257/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. septembra 1997,
ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Rozsah ručenia
Štát ručí za záväzok štátneho peňažného ústavu podľa § 36 ods. 5 zákona v príslušnom rozpočtovom roku vo výške tohto záväzku splatného v príslušnom kalendárnom roku (ďalej len „záväzok“) za podmienok podľa § 2.
§ 2
Podmienky ručenia
(1)
Štát ručí za záväzok za podmienok, že štátny peňažný ústav
a)
predloží Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zdôvodnený návrh na plnenie záväzku alebo jeho časti splatného v nasledujúcom rozpočtovom roku v termíne určenom ministerstvom na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok,
b)
uzavrie s ministerstvom zmluvu o spôsobe a podmienkach realizácie úhrady záväzku za štátny peňažný ústav, ktorej vzor je uvedený v prílohe tohto nariadenia a v ktorej sa zaviaže vrátiť do štátneho rozpočtu realizovanú úhradu záväzku, inak pôjde o porušenie rozpočtovej disciplíny,
c)
požiada ministerstvo najmenej 60 dní pred lehotou splatnosti záväzku (v osobitne odôvodnených prípadoch najneskôr 30 dní) o zaplatenie splatnej sumy záväzku, pričom zdôvodní, že na zaplatenie nemá dostatok vlastných finančných zdrojov ani po využití iných možností ich zaobstarania,
d)
predloží na požiadanie ministerstva doplňujúce informácie.
(2)
Návrh podľa odseku 1 písm. a) ďalej obsahuje
a)
prehľad splatných splátok v príslušnom rozpočtovom roku s osobitným vyčíslením splátok, pri ktorých sa predpokladá realizácia ručenia,
b)
rozhodnutia ministerstva, na ktorých základe záväzky vznikli,
c)
platné zmluvy s veriteľom štátneho peňažného ústavu, z ktorých je zrejmý účel vzniku záväzku, výška celého záväzku a splatná časť neuhradeného záväzku,
d)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a číslo účtu veriteľa v peňažnom ústave, na ktorý má ministerstvo uhradiť záväzok.
§ 3
Prechodné ustanovenie
Pri záväzkoch podľa § 36 ods. 5 zákona, ktoré vznikli na základe rozhodnutí prijatých pred 1. marcom 1996, ktorých splatnosť nastala pred účinnosťou tohto nariadenia alebo ktorých splatnosť nastane v roku 1997, sa podmienka podľa § 2 ods. 1 písm. a) považuje za splnenú, ak štátny peňažný ústav predloží zdôvodnený návrh na plnenie záväzku podľa § 36 ods. 5 zákona do 20 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.
Vladimír Mečiar v. r.