Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

219/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1997 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 24. júla 1997,
ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 2 tretia veta znie:
„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.
Čl. II
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995 sa mení takto:
V § 4 ods. 2 druhá veta znie:
„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.
Čl. III
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 sa mení takto:
1.
V § 3 písmeno b) znie:
„b)
na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.
2.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.
Čl. IV
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 sa mení takto:
V § 4 ods. 2 tretia veta znie:
„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.
Čl. V
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky červenou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,“.
Čl. VI
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky hnedou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,“.
Čl. VII
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.