269/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 260 z 13. decembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. marca 1996. Ratifikačné listiny boli vymenené v Užhorode 7. marca 1997.
Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. apríla 1997, na základe článku 13 ods. 2.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“),
vedené želaním dôsledne uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,
v snahe uľahčiť vzájomné styky a upevniť susedské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,
vedené želaním, aby ďalší rozvoj spolupráce medzi colnými správami oboch zmluvných strán uľahčil cestovný styk a pohyb tovaru cez spoločné štátne hranice,
berúc do úvahy, že je dôležité zabezpečiť správne vyberanie ciel, daní, dávok a iných poplatkov pri dovoze alebo pri vývoze tovaru a aj účinnejšie postihovanie porušovania colného zákonodarstva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely tejto zmluvy sa rozumejú:
a)
„colným zákonodarstvom“ zákony a ďalšie právne predpisy, ktorých vykonávaním sú poverené colné orgány;
b)
„colnými správami“ v Slovenskej republike Ústredná colná správa Slovenskej republiky (v súčasnosti Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky), na Ukrajine Štátny colný výbor Ukrajiny;
c)
„porušovaním colného zákonodarstva“ tak porušenie colného zákonodarstva, ako aj pokus o jeho porušenie.
Článok 2
Zmluvné strany
a)
vykonávajú všetky potrebné opatrenia, aby sa spoluprácou ich colných správ uľahčilo colné konanie v medzinárodnej preprave medzi oboma štátmi,
b)
si podľa tejto zmluvy vzájomne poskytujú pomoc na účel zabezpečenia presného vyberania ciel, daní a ostatných dovozných a vývozných dávok a poplatkov a pri zisťovaní a zabraňovaní porušovania colných predpisov.
Článok 3
(1)
Colné úrady zmluvných strán uznávajú colné uzávery druhej zmluvnej strany a iné uzávery uznané colnými úradmi druhej zmluvnej strany. Tým nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany odstrániť tieto uzávery na účel vykonania colnej kontroly. Colné úrady môžu súčasne priložiť aj vlastné colné uzávery.
(2)
Zmluvné strany si vymenia vzory colných uzáver, ktoré používajú ich colné úrady.
(3)
Colné úrady zmluvných strán vzájomne uznávajú úradné označenia, ktorými príslušné orgány druhej zmluvnej strany vyznačujú na dopravných prostriedkoch ich objem, nosnosť a pod.
Článok 4
Colné správy zmluvných strán si budú navzájom vymieňať
a)
skúsenosti získané pri práci, najmä pri používaní technických prostriedkov;
b)
odbornú literatúru a colné predpisy, ako aj vedecké a odborné publikácie z odboru colníctva;
c)
údaje o pohybe osôb a tovaru cez hraničné priechody na spoločnej štátnej hranici.
Článok 5
(1)
Na písomné dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany vykoná colná správa druhej zmluvnej strany zistenie. To zahŕňa všetky úkony, ktoré sú podľa právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany potrebné na konanie vlastných colných úradov pri vyberaní ciel, daní, dávok a iných dovozných a vývozných poplatkov a na postih za porušovanie colného zákonodarstva.
(2)
Zisťovanie sa vykonáva podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany. Návrhu dožadujúcej colnej správy, aby sa postupovalo určitým spôsobom, možno vyhovieť, ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.
(3)
Výsledok zisťovania sa písomne oznámi dožadujúcej colnej správe.
Článok 6
Colné správy zmluvných strán si navzájom bez vyzvania alebo na dožiadanie oznamujú všetky informácie o porušovaní colného zákonodarstva, na ktorých postihovaní je obojstranný osobitný záujem. Týka sa to najmä nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, predmetov historického, umeleckého a kultúrneho alebo archeologického významu, ako aj tovaru, ktorý podlieha vysokému zdaneniu.
Článok 7
Colné správy si na dožiadanie navzájom oznamujú, či
a)
colné uzávery, identifikačné znaky alebo sprievodné doklady predložené dožadujúcej colnej správe sú pravé,
b)
tovar dovezený na územie jednej zmluvnej strany bol vyvezený z územia druhej zmluvnej strany v súlade s colným zákonodarstvom,
c)
tovar vyvezený z územia jednej zmluvnej strany bol dovezený na územie druhej zmluvnej strany v súlade s jej colným zákonodarstvom a do akého colného režimu tam bol tovar prepustený.
Článok 8
Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany doručí colná správa druhej zmluvnej strany rozhodnutie, uznesenie a iné doklady dožadujúcej zmluvnej strany príjemcom, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo na území dožiadanej zmluvnej strany.
Článok 9
(1)
Informácie, doklady a iné oznámenia získané v súlade s touto zmluvou možno použiť len na účely tejto zmluvy. Na iné účely ich možno použiť len s písomným súhlasom colnej správy, ktorá ich poskytla. Nevzťahuje sa to na informácie, doklady a iné oznámenia týkajúce sa nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok a jadrových materiálov.
(2)
Zmluvná strana, ktorá podľa tejto zmluvy dostane informácie, doklady alebo iné oznámenia, zaobchádza s nimi ako s utajovanými skutočnosťami, rovnako ako s informáciami, dokladmi a oznámeniami poskytnutými vlastnými orgánmi.
Článok 10
(1)
Pomoc podľa tejto zmluvy možno odmietnuť alebo viazať na určité podmienky, ak sa dožiadaná zmluvná strana nazdáva, že poskytnutie tejto pomoci môže narušiť jej suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné dôležité záujmy, ku ktorým patria aj obchodné a hospodársko-politické záujmy, ako i výrobné tajomstvo.
(2)
Ak sa podáva dožiadanie a dožadujúca colná správa jednej zmluvnej strany nemôže vyhovieť dožiadaniu rovnakého druhu podaného colnou správou druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť v dožiadaní. V takom prípade sa ponecháva na rozhodnutie dožiadanej colnej správy, či dožiadaniu vyhovie.
(3)
Ak nemožno dožiadaniu úplne alebo sčasti vyhovieť, je nevyhnutné o tom neodkladne upovedomiť dožadujúcu colnú správu.
Článok 11
(1)
Na vykonávanie tejto zmluvy sa splnomocňujú colné správy. Colné správy zmluvných strán rokujú priamo o otázkach vyplývajúcich z tejto zmluvy a týkajúcich sa uplatňovania colného zákonodarstva, podľa potreby zvolávajú porady s cieľom vymeniť si skúsenosti spojené s uplatňovaním tejto zmluvy.
(2)
Písomný styk v rámci tejto zmluvy sa vykonáva v úradnom jazyku každej zmluvy.
Článok 12
Zmluvné strany si neúčtujú náklady spojené s vykonávaním tejto zmluvy.
Článok 13
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny boli vymenené v Užhorode 7. marca 1997.
(2)
Táto zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.
Článok 14
Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť zmluvy sa skončí dvanásť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Kyjeve 15. júna 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a ukrajinskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Ukrajinu:

Jevgen Kyrylovič Marčuk v. r.