280/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1997 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
ZÁKON
z 2. októbra 1997
o Spoločnej zdravotnej poisťovni
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 2
Zriadenie Spoločnej zdravotnej poisťovne
(1)
Zriaďuje sa Spoločná zdravotná poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie zdravotného poistenia; vzniká splynutím Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „poisťovňa ministerstva vnútra“), Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne.
(2)
Poisťovňa je právnická osoba.
(3)
Sídlom poisťovne je Bratislava.
(4)
Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci,1) a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.
§ 8
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Poisťovňa uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotníckymi zariadeniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, ako aj s inými zdravotníckymi zariadeniami6) (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“).
(2)
Pri vykonávaní úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa postupuje podľa osobitných predpisov,7) ak tento zákon neustanovuje inak.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY POISŤOVNE
§ 12
Samosprávne orgány a výkonné orgány
Poisťovňa vykonáva činnosť samosprávnymi orgánmi a výkonnými orgánmi.
§ 13
Samosprávne orgány
(1)
Samosprávne orgány sú
a)
správna rada,
b)
dozorná rada.
(2)
Funkčné obdobie samosprávnych orgánov je štvorročné.
(3)
Za člena samosprávneho orgánu môže byť zvolený alebo vymenovaný len poistenec z radov poistencov uvedených v § 10 ods. 1 a 2, ktorý dosiahol vek najmenej 25 rokov a je občanom Slovenskej republiky.
(4)
Členovia samosprávnych orgánov majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou v tomto orgáne. Za výkon funkcie v samosprávnom orgáne možno členovi samosprávneho orgánu priznať odmenu, ktorej výšku určí správna rada.
(5)
Výkon funkcie v samosprávnom orgáne sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.16)
(6)
Členstvo v jednotlivých samosprávnych orgánoch je nezastupiteľné a navzájom nezlučiteľné. Nezlučiteľné je aj s členstvom alebo s výkonom funkcie, či inej činnosti v inej zdravotnej poisťovni. Člen samosprávneho orgánu nesmie vykonávať funkciu v jeho výkonných orgánoch.
(7)
Člen samosprávneho orgánu môže vykonávať rovnakú funkciu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach; člen správnej rady nemôže byť v nasledujúcom funkčnom období členom dozornej rady.
(8)
Člena samosprávneho orgánu môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil alebo vymenoval, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v samosprávnom orgáne (odsek 6),
c)
sa neodôvodnene nezúčastnil na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach samosprávneho orgánu.
(9)
Samosprávny orgán volí a odvoláva predsedu samosprávneho orgánu a podpredsedu samosprávneho orgánu; volí ich zo svojich členov. Na voľbu predsedu samosprávneho orgánu a podpredsedu samosprávneho orgánu a na ich odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov samosprávneho orgánu.
(10)
Samosprávny orgán je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov okrem voľby a odvolania generálneho riaditeľa poisťovne (§ 20) (ďalej len „generálny riaditeľ“), kde je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny všetkých členov.
(11)
Predseda samosprávneho orgánu zvoláva a riadi rokovanie samosprávneho orgánu a zastupuje ho na rokovaniach s inými orgánmi.
(12)
Pravidlá rokovania a spôsob rozhodovania orgánov uvedených v odseku 1 upravia ich rokovacie poriadky.
Správna rada
§ 14
Správna rada je najvyšší orgán poisťovne. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti poisťovne, najmä
a)
schvaľuje výročnú správu poisťovne po prerokovaní v dozornej rade,
b)
prerokúva návrh poistného rozpočtu (§ 22 ods. 2) na nasledujúci kalendárny rok a účtovnú závierku; návrh poistného rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a účtovnú závierku schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“),
c)
dáva súhlas na použitie prostriedkov účelového fondu [§ 22 ods. 2 písm. c)],
d)
schvaľuje organizačný poriadok poisťovne, mzdový poriadok a rokovacie poriadky samosprávnych orgánov,
e)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa.
Dozorná rada
§ 16
(1)
Dozorná rada vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov výkonnými orgánmi, zmluvných záväzkov poisťovne a jej celkového hospodárenia. Stanoviská a správy o výsledkoch svojej činnosti predkladá správnej rade.
(2)
Dozorná rada vykonáva kontrolnú činnosť z vlastného podnetu alebo z podnetu správnej rady.
(3)
Členovia dozornej rady sú pri vykonávaní svojej právomoci oprávnení nazerať do účtovných dokladov všetkých orgánov a organizačných zložiek poisťovne a zisťovať stav a spôsob hospodárenia poisťovne.
§ 18
Výkonné orgány
(1)
Výkonné orgány sú
a)
generálne riaditeľstvo,
b)
pobočky.
(2)
Poisťovňa môže podľa potreby zriaďovať expozitúry, ktoré sú detašovanými pracoviskami pobočky.
(3)
Výkonné orgány zabezpečujú a vykonávajú činnosť poisťovne v rozsahu určenom organizačným poriadkom poisťovne.
(4)
Vo výkonných orgánoch sa vykonávajú funkcie v pracovnom pomere k poisťovni.
(5)
Generálny riaditeľ, vedúci zamestnanci generálneho riaditeľstva a riaditelia pobočiek poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“) nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
§ 19
Generálne riaditeľstvo
(1)
Generálne riaditeľstvo najmä
a)
zabezpečuje vykonávanie zdravotného poistenia, pričom utvára osobitné predpoklady na zabezpečenie špecifickej zdravotnej starostlivosti a riadi činnosť poisťovne,
b)
vykonáva rozhodnutia samosprávnych orgánov a zabezpečuje administratívne úkony spojené s ich činnosťou,
c)
zabezpečuje súčinnosť poisťovne s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
d)
zabezpečuje jednotný finančný, účtovný a informačný systém,
e)
riadi a kontroluje činnosť pobočiek.
(2)
Na čele generálneho riaditeľstva je generálny riaditeľ, ktorého volí a odvoláva správna rada.
§ 20
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárny orgán poisťovne a vystupuje v jej mene. Počas neprítomnosti ho zastupuje ním poverený zástupca.
(2)
Generálny riaditeľ zodpovedá za činnosť správnej rade.
(3)
Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov generálneho riaditeľstva, ktorí sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, a riaditeľov pobočiek.
(4)
Generálny riaditeľ rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni.
§ 26
Informačný systém
(1)
Na zabezpečenie činnosti si poisťovňa utvára vlastný informačný systém.
(6)
Poisťovňa poskytuje bezplatne orgánom štátnej správy na úseku zdravotníctva a na úseku financovania a ostatným zdravotným poisťovniam informácie týkajúce sa vzniku a zániku poistenia a údaje potrebné na rozhodovanie a riadenie zdravotníctva, na financovanie a fungovanie poistného systému.
(7)
Poisťovňa poskytuje bezplatne Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje v požadovanom rozsahu, štruktúre a periodicite ustanovenej osobitným predpisom.26)
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prechodné ustanovenia
§ 30
(4)
Správna rada zvolí generálneho riaditeľa najneskôr do šiestich týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Do zvolenia generálneho riaditeľa vykonáva jeho funkciu riaditeľ poisťovne ministerstva vnútra.
§ 31
(1)
Na prvé dva roky činnosti poisťovne sa samosprávne orgány utvárajú z doterajších členov samosprávnych orgánov poisťovne ministerstva vnútra, Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne.
(2)
Utvorenie samosprávnych orgánov podľa odseku 1 sa uskutoční do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Doterajšie samosprávne orgány poisťovne ministerstva vnútra, Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne zvolia na svojich spoločných zasadnutiach zástupcov do samosprávnych orgánov poisťovne takto:
a)
do správnej rady poisťovne: doterajšie správne rady poisťovne ministerstva vnútra – šesť členov, Vojenskej zdravotnej poisťovne – šesť členov a Železničiarskej zdravotnej poisťovne – šesť členov,
b)
do dozornej rady poisťovne: doterajšie dozorné rady poisťovne ministerstva vnútra – štyroch členov, Vojenskej zdravotnej poisťovne – štyroch členov a Železničiarskej zdravotnej poisťovne – štyroch členov.
(3)
V samosprávnych orgánoch poisťovne utvorených podľa odsekov 1 a 2 má zastúpenie ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy, informačná služba, armáda, Policajný zbor, zbor a železnice.
(4)
Doterajšie samosprávne orgány poisťovne ministerstva vnútra, Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne okrem voľby členov podľa odseku 2 písm. a) a b) zvolia do správnej rady a dozornej rady po troch náhradníkoch s určením poradia, ktorí v prípade uvoľnenia miesta v samosprávnom orgáne nastúpia na uvoľnené miesto za odchádzajúcich členov.
§ 32
(2)
Finančné prostriedky zdravotného poistenia vedené na bankových účtoch jednotlivých fondov poisťovne ministerstva vnútra, Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne sa prevedú predo dňom zániku týchto poisťovní na bankové účty jednotlivých fondov poisťovne.
(3)
Poisťovňa ministerstva vnútra, Vojenská zdravotná poisťovňa a Železničiarska zdravotná poisťovňa prevedú do 15 dní po zriadení poisťovne po 10 miliónov Sk zo správneho fondu na účet poisťovne na krytie nákladov spojených s jej činnosťou.
§ 34
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 1, § 3 až 7, § 9 až 11, § 15, § 17, § 21 až 25, § 26 ods. 2 až 5, § 27 až 29, § 30 ods. 1 až 3, § 32 ods. 1 a § 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 190 Zákonníka práce, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
9)
§ 39 Branného zákona v znení neskorších predpisov.
10)
§ 129 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
11)
§ 119 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.
12)
§ 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
15)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
16)
Napríklad § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., § 124 Zákonníka práce.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.
19)
§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
23)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
24)
Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
27)
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
29)
§ 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).