283/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1997 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
ZÁKON
z 3. októbra 1997
o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
podmienky na udeľovanie oprávnenia vykonávať kolektívnu správu práv podľa autorského zákona1) právnickým osobám (ďalej len „kolektívna správa“),
b)
právne postavenie, práva a povinnosti právnických osôb vykonávajúcich kolektívnu správu práv podľa autorského zákona (ďalej len „organizácia kolektívnej správy“),
c)
práva a povinnosti používateľov predmetov ochrany pri uplatňovaní kolektívnej správy,
d)
právne vzťahy vznikajúce pri činnosti organizácie kolektívnej správy na základe udeleného oprávnenia na výkon kolektívnej správy.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
nositeľom práv autor,2) výkonný umelec,3) výrobca zvukových záznamov4) a rozhlasové a televízne organizácie,5)
b)
predmetom ochrany autorské dielo, výkon výkonného umelca, zvukový záznam a zvukovoobrazový záznam výrobcu takýchto záznamov a vlastný vysielaný program rozhlasovej a televíznej organizácie,
c)
používateľom predmetov ochrany fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa predmety ochrany vo vymedzenej oblasti kolektívnej správy podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „používateľ“).
§ 3
Kolektívna správa a oblasti kolektívnej správy
(1)
Kolektívna správa je zastupovanie nositeľov práv pri výkone ich majetkových práv, ktoré im vyplývajú z autorského zákona.
(2)
Kolektívna správa sa vykonáva najmä v oblastiach literárnej, vedeckej, divadelnej, hudobnej, výtvarnej a architektonickej tvorivej činnosti v týchto odboroch:
a)
verejné nedivadelné predvádzanie diel fyzickými osobami,
b)
verejné nedivadelné predvádzanie predmetov ochrany prostredníctvom technických zariadení,
c)
šírenie predmetov ochrany najmä rozhlasovým a televíznym vysielaním vrátane satelitného vysielania,
d)
šírenie predmetov ochrany prostredníctvom káblovej retransmisie,
e)
nájom a vypožičiavanie rozmnoženín diel a záznamov umeleckých výkonov s výnimkou architektonických diel, diel úžitkového umenia a diel poskytovaných na účely výkonu zmluvou udeleného oprávnenia,1)
f)
zhotovovanie zvukových, obrazových a zvukovoobrazových záznamov pre osobnú potrebu prenesením ich obsahu na nenahraté nosiče takýchto záznamov,6)
g)
zhotovovanie rozmnoženín7) pomocou reprografických alebo iných technických zariadení,
h)
slušné vyrovnanie autorov pri ďalšom predaji originálov ich diel,8)
i)
verejné vystavovanie diel, zhotovovanie rozmnoženín a ich ďalšie verejné využívanie.
§ 4
Organizácia kolektívnej správy
Kolektívnu správu môže vykonávať len právnická osoba,
a)
ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
ktorá je založená na nepodnikateľský účel podľa osobitného predpisu,9)
c)
ktorej Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udelilo oprávnenie vykonávať kolektívnu správu (ďalej len „oprávnenie“) vo vymedzenej oblasti tvorivej činnosti.
§ 5
Podmienky udelenia oprávnenia
(1)
Ministerstvo rozhoduje o udelení oprávnenia na základe písomnej žiadosti právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“), ak spĺňa podmienky uvedené v § 4 písm. a) a b).
(2)
Písomná žiadosť musí obsahovať údaj o vymedzení oblasti, v ktorej má žiadateľ záujem vykonávať kolektívnu správu, a údaj o stave kolektívnej správy v tejto oblasti.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 musí žiadateľ priložiť
a)
doklad o registrácii Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
b)
preukázanie členstva alebo prísľubu členstva v medzinárodných organizáciách, preukázanie zmluvnej spolupráce so zahraničnými organizáciami,
c)
informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti vykonávať kolektívnu správu,
d)
zoznam zastupovaných nositeľov práv s počtom najmenej 200 osôb a vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy,
e)
vyúčtovací poriadok, ktorý obsahuje základné princípy rozdeľovania vybraných odmien a náhrad oprávneným nositeľom práv.
(4)
Účastníkom konania podľa odseku l je iba žiadateľ.
(5)
Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý preukáže účelnejšie plnenie povinností podľa tohto zákona.
(6)
Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení oprávnenia v rezortnom publikačnom prostriedku.
(7)
Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje názov, sídlo a vymedzenú oblasť určitého odboru.
(8)
Pri udeľovaní súhlasu na použitie predmetov ochrany podľa § 3 ods. 2 písm. f) a g) sa uplatňujú práva a vyrovnávajú nároky ich nositeľov len prostredníctvom organizácií kolektívnej správy, ktorým bolo udelené oprávnenie vykonávať kolektívnu správu v týchto oblastiach. Právo nositeľa práv na súdnu ochranu tým nie je dotknuté.
(9)
Pri udeľovaní súhlasu na použitie predmetov ochrany podľa § 3 ods. 2 písm. d) sa prostredníctvom organizácií kolektívnej správy vyrovnávajú nároky len autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
(10)
Pri nájme rozmnoženín diel a záznamov umeleckých výkonov s výnimkou architektonických diel, diel úžitkového umenia a diel poskytovaných na účely výkonu zmluvou udeleného oprávnenia organizácia kolektívnej správy spravuje len právo na odmenu za takéto použitie.
(11)
Pri požičiavaní rozmnoženín diel a záznamov umeleckých výkonov s výnimkou architektonických diel, diel úžitkového umenia a diel poskytovaných na účely výkonu zmluvou udeleného oprávnenia organizácia kolektívnej správy udeľuje súhlas s takýmto použitím a spravuje právo na odmenu za takéto použitie.
§ 6
Odňatie oprávnenia
(1)
Ak sa preukáže, že organizácia kolektívnej správy porušila povinnosti uložené týmto zákonom alebo nespĺňa podmienky podľa § 4 a 5, na ktorých základe jej bolo udelené oprávnenie, ministerstvo jej uloží lehotu na nápravu. Ak k náprave nedôjde v určenej lehote alebo nápravu už nemožno vykonať, ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia.
(2)
Účastníkom konania podľa odseku l je organizácia kolektívnej správy, ktorej má byť odňaté oprávnenie vykonávať kolektívnu správu.
§ 7
Povinnosti a práva organizácií kolektívnej správy
(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie, je povinná
a)
vykonávať kolektívnu správu predmetov ochrany spôsobom neznižujúcim možnosť ich ďalšieho použitia, a to aj udeľovaním súhlasu na ich použitie za primeraných podmienok,
b)
prevziať ochranu každého nositeľa práv, ktorý o to požiada, ak preukáže, že sa použil jeho predmet ochrany v oblasti, v ktorej jej bolo udelené oprávnenie,
c)
vykonávať kolektívnu správu slovenských a zahraničných nositeľov práv rovnocenne v súlade s medzinárodnými dohovormi a zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
viesť evidenciu predmetov ochrany, ich použitia, evidenciu nositeľov práv a ich práv, ktoré majú k predmetom ochrany, a so súhlasom nositeľov práv ich poskytovať umeleckým fondom10) a ministerstvu a zabezpečovať úlohy v oblasti registrácie a zápisu do medzinárodných zoznamov nositeľov práv a predmetov ochrany,
e)
vytvárať rezervný fond na riešenie dodatočných nárokov nezastupovaných nositeľov práv a viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,11)
f)
predkladať orgánu určenému stanovami ročnú účtovnú závierku,
g)
vyplatiť odmeny a náhrady, ktoré vybrala za použitie predmetov ochrany v oblastiach podľa § 3 ods. 2 písm. d), e), f) a g), nezastupovanému nositeľovi práv v lehote troch rokov od času, keď došlo k tomuto použitiu; nezastupovaný nositeľ práv má tie isté práva a povinnosti ako zastupovaný nositeľ práv,
h)
v oblastiach použitia predmetov ochrany podľa § 3 ods. 2 písm. d), f), g) a pri vypožičiavaní rozmnoženín diel a záznamov umeleckých výkonov s výnimkou architektonických diel, diel úžitkového umenia a diel poskytovaných na účely výkonu zmluvou udeleného oprávnenia udeliť súhlas na ich použitie aj za nezastupovaných nositeľov práv a nositeľov práv, s ktorými zastupujúca organizácia kolektívnej správy neuzatvorila zmluvu o ich zastupovaní s organizáciou kolektívnej správy podľa tohto zákona.
(2)
Organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie, má právo
a)
uzatvárať zmluvy o použití predmetov ochrany, udeľovať súhlas na ich použitie, ak to vyplýva zo zmluvy, a dohodnúť výšku odmien a náhrad za ich použitie,
b)
požadovať informácie o použití a rozsahu použitia predmetov ochrany, ako aj ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu kolektívnej správy,
c)
kontrolovať riadne a včasné plnenie povinností používateľov ustanovených v autorskom zákone alebo v zmluve, ktorú s nimi uzavrela,
d)
so súhlasom zastupovaných nositeľov práv a v súlade s dohodami s partnerskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí použiť časť vybraných odmien a náhrad na podporné, kultúrne a iné nepodnikateľské účely.
(3)
Organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie, oznámi ministerstvu do 30 dní všetky zmeny údajov podľa § 5 ods. 3 alebo iných skutočností rozhodujúcich pre udelenie oprávnenia.
(4)
Výška odmien a náhrad za použitie predmetov ochrany sa určuje dohodou organizácie kolektívnej správy a používateľa, záujmových združení organizácií kolektívnej správy a používateľa, organizácií kolektívnej správy a záujmových združení používateľov alebo záujmových združení organizácií kolektívnej správy a používateľov navzájom.
(5)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na výške odmeny a náhrady za použitie predmetov ochrany, právo na ich použitie vznikne len vtedy, ak používateľ zložil formou bankovej záruky, bankovej úschovy, súdnej úschovy alebo iným spôsobom odmenu alebo náhradu vo výške určenej rozpisom odmien a náhrad organizácie kolektívnej správy. Právo nakladať s touto odmenou a náhradou majú zmluvné strany až po uzavretí dohody alebo po právoplatnom rozhodnutí súdu.
(6)
Pri určovaní výšky odmien a náhrad dohodou sa zohľadňuje najmä
a)
majetkový význam, ktorý má použitie predmetu ochrany pre nositeľa práv,
b)
majetkový prospech, ktorý má používateľ z použitia predmetu ochrany,
c)
hospodárske náklady používateľa priamo vynaložené na použitie predmetu ochrany,
d)
rozsah a miera použitia predmetu ochrany.
(7)
Výška odmien a náhrad za použitie predmetov ochrany podľa § 3 ods. 2 písm. d) sa určí dohodou ako celková odmena všetkým organizáciám kolektívnej správy, ktorým bolo udelené oprávnenie v danej oblasti.
(8)
Výšku odmien a náhrad za použitie predmetov ochrany podľa § 3 ods. 2 písm. e), f) a g), ktorú nemožno určiť dohodou medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi alebo ich záujmovými združeniami, ako aj spôsob ich úhrady upravuje osobitný predpis.12)
§ 8
Práva a povinnosti používateľov
Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu, a ak bolo pre oblasť použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 5, používatelia sú povinní vyrovnať práva nositeľov prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie vo vymedzenej oblasti tvorivej činnosti.
§ 9
Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy
(1)
Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú po dohode zastupovaných nositeľov práv zrážkou z vybraných odmien a náhrad, členských príspevkov a iných príjmov.
(2)
Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy organizácie kolektívnej správy a osobitné predpisy.
(3)
Pri zániku organizácie kolektívnej správy sa majetkové vyrovnanie vykoná v súlade s osobitnými predpismi.
§ 10
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto zákona všeobecný predpis o správnom konaní.13)
§ 11
Prechodné ustanovenie
Právnické osoby, ktoré pred účinnosťou tohto zákona vykonávali kolektívnu správu, sa považujú za organizácie kolektívnej správy podľa tohto zákona v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška ministra kultúry č. 220/l954 Ú. v. o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel v znení vyhlášky ministra kultúry a informácií č. l83/l968 Zb.,
2.
§ 10 a 11 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/l958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.
Čl. II
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. l3/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Autori diel, ktoré možno vzhľadom na ich povahu rozmnožovať pre vlastnú potrebu [§ 15 ods. 2 písm. a)] na podklade tlačovín alebo ich rozmnoženín prenesením pomocou technického zariadenia na iný hmotný podklad, majú právo na náhradu od výrobcu takýchto zariadení, prípadne od ich dovozcu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.“.
Čl. III
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. a zákona 160/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
uzavrieť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv, ktorým bolo udelené oprávnenie vykonávať kolektívnu správu práv podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl. I zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
držiteľ licencie nesplnil povinnosť podľa § 5 písm. f).“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zriaďovaním organizácií kolektívnej správy podľa osobitného predpisu,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a)
Čl. I zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. l3/l993 Z. z.
6)
§ 13 ods. 2 a 3 autorského zákona.
9)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.
11)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
12)
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 488/1991 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).