276/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. januára 1993 bol v Paríži otvorený na podpis Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení. Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 14. januára 1993.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1266 z 8. septembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 17. októbra 1995. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 27. októbra 1995.
Dohovor nadobudol platnosť 29. apríla 1997 na základe článku XXI ods. 1.
Slovenský preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.
DOHOVOR O ZÁKAZE VÝVOJA, VÝROBY, HROMADENIA A POUŽITIA CHEMICKÝCH ZBRANÍ A O ICH ZNIČENÍ
PREAMBULA
Zmluvné štáty tohto dohovoru,
rozhodnuté konať s cieľom dosiahnuť účinný pokrok na ceste k všeobecnému a úplnému odzbrojeniu pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou vrátane zákazu a zničenia všetkých druhov zbraní hromadného ničenia,
želajúc si prispieť k realizácii cieľov a zásad Charty Organizácie Spojených národov,
pripomínajúc, že Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov opakovane odsúdilo všetky akcie, ktoré odporujú zásadám a cieľom Protokolu o zákaze používať vo vojne dusivé, otravné alebo iné podobné plyny a bakteriologické prostriedky, podpísaného v Ženeve 17. júna 1925 (Ženevský protokol z roku 1925),
uznávajúc, že tento dohovor znova potvrdzuje zásady a ciele, ako aj záväzky prijaté na základe Ženevského protokolu z roku 1925 a Dohovor o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení, podpísaný vo Washingtone, v Londýne a v Moskve 10. apríla 1972,
berúc do úvahy cieľ obsiahnutý v článku IX Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení,
rozhodnuté v záujme všetkého ľudstva úplne vylúčiť možnosť použitia chemických zbraní prostredníctvom realizácie ustanovení tohto dohovoru, a tým doplniť záväzky prijaté na základe Ženevského protokolu z roku 1925,
uznávajúc zákaz použitia herbicídov ako prostriedku vedenia vojny zakotvený v príslušných dohodách a zásadách medzinárodného práva,
domnievajúc sa, že výdobytky dosiahnuté v oblasti chémie musia byť využité výhradne pre blaho ľudstva,
želajúc si podporovať voľný obchod s chemikáliami, ako aj medzinárodnú spoluprácu a výmenu vedecko-technických informácií v oblasti chémie na účely nezakázané týmto dohovorom v záujme urýchlenia ekonomického a technického rozvoja všetkých zmluvných štátov,
presvedčené, že úplný a účinný zákaz vývoja, výroby, získavania, hromadenia, skladovania, poskytovania a použitia chemických zbraní a ich zničenie predstavujú nevyhnutný krok na ceste k dosiahnutiu týchto spoločných cieľov,
dohodli sa takto:
Článok I
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY
1.
Každý zmluvný štát tohto dohovoru sa zaväzuje, že nikdy a za žiadnych okolností
a)
nebude vyvíjať, vyrábať, inak získavať, hromadiť alebo skladovať chemické zbrane či priamo, alebo nepriamo komukoľvek chemické zbrane poskytovať;
b)
nepoužije chemické zbrane;
c)
nebude sa zaoberať žiadnymi vojenskými prípravami na použitie chemických zbraní;
d)
nebude žiadnym spôsobom pomáhať, podporovať alebo nabádať kohokoľvek, aby vykonával akúkoľvek činnosť zakázanú zmluvnému štátu týmto dohovorom.
2.
Každý zmluvný štát sa v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru zaväzuje zničiť chemické zbrane, ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré sú umiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou.
3.
Každý zmluvný štát sa v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru zaväzuje zničiť všetky chemické zbrane, ktoré zanechal na území iného zmluvného štátu.
4.
Každý zmluvný štát sa v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru zaväzuje zničiť akékoľvek objekty na výrobu chemických zbraní, ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré sú umiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou.
5.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje nepoužívať chemické prostriedky určené na potláčanie nepokojov ako prostriedok vedenia vojny.
Článok II
DEFINÍCIE A KRITÉRIÁ
Na účely tohto dohovoru:
1.
„Chemické zbrane“ súhrnne alebo jednotlivo označujú
a)
toxické chemické látky a ich prekurzory s výnimkou tých prípadov, keď sú určené na účely nezakázané týmto dohovorom, ak sú ich druhy a množstvá v súlade s týmito účelmi;
b)
muníciu a zariadenia špecificky určené na usmrtenie alebo iné poškodenie zdravia prostredníctvom toxických vlastností toxických chemických látok uvedených pod písmenom a), ktoré sa uvoľňujú v dôsledku použitia tejto munície a zariadení;
c)
akékoľvek vybavenie špecificky určené na bezprostredné použitie v spojení s použitím munície a zariadení uvedených pod písmenom b).
2.
„Toxická chemická látka“ znamená akúkoľvek chemickú látku, ktorá môže prostredníctvom svojho chemického pôsobenia na životné procesy zapríčiniť smrť, dočasnú nevládnosť alebo trvalé následky ľuďom alebo zvieratám. Patria sem všetky chemické látky bez ohľadu na ich pôvod či spôsob výroby a bez ohľadu na to, či sa tvoria v objektoch, v munícii či inde.
(Na účely realizácie tohto dohovoru sú toxické chemické látky, ktoré podliehajú verifikačným opatreniam, uvedené v zoznamoch Prílohy k chemickým látkam.)
3.
„Prekurzor“ znamená akýkoľvek chemický reaktant, ktorý sa ľubovoľným spôsobom podieľa na ktoromkoľvek štádiu výroby toxickej chemickej látky. Patria sem všetky kľúčové zložky binárneho alebo viaczložkového chemického systému. (Na účely realizácie tohto dohovoru sú prekurzory, ktoré podliehajú verifikačným opatreniam, uvedené v zoznamoch Prílohy k chemickým látkam.)
4.
„Rozhodujúca zložka binárnych alebo viaczložkových chemických systémov“ (ďalej len „rozhodujúca zložka“) znamená prekurzor, ktorý má najdôležitejšiu úlohu pri určovaní toxických vlastností konečného produktu a rýchlo reaguje s inými chemickými látkami v binárnom alebo viaczložkovom systéme.
5.
„Staré chemické zbrane“ znamenajú
a)
chemické zbrane vyrobené do roku 1925 alebo
b)
chemické zbrane vyrobené v období medzi rokmi 1925–1946, ktorých stav sa natoľko zhoršil, že sa už nemôžu použiť ako chemické zbrane.
6.
„Zanechané chemické zbrane“ znamenajú chemické zbrane vrátane starých chemických zbraní, ktoré zanechal štát po 1. januári 1925 na území iného štátu bez jeho súhlasu.
7.
„Chemická látka určená na potláčanie nepokojov“ znamená akúkoľvek chemickú látku neuvedenú v zoznamoch, ktorá je schopná v ľudskom organizme rýchlo vyvolať podráždenie zmyslových orgánov alebo fyzické poruchy, ktoré zmiznú v krátkom čase po skončení pôsobenia.
8.
„Objekt na výrobu chemických zbraní“
a)
znamená akékoľvek zariadenie, ako aj akúkoľvek budovu obsahujúcu takéto zariadenie, ktoré bolo určené, postavené alebo používané kedykoľvek po 1. januári 1946
i)
ako časť štádia výroby chemických látok („posledné technologické štádium“), v ktorom by materiálové toky pri fungujúcom zariadení obsahovali
1)
akúkoľvek chemickú látku uvedenú v Zozname 1 Prílohy k chemickým látkam, alebo
2)
akúkoľvek inú chemickú látku, ktorá môže byť použitá ako chemická zbraň a ktorej sa na území zmluvného štátu alebo na akomkoľvek inom mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou zmluvného štátu nepoužíva viac ako 1 tona ročne na účely nezakázané týmto dohovorom, alebo
ii)
na plnenie chemických zbraní okrem iného na plnenie munície, zariadení alebo skladovacích zásobníkov chemickými látkami uvedenými v Zozname 1, na plnenie chemických látok do kontajnerov, ktoré tvoria súčasť skompletizovanej binárnej munície a zariadení, alebo chemickej submunície, ktorá tvorí súčasť skompletizovanej unitárnej munície a systémov, a na umiestnenie týchto kontajnerov a chemickej submunície do príslušnej munície a zariadení;
b)
neznamená
i)
akýkoľvek objekt, ktorý má výrobnú kapacitu na syntézu chemických látok uvedených pod písmenom a) v pododseku i) menšiu ako 1 tona;
ii)
akýkoľvek objekt, v ktorom je alebo bola vyrábaná chemická látka uvedená pod písmenom a) v pododseku i) ako nevyhnutný vedľajší produkt výroby na účely nezakázané týmto dohovorom, ak táto chemická látka nepresahuje 3 % celkovej výroby a objekt je predmetom deklarovania a inšpekcie v súlade s Prílohou na realizáciu a verifikáciu (ďalej len „Verifikačná príloha“), alebo
iii)
jednoúčelový nízkotonážny objekt určený na výrobu chemických látok uvedených v Zozname 1 na účely nezakázané týmto dohovorom, ako je to uvedené vo Verifikačnej prílohe v časti VI.
9.
„Účely nezakázané týmto dohovorom“ znamenajú
a)
priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo iné mierové účely;
b)
ochranné účely, a to účely, ktoré bezprostredne súvisia s ochranou proti toxickým chemickým látkam a s ochranou proti chemickým zbraniam;
c)
vojenské účely, ktoré nie sú spojené s použitím chemických zbraní a ktoré nie sú závislé od využitia toxických vlastností chemických látok ako spôsobu vedenia vojny;
d)
účely spojené s dodržiavaním zákonnosti vrátane vnútroštátneho potláčania nepokojov.
10.
„Výrobná kapacita“ znamená ročný kvantitatívny potenciál na výrobu konkrétnej chemickej látky na báze fakticky používaného technologického procesu alebo v prípade ešte nepoužitého procesu plánovaného na používanie v príslušnom objekte. Výrobná kapacita sa rovná menovitému výkonu alebo ak nie je menovitý výkon k dispozícii, projektovej kapacite. Menovitá kapacita je výkon produkcie v podmienkach optimalizovaných pre maximálny objem výroby vzhľadom na výrobný objekt na základe údajov jedného alebo viacerých skúšobných testov. Projektovaná kapacita je teoreticky vyrátaný výkon produkcie.
11.
„Organizácia“ znamená Organizáciu pre zákaz chemických zbraní založenú podľa článku VIII tohto dohovoru.
12.
Na účely článku VI
a)
„výroba“ chemickej látky znamená jej vznik chemickou reakciou;
b)
„spracovanie“ chemickej látky znamená fyzikálny proces, ako napríklad miešanie, extrakciu a čistenie, pri ktorom nie je chemická látka pretváraná na inú chemickú látku;
c)
„spotreba“ chemickej látky znamená jej premenu chemickou reakciou na inú chemickú látku.
Článok III
DEKLARÁCIE
1.
Každý zmluvný štát predloží Organizácii najneskôr do 30 dní po tom, keď tento dohovor preň nadobudne platnosť tieto deklarácie, v ktorých
a)
vo vzťahu k chemickým zbraniam
i)
deklaruje, či vlastní alebo má v držbe akékoľvek chemické zbrane, alebo či sa akékoľvek chemické zbrane nachádzajú na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou;
ii)
uvedie presnú polohu, celkové množstvo a podrobný inventarizačný súpis chemických zbraní, ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré sa nachádzajú na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A odsekmi 1 až 3 s výnimkou chemických zbraní uvedených v pododseku iii);
iii)
oznámi akékoľvek chemické zbrane na svojom území, ktoré vlastní alebo má v držbe iný štát a ktoré sú rozmiestnené na akomkoľvek mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou iného štátu, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A odsekom 4;
iv)
deklaruje, či priamo alebo nepriamo po 1. januári 1946 poskytol alebo získal akékoľvek chemické zbrane a uvedie poskytnutie alebo získanie takýchto zbraní v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A odsekom 5;
v)
predloží svoj celkový plán ničenia chemických zbraní, ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré sú umiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A odsekom 6;
b)
vo vzťahu k starým chemickým zbraniam alebo zanechaným chemickým zbraniam
i)
deklaruje, či sa na jeho území nachádzajú staré chemické zbrane a poskytne všetky dostupné informácie v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV B odsekom 3;
ii)
deklaruje, či sa nachádzajú na jeho území zanechané chemické zbrane a poskytne všetky dostupné informácie v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV B odsekom 8;
iii)
deklaruje, či zanechal chemické zbrane na území iného štátu a poskytne všetky dostupné informácie v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV B odsekom 10;
c)
vo vzťahu k objektom na výrobu chemických zbraní
i)
deklaruje, či má alebo mal vo vlastníctve alebo v držbe, alebo je, či bol umiestnený na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou kedykoľvek po 1. januári 1946 akýkoľvek objekt na výrobu chemických zbraní;
ii)
uvedie akýkoľvek objekt na výrobu chemických zbraní, ktorý má alebo mal vo vlastníctve alebo v držbe, alebo ktorý je, či bol umiestnený na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou kedykoľvek po 1. januári 1946, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekom 1 s výnimkou objektov uvedených v pododseku iii);
iii)
oznámi každý objekt na výrobu chemických zbraní na svojom území, ktorý má alebo mal vo vlastníctve alebo v držbe iný štát a ktorý je alebo bol umiestnený na akomkoľvek mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou iného štátu kedykoľvek po 1. januári 1946, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekom 2;
iv)
deklaruje, či po 1. januári 1946 priamo, alebo nepriamo poskytol alebo získal akékoľvek zariadenie na výrobu chemických zbraní a bližšie uvedie poskytnutie alebo získanie takéhoto zariadenia v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekmi 3 až 5;
v)
predloží svoj celkový plán likvidácie každého objektu na výrobu chemických zbraní, ktorý vlastní alebo má v držbe, alebo ktorý je umiestnený na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekom 6;
vi)
uvedie opatrenia, ktoré budú prijaté na uzavretie akéhokoľvek objektu na výrobu chemických zbraní, ktorý vlastní alebo má v držbe, alebo ktorý je umiestnený na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekom 1 pododsekom i);
vii)
predloží svoj celkový plán každého dočasného prebudovania akéhokoľvek objektu na výrobu chemických zbraní, ktorý vlastní alebo má v držbe, alebo ktorý je umiestnený na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, na objekt na ničenie chemických zbraní v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekom 7;
d)
vo vzťahu k iným objektom uvedie presnú polohu, charakter a celkový rozsah činnosti akéhokoľvek objektu alebo podniku, ktorý vlastní alebo má v držbe, alebo ktorý sa nachádza na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou a ktorý bol určený, postavený alebo používaný po 1. januári 1946 prevažne na vývoj chemických zbraní. V tejto deklarácii sa okrem iného uvedú laboratóriá, skúšobné a hodnotiace miesta;
e)
vo vzťahu k chemickým prostriedkom na potláčanie nepokojov uvedie chemický názov každej chemickej látky na potláčanie nepokojov, ktorou disponuje, jej štruktúrny vzorec a registračné číslo podľa Chemical Abstracts Servise (CAS), ak je pridelené. Táto deklarácia podlieha novelizácii najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti akejkoľvek zmeny.
2.
Ustanovenia tohto článku a príslušné ustanovenia Verifikačnej prílohy časti IV sa podľa uváženia zmluvného štátu nebudú vzťahovať na chemické zbrane, ktoré boli zakopané na jeho území pred 1. januárom 1977 a zostávajú zakopané, alebo ktoré boli zhodené do mora pred 1. januárom 1985.
Článok IV
CHEMICKÉ ZBRANE
1.
Ustanovenia tohto článku a podrobné postupy jeho realizácie sa vzťahujú na všetky chemické zbrane, ktoré zmluvný štát vlastní alebo má v držbe, alebo ktoré sú umiestnené na ktoromkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, s výnimkou starých chemických zbraní a zanechaných chemických zbraní, na ktoré sa vzťahuje Verifikačná príloha časť IV B.
2.
Podrobné postupy realizácie tohto článku sú obsiahnuté vo Verifikačnej prílohe.
3.
Všetky priestory, kde sa skladujú alebo ničia chemické zbrane uvedené v odseku 1 podliehajú systematickej verifikácii prostredníctvom inšpekcií na mieste a monitorovania pomocou prístrojov inštalovaných na mieste v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A.
4.
Každý zmluvný štát hneď po predložení deklarácie podľa článku III odseku 1 písmena a) umožní prístup k chemickým zbraniam uvedeným v odseku 1 na účely systematickej verifikácie deklarovanej skutočnosti prostredníctvom inšpekcií na mieste. Potom nebude nijaký zmluvný štát prevážať žiadne z týchto chemických zbraní s výnimkou ich premiestňovania do objektov na ničenie chemických zbraní. Umožní prístup k týmto chemickým zbraniam na účely systematickej verifikácie na mieste.
5.
Každý zmluvný štát umožní prístup do akýchkoľvek objektov na ničenie chemických zbraní a ich skladovacích priestorov, ktoré vlastní alebo má v držbe, alebo ktoré sú umiestnené na ktoromkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, na účely systematickej verifikácie prostredníctvom inšpekcií na mieste a monitorovania pomocou prístrojov inštalovaných na mieste.
6.
Na základe Verifikačnej prílohy a v súlade s dohodnutým tempom a postupnosťou ničenia (ďalej len „poradie ničenia“) zničí každý zmluvný štát všetky chemické zbrane uvedené v odseku 1. Takéto ničenie začne najneskôr dva roky po tom, keď tento dohovor nadobudne preň platnosť a skončí sa najneskôr 10 rokov po nadobudnutí jeho platnosti. Zmluvnému štátu sa nebráni, aby takéto chemické zbrane zničil rýchlejším tempom.
7.
Každý zmluvný štát
a)
predloží v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A odsekom 29 najneskôr 60 dní pred začatím každého ročného obdobia ničenia podrobné plány ničenia chemických zbraní uvedených v odseku 1; podrobné plány budú zahŕňať všetky zásoby určené na zničenie počas nasledujúceho ročného obdobia ničenia;
b)
každý rok predloží deklarácie o uskutočnení svojich plánov na ničenie chemických zbraní uvedených v odseku 1 najneskôr 60 dní po skončení každého ročného obdobia ničenia;
c)
potvrdí najneskôr 30 dní po skončení procesu ničenia, že všetky chemické zbrane uvedené v odseku 1 boli zničené.
8.
Ak štát ratifikuje tento dohovor alebo sa k nemu pristúpi po desaťročnom období určenom na ničenie uvedenom v odseku 6, čo najrýchlejšie zničí chemické zbrane uvedené v odseku 1. Poradie ničenia a spôsoby prísnej verifikácie pre takýto zmluvný štát stanoví Výkonná rada.
9.
Akékoľvek chemické zbrane, ktoré zmluvný štát objaví po prvotnej deklarácii chemických zbraní, budú oznámené, zabezpečené a zničené v súlade s Verifikačnou prílohou časťou IV A.
10.
Každý zmluvný štát bude počas prevozu, odoberania vzoriek, skladovania a ničenia chemických zbraní venovať prvoradú pozornosť zaisteniu bezpečnosti ľudí a ochrane životného prostredia. Každý zmluvný štát bude prevážať, odoberať vzorky, skladovať a ničiť chemické zbrane v súlade s vlastnými národnými bezpečnostnými a emisnými normami.
11.
Každý zmluvný štát, na ktorého území sa nachádzajú chemické zbrane, ktoré vlastní alebo má v držbe iný štát, alebo ktoré sú rozmiestnené na akomkoľvek mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou iného štátu, vyvinie maximálne úsilie, aby zaistil odstránenie týchto chemických zbraní zo svojho územia do jedného roka po tom, keď tento dohovor preň nadobudol platnosť. Ak sa neodstránia v priebehu jedného roka, môže zmluvný štát požiadať Organizáciu a ďalšie zmluvné štáty o poskytnutie pomoci pri ničení týchto chemických zbraní.
12.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje spolupracovať s ostatnými zmluvnými štátmi, ktoré na dvojstrannom základe alebo prostredníctvom Technického sekretariátu požiadajú o informácie alebo o pomoc týkajúcu sa spôsobov a technológií bezpečného a efektívneho ničenia chemických zbraní.
13.
Organizácia počas uskutočňovania verifikačnej činnosti podľa tohto článku a podľa Verifikačnej prílohy časti IV A posúdi opatrenia na zamedzenie zbytočného zdvojenia dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi zmluvnými štátmi o verifikácii skladovania chemických zbraní a ich ničenia.
Na ten účel Výkonná rada rozhodne o obmedzení verifikácie opatreniami, ktoré dopĺňajú opatrenia prijaté v súlade s takouto dvojstrannou alebo mnohostrannou dohodou, ak zistí, že
a)
verifikačné ustanovenia takejto dohody sa zhodujú s verifikačnými ustanoveniami tohto článku a Verifikačnej prílohy časti IV A;
b)
realizácia takejto dohody poskytuje dostatočné záruky dodržiavania príslušných ustanovení tohto dohovoru;
c)
strany dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody plne informujú Organizáciu o svojej verifikačnej činnosti.
14.
Ak Výkonná rada rozhodne podľa odseku 13, Organizácia má právo sledovať realizáciu dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody.
15.
Ustanovenia odsekov 13 a 14 nemajú vplyv na povinnosť zmluvného štátu poskytovať deklarácie podľa článku III, tohto článku a podľa Verifikačnej prílohy časti IV A.
16.
Každý zmluvný štát hradí náklady na zničenie chemických zbraní, ktoré je povinný zničiť. Ak Výkonná rada nerozhodne inak, hradí aj náklady na verifikáciu skladovania a ničenia týchto chemických zbraní. Ak Výkonná rada rozhodne o obmedzení verifikačných opatrení prijatých Organizáciou podľa článku 13, náklady na doplnkovú verifikáciu a monitorovanie zo strany Organizácie budú hradené v súlade s výškou príspevkov Organizácii Spojených národov, ako je uvedené v článku VIII odseku 7.
17.
Ustanovenia tohto článku a príslušné ustanovenia Verifikačnej prílohy časti IV sa podľa uváženia zmluvného štátu nevzťahujú na chemické zbrane, ktoré boli pochované na jeho území pred 1. januárom 1977 a naďalej zostávajú pochované, alebo ktoré boli zhodené do mora pred 1. januárom 1985.
Článok V
OBJEKTY NA VÝROBU CHEMICKÝCH ZBRANÍ
1.
Ustanovenia tohto článku a podrobné procedúry ich realizácie sa vzťahujú na akékoľvek objekty na výrobu chemických zbraní, ktoré zmluvný štát vlastní alebo má v držbe, alebo ktoré sú rozmiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou.
2.
Podrobné procedúry vykonávania tohto článku sú uvedené vo Verifikačnej prílohe.
3.
Všetky objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 sú predmetom systematickej verifikácie prostredníctvom inšpekcií na mieste a monitorovania pomocou prístrojov inštalovaných na mieste v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V.
4.
Každý zmluvný štát okamžite ukončí v objektoch na výrobu chemických zbraní uvedených v odseku 1 všetku činnosť s výnimkou činností potrebných na ich uzavretie.
5.
Žiadny zmluvný štát nebude budovať akékoľvek nové objekty na výrobu chemických zbraní alebo upravovať akékoľvek existujúce objekty na výrobu chemických zbraní alebo na vykonávanie akejkoľvek inej činnosti zakázanej týmto dohovorom.
6.
Každý zmluvný štát ihneď po odovzdaní deklarácie podľa článku III odseku 1 písmena c) umožní prístup do objektov na výrobu chemických zbraní uvedených v odseku 1 na účely systematickej verifikácie deklarácie prostredníctvom inšpekcie na mieste.
7.
Každý zmluvný štát
a)
uzavrie všetky objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 najneskôr 90 dní po tom, keď preň tento dohovor nadobudne platnosť a podá príslušnú správu v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V;
b)
po uzavretí objektov na výrobu chemických zbraní uvedených v odseku 1 umožní do nich prístup na účely systematickej verifikácie prostredníctvom inšpekcií na mieste a monitorovania pomocou prístrojov inštalovaných na mieste s cieľom uistiť sa, že objekt zostáva uzavretý a potom bude zničený.
8.
Každý zmluvný štát zničí všetky objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 a príslušné objekty a zariadenia na základe Verifikačnej prílohy a v súlade s dohodnutým tempom a postupnosťou likvidácie (ďalej len „poradie likvidácie“). Táto likvidácia sa začne najneskôr jeden rok po tom, keď tento dohovor preň nadobudne platnosť a ukončí sa najneskôr 10 rokov po nadobudnutí jeho platnosti. Účastníckemu štátu sa nebráni, aby zničil tieto objekty rýchlejším tempom.
9.
Každý zmluvný štát
a)
najneskôr 180 dní pred začiatkom likvidácie každého objektu predloží podrobné plány likvidácie objektov na výrobu chemických zbraní uvedených v odseku 1;
b)
každoročne, najneskôr 90 dní po skončení každého ročného obdobia likvidácie, predloží deklaráciu o uskutočnení svojich plánov likvidácie všetkých objektov na výrobu chemických zbraní, ktoré sú uvedené v odseku 1;
c)
najneskôr 30 dní po skončení procesu likvidácie potvrdí, že všetky objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 boli zlikvidované.
10.
Ak štát ratifikuje tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uplynutí desaťročného obdobia určeného na likvidáciu uvedeného v odseku 8, zničí čo najrýchlejšie objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1. Poradie likvidácie a spôsob prísnej verifikácie pre takýto zmluvný štát stanoví Výkonná rada.
11.
Každý zmluvný štát počas likvidácie objektov na výrobu chemických zbraní bude venovať prvoradú pozornosť zaisteniu bezpečnosti ľudí a ochrane životného prostredia. Každý zmluvný štát zlikviduje objekty na výrobu chemických zbraní v súlade s vlastnými národnými bezpečnostnými a emisnými normami.
12.
Objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 môžu byť dočasne prebudované na objekty na ničenie chemických zbraní v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V odsekmi 18 až 25. Takýto prebudovaný objekt musí byť zlikvidovaný okamžite po tom, ako sa prestane používať na ničenie chemických zbraní, ale v každom prípade najneskôr 10 rokov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.
13.
Účastnícky štát môže vo výnimočných a mimoriadne naliehavých prípadoch požiadať o povolenie používať objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odseku 1 na účely nezakázané týmto dohovorom. Na základe odporúčania Výkonnej rady Konferencia zmluvných štátov rozhodne o vyhovení alebo odmietnutí žiadosti a v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V oddielom D stanoví podmienky, na základe ktorých sa takýto súhlas poskytne.
14.
Objekt na výrobu chemických zbraní bude zmenený takým spôsobom, aby možnosť spätného prebudovania konvertovaného objektu na objekt na výrobu chemických zbraní nebola väčšia ako pre akýkoľvek iný objekt využívaný na priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo iné mierové účely, ktoré nie sú späté s chemickými látkami uvedenými v Zozname 1.
15.
Všetky konvertované objekty podliehajú systematickej verifikácii prostredníctvom inšpekcie na mieste a monitorovaniu pomocou prístrojov inštalovaných na mieste v súlade s Verifikačnou prílohou časťou V oddielom D.
16.
Organizácia počas uskutočňovania verifikačnej činnosti podľa tohto článku a podľa Verifikačnej prílohy časti V posúdi opatrenia na zamedzenie zbytočného zdvojenia dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi zmluvnými štátmi o verifikácii objektov na výrobu chemických zbraní a na ich likvidáciu.
Na ten účel Výkonná rada rozhodne o obmedzení verifikácie opatreniami, ktoré dopĺňajú opatrenia prijaté v súlade s takouto dvojstrannou alebo mnohostrannou dohodou, ak zistí, že
a)
verifikačné ustanovenia takejto dohody sa zhodujú s verifikačnými ustanoveniami tohto článku a Verifikačnej prílohy časti V;
b)
realizácia takejto dohody poskytuje dostatočné záruky dodržiavania príslušných ustanovení tohto dohovoru;
c)
strany dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody plne informujú Organizáciu o svojej verifikačnej činnosti.
17.
Ak Výkonná rada rozhodne podľa odseku 16, Organizácia má právo kontrolovať realizáciu dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody.
18.
Ustanovenia odsekov 16 a 17 nemajú vplyv na povinnosť zmluvného štátu poskytovať deklarácie podľa článku III, tohto článku a Verifikačnej prílohy časti V.
19.
Každý zmluvný štát hradí náklady na likvidáciu objektov na výrobu chemických zbraní, ktoré je povinný zlikvidovať. Ak Výkonná rada nerozhodne inak, hradí aj náklady na verifikáciu podľa tohto článku. Ak Výkonná rada rozhodne o obmedzení verifikačných opatrení prijatých Organizáciou podľa odseku 16, náklady na doplnkovú verifikáciu a monitorovanie zo strany Organizácie budú hradené v súlade s výškou príspevkov Organizácii Spojených národov, ako je uvedené v článku VIII odseku 7.
Článok VI
ČINNOSTI NEZAKÁZANÉ TÝMTO DOHOVOROM
1.
Každý zmluvný štát má vzhľadom na ustanovenia tohto dohovoru právo vyvíjať, vyrábať, inak získavať, skladovať, poskytovať a používať toxické chemické látky a ich prekurzory na účely nezakázané týmto dohovorom.
2.
Každý zmluvný štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa toxické chemické látky a ich prekurzory vyvíjali, vyrábali či inak získavali, skladovali, poskytovali alebo používali na jeho území alebo na akomkoľvek inom mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou iba na účely nezakázané týmto dohovorom. Na ten účel a na verifikáciu súladu tejto činnosti so záväzkami vyplývajúcimi z tohto dohovoru každý účastnícky štát podrobí toxické chemické látky a ich prekurzory uvedené v Zoznamoch 1, 2 a 3 Prílohy k chemickým látkam, objekty súvisiace s týmito chemickými látkami, ako aj iné objekty uvedené vo Verifikačnej prílohe, ktoré sú umiestnené na jeho území alebo na akomkoľvek inom mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou, verifikačným opatreniam uvedeným vo Verifikačnej prílohe.
3.
Každý zmluvný štát podrobí chemické látky uvedené v Zozname 1 (ďalej len „chemické látky v Zozname 1“) zákazom, ktoré sa týkajú výroby, získavania, skladovania, poskytovania a používania, ako je uvedené vo Verifikačnej prílohe časti VI. V súlade s touto časťou Verifikačnej prílohy podrobí chemické látky v Zozname 1 a objekty uvedené vo Verifikačnej prílohe v časti VI systematickej verifikácii prostredníctvom inšpekcie na mieste a monitorovaniu pomocou prístrojov inštalovaných na mieste.
4.
Každý zmluvný štát podrobí chemické látky uvedené v Zozname 2 (ďalej len „chemické látky v Zozname 2“) a objekty uvedené vo Verifikačnej prílohe v časti VII monitorovaniu údajov a verifikácii na mieste v súlade s touto časťou Verifikačnej prílohy.
5.
Každý zmluvný štát podrobí chemické látky uvedené v Zozname 3 (ďalej len „chemické látky v Zozname 3“) a objekty uvedené vo Verifikačnej prílohe v časti VIII monitorovaniu údajov a verifikácii na mieste v súlade s touto časťou Verifikačnej prílohy.
6.
Každý zmluvný štát podrobí objekty uvedené vo Verifikačnej prílohe v časti IX monitorovaniu údajov a v konečnom dôsledku verifikácii na mieste v súlade s touto časťou Verifikačnej prílohy, ak Konferencia zmluvných štátov nerozhodne inak na základe Verifikačnej prílohy časti IX odseku 22.
7.
Každý zmluvný štát vypracuje najneskôr do 30 dní po tom, keď tento dohovor preň nadobudne platnosť prvotné deklarácie o príslušných chemických látkach a objektoch v súlade s Verifikačnou prílohou.
8.
Každý zmluvný štát vypracuje každoročne deklarácie o príslušných chemických látkach a objektoch v súlade s Verifikačnou prílohou.
9.
Každý zmluvný štát umožní inšpektorom prístup do objektov na účely verifikácie na mieste v súlade s požiadavkami Verifikačnej prílohy.
10.
Počas verifikačnej činnosti Technický sekretariát zabráni neopodstatnenému zasahovaniu do chemických aktivít zmluvného štátu týkajúcich sa účelov nezakázaných týmto dohovorom a okrem iného dodrží ustanovenia uvedené v Prílohe na ochranu dôverných informácií (ďalej len „Príloha na ochranu informácií“).
11.
Ustanovenia tohto článku sa budú realizovať tak, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok na ekonomický alebo technický rozvoj účastníckych štátov a na medzinárodnú spoluprácu v oblasti chémie na účely nezakázané týmto dohovorom vrátane medzinárodnej výmeny vedecko-technických informácií, chemických látok a zariadení na výrobu, spracovanie alebo používanie chemických látok na účely nezakázané týmto dohovorom.
Článok VII
NÁRODNÉ REALIZAČNÉ OPATRENIA
Všeobecné záväzky
1.
Každý zmluvný štát prijme v súlade so svojimi ústavnými procedúrami nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie realizácie vlastných záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. Najmä
a)
v súlade s medzinárodným právom zakáže fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na jeho území alebo na akomkoľvek inom mieste pod jeho jurisdikciou, vykonávať akúkoľvek činnosť zakázanú zmluvnému štátu týmto dohovorom vrátane prijatia trestnej legislatívy vo vzťahu k tejto činnosti;
b)
nedovolí na žiadnom mieste pod jeho kontrolou nijakú činnosť zakázanú zmluvnému štátu týmto dohovorom;
c)
v súlade s medzinárodným právom rozšíri svoju trestnú legislatívu prijatú na základe písmena a) na akúkoľvek činnosť zakázanú zmluvnému štátu týmto dohovorom, ktorú kdekoľvek vykonávajú fyzické osoby s jeho občianstvom.
2.
Každý zmluvný štát bude spolupracovať s ďalšími zmluvnými štátmi a príslušným spôsobom poskytne právnu pomoc s cieľom uľahčiť realizáciu záväzkov obsiahnutých v odseku 1.
3.
Každý zmluvný štát bude pri realizácii svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru venovať prvoradú pozornosť zaisteniu bezpečnosti ľudí a ochrane životného prostredia a v tomto smere bude primerane spolupracovať s ostatnými zmluvnými štátmi.
Vzťahy medzi zmluvným štátom a Organizáciou
4.
Každý zmluvný štát na realizáciu svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru určí alebo vytvorí národný orgán pôsobiaci ako národné koordinačné centrum pre efektívny styk s Organizáciou a s ostatnými zmluvnými štátmi. Každý zmluvný štát notifikuje Organizácii svoj národný orgán v okamihu, keď preň tento dohovor nadobudne platnosť.
5.
Každý zmluvný štát bude Organizáciu informovať o legislatívnych a administratívnych opatreniach prijatých v záujme realizácie tohto dohovoru.
6.
Každý zmluvný štát bude informácie a údaje, ktoré dostane od Organizácie na dôvernom základe v súvislosti s realizáciou tohto dohovoru, považovať za dôverné a zavedie osobitný režim pre zaobchádzanie s nimi. Takéto informácie a údaje využije výhradne v súvislosti so svojimi právami a s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto dohovoru a v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe na ochranu informácií.
7.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje spolupracovať s Organizáciou pri plnení všetkých jej funkcií, najmä pri poskytovaní pomoci Technickému sekretariátu.
Článok VIII
ORGANIZÁCIA
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Zmluvné štáty tohto dohovoru týmto vytvárajú Organizáciu pre zákaz chemických zbraní v záujme dosiahnutia jeho obsahu a cieľa, zabezpečenia realizácie jeho ustanovení vrátane ustanovenia o medzinárodnej verifikácii jeho dodržiavania a zabezpečenia fóra na konzultácie a spoluprácu medzi zmluvnými štátmi.
2.
Členmi Organizácie sú všetky zmluvné štáty tohto dohovoru. Účastnícky štát nemôže byť zbavený svojho členstva v Organizácii.
3.
Sídlom ústredia Organizácie bude Haag, Holandské kráľovstvo.
4.
Organizácia vytvára tieto orgány: Konferenciu zmluvných štátov, Výkonnú radu a Technický sekretariát.
5.
Organizácia bude svoju verifikačnú činnosť vymedzenú týmto dohovorom uskutočňovať čo najmenej rušivým spôsobom zlučiteľným so včasným a efektívnym dosiahnutím jeho cieľov. Bude požadovať len také informácie a údaje, ktoré sú potrebné na plnenie jej povinností vyplývajúcich z tohto dohovoru. Prijme všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti informácií o civilnej a vojenskej činnosti a o objektoch, ktoré získa pri uplatňovaní tohto dohovoru, a predovšetkým bude dodržiavať ustanovenia uvedené v Prílohe na ochranu informácií.
6.
Pri uskutočňovaní svojej verifikačnej činnosti bude Organizácia zvažovať opatrenia na využívanie výdobytkov vedy a techniky.
7.
Náklady spojené s činnosťou Organizácie hradia zmluvné štáty v súlade s výškou príspevkov Organizácii Spojených národov upravené s ohľadom na rozdiely v členstve medzi Organizáciou Spojených národov a touto Organizáciou a s prihliadnutím na ustanovenia článkov IV a V. Finančné príspevky zmluvných štátov na Prípravnú komisiu sa príslušným spôsobom odrátajú z ich príspevkov do riadneho rozpočtu. Rozpočet Organizácie sa skladá z dvoch samostatných častí – z administratívnych a z iných výdavkov a z výdavkov na verifikačnú činnosť.
8.
Člen Organizácie, ktorý sa oneskorí s platením finančných príspevkov Organizácii, stráca v Organizácii hlasovacie právo, ak sa výška jeho zadĺženosti rovná alebo prevyšuje výšku jeho príspevkov za obdobie dvoch celých predchádzajúcich rokov. Konferencia zmluvných štátov však môže dovoliť tomuto členovi hlasovať, ak uzná, že oneskorenie úhrady bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť.
B. KONFERENCIA ÚČASTNÍCKYCH ŠTÁTOV
Zloženie, procedúra a prijímanie rozhodnutí
9.
Konferencia zmluvných štátov (ďalej len „Konferencia“) sa skladá zo všetkých členov tejto Organizácie. Každého člena zastupuje na Konferencii jeden predstaviteľ, ktorého môžu sprevádzať zástupcovia a poradcovia.
10.
Prvé zasadanie Konferencie zvoláva depozitár najneskôr 30 dní po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.
11.
Konferencia sa schádza na riadne zasadanie raz do roka, ak nerozhodne inak.
12.
Mimoriadne zasadanie Konferencie sa zvoláva
a)
z rozhodnutia Konferencie;
b)
na žiadosť Výkonnej rady;
c)
na žiadosť ktoréhokoľvek člena, ktorého podporí jedna tretina členov, alebo
d)
v súlade s odsekom 22 na posúdenie uplatňovania tohto dohovoru.
S výnimkou prípadov uvedených pod písmenom d) sa mimoriadne zasadanie zvoláva najneskôr 30 dní po tom, keď generálny riaditeľ Technického sekretariátu dostal príslušnú žiadosť, ak nie je v žiadosti uvedené inak.
13.
Konferencia sa zvoláva aj ako Konferencia na posúdenie zmien v súlade s článkom XV odsekom 2.
14.
Zasadania Konferencie sa konajú v sídle Organizácie, ak Konferencia nerozhodne inak.
15.
Konferencia prijíma vlastné procedurálne pravidlá. Na úvod každého riadneho zasadania volí predsedu a iných potrebných funkcionárov, ktorí zostávajú vo funkciách až do voľby nového predsedu, a ďalších funkcionárov na nasledujúcom riadnom zasadaní.
16.
Väčšina členov Organizácie tvorí kvórum Konferencie.
17.
Každý člen Organizácie má na Konferencii jeden hlas.
18.
Konferencia prijíma rozhodnutia o procedurálnych otázkach jednoduchou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Rozhodnutia o zásadných otázkach musia byť podľa možnosti prijímané konsenzom. Ak pri prijímaní ľubovoľného rozhodnutia nemožno dosiahnuť konsenzus, predseda odkladá každé hlasovanie o 24 hodín a počas tohto odročenia sa všemožne snaží uľahčiť prijatie konsenzu; pred uplynutím tohto obdobia predloží Konferencii správu. Ak ani po uplynutí 24 hodín nemožno dosiahnuť konsenzus, prijme Konferencia rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov, ak nie je v tomto dohovore uvedené inak. V prípade rozporu, či je otázka zásadná, alebo nie, považuje sa za zásadnú vtedy, ak Konferencia nerozhodne inak väčšinou hlasov potrebnou na rozhodnutie o zásadných otázkach.
Právomoci a funkcie
19.
Konferencia je hlavným orgánom Organizácie. Posudzuje každú otázku, tému alebo problém v rozsahu stanovenom týmto dohovorom vrátane tých, ktoré sa týkajú právomocí a funkcií Výkonnej rady a Technického sekretariátu. Môže vydávať odporúčania a prijímať rozhodnutia ku všetkým otázkam, témam alebo problémom týkajúcich sa tohto dohovoru, ktoré vznesie zmluvný štát alebo ich predloží Výkonná rada.
20.
Konferencia dozerá na uplatňovanie tohto dohovoru a prijíma opatrenia na podporu realizácie jeho obsahu a cieľa. Konferencia vyhodnocuje dodržiavanie tohto dohovoru, kontroluje činnosť Výkonnej rady a Technického sekretariátu a v súlade s týmto dohovorom môže určovať pre hociktorý z týchto orgánov základné princípy týkajúce sa výkonu ich funkcií.
21.
Konferencia
a)
na svojich riadnych zasadaniach posudzuje a schvaľuje správu, program a rozpočet Organizácie, ktoré predkladá Výkonná rada, a posudzuje ďalšie správy;
b)
v súlade s odsekom 7 prijíma rozhodnutia o výške finančných príspevkov zmluvných štátov;
c)
volí členov Výkonnej rady;
d)
vymenúva generálneho riaditeľa Technického sekretariátu (ďalej len „generálny riaditeľ“);
e)
schvaľuje procedurálne pravidlá Výkonnej rady, ktoré jej tento orgán predloží;
f)
vytvára také pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné na výkon svojich funkcií v súlade s týmto dohovorom;
g)
podporuje medzinárodnú mierovú spoluprácu v oblasti chémie;
h)
posudzuje vedecko-technické výdobytky, ktoré by mohli mať vplyv na uplatňovanie tohto dohovoru, a v tejto súvislosti ukladá generálnemu riaditeľovi vytvoriť Vedeckú poradnú radu, ktorá bude v rámci plnenia svojich funkcií poskytovať Konferencii, Výkonnej rade alebo zmluvným štátom špecializované konzultácie v tých oblastiach vedy a techniky, ktoré majú vzťah k tomuto dohovoru. Členmi Vedeckej poradnej rady budú nezávislí odborníci vymenovaní v súlade s okruhom kompetencií schválených Konferenciou;
i)
na svojom prvom zasadaní posudzuje a schvaľuje všetky návrhy dohôd, ustanovení a základných princípov, ktoré vypracuje Prípravná komisia;
j)
na svojom prvom zasadaní v súlade s článkom X založí dobrovoľný fond pomoci;
k)
v súlade s článkom XII prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania tohto dohovoru, opravu a korektúru akéhokoľvek ustanovenia, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru.
22.
Najneskôr jeden rok po uplynutí piateho a desiateho roku od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a v akomkoľvek inom termíne počas tohto obdobia, ak sa tak rozhodne, zvolá Konferencia mimoriadne zasadanie na posúdenie uplatňovania tohto dohovoru. V priebehu takéhoto hodnotenia sa do úvahy vezmú všetky zodpovedajúce vedecko-technické výdobytky. Ak sa nerozhodne inak, budú potom s týmto cieľom v päťročných intervaloch zvolávané ďalšie zasadania Konferencie.
C. VÝKONNÁ RADA
Zloženie, procedúra a prijímanie rozhodnutí
23.
Výkonná rada sa skladá zo 41 členov. V súlade so zásadami rotácie má každý zmluvný štát právo byť členom Výkonnej rady. Členov Výkonnej rady volí Konferencia na obdobie dvoch rokov. Na zaistenie efektívneho uplatňovania tohto dohovoru, pričom sa náležitá pozornosť osobitne venuje spravodlivému zemepisnému rozdeleniu, dôležitosti chemického priemyslu, ako aj politickým a bezpečnostným záujmom, sa Výkonná rada vytvorí takto:
a)
zmluvné štáty z Afriky vymenujú deväť zmluvných štátov z tohto regiónu. Pri ich vymenúvaní sa vychádza z toho, že z týchto deviatich zmluvných štátov sú spravidla členmi tie tri zmluvné štáty, ktoré podľa údajov oznamovaných a publikovaných na medzinárodnej úrovni majú najvýznamnejší národný chemický priemysel v regióne; okrem toho regionálna skupina súhlasí s tým, že pri vymenúvaní týchto troch členov vezme do úvahy aj iné regionálne faktory;
b)
zmluvné štáty z Ázie vymenujú deväť zmluvných štátov z tohto regiónu. Pri ich vymenúvaní sa vychádza z toho, že z týchto deviatich zmluvných štátov sú spravidla členmi tie štyri zmluvné štáty, ktoré podľa údajov oznamovaných a publikovaných na medzinárodnej úrovni majú najvýznamnejší národný chemický priemysel v regióne; okrem toho regionálna skupina súhlasí s tým, že pri vymenúvaní týchto štyroch členov vezme do úvahy aj iné regionálne faktory;
c)
zmluvné štáty z východnej Európy vymenujú päť zmluvných štátov z tohto regiónu. Pri ich vymenúvaní sa vychádza z toho, že z týchto piatich zmluvných štátov je spravidla členom ten jeden zmluvný štát, ktorý podľa údajov oznamovaných a publikovaných na medzinárodnej úrovni má najvýznamnejší národný chemický priemysel v regióne; okrem toho regionálna skupina súhlasí s tým, že pri vymenúvaní tohto jedného člena vezme do úvahy aj iné regionálne faktory;
d)
zmluvné štáty z Latinskej Ameriky a karibskej oblasti vymenujú sedem zmluvných štátov z tohto regiónu. Pri ich vymenúvaní sa vychádza z toho, že z týchto siedmich zmluvných štátov sú spravidla členmi tie tri zmluvné štáty, ktoré podľa údajov oznamovaných a publikovaných na medzinárodnej úrovni majú najvýznamnejší národný chemický priemysel v regióne; okrem toho regionálna skupina súhlasí s tým, že pri vymenúvaní týchto troch členov vezme do úvahy aj iné regionálne faktory;
e)
zmluvné štáty zo skupiny západoeurópskych a ďalších štátov vymenujú desať zmluvných štátov z tohto regiónu. Pri ich vymenúvaní sa vychádza z toho, že z týchto desiatich zmluvných štátov je spravidla členmi tých päť zmluvných štátov, ktoré podľa údajov oznamovaných a publikovaných na medzinárodnej úrovni majú najvýznamnejší národný chemický priemysel v regióne; okrem toho regionálna skupina súhlasí s tým, že pri vymenúvaní týchto piatich členov vezmú do úvahy aj iné regionálne faktory;
f)
jeden dodatočný zmluvný štát vymenujú postupne zmluvné štáty z regiónu Ázie, Latinskej Ameriky a karibskej oblasti. Pri jeho vymenúvaní sa vychádza z toho, že tento zmluvný štát je rotujúcim členom týchto regiónov.
24.
Počas prvej voľby Výkonnej rady sa zvolí 20 členov na obdobie jedného roka, pričom sa náležitá pozornosť bude venovať stanoveným číselným pomerom, ktoré sú uvedené v odseku 23.
25.
Po celkovej realizácii článkov IV a V môže Konferencia na žiadosť väčšiny členov Výkonnej rady prerokovať zloženie Výkonnej rady s prihliadnutím na zmeny súvisiace s princípmi upravujúcimi jej zloženie, ktoré sú uvedené v odseku 23.
26.
Výkonná rada vypracuje svoje procedurálne pravidlá a predloží ich Konferencii na schválenie.
27.
Výkonná rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu.
28.
Výkonná rada sa bude schádzať na pravidelných zasadaniach. V období medzi pravidelnými zasadaniami sa bude schádzať tak často, ako je to potrebné na plnenie jej právomocí a funkcií.
29.
Každý člen Výkonnej rady má jeden hlas. Ak nie je v tomto dohovore uvedené inak, Výkonná rada rozhodne o zásadných otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Rozhodnutia o procedurálnych otázkach prijme Výkonná rada jednoduchou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. V prípade rozporu, či je otázka zásadná, alebo nie, považuje sa za zásadnú, ak Výkonná rada nerozhodne inak, väčšinou hlasov potrebnou na rozhodnutie o zásadných otázkach.
Právomoci a funkcie
30.
Výkonná rada je výkonný orgán Organizácie. Zodpovedá sa Konferencii. Výkonná rada plní právomoci a funkcie, ktoré jej boli zverené na základe tohto dohovoru, ako aj funkcie, ktoré jej určila Konferencia. Pri plnení zverených úloh postupuje v súlade s odporúčaniami, rozhodnutiami a smernicami Konferencie a zabezpečuje ich náležité a dôsledné plnenie.
31.
Výkonná rada prispieva k efektívnej realizácii a dodržiavaniu tohto dohovoru. Dozerá na činnosť Technického sekretariátu, spolupracuje s národným orgánom každého zmluvného štátu a na ich žiadosť poskytne pomoc pri konzultáciách a spolupráci medzi zmluvnými štátmi.
32.
Výkonná rada
a)
posúdi a predloží Konferencii návrh programu a rozpočtu Organizácie;
b)
posúdi a predloží Konferencii návrh správy Organizácie o realizácii tohto dohovoru, správu o výkone svojej vlastnej činnosti a také špeciálne správy, ktoré považuje za nutné alebo o ktoré môže požiadať Konferencia;
c)
organizačne zabezpečí zasadania Konferencie vrátane prípravy návrhu rokovacieho poriadku.
33.
Výkonná rada môže požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadania Konferencie.
34.
Výkonná rada
a)
po predchádzajúcom schválení Konferenciou uzatvára v mene Organizácie zmluvy alebo dohody so štátmi a medzinárodnými organizáciami;
b)
v mene Organizácie uzatvára zmluvy so zmluvnými štátmi v súvislosti s článkom X a dozerá na dobrovoľný fond uvedený v článku X;
c)
schvaľuje zmluvy alebo dohody týkajúce sa realizácie verifikačnej činnosti, ktoré vypracoval Technický sekretariát na základe rokovaní so zmluvnými štátmi.
35.
V rámci svojej kompetencie Výkonná rada posúdi všetky problémy alebo otázky týkajúce sa tohto dohovoru a jeho realizácie vrátane záležitostí týkajúcich sa jeho dodržiavania a prípadov jeho nedodržiavania, a ak je to potrebné, informuje zmluvné štáty a na tento problém upozorní Konferenciu.
36.
Pri posudzovaní pochybností o jeho dodržiavaní a prípadov jeho nedodržiavania vrátane zneužívania práv, ktoré tento dohovor stanovuje, konzultuje Výkonná rada so zainteresovanými zmluvnými štátmi, a ak je to potrebné, navrhne zmluvnému štátu prijať v určenom termíne opatrenia na nápravu situácie. Ak Výkonná rada uzná, že sú potrebné ďalšie opatrenia, použije okrem iného jedno alebo niekoľko nasledujúcich opatrení:
a)
informuje všetky zmluvné štáty o tomto probléme alebo otázke;
b)
upozorní Konferenciu na tento problém;
c)
predloží Konferencii odporúčania o opatreniach týkajúcich sa nápravy situácie a zabezpečenia jeho dodržiavania.
V mimoriadne vážnych a neodkladných prípadoch upozorní Výkonná rada na problém alebo otázku vrátane príslušných informácií a záverov priamo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov a Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov. Súčasne informuje všetky zmluvné štáty o tomto kroku.
D. TECHNICKÝ SEKRETARIÁT
37.
Technický sekretariát pomáha Konferencii a Výkonnej rade pri výkone ich funkcií. Technický sekretariát uskutočňuje verifikačné opatrenia stanovené týmto dohovorom. Plní ďalšie funkcie zverené mu týmto dohovorom, ako aj funkcie, ktorými ho poverila Konferencia a Výkonná rada.
38.
Technický sekretariát
a)
pripravuje a predkladá Výkonnej rade návrh programu a rozpočtu Organizácie;
b)
pripravuje a predkladá Výkonnej rade návrh správy Organizácie o realizácii tohto dohovoru a ďalšie správy, o ktoré môže Konferencia alebo Výkonná rada požiadať;
c)
poskytuje Konferencii, Výkonnej rade a pomocným orgánom administratívnu a technickú pomoc;
d)
v mene Organizácie posiela a prijíma od zmluvných štátov správy o otázkach týkajúcich sa realizácie tohto dohovoru;
e)
poskytuje zmluvným štátom technickú pomoc a technické posudky a v priebehu uplatňovania ustanovení tohto dohovoru robí pre ne technické hodnotenia vrátane hodnotenia registrovaných a neregistrovaných chemických látok.
39.
Technický sekretariát
a)
so súhlasom Výkonnej rady rokuje so zmluvnými štátmi o zmluvách a dohodách týkajúcich sa realizácie verifikačnej činnosti;
b)
najneskôr 180 dní po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru skoordinuje vytvorenie a udržiavanie stálych zásob zmluvnými štátmi pre mimoriadnu a humanitárnu pomoc v súlade s článkom X odsekom 7 písmenami b) a c). Technický sekretariát môže vykonávať inšpekcie prevádzkovej bezpečnosti predmetov, ktoré sa tam nachádzajú. Zoznamy zhromažďovaných predmetov posúdi a schváli Konferencia podľa odseku 21 písmena i);
c)
spravuje dobrovoľný fond uvedený v článku X, zhromažďuje deklarácie zmluvných štátov a na základe príslušnej žiadosti registruje dvojstranné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi alebo medzi zmluvným štátom a Organizáciou na účely článku X.
40.
Technický sekretariát informuje Výkonnú radu o akomkoľvek probléme, ktorý vznikol v súvislosti s plnením jeho funkcií vrátane pochybností, rozporov alebo nejasností týkajúcich sa dodržiavania tohto dohovoru, o ktorých sa dozvedel pri výkone verifikačnej činnosti a ktoré nemohol vyriešiť alebo objasniť konzultáciami s príslušným zmluvným štátom.
41.
Technický sekretariát tvorí generálny riaditeľ, ktorý je jeho vedúcim a hlavným administratívnym pracovníkom, inšpektori a vedecký, technický a iný personál.
42.
Inšpektorát je útvarom Technického sekretariátu a pracuje pod dozorom generálneho riaditeľa.
43.
Generálneho riaditeľa vymenúva Konferencia na návrh Výkonnej rady na obdobie štyroch rokov, ktoré môže byť predĺžené maximálne o jedno obdobie.
44.
Generálny riaditeľ je podriadený Konferencii a Výkonnej rade v otázkach vymenúvania personálu, organizácie a fungovania Technického sekretariátu. Pri prijímaní do zamestnania a stanovovaní podmienok práce je potrebné riadiť sa predovšetkým nevyhnutnosťou zabezpečenia vysokej úrovne efektívnosti, kompetentnosti a bezúhonnosti. Za generálneho riaditeľa, inšpektorov, ako aj ďalších spolupracovníkov odborníkov a administratívnych pracovníkov môžu byť vymenovaní len občania zmluvných štátov. Patričná pozornosť sa musí venovať dôležitosti výberu personálu na čo najširšom zemepisnom základe. Nábor pracovníkov vychádza zo zásady zabezpečenia minimálneho počtu personálu potrebného na patričné plnenie povinností Technického sekretariátu.
45.
Generálny riaditeľ je zodpovedný za organizáciu a fungovanie Vedeckej rady uvedenej v odseku 21 písmene h). Generálny riaditeľ po konzultáciách so zmluvnými štátmi vymenúva členov Vedeckej rady, ktorí vystupujú vo svojom mene. Členovia Rady sú vymenovaní na základe svojej kompetentnosti v konkrétnych vedných odboroch, ktoré majú vzťah k uplatňovaniu tohto dohovoru. Generálny riaditeľ môže na základe príslušných konzultácií s členmi Rady vytvárať dočasné pracovné skupiny vedeckých expertov, ktoré budú poskytovať odporúčania ku konkrétnym problémom. Na základe uvedeného môžu zmluvné štáty predkladať generálnemu riaditeľovi zoznamy expertov.
46.
Generálny riaditeľ, inšpektori a ostatní pracovníci nesmú pri plnení svojich povinností žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného cudzieho zdroja. Sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla mať vplyv na ich postavenie medzinárodných úradných osôb zodpovedajúcich sa len Konferencii a Výkonnej rade.
47.
Každý zmluvný štát bude prísne rešpektovať medzinárodný charakter povinností generálneho riaditeľa, inšpektorov a ostatných pracovníkov a nebude sa usilovať ovplyvňovať ich pri plnení ich povinností.
E. VÝSADY A IMUNITY
48.
Na území a na akomkoľvek inom mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou zmluvného štátu disponuje Organizácia takou právnou spôsobilosťou a užíva také výsady a imunity, ktoré sú potrebné na výkon jej funkcie.
49.
Delegáti zmluvných štátov, ako aj ich zástupcovia a poradcovia, predstavitelia, ktorí sú vymenovaní do Výkonnej rady spolu so svojimi zástupcami a poradcami, generálny riaditeľ a pracovníci Organizácie užívajú také výsady a imunitu, aké sú potrebné pri nezávislom výkone ich funkcií súvisiacich s Organizáciou.
50.
Právna spôsobilosť, výsady a imunity uvedené v tomto článku sú definované zmluvami medzi Organizáciou a zmluvnými štátmi, ako aj v zmluve medzi Organizáciou a štátom, na ktorého území sa nachádza ústredie Organizácie. Tieto zmluvy posudzuje a schvaľuje Konferencia v súlade s odsekom 21 písmenom i).
51.
Generálny riaditeľ a pracovníci Technického sekretariátu užívajú počas verifikačnej činnosti nezávisle od odsekov 48 a 49 výsady a imunity uvedené vo Verifikačnej prílohe časti II oddiele B.
Článok IX
KONZULTÁCIE, SPOLUPRÁCA A ZISŤOVANIE FAKTOV
1.
Zmluvné štáty konzultujú a spolupracujú bezprostredne medzi sebou alebo prostredníctvom Organizácie, alebo s využitím iných príslušných medzinárodných postupov vrátane postupov v rámci Organizácie Spojených národov a v súlade s jej Chartou pri riešení akejkoľvek záležitosti, ktorá môže byť nastolená v súvislosti s obsahom a cieľom alebo uplatňovaním ustanovení tohto dohovoru.
2.
Zmluvné štáty bez porušenia práva ktoréhokoľvek účastníckeho štátu kedykoľvek požiadať o uskutočnenie inšpekcie na vyžiadanie sa predovšetkým všemožne usilujú, ak je to možné, prostredníctvom výmeny informácií a vzájomných konzultácií vyjasniť a urovnať akúkoľvek otázku, ktorá môže vyvolávať pochybnosť o dodržiavaní tohto dohovoru alebo vyvoláva obavy o súvisiacu záležitosť, ktorá sa môže považovať za nejasnú. Účastnícky štát, ktorý dostane od iného zmluvného štátu žiadosť o vyjasnenie akejkoľvek otázky, o ktorej sa žiadajúci zmluvný štát domnieva, že vyvoláva takúto pochybnosť alebo obavu, poskytne čo najskôr, najneskôr však 10 dní po prijatí žiadosti, žiadajúcemu zmluvnému štátu informáciu, ktorá je dostatočná na odpoveď na vyjadrenú pochybnosť alebo obavu, spolu s vysvetlením, akým spôsobom poskytnutá informácia rieši danú otázku. Nič v tomto dohovore sa nedotýka práva ktorýchkoľvek dvoch alebo viacerých zmluvných štátov organizovať po vzájomnom súhlase inšpekcie alebo použiť medzi sebou akékoľvek iné procedúry na účely vyjasnenia a vyriešenia akejkoľvek záležitosti, ktorá môže vyvolávať pochybnosť o dodržiavaní alebo vyvoláva obavu o súvisiacu záležitosť, ktorá sa môže považovať za nejasnú. Takéto opatrenia sa nedotýkajú práv a povinností akéhokoľvek zmluvného štátu podľa iných ustanovení tohto dohovoru.
Postup pri podávaní žiadosti o vysvetlenie
3.
Účastnícky štát má právo požiadať Výkonnú radu o pomoc pri vyjasnení akejkoľvek situácie, ktorá môže byť pokladaná za nejasnú alebo ktorá môže vyvolávať obavu v súvislosti s možným nedodržiavaním tohto dohovoru iným zmluvným štátom. Výkonná rada poskytne príslušné informácie, ktoré má k dispozícii, týkajúce sa tejto obavy.
4.
Účastnícky štát má právo požiadať Výkonnú radu o získanie vysvetlenia od iného zmluvného štátu o akejkoľvek situácii, ktorá sa môže pokladať za nejasnú alebo ktorá môže vyvolávať obavu v súvislosti s možným nedodržiavaním tohto dohovoru. V takom prípade sa postupuje takto:
a)
Výkonný výbor najneskôr 24 hodín po jej prijatí posiela prostredníctvom generálneho riaditeľa žiadosť o vysvetlenie príslušnému zmluvnému štátu;
b)
žiadaný zmluvný štát predloží Výkonnej rade vysvetlenie čo najskôr, najneskôr však 10 dní po prijatí žiadosti;
c)
Výkonná rada vezme vysvetlenie na vedomie a odovzdá ho žiadajúcemu zmluvnému štátu najneskôr 24 hodín po jeho prijatí;
d)
ak žiadajúci zmluvný štát považuje vysvetlenie za nedostačujúce, má právo požiadať Výkonnú radu, aby získala od žiadaného zmluvného štátu ďalšie vysvetlenie;
e)
na získanie ďalších vysvetlení, požadovaných na základe písmena d), môže Výkonná rada požiadať generálneho riaditeľa, aby na preskúmanie všetkých dostupných informácií a údajov vzťahujúcich sa na situáciu, ktorá vyvoláva obavy, vytvoril skupinu expertov z Technického sekretariátu, a ak v Technickom sekretariáte nie je k dispozícii zodpovedajúci personál, tak aj z iných zdrojov. Skupina expertov predloží Výkonnej rade faktologickú správu o svojich záveroch;
f)
ak žiadajúci zmluvný štát považuje vysvetlenia poskytnuté v súlade s písmenami d) a e) za neuspokojivé, má právo požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadania Výkonnej rady, na ktorom majú právo zúčastniť sa zainteresované zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi Výkonnej rady. Na tomto mimoriadnom zasadaní Výkonná rada posúdi túto otázku a môže odporučiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné na riešenie situácie.
5.
Účastnícky štát má aj právo požiadať Výkonnú radu o vysvetlenie akejkoľvek situácie, ktorá sa pokladá za nejasnú alebo vyvoláva obavu v súvislosti s možným nedodržiavaním tohto dohovoru. Výkonná rada vyhovie takejto žiadosti poskytnutím zodpovedajúcej pomoci.
6.
Výkonná rada bude zmluvné štáty informovať o každej žiadosti o vysvetlenie stanovenej týmto článkom.
7.
Ak obava alebo pochybnosť zmluvného štátu týkajúce sa možného nedodržiavania nie sú rozptýlené v priebehu 60 dní po predložení žiadosti o vysvetlenie Výkonnej rade alebo ak je zmluvný štát presvedčený, že jeho pochybnosti vyžadujú naliehavé posúdenie, môže nezávisle od svojho práva požiadať o uskutočnenie inšpekcie na vyžiadanie žiadať v súlade s článkom VIII odsekom 12, písmenom c) o zvolanie mimoriadneho zasadania Konferencie. Na tomto mimoriadnom zasadaní Konferencia posúdi túto otázku a môže odporučiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné na riešenie situácie.
Postupy pri inšpekcii na vyžiadanie
8.
Každý zmluvný štát má právo požiadať o uskutočnenie inšpekcie na mieste na vyžiadanie v akomkoľvek objekte alebo na území alebo na akomkoľvek mieste, ktoré je pod jurisdikciou alebo kontrolou ktoréhokoľvek zmluvného štátu, výhradne s cieľom vyjasniť a vyriešiť akékoľvek otázky týkajúce sa možného nedodržiavania ustanovení tohto dohovoru a taktiež požadovať bezodkladné vykonanie tejto inšpekcie na akomkoľvek mieste inšpekčnou skupinou, ktorú vymenuje generálny riaditeľ v súlade s Verifikačnou prílohou.
9.
Každý zmluvný štát je povinný žiadosť o inšpekciu obmedziť obsahom tohto dohovoru a v tejto žiadosti o inšpekciu musí predložiť všetky príslušné informácie, na ktorých základe vznikla obava týkajúca sa možného nedodržiavania tohto dohovoru, tak ako je uvedené vo Verifikačnej prílohe. Každý zmluvný štát sa zdrží neopodstatnených žiadostí o inšpekciu a bude sa usilovať o to, aby sa nezneužívali. Inšpekcia na vyžiadanie sa uskutočňuje výhradne s cieľom zistiť fakty vzťahujúce sa na možné nedodržiavanie tohto dohovoru.
10.
S cieľom verifikácie dodržiavania ustanovení tohto dohovoru umožní každý zmluvný štát Technickému sekretariátu uskutočniť inšpekciu na mieste na vyžiadanie podľa odseku 8.
11.
Inšpektovaný zmluvný štát na základe žiadosti o uskutočnenie inšpekcie na vyžiadanie v objekte alebo mieste a v súlade s postupmi stanovenými Verifikačnou prílohou
a)
má právo a povinnosť vyvíjať racionálne úsilie na preukázanie dodržiavania tohto dohovoru a s týmto cieľom umožniť inšpekčnej skupine splniť svoj mandát;
b)
je povinný umožniť prístup v rámci požadovaného miesta výlučne s cieľom zistiť fakty vzťahujúce sa na obavy týkajúce sa možného nedodržiavania;
c)
má právo prijímať opatrenia na ochranu citlivých zariadení a taktiež na zabránenie prezradenia dôverných informácií a údajov, ktoré nemajú vzťah k tomuto dohovoru.
12.
Pre pozorovateľov platí:
a)
zmluvný štát žiadajúci inšpekciu môže so súhlasom inšpektovaného zmluvného štátu vyslať na monitorovanie priebehu inšpekcie na vyžiadanie predstaviteľa, ktorý môže byť občanom zmluvného štátu žiadajúceho inšpekciu alebo tretieho zmluvného štátu;
b)
inšpektovaný zmluvný štát v takom prípade umožní pozorovateľovi prístup v súlade s Verifikačnou prílohou;
c)
je pravidlom, že inšpektovaný zmluvný štát navrhnutého pozorovateľa prijme. Ak ho však inšpektovaný štát odmietne, uvedie sa táto skutočnosť v záverečnej správe.
13.
Zmluvný štát žiadajúci inšpekciu predloží žiadosť o inšpekciu týkajúcu sa inšpekcie na mieste na vyžiadanie Výkonnej rade a súčasne aj generálnemu riaditeľovi na okamžité spracovanie.
14.
Generálny riaditeľ sa neodkladne presvedčí, či žiadosť o inšpekciu zodpovedá požiadavkám uvedeným vo Verifikačnej prílohe časti X odseku 4, a ak je to potrebné, pomôže zmluvnému štátu žiadajúcemu inšpekciu vyplniť žiadosť o inšpekciu. Ak žiadosť o inšpekciu spĺňa požiadavky, začne sa príprava inšpekcie na vyžiadanie.
15.
Generálny riaditeľ odošle žiadosť o inšpekciu vyžiadanému zmluvnému štátu najneskôr 12 hodín pred plánovaným príchodom inšpekčnej skupiny do miesta vstupu.
16.
Po prijatí žiadosti o inšpekciu Výkonná rada vezme na vedomie činnosť generálneho riaditeľa, ktorá sa týka žiadosti, a posudzuje tento prípad v celom priebehu inšpekčnej procedúry. Toto posudzovanie však nezdržiava inšpekčný proces.
17.
Výkonná rada môže najneskôr 12 hodín po prijatí žiadosti o inšpekciu rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov o neuskutočnení inšpekcie na vyžiadanie, ak dospeje k záveru, že žiadosť o inšpekciu je neodôvodnená, neseriózna alebo zjavne presahuje rámec tohto dohovoru, ako je uvedené v odseku 8. Na prijatí tohto rozhodnutia sa nepodieľa ani zmluvný štát žiadajúci inšpekciu, ani inšpektovaný zmluvný štát. Ak Výkonná rada rozhodne o neuskutočnení inšpekcie na vyžiadanie, prípravy na ňu sa zastavia, nijaká ďalšia činnosť sa vo vzťahu k žiadosti o inšpekciu nepodnikne a zainteresované zmluvné štáty budú podľa toho informované.
18.
Generálny riaditeľ vydá inšpekčný mandát na vykonanie inšpekcie na vyžiadanie. Inšpekčný mandát je vlastne žiadosť o inšpekciu uvedená v odsekoch 8 a 9 a pozostávajúca z pracovných formulácií a zodpovedá takejto žiadosti o inšpekciu.
19.
Inšpekcia na vyžiadanie sa uskutoční v súlade s časťou X Verifikačnej prílohy alebo v prípade údajného použitia v súlade s časťou XI Inšpekčná skupina sa riadi zásadou vykonávania inšpekcie na vyžiadanie čo najmenej rušivým spôsobom, ktorý je v súlade s efektívnym a včasným splnením misie.
20.
Inšpektovaný zmluvný štát pomáha v priebehu celej inšpekcie na vyžiadanie inšpekčnej skupine a uľahčuje jej úlohu. Ak inšpektovaný zmluvný štát navrhne na základe Verifikačnej prílohy časti X oddielu C opatrenia preukazujúce dodržiavanie tohto dohovoru ako alternatívu úplného a všestranného prístupu, konzultáciami s inšpekčnou skupinou vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie súhlasu týkajúceho sa procedúr pri zisťovaní faktov s cieľom preukázať jeho dodržiavanie.
21.
Záverečná správa inšpekčnej skupiny bude obsahovať faktologické závery, ako aj vyhodnotenie inšpekčnej skupiny týkajúce sa stupňa a charakteru prístupu a spolupráce, ktorá bola poskytnutá na účely uspokojivej realizácie inšpekcie na vyžiadanie. Generálny riaditeľ neodkladne odošle záverečnú správu inšpekčnej skupiny zmluvnému štátu žiadajúcemu inšpekciu, inšpektovanému zmluvnému štátu, Výkonnej rade a všetkým ostatným zmluvným štátom. Generálny riaditeľ potom neodkladne odošle Výkonnej rade vyhodnotenia zmluvného štátu žiadajúceho inšpekciu a inšpektovaného zmluvného štátu, ako aj názory iných účastníckych štátov, ktoré môžu byť na tieto účely postúpené generálnemu riaditeľovi, a potom ich poskytne všetkým zmluvným štátom.
22.
Výkonná rada posúdi v súlade so svojimi právomocami a funkciami záverečnú správu inšpekčnej skupiny ihneď po jej prijatí a preskúma akékoľvek obavy z hľadiska týchto faktov:
a)
či sa preukázalo nejaké nedodržiavanie;
b)
či žiadosť zodpovedala rozsahu tohto dohovoru;
c)
či nebolo zneužité právo žiadať o vykonanie inšpekcie na vyžiadanie.
23.
Ak Výkonná rada v súlade so svojimi právomocami a funkciami dospeje k záveru, že môže byť potrebná ďalšia činnosť v súvislosti s odsekom 22, schváli príslušné opatrenia na nápravu situácie a na zabezpečenie dodržiavania tohto dohovoru vrátane konkrétnych odporúčaní pre Konferenciu. V prípade zneužitia inšpekcie na výzvu posúdi Výkonná rada otázku týkajúcu sa toho, či by zmluvný štát žiadajúci inšpekciu nemal niesť finančné dôsledky vyplývajúce z inšpekcie na vyžiadanie.
24.
Zmluvný štát žiadajúci inšpekciu a inšpektovaný zmluvný štát majú právo zúčastniť sa na hodnotiacom procese. Výkonná rada informuje zmluvné štáty a nasledujúce zasadanie Konferencie o výsledku tohto procesu.
25.
Ak Výkonná rada predložila Konferencii konkrétne odporúčania, Konferencia posúdi otázku prijatia opatrení v súlade s článkom XII.
Článok X
POMOC A OCHRANA PROTI CHEMICKÝM ZBRANIAM
1.
Na účely tohto článku „pomoc“ znamená koordináciu a poskytnutie ochrany zmluvným štátom proti chemickým zbraniam, čo okrem iného zahŕňa: detekčné prostriedky a signalizačné systémy, ochranné zariadenia, odmorovacie zariadenia a prostriedky, lekárske protijedy a liečebné prostriedky, ako aj konzultácie o akomkoľvek z týchto ochranných opatrení.
2.
Nič z tohto dohovoru sa nesmie interpretovať ako prekážka, ktorá bráni ktorémukoľvek zmluvnému štátu uplatniť svoje právo na výskum, vývoj, výrobu, získavanie, poskytovanie alebo použitie prostriedkov ochrany proti chemickým zbraniam na účely nezakázané týmto dohovorom.
3.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje uľahčovať čo najrozsiahlejšiu výmenu zariadení, materiálov a vedecko-technických informácií týkajúcich sa prostriedkov ochrany proti chemickým zbraniam a má právo zúčastňovať sa na tejto výmene.
4.
S cieľom zvýšiť transparentnosť národných programov týkajúcich sa ochranných účelov poskytne každý zmluvný štát Technickému sekretariátu každoročne informácie o svojom programe v súlade s procedúrami, ktoré posudzuje a schvaľuje Konferencia podľa článku VIII odseku 21 písmena i).
5.
Technický sekretariát najneskôr 180 dní po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru vytvorí a obhospodaruje banku údajov, ktorá je na požiadanie k dispozícii ktorémukoľvek zmluvnému štátu. Banka údajov obsahuje voľne prístupné informácie o rôznych prostriedkoch ochrany proti chemickým zbraniam, ako aj ďalšie informácie, ktoré môžu poskytnúť zmluvné štáty.
Technický sekretariát v rámci svojich existujúcich zdrojov a na požiadanie zmluvného štátu poskytne aj expertné konzultácie a pomoc pri stanovovaní možných spôsobov realizácie jeho rozvojových programov a zdokonaľovania potenciálu ochrany proti chemickým zbraniam.
6.
Nič z tohto dohovoru sa nesmie interpretovať ako prekážka pri uplatňovaní práva zmluvných štátov žiadať a poskytovať pomoc na dvojstrannom základe a uzavierať s ďalšími zmluvnými štátmi samostatné dohody týkajúce sa núdzového poskytnutia pomoci.
7.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje poskytovať pomoc prostredníctvom Organizácie a na tieto účely si vybrať jedno alebo niekoľko nasledujúcich opatrení:
a)
poskytovať príspevky do dobrovoľného fondu pomoci, ktorý vytvorí Konferencia na svojom prvom zasadaní;
b)
ak je to možné, najneskôr 180 dní po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru uzavrieť dohody s Organizáciou o poskytnutí pomoci na základe príslušnej žiadosti;
c)
najneskôr 180 dní po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru oznámiť, aký druh pomoci by mohol na požiadanie Organizácie poskytnúť. Ak zmluvný štát nebude potom môcť poskytnúť pomoc predpokladanú v jeho deklarácii, aj naďalej je povinný poskytovať pomoc v súlade s týmto odsekom.
8.
Každý zmluvný štát má právo požiadať o pomoc a s prihliadnutím na procedúry uvedené v odsekoch 9 až 11 túto pomoc a ochranu proti použitiu alebo hrozbe použitia chemických zbraní aj dostať, ak sa domnieva, že
a)
boli proti nemu použité chemické zbrane,
b)
boli proti nemu použité chemické prostriedky určené na potlačovanie nepokojov ako prostriedok vedenia vojny,
c)
je ohrozovaný akciami alebo činnosťou akéhokoľvek štátu, ktoré článok I zmluvným štátom zakazuje.
9.
Takáto žiadosť podložená príslušnými informáciami sa predloží generálnemu riaditeľovi, ktorý ju neodkladne odovzdá Výkonnej rade a všetkým zmluvným štátom. Generálny riaditeľ okamžite odovzdá žiadosť zmluvným štátom, ktoré sa v súlade s odsekom 7 písmenami b) a c) podujali poskytnúť príslušnému zmluvnému štátu mimoriadnu pomoc v prípade použitia chemických zbraní alebo použitia chemických prostriedkov určených na potláčanie nepokojov ako prostriedku vedenia vojny alebo humanitnú pomoc v prípade vážnej hrozby použitia chemických zbraní alebo vážnej hrozby použitia chemických prostriedkov určených na potláčanie nepokojov ako prostriedku vedenia vojny, a to najneskôr 12 hodín po prijatí takejto žiadosti. Generálny riaditeľ začne najneskôr 24 hodín po prijatí žiadosti vyšetrovanie s cieľom vytvoriť základ na ďalšiu činnosť. Vyšetrovanie ukončí počas 72 hodín a odovzdá Výkonnej rade správu. Ak je na ukončenie vyšetrovania potrebný dodatkový čas, odovzdá sa v rovnakom časovom rámci predbežná správa. Dodatkový čas potrebný na vyšetrovanie nepresiahne 72 hodín. Môže sa však znova predlžovať na rovnaký čas. Na konci každého dodatkového času sa Výkonnej rade predkladajú správy. V priebehu vyšetrovania sa zodpovedajúcim spôsobom a v súlade so žiadosťou a informáciami, ktoré sprevádzajú takú žiadosť, zisťujú príslušné fakty, ktoré sa vzťahujú na žiadosť, a taktiež sa stanovuje druh a rozsah potrebnej doplnkovej pomoci a ochrany.
10.
Výkonná rada sa najneskôr 24 hodín po prijatí správy o vyšetrovaní zíde na posúdenie situácie a v priebehu nasledujúcich 24 hodín jednoduchou väčšinou hlasov rozhodne o tom, či je potrebné dať Technickému sekretariátu pokyn na poskytnutie dodatočnej pomoci. Technický sekretariát neodkladne odovzdá všetkým zmluvným štátom a príslušným medzinárodným organizáciám správu o vyšetrovaní a rozhodnutie Výkonnej rady. Generálny riaditeľ na základe príslušného rozhodnutia Výkonnej rady bezodkladne poskytne pomoc. Na tieto účely môže generálny riaditeľ spolupracovať so žiadajúcim zmluvným štátom, ďalšími účastníckymi štátmi a príslušnými medzinárodnými organizáciami. Účastnícke štáty vynaložia maximálne úsilie na poskytnutie pomoci.
11.
Ak informácie získané v priebehu uskutočňovaného vyšetrovania alebo z iných hodnoverných prameňov v dostatočnej miere svedčia o existencii obetí použitia chemických zbraní a o nevyhnutnosti neodkladných opatrení, potom generálny riaditeľ informuje všetky zmluvné štáty a prijme neodkladné opatrenia na poskytnutie pomoci s využitím zdrojov, ktoré mu Konferencia v takýchto mimoriadnych prípadoch dáva k dispozícii. Generálny riaditeľ informuje Výkonnú radu o činnostiach uskutočňovaných na základe tohto odseku.
Článok XI
EKONOMICKÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ
1.
Ustanovenia tohto dohovoru sa budú realizovať takým spôsobom, aby sa zabránilo vzniku prekážok pri ekonomickom a technickom rozvoji zmluvných štátov a pri medzinárodnej spolupráci v oblasti chémie na účely nezakázané týmto dohovorom vrátane medzinárodnej výmeny vedecko-technických informácií, chemických látok a zariadení na výrobu, spracovanie alebo použitie chemických látok na účely nezakázané týmto dohovorom.
2.
Vzhľadom na ustanovenia tohto dohovoru a bez porušenia zásad a príslušných noriem medzinárodného práva zmluvné štáty
a)
majú na individuálnom alebo kolektívnom základe právo uskutočňovať výskum, vyvíjať, vyrábať, získavať, skladovať, poskytovať alebo používať chemické látky;
b)
sa zaväzujú prispievať k čo najširšej výmene chemických látok, zariadení, vedecko-technických informácií, ktoré majú vzťah k vývoju a využitiu chémie na účely nezakázané týmto dohovorom, a majú právo sa na takejto výmene zúčastňovať;
c)
nezachovajú medzi sebou nijaké obmedzenia vrátane obmedzení obsiahnutých v akýchkoľvek medzinárodných dohodách, ktoré sú nezlučiteľné so záväzkami prijatými na základe tohto dohovoru a ktoré by obmedzovali alebo sťažovali obchod, ako aj vývoj a šírenie vedecko-technických poznatkov v oblasti chémie na priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo iné mierové účely;
d)
nevyužijú tento dohovor ako základ na prijatie akýchkoľvek opatrení okrem opatrení predpokladaných alebo povolených týmto dohovorom a nepoužijú nijakú inú medzinárodnú dohodu na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa nezlučiteľného s týmto dohovorom;
e)
zaväzujú sa prehodnotiť existujúce národné predpisy v oblasti obchodu s chemickými látkami s cieľom uviesť ich do súladu s obsahom a cieľmi tohto dohovoru.
Článok XII
OPATRENIA NA NÁPRAVU SITUÁCIE A ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA DOHOVORU VRÁTANE SANKCIÍ
1.
Na zaistenie dodržiavania tohto dohovoru a na nápravu a korigovanie akejkoľvek situácie, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru, Konferencia prijme potrebné opatrenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4. Pri zvažovaní činnosti na základe tohto odseku Konferencia vezme do úvahy všetky informácie a odporúčania týkajúce sa otázok predložených Výkonnou radou.
2.
V prípadoch, keď Výkonná rada požiada zmluvný štát prijať opatrenia na nápravu situácie súvisiacej so vznikom problémov pri jeho dodržiavaní, a ak zmluvný štát nesplní túto žiadosť v stanovenej lehote, môže Konferencia okrem iného na základe odporúčania Výkonnej rady obmedziť alebo pozastaviť práva a výsady tohto zmluvného štátu podľa tohto dohovoru dovtedy, kým neprijme potrebné opatrenia na plnenie svojich záväzkov podľa tohto dohovoru.
3.
V prípadoch, keď môže dôjsť na základe činnosti zakázanej týmto dohovorom, najmä článkom I, k vážnej ujme obsahu a cieľa tohto dohovoru, môže Konferencia odporučiť zmluvným štátom prijať kolektívne opatrenia v súlade s medzinárodným právom.
4.
Vo veľmi vážnych situáciách dá Konferencia tento problém vrátane príslušných informácií a záverov do pozornosti Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov a Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov.
Článok XIII
VZŤAH K INÝM MEDZINÁRODNÝM DOHODÁM
Nič z tohto dohovoru sa nebude interpretovať tak, aby akýmkoľvek spôsobom obmedzovalo alebo bagatelizovalo záväzky prevzaté ktorýmkoľvek štátom na základe Protokolu o zákaze používať vo vojne dusivé, otravné alebo iné podobné plyny a bakteriologické prostriedky, podpísaného v Ženeve 17. júna 1925, a na základe Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadení zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení, podpísaného vo Washingtone, Londýne a Moskve 10. apríla 1972.
Článok XIV
RIEŠENIE SPOROV
1.
Spory, ktoré môžu vznikať v súvislosti s aplikáciou alebo interpretáciou tohto dohovoru, sa budú riešiť v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto dohovoru a v súlade s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov.
2.
Pri vzniku sporu medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi alebo medzi jedným, alebo viacerými zmluvnými štátmi a Organizáciou v súvislosti s interpretáciou alebo aplikáciou tohto dohovoru príslušné strany uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom urýchlene riešiť spor rokovaním alebo inými pokojnými prostriedkami na základe uváženia strán vrátane obrátenia sa na príslušné orgány tohto dohovoru a po vzájomnej dohode obrátenia sa na Medzinárodný súdny dvor v Haagu v súlade s jeho štatútom. Príslušné zmluvné štáty informujú Výkonnú radu o podniknutých krokoch.
3.
Výkonná rada môže prispieť k riešeniu sporov ľubovoľnými prostriedkami, ktoré uzná za vhodné, vrátane ponúknutia svojich dobrých služieb, výzvy k zmluvným štátom sporu začať proces riešenia na základe vlastného výberu a odporúčania termínu na akúkoľvek dohodnutú procedúru.
4.
Konferencia posúdi otázky týkajúce sa sporov podaných zmluvnými štátmi alebo predložených Výkonnou radou. Konferencia, ak to uzná za potrebné, vytvorí alebo poverí orgány na plnenie úloh spojených s riešením týchto sporov v súlade s článkom VIII odsekom 21 písmenom f).
5.
Konferencia a Výkonná rada majú so súhlasom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov právo samostatne žiadať Medzinárodný súdny dvor v Haagu o radu v akejkoľvek vznikajúcej právnej otázke týkajúcej sa činnosti Organizácie. S týmto cieľom sa medzi Organizáciou a Organizáciou Spojených národov uzatvára dohoda v súlade s článkom VIII odsekom 34 písmenom a).
6.
Tento článok nenarúša článok IX ani ustanovenia o opatreniach na nápravu situácie a zaistenie dodržiavania dohovoru vrátane sankcií.
Článok XV
POZMEŇOVACIE NÁVRHY
1.
Každý zmluvný štát môže predložiť pozmeňovacie návrhy k tomuto dohovoru. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže okrem toho predkladať zmeny k prílohám tohto dohovoru tak, ako je uvedené v odseku 4. Návrhy na zmeny sa riadia procedúrami uvedenými v odsekoch 2 a 3. Návrhy na zmeny, ako je uvedené v odseku 4, sa riadia procedúrami uvedenými v odseku 5.
2.
Text predkladaného pozmeňovacieho návrhu sa poskytne generálnemu riaditeľovi na rozoslanie všetkým zmluvným štátom a depozitárovi. Predkladaný pozmeňovací návrh posúdi výhradne Konferencia na posúdenie pozmeňovacích návrhov. Konferencia na posúdenie pozmeňovacích návrhov sa zvolá v prípade, ak jedna tretina alebo viacero zmluvných štátov najneskôr do 30 dní po rozoslaní návrhu oznámi generálnemu riaditeľovi svoju podporu ďalšiemu posudzovaniu takého návrhu. Konferencia na posúdenie pozmeňovacích návrhov sa uskutoční ihneď po riadnom zasadaní Konferencie, ak žiadajúce zmluvné štáty nepožiadajú o jej skoršie zvolanie. Konferencia na posúdenie pozmeňovacích návrhov sa však v žiadnom prípade nekoná skôr ako 60 dní po rozoslaní navrhovaného pozmeňovacieho návrhu.
3.
Pozmeňovacie návrhy nadobúdajú pre všetky zmluvné štáty platnosť 30 dní po tom, ako boli uložené ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení všetkými zmluvnými štátmi, ktoré sú uvedené pod nasledujúcim písmenom b),
a)
ak ich Konferencia na posúdenie pozmeňujúcich návrhov schválila väčšinou hlasov zmluvných štátov za podmienky, že ani jeden zmluvný štát nehlasoval proti, a
b)
ak ich ratifikovali alebo schválili všetky zmluvné štáty, ktoré hlasovali za ich schválenie na Konferencii na posúdenie pozmeňujúcich návrhov.
4.
Na zabezpečenie životaschopnosti a efektívnosti tohto dohovoru sa ustanovenia príloh môžu meniť v súlade s odsekom 5, ak sa navrhované zmeny týkajú len otázok administratívneho alebo technického charakteru. Všetky zmeny v Prílohe k chemickým látkam sa uskutočňujú v súlade s odsekom 5. Oddiely A a C Prílohy o ochrane informácií časť X Verifikačnej prílohy a definície časti I Verifikačnej prílohy, ktoré sa týkajú výhradne inšpekcie na vyžiadanie, sa nemôžu meniť podľa odseku 5.
5.
Navrhované zmeny uvedené v odseku 4 sa predkladajú v súlade s nasledujúcou procedúrou:
a)
text navrhovaných zmien sa spolu s potrebnými informáciami predkladá generálnemu riaditeľovi. Dopĺňajúce informácie na posúdenie návrhu môže poskytnúť akýkoľvek zmluvný štát alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ bezodkladne oznámi takéto návrhy a informácie všetkým zmluvným štátom, Výkonnej rade a depozitárovi;
b)
najneskôr do 60 dní po ich prijatí generálny riaditeľ vyhodnotí návrh s cieľom vyjasniť všetky jeho možné dôsledky na ustanovenia tohto dohovoru a jeho realizáciu a oznámi tieto informácie všetkým zmluvným štátom a Výkonnej rade;
c)
Výkonná rada posúdi návrh vzhľadom na všetky informácie, ktorými disponuje, vrátane posúdenia toho, či návrh zodpovedá požiadavkám odseku 4. Najneskôr 90 dní po jeho prijatí pošle Výkonná rada informácie o svojom odporúčaní s príslušným vysvetlením všetkým zmluvným štátom na posúdenie. Zmluvné štáty potvrdia príjem v priebehu 10 dní;
d)
ak Výkonná rada odporučí všetkým zmluvným štátom prijatie návrhu, návrh sa považuje za schválený, ak nijaký zmluvný štát do 90 dní po prijatí odporúčania nevznesie proti nemu námietky. Ak Výkonná rada odporučí návrh odmietnuť, považuje sa za odmietnutý, ak nijaký zmluvný štát do 90 dní po prijatí odporúčania nevznesie námietky proti takému odmietnutiu;
e)
ak odporúčanie Výkonnej rady nezodpovedá podmienkam prijatia, ktoré sú uvedené v písmene d), rozhodnutie o návrhu vrátane rozhodnutia o tom, či zodpovedá podmienkam odseku 4, prijme Konferencia na svojom nasledujúcom zasadaní ako zásadnú otázku;
f)
generálny riaditeľ oznámi všetkým zmluvným štátom a depozitárovi akékoľvek rozhodnutia prijaté podľa tohto odseku;
g)
zmeny schválené podľa tejto procedúry nadobúdajú platnosť pre všetky zmluvné štáty 180 dní po tom, čo generálny riaditeľ oznámi ich schválenie, ak Výkonná rada neodporučí alebo Konferencia neschváli prijatie iného termínu.
Článok XVI
OBDOBIE PLATNOSTI A VYPOVEDANIE DOHOVORU
1.
Tento dohovor bude platiť obmedzené obdobie.
2.
Každý zmluvný štát má pri realizácii svojej národnej suverenity právo tento dohovor vypovedať, ak rozhodne, že mimoriadne okolnosti týkajúce sa obsahu tohto dohovoru ohrozili najvyššie záujmy jeho krajiny. O tomto vypovedaní vyrozumie 90 dní vopred všetky ostatné zmluvné štáty, Výkonnú radu, depozitára a Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov. Takéto vyrozumenie obsahuje vysvetlenie mimoriadnych okolností, ktoré hodnotí ako ohrozenie svojich najvyšších záujmov.
3.
Vypovedanie tohto dohovoru zmluvným štátom sa v nijakom prípade nedotýka povinnosti štátov pokračovať v plnení záväzkov prijatých na základe akýchkoľvek príslušných noriem medzinárodného práva, najmä Ženevského protokolu z roku 1925.
Článok XVII
STATUS PRÍLOH
Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru. Každé odvolávanie sa na tento dohovor zahŕňa i prílohy.
Článok XVIII
PODPÍSANIE
Tento dohovor bude pred nadobudnutím platnosti otvorený na podpis všetkým štátom.
Článok XIX
RATIFIKÁCIA
Tento dohovor podlieha ratifikácii štátmi, ktoré ho podpísali v súlade s ich príslušnými ústavnými procedúrami.
Článok XX
PRISTÚPENIE
Každý štát, ktorý dohovor nepodpíše pred nadobudnutím jeho platnosti, môže k nemu kedykoľvek neskôr pristúpiť.
Článok XXI
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť 180 dní odo dňa uloženia šesťdesiatej piatej ratifikačnej listiny, ale v nijakom prípade nie skôr ako dva roky po jeho otvorení na podpis.
2.
Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o pristúpení boli uložené po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, nadobudne dohovor platnosť tridsiaty deň po uložení ich ratifikačných listín alebo listín o pristúpení.
Článok XXII
VÝHRADY
Články tohto dohovoru nepodliehajú výhradám. Prílohy tohto dohovoru nepodliehajú výhradám nezlučiteľným s jeho obsahom a cieľom.
Článok XXIII
DEPOZITÁR
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov je týmto ustanovený za depozitára tohto dohovoru a okrem iného
a)
neodkladne informuje všetky štáty, ktoré dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, o dátume každého podpisu, o dátume uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení a o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, ako aj o prijatí iných notifikácií;
b)
rozosiela stanoveným spôsobom overené kópie tohto dohovoru vládam všetkých štátov, ktoré dohovor podpísali a k nemu pristúpili;
c)
registruje tento dohovor v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok XXIV
AUTENTICKÉ TEXTY
Tento dohovor, ktorého texty v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku majú rovnakú platnosť, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Na potvrdenie uvedeného podpísaní, riadne na to splnomocnení tento dohovor podpísali.
Dané v Paríži trinásteho januára tisícdeväťstodeväťdesiattri.
PRÍLOHA K CHEMICKÝM LÁTKAM
OBSAH
A. SMERNICA PRE ZOZNAMY CHEMICKÝCH LÁTOK 2801
B. ZOZNAMY CHEMICKÝCH LÁTOK 2802
A. SMERNICA PRE ZOZNAMY CHEMICKÝCH LÁTOK
Smernica pre Zoznam 1
1. Pri posudzovaní toho, či má byť toxická chemická látka alebo prekurzor zaradený do Zoznamu 1, je potrebné brať do úvahy tieto kritériá:
a) chemická látka bola vyvíjaná, vyrábaná, skladovaná alebo používaná ako chemická zbraň podľa definície v článku II;
b) chemická látka predstavuje iným spôsobom veľké riziko pre obsah a ciele tohto dohovoru na základe toho, že má veľký potenciál pre použitie na činnosť zakázanú týmto dohovorom, pretože spĺňa jednu alebo viac z týchto podmienok:
i) jej chemická štruktúra úzko súvisí so štruktúrou iných toxických chemických látok zaradených do Zoznamu 1 a má alebo pravdepodobne môže mať porovnateľné vlastnosti;
ii) disponuje takou smrteľnou alebo zneschopňujúcou toxicitou, ako aj inými takými vlastnosťami, ktoré umožňujú, aby bola použitá ako chemická zbraň;
iii) môže byť použitá ako prekurzor vo finálnom jedinom technologickom štádiu výroby toxickej chemickej látky zaradenej do Zoznamu 1 bez ohľadu na to, či toto štádium prebieha v objekte, munícii alebo inde;
c) chemická látka má malé alebo žiadne použitie na účely nezakázané týmto dohovorom.
Smernica pre Zoznam 2
2. Pri posudzovaní toho, či má byť toxická chemická látka nezaradená do Zoznamu 1 alebo prekurzor chemickej látky zo Zoznamu 1 alebo chemickej látky zo Zoznamu 2 časti A zaradený do Zoznamu 2, sa berú do úvahy tieto kritériá:
a) chemická látka predstavuje značné riziko pre obsah a ciele tohto dohovoru, pretože disponuje takou smrteľnou alebo zneschopňujúcou toxicitou, ako aj inými takými vlastnosťami, ktoré umožňujú použiť ju ako chemickú zbraň;
b) chemická látka môže byť použitá ako prekurzor v jednej z chemických reakcií vo finálnom štádiu vzniku chemickej látky zaradenej do Zoznamu 1 alebo do Zoznamu 2 časti A;
c) chemická látka predstavuje značné riziko pre obsah a ciele tohto dohovoru, pretože má veľký význam pri výrobe chemických látok zaradených do Zoznamu 1 alebo do Zoznamu 2 časti A;
d) chemická látka sa nevyrába vo veľkých komerčných množstvách na účely nezakázané týmto dohovorom.
Smernica pre Zoznam 3
3. Pri posudzovaní toho, či má byť toxická chemická látka alebo prekurzor nezaradený do Zoznamu 1 alebo do Zoznamu 2 zaradený do Zoznamu 3, sa berú do úvahy tieto kritériá:
a) chemická látka bola vyrábaná, skladovaná alebo používaná ako chemická zbraň;
b) chemická látka iným spôsobom predstavuje riziko pre obsah a ciele tohto dohovoru, pretože disponuje takou smrteľnou alebo zneschopňujúcou toxicitou, ako aj inými takými vlastnosťami, ktoré umožňujú použiť ju ako chemickú zbraň;
c) chemická látka predstavuje riziko pre obsah a ciele tohto dohovoru, pretože má veľký význam pri výrobe jednej alebo viacerých chemických látok zaradených do Zoznamu 1 alebo do Zoznamu 2 časti B;
d) chemická látka sa môže vyrábať vo veľkých komerčných množstvách na účely nezakázané týmto dohovorom.
B. ZOZNAMY CHEMICKÝCH LÁTOK
Nasledujúce zoznamy uvádzajú toxické chemické látky a ich prekurzory. Na účely realizácie tohto dohovoru tieto zoznamy vymedzujú chemické látky, ktoré podliehajú verifikačným opatreniam podľa ustanovení Verifikačnej prílohy. Podľa článku II odseku 1 písmena a) tieto zoznamy nie sú definíciou chemickej zbrane.
(Vždy, keď je uvedený odkaz na skupiny dialkylovaných chemických látok, po ktorých v zátvorke nasleduje súpis alkylových skupín, znamená to, že v príslušnom zozname sú uvedené všetky možné chemické látky vo všetkých možných kombináciách alkylových skupín, ak nie sú explicitne vyňaté. Na chemickú látku označenú „*“ v Zozname 2 časti A sa pri deklarovaní a verifikácii aplikuje osobitný prah tak, ako je to špecifikované vo Verifikačnej prílohe časti VII.)
ZOZNAM 1 (Registračné číslo CAS)
A. Toxické chemické látky:
1. O-alkyl (≤ C10 vrátane cykloalkylov) alkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosfonofluori-
dáty, napr.: Sarin: O-izopropyl metylfosfonofluoridát (107-44-8)
Soman: O-pinakolyl metylfosfonofluoridát (96-64-0)
2. O-alkyl (≤ C10 vrátane cykloalkylov) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosfor-
amidokyanidáty, napr.: Tabun: O-etyl N,N-dimetylfosforamidokyanidát (77-81-6)
3. O-alkyl (H alebo ≤ C10 vrátane cykloalkylov) S-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) aminoetyl alkyl
(Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosfonotioláty a zodpovedajúce alkylované alebo
protonizované soli, napr.: VX: O-etyl S-(2-diizopropylaminoetyl) metyl fosfono-
tiolát (50782-69 9)
4. Sírne yperity:
2 - chlóretylchlórrnetylsulfld (2625-76-5)
Yperit S: bis(2-chlóretyl)sumd (505-60-2)
bis(2-chlóretyltio)metán (63869-13-6)
Sesquiyperit: 1 ,2-bis(2-chlóretyltio)etán (3563-36-8)
1 ,3-bis(2-chlóretyltio)-n-propán (63905-10-2)
1 ,4-bis(2-chlóretyltio)-n-bután (142868-93-7)
1 , 5-bis(2-chlóretyltio) -n-pentán (142868-94-8)
bis (2 -chlóretyltiometyl) éter (63918-90-1)
O-Yperit: bis(2-chlóretyltioetyl)éter (63918-89-8)
5. Lewisity:
Lewisit 1: 2-chlórvinyldichlórarzín (541-25-3)
Lewisit 2: bis(2-chlórvinyl)chlórarzín (40334-69-8)
Lewisit 3: tris(2-chlórvinyl)arzín (40334-70-1)
6. Dusíkové yperity:
HN1: bis(2-chlóretyl)etylamín (538-07-8)
HN2: bis(2-chlóretyl)metylamín (51-75-2)
HN3: tris(2-chlóretyl)amín (555-77-1)
7. Saxitoxín (35523-89-8)
8. Ricín (9009-86-3)
B. Prekurzory:
9. Alkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosfonyldifluoridy, napr.: DF: Metylfosfonyldifluorid (676-99-3)
10. O-Alkyl (H alebo ≤ C10 vrátane cykloalkylov) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr)
aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosfonity a zodpovedajúce alkylované
alebo protonizované soli, napr.: QL: O-etyl O-(2-diizopropylaminoetyl) me-
tylfosfonit (57856-11-8)
11. Chlórsarin: O-izopropyl metylfosfonochloridát (1445-76-7)
12. Chlórsoman: O-pinakolyl metylfosfonochloridát (7040-57-5)
ZOZNAM 2
A. Toxické chemické látky:
1. Amiton: O,O-diletyl S-[(2-dietylamino)etyl] fosforotiolát a zodpovedajúce alkylo-
vané alebo protonizované soli (78-53-5)
2. PFIB: 1, l,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-l-propén (382-21-8)
3. BZ: 3-chinuklidinyl benzilát (*) (6581-06-2)
B. Prekurzory:
4. Chemikálie okrem tých, ktoré sú uvedené v Zozname 1 , obsahujúce atóm fosforu,
na ktorý je viazaná, skupina Me, Et, n-Pr, i-Pr, ale nie ďalšie atómy uhlíka, napr.:
Metylfosfonyldichlorid (676-97-1)
Dimetyl metylfosfonát (756-79-6)
Výnimka: Fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát (944-22-9)
5. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) fosforamidové dihalogenidy neoznačené
6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr)-fosforamidáty neoznačené
7. Chlorid arzenitý (7784-34-1)
8. Kyselina 2,2-difenyl-2-hydroxyetánová (76-93-7)
9. 3-chinuklidinol (1619-34-7)
10. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr)-2-chlóretyl-amíny a zodpovedajúce protoni-
zované soli neoznačené
11. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) aminoetan-2-oly a zodpovedajúce protoni-
zované soli neoznačené
Výnimky: N,N-dimetylaminoetanol a zodpovedajúce protonizované soli (108-01-0)
N,N-dietylaminoetanol a zodpovedajúce protonizované soli (100-37-8)
12. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr alebo i-Pr) aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protoni-
zované soli neoznačené
13. Tiodiglykol: bis(2-hydroxyetyl)sulfid (111-48-8)
14. Pinakolyl alkohol: 3,3-dimetylbutan-2-ol (464-07-3)
ZOZNAM 3
A. Toxické chemické látky:
1. Fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5)
2. Chlórkyán (506-77-4)
3. Kyanovodík (74-90-8)
4. Chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2)
B. Prekurzory:
5. Oxychlorid fosforečný (10025-87-3)
6. Trichlorid fosforitý (7719-12-2)
7. Pentachlorid fosforečný (10026-13-8)
8. Trimetylfosfit (121-45-9)
9. Trietylfosfit (122-52-1)
10. Dimetylfosfit (868-85-9)
11. Dietylfosfit (762-04-9)
12. Monochlorid sulfid (10025-67-9)
13. Dichlorid sulfid (10545-99-0)
14. Tionyl chlorid (7719-09-7)
15. Etyldietanolamín (139-87-7)
16. Metyldietanolamín (105-59-9)
17. Trietanolamín (102-71-6)
PRÍLOHA NA REALIZÁCIU A VERIFIKÁCIU (VERIFIKAČNÁ PRÍLOHA)
PRÍLOHA NA OCHRANU DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
(PRÍLOHA NA OCHRANU INFORMÁCIÍ)
OBSAH
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZAOBCHÁDZANIA S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI 2850
B. NÁBOR A SPRÁVANIE PERSONÁLU TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU 2850
C. OPATRENIA NA OCHRANU DÔVERNÝCH ZARIADENÍ A PREDCHÁDZANIE PREZRADENIA DÔVERNÝCH ÚDAJOV V PRIEBEHU VERIFIKAČNÝCH ČINNOSTÍ NA MIESTE 2851
D. PROCEDÚRY V PRÍPADE PORUŠENIA ALEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENIA OCHRANY INFORMÁCIÍ 2851
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZAOBCHÁDZANIA S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI
1. Povinnosť chrániť dôverné informácie sa vzťahuje tak na verifikáciu civilných, ako aj vojenských druhov činnosti a objektov. V súlade so všeobecnými záväzkami uvedenými v článku VIII Organizácia
a) požaduje iba minimálne množstvo informácií a údajov nevyhnutných na včasné a účinné vykonávanie svojich povinností podľa tohto dohovoru;
b) prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby inšpektori a ďalší spolupracovníci Technického sekretariátu zodpovedali najvyšším kritériám na výkonnosť, kompetentnosť a bezúhonnosť;
c) vypracuje dohody a predpisy na realizáciu ustanovení tohto dohovoru a čo možno najpresnejšie určí informácie, ku ktorým zmluvný štát poskytne Organizácii prístup.
2. Generálny riaditeľ nesie prvoradú zodpovednosť za zabezpečenie ochrany dôverných informácií. Generálny riaditeľ zavedie prísny režim zaobchádzania s dôvernými informáciami v Technickom sekretariáte a dodrží pritom tieto základné princípy:
a) informácia sa považuje za dôvernú, ak
i) ju za takú označí zmluvný štát, od ktorého bola získaná a ktorého sa týka; alebo
ii) podľa názoru generálneho riaditeľa existujú racionálne dôvody predpokladať, že jej neoprávnené vyzradenie môže poškodiť zmluvný štát, ktorého sa týka, alebo mechanizmus realizácie tohto dohovoru;
b) všetky údaje a dokumenty získané Technickým sekretariátom posúdi príslušný útvar Technického sekretariátu s cieľom určiť, či obsahujú dôverné informácie. Údaje požadované účastníckymi štátmi s cieľom uistiť sa o nepretržitom dodržiavaní tohto dohovoru inými účastníckymi štátmi, sa im poskytnú obvyklým spôsobom. Tieto údaje zahŕňajú
i) prvotné a každoročné správy a deklarácie predkladané účastníckymi štátmi podľa článkov III, IV, V a VI v súlade s ustanoveniami uvedenými vo Verifikačnej prílohe;
ii) všeobecné správy o výsledkoch a účinnosti verifikačnej činnosti;
iii) informácie poskytované všetkým zmluvným štátom v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru;
c) žiadna informácia, ktorú Organizácia získa v súvislosti s plnením tohto dohovoru, nie je publikovaná alebo inak zverejnená s výnimkou nasledujúceho:
i) všeobecné informácie o plnení tohto dohovoru môžu byť zhrnuté a verejne publikované v súlade s rozhodnutiami Konferencie alebo Výkonnej rady;
ii) akákoľvek informácia môže byť zverejnená s priamym súhlasom zmluvného štátu, ktorého sa táto informácia týka;
iii) informáciu klasifikovanú ako dôvernú zverejní Organizácia iba na základe procedúr, ktoré zabezpečia, aby sa zverejnenie informácie uskutočnilo iba v prísnom súlade s potrebami tohto dohovoru. Tieto procedúry posúdi a schváli Konferencia podľa článku VIII odseku 21 písmena i);
d) stupeň dôvernosti údajov alebo dokumentov sa stanoví na základe jednotne používaných kritérií tak, aby sa zabezpečil ich príslušný režim a ochrana. Na tento účel sa zavedie klasifikačný systém, ktorý, berúc do úvahy príslušnú prácu pri príprave tohto dohovoru, predpokladá jasné kritéria, ktoré zabezpečia zaradenie informácie do príslušnej kategórie dôvernosti a stanovenie odôvodneného času trvania dôvernosti informácie. Klasifikačný systém zabezpečujúci potrebnú pružnosť z hľadiska použitia chráni práva účastníckych štátov, ktoré dôverné informácie poskytujú. Klasifikačný systém posúdi a schváli Konferencia podľa článku VIII odseku 21 písmena i);
e) dôverné informácie sa bezpečne uschovajú v priestoroch Organizácie. Niektoré údaje alebo dokumenty môžu byť uschované aj v národnom orgáne zmluvného štátu. Dôverné informácie vrátane fotografií, plánov a iných dokumentov, ktoré sú potrebné iba na inšpekciu konkrétneho objektu, môžu byť uzamknuté v tomto objekte;
f) Technický sekretariát zaobchádza s informáciami s mierou maximálne zodpovedajúcou účinnému plneniu ustanovení tohto dohovoru o verifikácii a uschová ich takým spôsobom, aby vylúčil možnosť bezprostrednej identifikácie objektu, ktorého sa týkajú;
g) rozsah dôverných informácií vynášaných za hranice objektu sa obmedzí na minimum, ktoré je nevyhnutné na včasné a účinné plnenie ustanovení tohto dohovoru o verifikácii;
h) prístup k dôverným informáciám sa upravuje v súlade s ich klasifikáciou. Šírenie dôverných informácií v rámci Organizácie sa uskutoční výhradne podľa zásady „potrebná informácia“.
3. Generálny riaditeľ predloží Konferencii každoročne správu o uskutočňovaní režimu, ktorý upravuje zaobchádzanie s dôvernými informáciami v Technickom sekretariáte.
4. Každý zmluvný štát zaobchádza s informáciami, ktoré dostane od Organizácie, podľa stupňa dôvernosti stanoveného pre tieto informácie. Na príslušnú žiadosť predloží zmluvný štát podrobné údaje o zaobchádzaní s informáciami, ktoré mu poskytla Organizácia.
B. NÁBOR A SPRÁVANIE PERSONÁLU TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU
5. Pracovné podmienky zamestnancov musia zabezpečiť súlad prístupu k dôverným informáciám a zaobchádzania s nimi s procedúrami stanovenými generálnym riaditeľom v súlade s oddielom A.
6. Pri každom funkčnom zaradení v Technickom sekretariáte sa v oficiálnom opise funkcie uvedie nevyhnutný rozsah prístupu k dôverným informáciám, ak sa takýto prístup predpokladá.
7. Generálny riaditeľ, inšpektori a ďalší spolupracovníci neprezradia, a to ani po skončení plnenia svojich funkcií, iným neoprávneným osobám žiadne dôverné informácie, s ktorými sa zoznámili počas plnenia služobných povinností. Neoznámia žiadnemu štátu, organizácii ani osobe cudzej Technickému sekretariátu žiadne informácie týkajúce sa ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ku ktorým majú prístup v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
8. Pri plnení funkcií inšpektori požadujú iba také informácie a údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich mandátov. Nezaznamenávajú žiadne náhodne získané informácie, ktoré nemajú vzťah k verifikácii dodržiavania tohto dohovoru.
9. Zamestnanci uzatvoria s Technickým sekretariátom individuálne dohody o mlčanlivosti na obdobie trvania ich pracovnej zmluvy a na obdobie piatich rokov po jeho uplynutí.
10. Na zamedzenie prezradenia dôverných informácií sú inšpektori a zamestnanci príslušne poučení a upozornení na bezpečnostné zretele a možné postihy, ktoré by sa mohli voči nim uplatniť v prípade prezradenia dôverných informácií.
11. Najneskôr 30 dní pred umožnením prístupu zamestnancovi k dôverným informáciám, ktoré majú vzťah k činnosti na území alebo na akomkoľvek inom mieste pod jurisdikciou alebo kontrolou zmluvného štátu, je príslušný zmluvný štát upovedomený o navrhovanom prístupe k dôverným informáciám. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na oznámenie o navrhovanom vymenovaní inšpektorov.
12. Pri vyhodnocovaní práce inšpektorov a iných spolupracovníkov Technického sekretariátu sa osobitná pozornosť venuje charakteristike pracovníka z hľadiska ochrany dôverných informácií.
C. OPATRENIA NA OCHRANU DÔVERNÝCH ZARIADENÍ A PREDCHÁDZANIE PREZRADENIA DÔVERNÝCH ÚDAJOV V PRIEBEHU VERIFIKAČNÝCH ČINNOSTÍ NA MIESTE
13. Účastnícke štáty môžu prijať také opatrenia, ktoré považujú za potrebné na ochranu informácií, ale iba pod podmienkou, že dodržia záväzky týkajúce sa preukazovania dodržiavania dohovoru podľa príslušných článkov a Verifikačnej prílohy. Pri prijatí inšpekcie môže zmluvný štát ukázať inšpekčnej skupine zariadenie, dokumentáciu alebo miesta, ktoré považuje za dôverné a nesúvisiace s cieľom inšpekcie.
14. Inšpekčné skupiny sa riadia zásadou vykonávať inšpekciu na mieste čo možno najmenej rušivým spôsobom, ktorý zodpovedá účinnému a včasnému splneniu ich úlohy. Do úvahy vezmú návrhy, ktoré môže predložiť zmluvný štát prijímajúci inšpekciu v akejkoľvek etape inšpekcie tak, aby zabezpečil ochranu dôverných zariadení alebo dôverných informácií, ktoré nesúvisia s chemickými zbraňami.
15. Inšpekčné skupiny prísne dodržia ustanovenia obsiahnuté v príslušných článkoch a prílohách, ktoré upravujú vykonávanie inšpekcií. V celom rozsahu dodržia procedúry určené na ochranu citlivých zariadení a na zamedzenie vyzradenia dôverných údajov.
16. Pri vypracovaní opatrení a dohôd o objekte sa venuje príslušná pozornosť požiadavke ochrany dôverných informácií. Dohody o inšpekčných procedúrach pre jednotlivé objekty zahŕňajú aj konkrétne a podrobné opatrenia týkajúce sa tých priestorov objektu, ku ktorým sa inšpektorom umožňuje prístup, uchovávania dôverných informácií na mieste, rozsahu inšpekčných prác na dohodnutých miestach, odberu vzoriek a ich analýzy, prístupu k evidenčnej dokumentácii a použitia prístrojov a zariadení na nepretržité monitorovanie.
17. Správa vypracovaná po každej inšpekcii obsahuje iba skutočnosti vzťahujúce sa na dodržiavanie tohto dohovoru. Správa sa použije v súlade s pravidlami ustanovenými Organizáciou, ktoré upravujú zaobchádzanie s dôvernými informáciami. V prípade potreby sú informácie obsiahnuté v správe pred ich odovzdaním inam ako na Technický sekretariát a do inšpektovaného zmluvného štátu upravené do menej dôvernej podoby.
D. PROCEDÚRY V PRÍPADE PORUŠENIA ALEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENIA OCHRANY INFORMÁCIÍ
18. Generálny riaditeľ určí nevyhnutné procedúry, ktoré sa musia použiť v prípade porušenia alebo údajného porušenia ochrany informácií s prihliadnutím na odporúčania podliehajúce posúdeniu a schváleniu Konferenciou podľa článku VIII odseku 21 písmena i).
19. Generálny riaditeľ dozrie na plnenie individuálnych dohôd o mlčanlivosti. Generálny riaditeľ neodkladne začne vyšetrovanie, ak dospeje k názoru, že existuje dostačujúce množstvo príznakov, že sa porušili záväzky ochrany dôverných informácií. Generálny riaditeľ taktiež neodkladne začne vyšetrovanie aj vtedy, ak zmluvný štát deklaruje porušenie ochrany informácií.
20. Generálny riaditeľ vyvodí príslušné postihy a uloží disciplinárne opatrenia zamestnancom, ktorí porušili záväzky o ochrane dôverných informácií. V prípadoch vážnych porušení môže generálny riaditeľ príslušnému pracovníkovi zrušiť imunitu.
21. Účastnícke štáty v rámci možností poskytnú generálnemu riaditeľovi pomoc a podporu pri vyšetrovaní akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia ochrany informácií a pri prijatí príslušných opatrení, ak sa zistí takéto porušenie.
22. Organizácia nenesie zodpovednosť za nijaké porušenie ochrany informácií zo strany pracovníkov Technického sekretariátu.
23. V prípadoch porušenia, ktoré sa týkajú tak zmluvného štátu, ako aj Organizácie, posúdi túto otázku Komisia pre riešenie sporov týkajúcich sa ochrany informácií, ktorá sa ustanoví ako pomocný orgán Konferencie. Túto komisiu vymenuje Konferencia. Predpisy, ktoré upravujú zloženie a pracovné procedúry, prijme Konferencia na svojom prvom zasadaní.