Predpis bol zrušený predpisom 440/2015 Z. z.

288/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
ZÁKON
z 3. októbra 1997
o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „občianske združenie“) a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa osobitného zákona,1) ktoré plní úlohy v oblasti telesnej kultúry.
(2)
Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.
(3)
Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.
(4)
Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.
(5)
Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).
(6)
Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
§ 3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)
Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia
a)
orgány štátnej správy,
b)
samosprávny kraj,
c)
obec,
d)
občianske združenia,
e)
iné právnické osoby a fyzické osoby.
(2)
Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú
a)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 4
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,
b)
vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,
c)
utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
d)
určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry,
e)
podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,
f)
podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
g)
podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,
h)
zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,
i)
rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.
§ 5
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie a starajú sa o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podieľa na príprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospoločenských a regionálnych programov verejného zdravia zameraných na životný štýl, na zdravú výživu a na prevenciu rizikových faktorov.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravkoch používaných vo farmakologickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnesscentrách a posilňovniach.
§ 6
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj
a)
rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,
b)
podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,
c)
podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,
d)
rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.
§ 7
Obec
Obec
a)
rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,
b)
podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,
c)
podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,
d)
rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.
§ 9
Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)
Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov a potrieb a s ohľadom na koncepciu rozvoja telesnej kultúry.
(2)
Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).
§ 10
Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)
Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú mravné a etické princípy v telesnej výchove, športe a turistike a chránia pred postupmi, ktoré sú protiprávne, zakázané alebo znevažujúce.
(2)
Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).
(3)
Športovcom a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a odmeny. Druhy vyznamenaní, postup a výšku odmien upraví osobitný zákon.
§ 11
Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva školstva. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky z odborníkov z jednotlivých športových odvetví, z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní; predsedu určuje z vymenovaných členov.
(2)
Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia požiadaviek odporúčať ministerstvu školstva akreditovať vzdelávacie zariadenia. Na posudzovanie splnenia požiadaviek môže zriaďovať pracovné skupiny. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a jej pracovných skupín upravuje jej štatút.
(3)
Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje
a)
názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,
b)
označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,
c)
doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,
d)
údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,
e)
vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.
(4)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie požiadať o novú akreditáciu.
(5)
Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.
(6)
Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní kontrolu dodržiavania vzdelávacieho programu a trvania podmienok, za ktorých bol udelená akreditácia. Ak zistia nedodržiavanie vzdelávacieho programu alebo zmenu podmienok, navrhnú ministerstvu zrušenie akreditácie a odobratie potvrdenia o akreditácii.
(7)
Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a náležitosti potvrdenia o akreditácii ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)
Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2) a sú bezúhonní.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích zariadeniach.
(3)
Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.
(4)
Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.
(5)
Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky.
(6)
Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.
§ 12a
Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov sa uznáva podľa osobitného predpisu.3a)
§ 13
Financovanie telesnej kultúry
Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä
a)
prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky štátneho rozpočtu ustanovené osobitným zákonom o podpore športu štátom,
b)
výnos z lotérií a iných podobných hier,
c)
prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
d)
príjmy z reklám,
e)
prostriedky z darov,
f)
prostriedky z úverov právnických osôb,
g)
prostriedky samosprávnych krajov a obcí.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry podľa doterajších predpisov sa považujú za akreditáciu podľa tohto zákona.
§ 14a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 14b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014
(1)
Príprava usporiadateľa na športovom podujatí, ktorá sa začala a neskončila pred 1. februárom 2014, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2014 a považuje sa za odbornú spôsobilosť získanú podľa doterajších predpisov.
(2)
Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na prípravu usporiadateľa na športovom podujatí do 31. januára 2014, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii. Od 1. februára 2014 do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii postupuje vzdelávacie zariadenie pri príprave hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa osobitného predpisu.4a)
§ 15
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,
3.
položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:
㤠80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.
Doterajší § 80b sa označuje ako § 80c.“.
2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová
„Prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu“.
V druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa vypúšťajú slová
„a) trénerský preukaz alebo cvičiteľský preukaz I. alebo II. triedy vydaný podľa nariadenia vlády SR č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre alebo
b) vysokoškolské telovýchovné vzdelanie s príslušnou špecializáciou alebo
c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným Ministerstvom školstva a vedy SR“.
3. V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa za živnosť „Masérske služby“ vkladá živnosť
„Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry“
a v druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa k tejto živnosti pripájajú slová
„akreditácia vydaná Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“
a živnosť
„Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry“
a v druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa k tejto živnosti pripájajú slová
„odborná spôsobilosť podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
4. V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová
„Horská sprievodcovská činnosť – vedenie návštevníkov po turisticky značkovaných chodníkoch a cestách“
a
„Horská vodcovská činnosť – vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach“
a v druhom stĺpci Požadovaná odborná spôsobilosť a iná osobitná spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 a 2 živnostenského zákona slová
„osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Horskou službou v príslušnej oblasti“
a
„osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 288/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

1)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (Položka 1 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.)
3a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
4a)
§ 10 až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.