332/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1997 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ZÁKON
z 19. novembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 251/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou zdravotných výkonov potrebných na účely sociálneho zabezpečenia a posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných na prácu,“.
3.
V prílohe č. 1 v I. časti B. II. v 6. bode KONZÍLIUM písm. a) sa za slová „ošetrujúceho lekára“ vkladajú slová „a konzultácia pacienta ošetrujúcim lekárom v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia,“.
4.
V prílohe č. 1 v I. časti B. IV. pri výkone č. 71 sa na konci pripájajú tieto slová: „vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, o podpore pri ošetrovaní člena rodiny a preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
5.
V prílohe č. 1 v I. časti B. IV. pri výkone č. 74 sa na konci pripájajú tieto slová: „vystavenie lekárskeho nálezu na sociálne účely, na poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti, príspevkov na všetky druhy diét, poskytovanie pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, bytové účely a opatrovateľskú službu v domácnosti.“.
6.
V prílohe č. 1 v I. časti B. IV. pri výkone č. 75a sa vypúšťajú slová „na predvolanie aj pre deti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vystavenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia stupňa bezvládnosti, vystavenie návrhu na umiestnenie poistenca v ústave sociálnej starostlivosti a posúdenie práceneschopného poistenca so zápisom do zdravotnej dokumentácie“.
7.
V prílohe č. 1 v I. časti B. IV. pri výkone č. 78 sa na konci pripája písmeno c), ktoré znie:
„c)
vystavenie nálezu o zdravotnom stave pre posudkovú komisiu sociálneho zabezpečenia
1.
výpis z chorobopisu,
2.
správa o priebehu choroby,
3.
vystavenie lekárskeho nálezu (tlačivo vzor č. 400) na posúdenie, či ide o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou, ťažko zdravotne postihnutého občana, čiastočne invalidného, invalidného,
4.
lekárske nálezy na kontrolné účely pri čiastočnej invalidite, invalidite.“.
8.
V prílohe č. 1 v I. časti sa bodové hodnoty výkonov nahrádzajú takto:
pri výkone č. 1268 sa číslo „180“ nahrádza číslom „1 100“,
pri výkone č. 1271 sa číslo „540“ nahrádza číslom „900“,
pri výkone č. 1272 sa číslo „850“ nahrádza číslom „1 400“,
pri výkone č. 1750 sa číslo „80“ nahrádza číslom „900“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 202/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 2 sa za slová „s výnimkou zdravotných výkonov potrebných“ vkladajú slová „na účely sociálneho zabezpečenia a“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.