343/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 19. novembra 1997,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vojenské správy“.
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské školy, vojenské súdy, vojenské prokuratúry a vojenské správy.“.
3.
V § 2b odsek 1 znie:
„(1)
Armáda sa organizačne člení na Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“), na vojenské zväzy, vojenské zväzky, vojenské útvary, vojenské jednotky, vojenské zariadenia, Vojenskú políciu a Vojenské spravodajstvo.“.
4.
V § 2b odsek 5 znie:
„(5)
Koordináciu činnosti a úloh armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje ministerstvo obrany.“.
5.
V § 2b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení zabezpečuje generálny štáb.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
6.
V § 2b odsek 7 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.