súvisiace s chovom rýb a s rybolovom
29.32.92 - Opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.60.92 - Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov
33.10.92 - Opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
40.10.3 - Rozvod elektriny
40.20.2 - Rozvod plynných palív potrubím
40.30.1 - Výroba a rozvod pary a teplej vody (vrátane energie v studenej forme)
41 - Výroba a rozvod vody
52.48.38 - Maloobchod s nepotravinárskym tovarom, inde neklasifikovaným
&nbsp len sprostredkovanie predaja cestovných lístkov na dopravu osôb
52.71.10 - Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52.74.13 - Oprava tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, i. n.
&nbsp len oprava obuvi na počkanie
55.1 - Hotelové služby
&nbsp len ubytovacie služby
55.2 - Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach pre krátkodobé ubytovanie
&nbsp len ubytovacie služby
55.23.11 - Služby poskytované detskými prázdninovými tábormi
55.51 - Služby jedální
60 - Pozemná doprava, potrubná doprava
&nbsp okrem číselného kódu 60.24 - Cestná doprava nákladov
61 - Vodná doprava
62 - Vzdušná doprava
63 - Vedľajšie a pomocné služby v doprave, služby cestovných kancelárií
&nbsp okrem číselného kódu 63.21.25 - Ostatné pomocné služby v cestnej doprave inde
&nbsp neklasifikované
71.40.12 - Služby spojené s leasingom a prenájmom videonahrávok
73 - Výskum a vývoj a služby s tým spojené
74.11 - Právne služby - okrem právnych služieb poskytovaných podnikateľským subjektom
74.2 - Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
74.7 - Služby priemyselného čistenia
75 - Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a služby s tým spojené
80 - Školstvo
85 - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
90 - Čistenie odpadových vôd a nakladanie s tuhým odpadom, hygienické a podobné činnosti
92 - Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
93.01 - Pranie a chemické čistenie
93.03 - Pohrebné služby
93.05 - Ostatné služby inde neklasifikované
&nbsp len služby čističov topánok, špeciálny výcvik psov (pre nevidiacich) a služby verejných WC