229/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
ZÁKON
z 2. júla 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Druhy územnoplánovacích podkladov
Územnoplánovacie podklady tvoria najmä:
a)
urbanistická štúdia,
b)
územný generel,
c)
územno-technické podklady,
d)
ostatné podklady.“.
2.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.
(3)
Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, resp. komunálne záujmy. V prípade, že sa má použiť ako podklad pre územné rozhodovanie, je potrebné vyjadrenie stavebného úradu.“.
3.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Československej socialistickej republiky, pre územie Českej socialistickej republiky a“ a slovo „socialistickej“ za slovom „Slovenskej.“.
4.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Územno-technické podklady obstaráva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré zabezpečuje ich priebežné dopĺňanie a zmeny. Na základe poverenia ministerstva môžu niektoré územno-technické podklady obstarať aj iné orgány územného plánovania.“.
5.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Ostatné podklady
Ostatné podklady sa využívajú pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a vypracúvajú sa najmä na tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu kultúrneho a historického dedičstva, technickej a dopravnej infraštruktúry.“.
6.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Územná prognóza pre územie Slovenskej republiky sa spracúca pre celé územie štátu pri zohľadnení medzinárodných súvislostí ako koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky.“.
7.
V § 12 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
pre územie Slovenskej republiky“.
Doterajšie písmená a), b), c) sa označujú ako písmená b), c), d).
8.
V § 15 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „s cieľom podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb.“.
9.
V § 16 odseky 2, 3 znejú:
„(2)
Orgánmi územného plánovania sú obce, okresné úrady a krajské úrady.
(3)
Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.“.
10.
§ 17 a 18 znejú:
㤠17
(1)
Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami rozvoja územia v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány alebo územné projekty sídelných útvarov a zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových sídelných útvarov, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich sídelných útvarov alebo ich častí, ktorá je vyvolaná ich plánovaným rozvojom, s cieľom zabezpečiť vyvážený sociálny a ekonomický rozvoj. Územná prognóza sa obstará len pre územie so zložitými podmienkami.
(2)
Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu
a)
z vlastného podnetu,
b)
z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,
c)
z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.
(3)
Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické usmernenia ministerstva sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania.
§ 18
(1)
Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky obstaráva ministerstvo.
(2)
Územnoplánovaciu dokumentáciu veľkých územných celkov obstarávajú krajské úrady; v odôvodnených prípadoch si môže vyhradiť jej obstaranie ministerstvo.
(3)
Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov zasahuje do kompetencií viacerých krajských úradov, krajské úrady sa dohodnú, ktorý z nich ju obstará. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o obstarávateľovi ministerstvo.
(4)
Územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón obstarávajú obce.
(5)
Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie zasahuje do územia viacerých obcí, obce sa dohodnú, ktorá z nich územnoplánovaciu dokumentáciu obstará.“.
11.
V § 19 sa v poslednej vete slovo „organizácií“ nahrádza slovami „orgánov štátnej správy, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb.“.
12.
V § 20 ods. 2, § 21 ods. 1 písm. a), b), c), § 22 ods. 1, § 23 ods. 1, § 132 ods. 1 sa slová „národné výbory“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „obce“ v príslušnom tvare.
13.
V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V prípade spracovania prognostickej úlohy na vypracovanie koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky spôsob prerokovania určí ministerstvo.“.
14.
V § 20 odseky 3, 4, 5 a 6 znejú:
„(3)
Územné a hospodárske zásady a programy výstavby prerokuje príslušný orgán územného plánovania s dotknutými obcami a dohodne sa na nich s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(4)
Územné a hospodárske zásady pre územné plány veľkých územných celkov prerokuje krajský úrad s ústredným orgánom územného plánovania. Územné a hospodárske zásady pre územné plány sídelných útvarov a zón a programy výstavby pre územné projekty sídelných útvarov a zón prerokuje obec s okresným úradom, ak ide o sídelné útvary v Bratislave a v Košiciach, prerokuje obec územné a hospodárske zásady a programy výstavby s krajským úradom.
(5)
Územné a hospodárske zásady pre územné plány sídelných útvarov a zón a programy výstavby pre územné projekty sídelných útvarov a zón schvaľuje obec. Obec nemôže schváliť územné a hospodárske zásady, ktoré by boli v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu v Bratislave a v Košiciach. Pokiaľ by obec napriek tomu takého rozporné zásady schválila, schválenie je v celom rozsahu neplatné.
(6)
Územné a hospodárske zásady pre územný plán veľkého územného celku schvaľuje vláda.“.
15.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v prípade prerokovania návrhu územnej prognózy koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky spôsob prerokovania určí ministerstvo,“.
16.
V § 21 ods. 1 písm. b), § 22 ods. 2, § 23 ods. 3, § 24, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 38 ods. 1, § 97 ods. 1, § 98 sa slová „organizácie“ a „občania“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „právnické osoby“ a „fyzické osoby“ v príslušnom tvare.
17.
V § 21 ods. 1 písm. c), § 23 ods. 1, § 62 ods. 1 písm. d), § 84, 100, § 102 ods. 1, § 138 ods. 3 sa slovo „organizácie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „právnické osoby“ v príslušnom tvare.
18.
§ 25 a 26 znejú:
㤠25
(1)
Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či je
a)
obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,
b)
obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
(2)
O preskúmanie súladu návrhu územného plánu veľkého územného celku podľa odseku 1 krajský úrad požiada ministerstvo.
(3)
O preskúmanie súladu návrhu územného plánu sídelného útvaru a zóny podľa odseku 1 obec požiada okresný úrad.
(4)
O preskúmanie súladu územného plánu sídelného útvaru podľa odseku 1 obec požiada v Bratislave a Košiciach krajský úrad.
(5)
Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, nie je možné schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.
ODDIEL 5
SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
§ 26
(1)
Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky a územné plány veľkých územných celkov schvaľuje vláda.
(2)
Územné plány sídelných útvarov a zón schvaľuje obec.
(3)
Územná prognóza sa neschvaľuje. Ak je účelné schváliť niektorú jej časť ako záväzný podklad na usmernenie územného rozvoja, sú na jej schválenie príslušné orgány územného plánovania. V takom prípade preskúma súlad príslušný orgán územného plánovania (§ 25).“.
19.
§ 27 sa vypúšťa.
20.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Záväzné a smerné časti územnoplánovacej dokumentácie vymedzí schvaľujúci orgán. V záväznej časti vždy vymedzí verejnoprospešné stavby, pre ktoré možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť. Záväznú časť schváleného územného plánu alebo územného projektu vyhlási príslušná obec všeobecne záväzným nariadením.1) V prípade schválenia územného plánu veľkého územného celku alebo územného projektu veľkého územného celku vládou, vyhlási záväznú časť územného plánu alebo územného projektu vláda svojím nariadením.“.
21.
V § 30 sa v druhej vete za slovo „predpokladov“ vkladá čiarka a slová „alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby“.
22.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, ktoré si vyhradila pred 1. januárom 1993 na schválenie vláda, schvaľuje obec.“.
23.
V § 33 sa vypúšťa odsek 3.
24.
V § 33a sa vypúšťa označenie odseku 1 a dopĺňajú sa písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny spracovaný ako regulačný plán alebo územný projekt zóny, schválený po dni účinnosti tohto zákona,
f)
informačné, reklamné a propagačné zariadenia.“.
25.
V § 35 ods. 1 sa v druhej vete za slovo „zákonu“ vkladajú slová „spracovanou odborne spôsobilou osobou.“.
26.
V § 37 ods. 2 sa v prvej vete za slová „na výstavbu“ vkladajú slová „a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu“.
27.
V § 38 ods. 1 sa za slovami „iné právo“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú slová „alebo či ho môže uskutočniť na inom vhodnom pozemku, ktorý je v správe miestneho národného výboru.“.
28.
V § 41 ods. 1 sa slová „sa zmenila“ nahrádzajú slovami „to umožňuje“.
29.
V § 41 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
30.
Nadpis oddielu 1 druhej časti znie:
„OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB“.
31.
V § 44 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov2) môže stavať stavbu pre vlastnú podnikateľskú potrebu, aj keď stavebné alebo montážne práce nie sú predmetom jej činnosti, ak zabezpečí výkon činnosti stavebného dozoru odborne spôsobilou osobou [§ 46a ods. 2 písm. d)].
(3)
Jednoduchú stavbu môže uskutočňovať fyzická osoba ako stavebník svojpomocou, prípadne za výpomoci ďalších fyzických osôb, ak zabezpečí primerané technické vybavenie a stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby odborne spôsobilou osobou [§ 46a ods. 2 písm. d)], pokiaľ sám nie je odborne spôsobilý dozor vykonávať. Toto ustanovenie sa pri uskutočňovaní drobných stavieb uplatní primerane.“.
32.
V § 46a ods. 1 sa slovo „vykonávaní“ nahrádza slovom „uskutočňovaní“.
33.
V § 46a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
34.
V § 46a ods. 3 sa slová „ustanovia zákony národných rád.“ nahrádzajú slovami „ustanoví osobitný zákon.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
35.
§ 46a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Za vybrané geodetické a kartografické činnosti sa na účely výstavby považujú vybrané geodetické a kartografické činnosti pre projektovú dokumentáciu stavieb, na vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavieb, pri meraní posunov pri prevádzke stavieb a pri meraní geometrických parametrov stavieb.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.“.
36.
V § 55 ods. 2 písm. b) sa za slová „ktorými sa“ vkladá slovo „podstatne“.
37.
V § 56 písmeno b) znie:
„b)
pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,“.
38.
V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 139 ods. 3)“.
39.
V § 58 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
40.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
Účastníkmi stavebného konania sú
a)
stavebník,
b)
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susedných pozemkov a stavieb, ak vlastnícke alebo iné práva k týmto môžu byť stavebným povolením dotknuté,
c)
osoba navrhnutá na výkon činnosti stavebného dozoru (§ 44 ods. 2 a 3).
(2)
Stavebný úrad vždy prizve na stavebné konanie o zmene dokončenej stavby bytového domu nájomcov bytov a nebytových priestorov, ktorých nájomné práva môžu byť stavebným povolením dotknuté.
(3)
Stavebný úrad môže prizvať na stavebné konanie aj iné právnické osoby a fyzické osoby, najmä projektanta a zhotoviteľa.“.
41.
V § 60 odsek 2 znie:
„(2)
Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník
a)
nepredložil projektovú dokumentáciu a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb vypracovanú odborne spôsobilou osobou,5)
b)
nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,
c)
nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,
d)
neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z.“.
42.
V § 61 ods. 1 sa v prvej vete za slová „dotknutým orgánom štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „obci, nájomcom bytov a nebytových priestorov podľa § 59 ods. 2“ a v druhej vete sa slová „Súčasne upozorní účastníkov“ nahrádzajú slovami „Súčasne ich upozorní“.“.
43.
V § 61 ods. 5, § 99 písm. b) a v § 122 ods. 2 sa slová „miestny národný výbor“ a slová „mestský národný výbor“ a ich gramatické tvary nahrádzajú slovom „obec“ v príslušnom tvare.
44.
V § 66 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
45.
V § 71 odsek 2 znie:
„(2)
Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.“.
46.
V § 71 ods. 3 sa vypúšťajú slová „socialistických organizácií“.
47.
V § 72 sa vypúšťa odsek 2; doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. Slová „osoba alebo organizácia“ sa nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba“.
48.
V § 74 sa za slovom „schválenie“ nahrádza bodka čiarkou a za ňu sa vkladajú slová „ak neustanovujú osobitné predpisy inak.“.
49.
§ 75 znie:
㤠75
(1)
Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
(2)
Kvalitatívne podmienky a výsledný operát vytýčenia stavieb, zmien stavieb, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu ustanovuje osobitný predpis.8)
(3)
Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.“.
50.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
51.
V § 80 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
52.
V § 83 sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených osobitnými predpismi“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
53.
V § 85 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách podľa § 55 ods. 2 písm. b) môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.“.
54.
Za § 88 sa vkladá nový § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠88a
Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1)
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.
(2)
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3)
Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4)
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5)
Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6)
Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a)
nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b)
nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.“.
55.
V § 94 ods. 1 sa slovo „národohospodárske“ nahrádza slovom „majetkové“.
56.
V § 94 odsek 2 znie:
„(2)
Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo odstránenie stavby nedá zabezpečiť inak, stavebný úrad nariadi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce a pôsobí v blízkosti ohrozenej stavby, vykonať neodkladné práce a určí pre ne podmienky.“.
57.
V § 94 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4 .
58.
V § 95 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z rozpočtu národného výboru“. Za slovom „pôžičkou“ sa vkladá bodka a ďalší text sa vypúšťa.
59.
V § 96 ods. 1 druhá veta znie:
„Ak ide o stavbu obsahujúcu byty, stavebný úrad upovedomí vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu,9) ak nedôjde dobrovoľnému vyprataniu, aby zabezpečil vykonanie rozhodnutia.“.
Posledná veta sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 712 Občianskeho zákonníka.
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.“.
60.
V § 96 odsek 3 znie:
„3)
Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odseku 1.“.
61.
V § 96a sa za slovo „88“ vkladá čiarka a slovo „88a,“.
62.
V § 97 ods. 3 sa slová „stavebná organizácia, prípadne jej organizačná zložka“ nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie“.
63.
V § 101 sa slovo „ťažkých“ nahrádza slovom „náročných“.
64.
V § 102 ods. 2 a § 133 sa slová „organizácia“ a „osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „právnická osoba“ a „fyzická osoba“ v príslušnom tvare.
65.
V § 102 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo organizáciu“.
66.
§ 105 a 106 vrátane nadpisov znejú:
㤠105
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto
a)
uskutočňuje drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť stavebnému úradu, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b)
uskutočňuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d)
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e)
znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo oprávneným zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby,
f)
bol určený na vykonávanie stavebného dozoru nad uskutočňovaním stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti.
(2)
Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce ten, kto
a)
ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
b)
užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením,
c)
odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d)
napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení,
e)
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87).
(3)
Priestupku sa dopustí a pokutou od 100 000 Sk do 1 milióna Sk sa potresce ten, kto
a)
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b)
ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,
d)
napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudržiava stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje životy alebo zdravie osôb,
e)
v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.
(4)
Priestupku sa dopustí a pokutou od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk sa potresce ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)
§ 106
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)
Stavebný úrad uloží pokutu od 100 000 do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a)
uskutočňuje drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť stavebnému úradu, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b)
uskutočňuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu [§ 102 ods. 2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d)
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e)
odstráni drobnú stavbu [§ 55 ods. 2 písm. a)], reklamné, informačné a propagačné zariadenie bez ohlásenia.
(2)
Stavebný úrad uloží pokutu od 500 000 Sk do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a)
dodala výrobky na stavebnú časť stavby, ktoré nespĺňajú požiadavky zaručené osvedčením o akosti alebo dokladom o vlastnostiach výrobkov,
b)
mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d)
neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,
e)
uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,
f)
používa osoby na pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, uskutočňovaním a kolaudovaním stavieb bez toho, že by sa u týchto osôb preukázala osobitná spôsobilosť na také činnosti predpísaná týmto zákonom,
g)
nepožiadala pri novom výrobku na stavebnú časť stavby o vydanie osvedčenia o vhodnosti a dodala tento výrobok bez osvedčenia o vhodnosti,
h)
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87),
i)
zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením.
(3)
Stavebný úrad uloží pokutu od 2 miliónov Sk do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a)
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b)
uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,
d)
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
e)
bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,
f)
v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.
(4)
Ustanovenia odseku 1 písmen a), b) a c), odseku 2 písmen a) a b) a odseku 3 písmen a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
67.
V § 107 ods. 1 sa slovo „organizácia“ nahrádza slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie“.
68.
V § 107 odsek 2 znie:
„(2)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
69.
Nad § 111 sa vkladá nadpis
„Náhrada za vyvlastnenie“.
70.
Nadpis § 111 znie: „Náhrada za pozemky a stavby“.
71.
V § 111 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
72.
V § 111 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa náhrada poskytuje v peniazoch, určuje sa vo výške ceny zistenej podľa osobitného predpisu10k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10k znie:
„10k)
§ 2 až 15, § 18 a 19 vyhlášky č. 465/1991 Zb.“.
73.
Za § 111 sa vkladajú § 111a a 111b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠111a
Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám
(1)
Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu101), od ktorého závisí riadne užívanie inej stavby alebo pozemku, poskytne sa pri jeho zrušení alebo obmedzení primeraná náhrada zodpovedajúca nákladom, ktoré bude treba vynaložiť na zabezpečenie riadneho užívania stavby alebo pozemku. Obdobne sa postupuje pri zrušení alebo obmedzení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bez toho, že by súčasne dochádzalo k vyvlastneniu pozemku alebo stavby, s ktorými je právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené.
(2)
Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva pozemku alebo stavby primeraná náhrada zodpovedajúca rozsahu tohto obmedzenia.
§ 111b
Poskytovanie náhrad
(1)
Náhrada podľa § 111 sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda pôvodného vlastníka s novým vlastníkom nepripúšťa iný spôsob. Za právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno poskytnúť náhradu aj vo vecnom plnení.
(2)
Náhradu poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe alebo v prospech koho sa vyvlastnením zriadilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
(3)
Za presťahovanie hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa poskytne náhrada vo výške účelne vynaložených nákladov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:
„101)
§ 151n, 151o, 151p a 151r Občianskeho zákonníka.“.
74.
V § 116 odsek 1 znie:
„(1)
Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne rozhodnutie o vyvlastnení práv k pozemkom a stavbám, ak sa v určenej lehote nezačalo s ich užívaním na účel, na ktorý sa vyvlastnili. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení možno podať do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty podľa § 115 ods. 2. Pred uplynutím tejto lehoty možno podať žiadosť len vtedy, ak územné rozhodnutie určujúce využitie pozemku alebo stavby na daný účel stratilo platnosť alebo bolo zrušené. O týchto právach musí stavebný úrad poučiť účastníka konania v rozhodnutí o vyvlastnení. Pre prípady, v ktorých lehota podľa § 115 ods. 2 uplynula pred účinnosťou zákona a žiadosť nebola podaná, možno žiadosť podať do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
75.
V § 116 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo orgány hospodárskej arbitráže“.
76.
Nadpis piatej časti znie:
„STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE“.
77.
Nadpis oddielu 1 piatej časti znie:
„STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE“.
78.
§ 117 znie:
㤠117
(1)
Stavebným úradom je okresný úrad.11)
(2)
Obec vykonáva právomoc stavebného úradu v rozsahu podľa
a)
§ 55 ods. 2,
b)
§ 57 ods. 1 a 2,
c)
§ 71 ods. 1 písm. c),
d)
§ 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods. 1 písm. c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.“.
79.
§ 118 sa vypúšťa.
80.
V § 119 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, krajské úrady sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak nedôjde k dohode, ministerstvo určí príslušný stavebný úrad.“.
81.
V § 119 sa vypúšťa odsek 3.
82.
V § 120 ods. 1 a v § 136 ods. 1 sa slová „letecké stavby“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „stavby letísk a leteckých zariadení“ v príslušnom tvare.
83.
V § 120 ods. 2 sa vypúšťajú slová „národného výboru s právomocou“.
84.
V § 121 ods. 1 sa slová „Federálneho ministerstva národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“.
85.
V § 121 ods. 2 písmená a), b), c) a d) znejú:
„a)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri stavbách Vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách Policajného zboru a vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu.“.
86.
Nadpis oddielu 3 piatej časti znie:
„OBCE“.
87.
V § 122 ods. 1 uvádzacia veta znie:
„(1)
Obce vykonávajú túto pôsobnosť:“.
88.
V § 122 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
89.
V § 123 sa nahrádzajú slová „zvlášť ťažkých“ slovom „náročných“.
90.
§ 124 sa vypúšťa.
91.
V § 125 odsek 2 znie:
„(2)
Orgány určené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská správa“), orgány určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „orgány ministerstva vnútra“) môžu určiť a oznámiť stavebným úradom územia, v ktorých možno v záujme zaistenia obrany a bezpečnosti štátu vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom vojenskej správy alebo orgánu ministerstva vnútra. Vojenská správa alebo orgán ministerstva vnútra môže svoj súhlas viazať na splnenie osobitných podmienok na uskutočnenie a užívanie týchto stavieb. O postupe pri udelení súhlasu platí § 126 ods. 2.“.
92.
V § 125 ods. 4 sa slová „Federálne ministerstvo národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“.
93.
V § 126 ods. 1 sa slová „o starostlivosti o zdravie“ nahrádzajú slovami „o ochrane zdravia“, spojka „a“ za slovom „práce“ sa nahrádza čiarkou a slová „živnostenskom podnikaní“ sa nahrádzajú slovami „o veterinárnej starostlivosti a vplyvoch na životné prostredie“.
94.
V § 126 ods. 3 sa slová „Československej komisie pre atómovú energiu“ nahrádzajú slovami „Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“.
95.
V § 127 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky alebo“ a slovo „socialistickej“ za slovom „Slovenskej“.
96.
V § 128 ods. 1 sa slová „v investičnej“ nahrádzajú slovom „vo“.
97.
V § 128 ods. 2 sa vypúšťa slovo „Československom“.
98.
§ 129 znie:
㤠129
(1)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení, zavádzaní a aktualizácií systému informácií podľa tohto zákona.
(2)
Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby činné vo výstavbe plnia úlohy vyplývajúce zo založenia, využívania a aktualizácie systému informácií a z poskytovania informácií pre tento systém.“.
99.
§ 130 sa vypúšťa.
100.
V § 132 odsek 2 znie:
„(2)
Povolenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, kolaudačné rozhodnutia so všetkými písomnosťami, ktoré sa ich týkajú a iné opatrenia týkajúce sa stavieb eviduje a ich ukladanie zabezpečuje príslušná obec.“.
101.
V § 136 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ výstavby a techniky republiky“. Druhá veta sa vypúšťa.
102.
V § 137 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „na hospodársku arbitráž“.
103.
V § 137 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo hospodárskej arbitráži“.
104.
Nadpis § 138 znie:
„Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb“.
105.
V § 138 ods. 1 sa slová „Orgány národných výborov alebo“ nahrádzajú slovami „Orgány štátnej správy, obce a“.
106.
V § 138 ods. 3 sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovami „stavebným úradom a obciam“.
107.
V § 139 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
„susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté.“.
108.
V § 139 sa vypúšťajú odseky 5 a 6 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 15 a 16.
109.
V § 141 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladá bodka. Slová „výstavby a techniky republiky“ sa vypúšťajú.
110.
V § 141 odsek 5 znie:
„(5)
Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.“.
111.
§ 142 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
112.
V § 143 ods. 1 sa slová „Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj“ nahrádzajú slovom „Ministerstvo“.
113.
V § 143 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác,“ a vypúšťa sa písmeno l).
114.
V § 143 sa vypúšťa odsek 2.
115.
V § 143 ods. 3 sa slová „Federálne ministerstvo spojov“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
116.
V § 143 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. II
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
položky č. 1 až 8 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2.
body 61 až 66 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., zákonom č. 262/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 186/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.