366/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
ZÁKON
zo 4. decembra 1997,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „14,60 Sk“ nahrádza sumou „16,20 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 700 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a zákona č. 354/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 114 ods. 1 písm. a) sa slová „6-násobku mesačnej minimálnej mzdy“ nahrádzajú sumou „16 200 Sk“.
2.
V § 114 ods. 1 písm. b) sa slová „12-násobku mesačnej minimálnej mzdy“ nahrádzajú sumou „32 400 Sk“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 354/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 16 odsek 10 znie:
„(10)
Vymeriavací základ na určenie poistného plateného štátom za osoby uvedené v § 14 ods. 9 a 10 a na určenie poistného plateného Národným úradom práce za osoby uvedené v § 14 ods. 12 je 2 700 Sk.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.