358/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
ZÁKON
z 3. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Pohľadávky uplatňované voči Slovenskej republike alebo Národnej banke Slovenska v súvislosti s rozdelením bilancie Štátnej banky česko-slovenskej na základe osobitného predpisu,2) ktoré do 1. decembra 1997 neboli uznané vládou za záväzky Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, nemôžu sa od 1. decembra 1997 viesť v účtovníctve Národnej banky Slovenska ako ich záväzky. Takto vzniknutý rozdiel v účtovníctve Národnej banky Slovenska sa vyrovná tak, že o výšku tohto rozdielu sa od 1. decembra 1997 zníži výška istiny v štátnych finančných pasívach Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
2.
V § 7 ods. 2 sa za slovom „dlh“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej výdavky sa spravujú dohodnutými termínmi splácania jednotlivých úverov a štátnych cenných papierov,“.
3.
V § 9 ods. 1 posledná veta znie: „Vo výdavkoch rozpočtovej kapitoly Štátny dlh sa rozpočtuje osobitne poskytovanie úverov a splácanie úrokov z prijatých úverov, osobitne poplatky súvisiace s prijatými úvermi; v účtovníctve rozpočtovej kapitoly sa sledujú a vykazujú osobitne.“.
4.
V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Štátny dlh je aj prehľad o pokladničných operáciách kapitoly Štátny dlh, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu.“.
5.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
Vypracovanie štátneho záverečného účtu za rok 1997 sa vykoná podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Fond sa tvorí z týchto zdrojov:
a)
dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
b)
výnosy z prostriedkov fondu,
c)
výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,
d)
výnosy lotérií2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu (§ 2 ods. 1),
e)
50 % z podielu na úsporách výdavkov rozpočtových organizácií a 50 % z podielu na zlepšenom výsledku hospodárenia príspevkových organizácií v odvetví kultúry,
f)
dotácia zo štátneho rozpočtu,
g)
bankový úver,
h)
pokuty za poškodzovanie kultúrnych pamiatok,2c)
i)
iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
splátky bankových úverov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.