281/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2015 do 31.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
z 2. októbra 1997
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území.
§ 2
(1)
Vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu.
(2)
Územie vojenského obvodu môže byť so súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) využívané aj na organizovanie branno-športových podujatí, športových podujatí alebo kultúrnych podujatí. Vydaním súhlasu nie sú dotknuté povinnosti organizátora týchto podujatí vyplývajúce z osobitných predpisov.1aa)
(3)
Územie vojenského obvodu možno využívať na účely podľa odseku 2 tak, aby nedošlo k obmedzeniu plnenia úloh pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti štátu.
(4)
Územie vojenského obvodu alebo jeho časti sa označujú tabuľami s nápisom v kombinácii s pruhovým označením a piktogramom. Podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenského obvodu
§ 3
(1)
Vojenský obvod môže z území obcí alebo z ich častí, ak je takéto územie potrebné na zabezpečenie úloh podľa § 2, zriaďovať vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva a so súhlasom príslušných obcí nariadením a súčasne ním určiť hranice a názov vojenského obvodu. Územie vojenského obvodu tvorí jeho katastrálne územie alebo súhrn katastrálnych území, ak sa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie.
(2)
Obvodný úrad v sídle kraja v súčinnosti s ministerstvom a so susediacimi obcami vytýči hranice vojenského obvodu, trvale ich označí lomovými bodmi a spracuje príslušné časti katastrálneho operátu.
§ 4
(1)
Vláda môže na návrh ministerstva nariadením meniť hranice vojenského obvodu. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
(2)
Ak vláda nariadením zruší vojenský obvod alebo zmení jeho hranice, rozhodne, do územia ktorej obce alebo obcí pripadne územie zrušeného vojenského obvodu alebo jeho časti. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
Nehnuteľnosti a práva na území vojenského obvodu
§ 5
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba vo vlastníctve štátu, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.1a)
(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu nie sú vo vlastníctve štátu, ministerstvo je povinné zabezpečiť ich majetkovoprávne vyrovnanie alebo zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti tak, aby nehnuteľnosť bola určená na obranu štátu.
(3)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám majetkovoprávne vyrovnané podľa tohto zákona prechádzajú trvale do vlastníctva štátu a sú nescudziteľné.
(4)
Ministerstvo môže vydať inej právnickej osobe súhlas na výstavbu a prevádzkovanie diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikácií, nábreží, chodníkov, cyklistických trás, nekrytých parkovísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov, podchodov, diaľkových ropovodov a plynovodov, miestnych rozvodov plynu, diaľkových a miestnych rozvodov vody alebo pary, úpravní vody, miestnych kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, diaľkových a miestnych elektronických komunikačných sietí a vedení, telekomunikačných stožiarov, transformačných staníc, diaľkových a miestnych rozvodov elektriny, stožiarov, televíznych káblových rozvodov (ďalej len „stavby“), ak tieto činnosti nebudú brániť zabezpečeniu úloh obrany a bezpečnosti štátu podľa § 2 ods. 1. Na pozemku, na ktorom sú alebo budú umiestnené stavby podľa prvej vety, správca pozemku po súhlase ministerstva na výstavbu a prevádzkovanie stavby zriadi vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb. Vlastník stavieb je povinný zachovať účelové určenie pozemku na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu podľa § 2 ods. 1.
(5)
Vecné bremeno podľa odsekov 2 a 4 správca pozemku zriadi len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. Zriadenie vecného bremena v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bezodplatné.
(6)
Na konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1b)
(7)
Konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa začína na žiadosť právnickej osoby, ktorá musí obsahovať
a)
názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu,
c)
druh stavby,
d)
dokumentáciu v rozsahu predkladanom k návrhu na začatie územného konania.1c)
(8)
Ministerstvo o žiadosti právnickej osoby na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 rozhodne do 30 dní odo dňa jej doručenia; v zložitých prípadoch rozhodne do 60 dní, o čom je povinné žiadateľa upovedomiť.
(9)
Proti rozhodnutiu ministerstva o žiadosti na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 nemožno podať rozklad.
§ 6
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu, ktoré sú vo vlastníctve štátu, môžu byť podľa účelu užívania a hospodárenia len v správe ministerstva alebo v správe rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo. Prevod správy pozemkov na území vojenského obvodu je bezodplatný.
(2)
Vodné toky na území vojenského obvodu a lesný majetok štátu na území vojenského obvodu môžu spravovať správcovia podľa osobitných predpisov upravujúcich správu vodných tokov a správu lesného majetku štátu.1d)
(3)
Poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu môže spravovať len štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo.
(4)
Správca uvedený v odseku 1 môže nehnuteľnosti na území vojenského obvodu prenechať do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii zmluvou o výpožičke1e) na účely súvisiace so zabezpečením úloh obrany a bezpečnosti štátu. Na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 7
Fyzické osoby a právnické osoby spôsobilé vykonávať geodetické a kartografické činnosti1) a poverení zamestnanci ministerstva sú oprávnení na účely prípravných prác na zriadenie vojenského obvodu alebo na zmenu jeho hraníc v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti.
§ 8
Správa vojenského obvodu
(1)
Na území vojenského obvodu ministerstvo okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní úlohy
a)
štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,2)
b)
obce,3) najmä
1.
vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a vojenského obvodu,
2.
zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou a pod.),
3.
utvára podmienky na riadne zásobovanie vojenského obvodu a vykonáva nad ním dozor,
4.
zabezpečuje verejný poriadok vo vojenskom obvode,
5.
informuje obec susediacu s územím vojenského obvodu o zákaze vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2,
c)
správy katastra podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Zmenu druhu pozemkov alebo zmenu v užívaní stavieb na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Konanie o štandardizácii geografických názvov, spravovanie a archivovanie pozemkovej knihy niekdajších katastrálnych území iba čiastočne začlenených do vojenského obvodu vykonáva ministerstvo v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(4)
Spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde vykonáva ministerstvo v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(5)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o zákaze vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2.
(6)
Ministerstvo bezodkladne oznamuje zákaz vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2 príslušnému koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému5a) a poskytuje záchranným zložkám pri plnení ich úloh na území vojenského obvodu potrebnú súčinnosť.
§ 8a
Obec susediaca s územím vojenského obvodu je povinná bezodkladne a bezodplatne zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, informáciu, ktorú jej oznámilo ministerstvo podľa § 8 ods. 1 písm. b) piateho bodu.
Pobyt na území vojenského obvodu
§ 9
Na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného zákona2) a na dočasný pobyt trvajúci dlhšie ako 24 hodín a kratšie ako 90 dní sa na území vojenského obvodu vyžaduje povolenie na pobyt, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na pobyt na území vojenského obvodu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.1b)
§ 9a
(1)
Na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť je dočasný zákaz vstupu
a)
ak na tomto území prebiehajú vojenské operácie, vojenské akcie alebo príprava (ďalej len „cvičenie“) ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených zborov, spravodajských služieb,5b) záchranných zborov alebo záchranných služieb (ďalej len „ozbrojené a záchranné zložky“),
b)
ak na tomto území ministerstvo, ozbrojené sily Slovenskej republiky, štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva, štátna príspevková organizácia v pôsobnosti ministerstva alebo štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo, vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb, alebo
c)
v čase krízovej situácie.5c)
(2)
Na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť je trvalý zákaz vstupu, ak
a)
na tomto území hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb,
b)
ide o uzavretú alebo ohradenú časť vojenského obvodu alebo
c)
na tomto území je obranná infraštruktúra.5d)
(3)
Pred vstupom na územie vojenského obvodu je fyzická osoba povinná zistiť, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie sú uplatnené zákazy podľa odsekov 1 a 2, a to
a)
osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce, alebo
b)
na webovom sídle ministerstva alebo obce susediacej s územím vojenského obvodu, ak obec má zriadené webové sídlo.
(4)
Motorovým vozidlom možno prechádzať cez územie vojenského obvodu len po verejnej pozemnej komunikácii. Premávka na tejto komunikácii sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon,5e) v čase krízovej situácie alebo ak na tomto území prebieha cvičenie ozbrojených a záchranných zložiek, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti dopravy a premávka na tejto komunikácii môže významným spôsobom obmedziť plnenie úloh obrany a bezpečnosti štátu alebo zabrániť ich plneniu.
(5)
Fyzická osoba vstupujúca na územie vojenského obvodu je povinná poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov a poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.
§ 9b
(1)
Fyzickej osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, je zakázané
a)
zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín, ak § 9c neustanovuje inak,
b)
manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami,
c)
vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry,
d)
zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry,
e)
vykonávať činnosti, ktorými môže vo vojenskom obvode
1.
poškodiť majetok štátu, alebo
2.
obmedziť alebo zabrániť plneniu úloh obrany a bezpečnosti štátu.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5f)
(3)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá na území vojenského obvodu vykonáva činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode vznikne škoda na majetku štátu alebo dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je povinná uhradiť škodu podľa Občianskeho zákonníka.
(4)
Ministerstvo nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo inú škodu, ktoré vzniknú fyzickej osobe alebo právnickej osobe v dôsledku nerešpektovania zákazov ustanovených v tomto zákone.
§ 9c
(1)
Ustanovenia § 9, 9a a § 9b ods. 1 písm. a) a c) sa nevzťahujú na prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, ak na území vojenského obvodu plnia svoje služobné alebo pracovné úlohy. Ustanovenia §9, 9a a § 9b ods. 1 písm. a) až d) sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek, zamestnancov ministerstva, zamestnancov rozpočtových organizácií v pôsobnosti ministerstva, zamestnancov príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, ak na území vojenského obvodu plnia svoje služobné alebo pracovné úlohy.
(2)
Verejní funkcionári,5g) fyzické osoby vykonávajúce činnosť na území vojenského obvodu podľa osobitného predpisu,5h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti na území vojenského obvodu na základe dohody s ministerstvom, s rozpočtovou organizáciou v jeho pôsobnosti alebo príspevkovou organizáciou v jeho pôsobnosti alebo štátnym podnikom, ktorého zakladateľom je ministerstvo, sú oprávnené vstupovať a jazdiť motorovým vozidlom na území vojenského obvodu alebo na jeho časti, na ktorých je trvalý zákaz vstupu alebo dočasný zákaz vstupu, alebo prechádzať po území vojenského obvodu mimo verejnej pozemnej komunikácie s písomným súhlasom ministerstva.
(3)
Zamestnanci vykonávajúci hlavný dozor v lesoch podľa osobitného predpisu5i) sú oprávnení vstupovať a jazdiť motorovým vozidlom na území vojenského obvodu alebo na jeho časti, na ktorých je trvalý zákaz vstupu alebo dočasný zákaz vstupu, aj mimo verejnej pozemnej komunikácie na základe písomného oznámenia ministerstvu.
(4)
Na využívanie vojenského obvodu podľa § 2 ods. 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 9 a § 9a ods. 3 a 4.
(5)
Na fyzické osoby, ktorým bol povolený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území vojenského obvodu podľa § 9, a na ich blízke osoby5j) sa nevzťahujú ustanovenia § 9a a § 9b ods. 1 písm. a) a c).
(6)
Fyzické osoby, ktorým bol povolený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území vojenského obvodu, môžu v mieste svojho prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na území vojenského obvodu prijímať návštevy osôb, ktoré nemajú na území vojenského obvodu trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak na území vojenského obvodu alebo jeho časti je dočasný zákaz vstupu alebo trvalý zákaz vstupu, len s písomným súhlasom ministerstva.
§ 10
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
sa neoprávnene zdržiava na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín,
b)
neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo verejnej pozemnej komunikácie,
c)
neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode,
d)
na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami,
e)
zhotovuje nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry,
f)
vstúpi na územie vojenského obvodu alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu,
g)
vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti podľa § 9a ods. 1 písm. b),
h)
vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode
1.
vznikne škoda na majetku štátu, ak takéto konanie nie je priestupkom podľa osobitného predpisu,5f) alebo
2.
dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, alebo
i)
vstúpi na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie.
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur,
b)
odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 250 eur,
c)
odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého bodu možno uložiť pokutu do 500 eur,
d)
odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm. i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.
(3)
Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sankciu prepadnutia veci.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 spáchaný opakovane v priebehu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej hornej hranice.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(6)
Priestupky prejednáva ministerstvo. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5k)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Vojenské obvody zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské obvody zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a práva k vodám na území vojenského obvodu, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, nie sú k 31. máju 2008 vo vlastníctve štátu, ministerstvo ich majetkovoprávne vyrovná do 31. decembra 2012.
(3)
Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať poľnohospodársku, lesnú a ostatnú pôdu až do ukončenia reštitúcií.
(4)
Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty a komunikácie6) až do ukončenia reštitúcií.
§ 12
Ministerstvo spolupracuje s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného zamestnania občanom, ktorí v dôsledku zriadenia alebo zmeny hraníc vojenského obvodu stratili zamestnanie.
§ 13
Opatrenia vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za opatrenia vykonané podľa tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona.
§ 14
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch2) používa názov vojenský obvodný úrad, rozumie sa tým Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§ 14a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2008
Nehnuteľnosti a práva k nim, ktoré sú na území vojenského obvodu k 31. máju 2008 v správe iného správcu, než ktorý je uvedený v § 6 ods. 1, sa prevedú do správy správcu podľa § 6 ods. 1. Prevod správy sa vykoná zmluvou o prevode správy podľa osobitného predpisu upravujúceho správu majetku štátu8) do 31. augusta 2008.
§ 15
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch,
2.
nariadenie ministra spravodlivosti č. 21/1950 Zb. o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky por. čís. 1 a 2.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
1a)
§ 6 ods. 1 písm. v) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
1aa)
Napríklad § 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 3, 4, 9 až 11 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
§ 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z.
4)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
5)
§ 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 56 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
5a)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
5c)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
5d)
§ 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
5e)
§ 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5f)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5g)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
5h)
Napríklad § 7 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 75 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5i)
§ 58 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5k)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6)
§ 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.
8)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.