Predpis bol zrušený predpisom 311/2001 Z. z.

294/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 1997
o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 115 ods. 6 Zákonníka práce, § 8 ods. 3 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku a podľa § 15 ods. 3 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:
§ 1
(1)
Náklady na doplatok ku mzde alebo k platu, ktorý zamestnancovi poskytol zamestnávateľ pri jeho prevedení na prácu, za ktorú mu patrí nižšia mzda alebo plat z dôvodu karanténneho opatrenia uloženého podľa osobitných predpisov1) uhrádza zamestnávateľovi orgán na ochranu zdravia.2)
(2)
Orgán na ochranu zdravia2) náklady na doplatok neuhrádza, ak k uloženiu karanténneho opatrenia došlo v priamej súvislosti s porušením povinností zamestnávateľa predchádzať vzniku a šíreniu prenosných ochorení a obmedziť ich výskyt.
§ 2
Nárok na úhradu nákladov na doplatok uplatní zamestnávateľ u orgánu na ochranu zdravia v písomnej žiadosti. V žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo zamestnanca prevedeného na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia,
b)
priemerný zárobok zamestnanca pred prevedením,
c)
výšku mzdy alebo platu po prevedení,
d)
dobu prevedenia na inú prácu v hodinách,
e)
celkovú sumu vyplatených doplatkov.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
2)
§ 20 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.