224/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. augusta 1997,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, s Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Charakteristika žiadateľa
Charakteristika podniku, ktorý podáva žiadosť o revitalizáciu (ďalej len „žiadateľ“), obsahuje
a)
sídlo právnickej osoby,
b)
údaje o právnej forme žiadateľa od roku 1990 do podania žiadosti o revitalizáciu,
c)
daňové identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené; žiadateľ, ktorý podniká na poľnohospodárskej pôde, uvedie jej výmeru a zatriedenie podniku do cenovej skupiny podľa ceny poľnohospodárskej pôdy na ha-1,
d)
zmluvu alebo listinu o založení alebo o zriadení právnickej osoby,
e)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
f)
živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,1)
g)
pri akciových spoločnostiach aj stanovy a ich dodatky a aktuálny výpis zo Strediska cenných papierov, a. s., Bratislava,
h)
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho orgánu.
§ 2
Ekonomické a výrobno-technické informácie
Ekonomické a výrobno-technické informácie obsahujú
a)
súvahu „ÚČ POD 1–01“ a výkaz ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“ za posledné tri účtovné obdobia pred predložením žiadosti o revitalizáciu,
b)
vybrané ekonomické a výrobno-technické informácie vo forme tabuliek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto vyhlášky obsahujúce údaje za posledné tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti o revitalizáciu alebo od vzniku právnickej osoby, ak toto obdobie je kratšie ako tri roky,
c)
špecifikáciu bankových úverov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 a 3 tejto vyhlášky,
d)
komentár k informáciám uvedeným v písmenách a) až c).
§ 3
Údaje o zamestnanosti
Údaje o zamestnanosti obsahujú
a)
počet zamestnancov žiadateľa ku dňu podania žiadosti,
b)
štruktúru zamestnancov žiadateľa podľa tried Klasifikácie zamestnaní a podľa štatistického vykazovania v module 362 ročného výkazu o práci „Práca 3–01“,
c)
predpokladaný počet a štruktúru zamestnancov v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch.
§ 4
Navrhované formy revitalizácie
K navrhovanej forme revitalizácie sa uvedie
a)
druh a výška záväzku,
b)
navrhovaná doba odkladu a návrh splátkového kalendára podľa navrhovanej formy revitalizácie.
§ 5
Výrobný a ekonomický zámer, finančná a odbytová stratégia žiadateľa
(1)
Výrobný zámer na obdobie revitalizácie obsahuje
a)
popis projektu zhodnotením ľudských, finančných a technických zdrojov na dosiahnutie predpokladaného účelu revitalizácie,
b)
navrhovanú reštrukturalizáciu výrobného programu inováciou a modernizáciou technológií,
c)
plán výroby a odbytu produkcie na všetky roky revitalizácie a nasledujúce dva roky obsahujúci údaje
1.
o výrobe v hodnotovom a hmotnom vyjadrení,
2.
o odbyte v členení na domáci a zahraničný trh,
d)
plán investícií na jednotlivé roky revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch v členení podľa investičných akcií a podľa zdrojov ich financovania,
e)
vecné a finančné zabezpečenie rozhodujúcich materiálových a energetických vstupov z tuzemska a dovozu,
f)
identifikáciu vecných a finančných rizík pre realizáciu výrobného a odbytového zámeru.
(2)
Odbytová stratégia žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorý podniká na poľnohospodárskej pôde, dokumentovaná marketingovou analýzou obsahuje
a)
analýzu zodpovedajúceho trhu,
b)
analýzu domácej aj medzinárodnej konkurencie a porovnanie konkurenčných výrobkov,
c)
výhľad odbytového zabezpečenia projektovanej výroby,
d)
formu a zhodnotenie distribučnej siete (priamej, sprostredkovateľskej, kombinovanej).
(3)
Ekonomický a finančný zámer sa predkladá vo forme
a)
súvahy „ÚČ POD 1–01“ a výkazu ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“,
b)
tabuľky Predpokladaný vývoj vybraných ekonomických a výrobno-technických ukazovateľov podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,
c)
tabuľky Prehľad o peňažných tokoch podľa vzoru v prílohe č. 5 tejto vyhlášky,
d)
komentár k informáciám podľa písmen a) až c).
(4)
Informácie podľa odseku 3 sa predložia na obdobie revitalizácie a nasledujúce dva roky ako
a)
predpokladaný vývoj s realizáciou revitalizačného projektu a
b)
predpokladaný vývoj bez realizácie revitalizačného projektu.
§ 6
Žiadateľ predloží údaje z účtovných výkazov a tabuliek uvedených v prílohách č. 1, 4, 5 tejto vyhlášky v písomnej forme, ako aj v elektronickej forme na disketách 3,5" vo formáte dbf alebo txt (formátovaný ASCII súbor).
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
1)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.