333/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1997 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ZÁKON
z 19. novembra 1997,
ktorým sa mení zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 23 písmeno b) znie:
„b)
stupnice platových taríf vydané podľa písmena a), upravené v závislosti od predpokladaného vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v podnikateľskej sfére v bežnom roku po prerokovaní s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a s reprezentatívnymi zástupcami zamestnancov;14) termín uplatnenia upravených stupníc platových taríf sa ustanoví zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.