284/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1997 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
ZÁKON
z 9. októbra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodnutím rektora možno zriadiť pracoviská vysokej školy ako právnické osoby.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Štátne vysoké školy, ak sa nečlenia na fakulty, a fakulty, sú oprávnené požadovať od fyzických osôb alebo právnických osôb príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením
a)
prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium (§ 18 ods. 1 až 3) v rozpätí od 200 Sk do 1 000 Sk,
b)
konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác pre absolventov magisterského štúdia (§ 21 ods. 2), ktorí sa na ne prihlásia na príslušnej vysokej škole alebo fakulte, v rozpätí od 3 000 Sk do 6 000 Sk,
c)
vydania diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 21 ods. 3), v rozpätí od 200 Sk do 1 500 Sk.“.
3.
V § 35a písm. b) sa za slovo „prác“ vkladajú slová „a o príspevku na úhradu nákladov spojených s ich zabezpečením a vydaním diplomov absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku“.
4.
V § 35a písm. d) sa za slová „podrobnosti o“ vkladá slovo „finančnom“ a bodka sa nahrádza čiarkou.
5.
§ 35a sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podrobnosti o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium.“.
6.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Akademické tituly „magister“ (skratka „Mgr.“), „magister umenia“ (skratka „Mgr. art.“), „inžinier“ (skratka „Ing.“), „inžinier architekt“ (skratka „Ing. arch.“), „doktor medicíny“ (skratka „MUDr.“) a „doktor veterinárskej medicíny“ (skratka „MVDr.“) sú oprávnení používať absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium podľa skorších predpisov a nebol im priznaný akademický titul. O tom im vysoká škola vydá na ich žiadosť osvedčenie.“.
7.
V § 43b ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.
8.
Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý znie:
㤠44b
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.