367/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
ZÁKON
z 3. decembra 1997,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 6 sa číslo „0,60“ nahrádza číslom „0,80“ a číslo „0,30“ sa nahrádza číslom „0,50“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.