248/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.1997 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
ZÁKON
z 2. septembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť, ako aj zisťovanie a používanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely,
b)
usmerňovanie miezd u zamestnávateľov, ktorí sústavne vykonávajú činnosti podľa osobitných predpisov1) a majú povinnosť štatisticky vykazovať podľa osobitného predpisu1a) údaje na výpočet regulačného odvodu (ďalej len „odvod“) podľa § 17a ods. 1 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Napríklad § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.“.
2.
V § 2 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
4.
Za ŠTVRTÚ ČASŤ sa vkladá ŠTVRTÁa ČASŤ, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁa ČASŤ
USMERŇOVANIE MIEZD
§ 17a
(1)
Zamestnávateľ uvedený v § 1 písm. b) je povinný
a)
udržiavať prírastok miezd tak, aby v hodnotenom období primerane vyjadroval vzťah ku kvalitatívnym ukazovateľom,
b)
odviesť za porušenie povinnosti podľa písmena a) do štátneho rozpočtu odvod,
c)
predložiť výpočet odvodu príslušnému daňovému úradu,9) v ktorého obvode má zamestnávateľ sídlo ku koncu hodnoteného obdobia.
(2)
Zamestnávateľ uvedený v § 1 písm. b) uhradí odvod z rezervného fondu;10) zamestnávateľ, ktorý nemá dostatok zdrojov v rezervnom fonde alebo ak od neho zákon nevyžaduje utvorenie rezervného fondu, uhradí odvod z nákladov.
(3)
Na účely výpočtu dane z príjmov sa suma odvodu nezahŕňa medzi výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.11)
(4)
Kontrolu dodržiavania prírastku miezd a správnosti odvodu vykoná príslušný daňový úrad.9)
(5)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže na zamedzenie tvrdosti v prípadoch mimoriadnych udalostí,12) sucha alebo kalamity poskytnúť zamestnávateľovi úľavu z povinnosti vykonať odvod podľa odseku 1 písm. b) pri vyrovnaní odvodu, ak o to zamestnávateľ požiada.
(6)
Kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výšku odvodu, údaje podľa osobitného predpisu1a) na jeho výpočet na príslušné hodnotené obdobia, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 17b
(1)
Ak zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 17a,
a)
nedosiahol zisk v hodnotenom období podľa § 17a ods. 6 alebo
b)
nezaplatil dane,13) poistné na zdravotné poistenie,14) poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie15) alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti16) do štyroch mesiacov po uplynutí hodnoteného obdobia,
vedúcemu zamestnancovi4b) tohto zamestnávateľa nevznikne za toto obdobie nárok na časť mzdy dojednanej podľa § 4 ods. 3, ktorá by mu patrila za hodnotené obdobie, a to na časť, ktorá presahuje najviac 2,5-násobok priemernej mzdy všetkých zamestnancov tohto zamestnávateľa za hodnotené obdobie.
(2)
Vyplatená mzda, na ktorú nevznikne nárok podľa odseku 1, sa považuje za preddavok na mzdu podľa § 12 ods. 1 písm. b).
(3)
Príslušné daňové úrady, poisťovne zriadené na vykonávanie zdravotného poistenia,14) Sociálna poisťovňa15) a Národný úrad práce16) sú povinné poskytovať súčinnosť príslušným kontrolným orgánom17) pri kontrole dodržiavania ustanovení odsekov 1 a 2.
§ 17c
Pracovná zmluva dojednaná s vedúcim zamestnancom4b) je neplatná v tej časti, ktorá je v rozpore s § 17b.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 17 znejú:
9) § 3 a 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.
10) § 9 zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 67 Obchodného zákonníka
11) § 24 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
12) § 3 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
17) § 270a Zákonníka práce.
§ 16, 18 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.“.
5.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.