337/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 2. decembra 1997,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 1 sa za slová „zvláštnym motorovým vozidlám“ vkladajú slová „a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom“.
2.
V § 56 sa slová „1. januára 1998“ nahrádzajú slovami „1. júla 2000“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Gustáv Krajči v. r.