325/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1995 bol v Bruseli otvorený na podpis Dodatkový protokol k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný 11. augusta 1995 v Bruseli.
S dodatkovým protokolom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 185 z 8. septembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. augusta 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára zmluvy 18. septembra 1996.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 18. októbra 1996 na základe článku 2 ods. 4.
Slovenský preklad dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.
DODATKOVÝ PROTOKOL
k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl
Štáty, ktoré sú stranami tohto Dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl (ďalej len „zmluva“),
zvažujúc, že trest smrti sa podľa vnútroštátneho právneho poriadku niektorých strán zmluvy nevykonáva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Ak je vnútroštátny právny poriadok v súlade s ustanoveniami zmluvy, každý štát, ktorý je stranou tohto protokolu, nevykoná trest smrti na žiadnom príslušníkovi ozbrojených síl a civilných zložiek a od nich závislých osôb z ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý je stranou tohto protokolu.
Článok 2
1.
Tento protokol bude otvorený na podpis pre každého signatára zmluvy.
2.
Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení budú uložené u vlády Spojených štátov amerických, ktorá všetkým signatárskym štátom každé takého uloženie notifikuje.
3.
Tento protokol nadobudne platnosť 30 dní odo dňa uloženia listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení tromi signatárskymi štátmi, z ktorých najmenej jeden je stranou NATO SOFA a jeden z nich je štát, ktorý prijal pozvanie do Partnerstva za mier a podpísal Rámcový dokument Partnerstva za mier.
4.
Tento protokol nadobúda platnosť vo vzťahu ku každému ďalšiemu signatárskemu štátu dňom uloženia listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení u vlády Spojených štátov amerických.
Dané v Bruseli 19. júna 1995 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve vlády Spojených štátov amerických. Vláda Spojených štátov amerických zašle jeho overené kópie všetkým signatárskym štátom.