211/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1997 do 26.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
ZÁKON
z 2. júla 1997
o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky revitalizácie podnikov a postupy súvisiace s týmto procesom.
§ 2
Pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
revitalizáciou ekonomické oživenie podniku na účel lepšieho využitia ekonomického potenciálu tak, aby sa dosiahol jeho hospodársky rast, a to využitím niektorých úľav podľa tohto zákona,
b)
podnikom tuzemská právnická osoba, ktorá je podnikateľom, s výnimkou bánk, a ktorá je v nepriaznivej hospodárskej situácii.
§ 3
Podmienky revitalizácie
Podnik môže podať žiadosť o revitalizáciu, ak vyrába výrobky alebo poskytuje služby, ktoré sú v súlade s prioritami určenými vládou Slovenskej republiky, a spĺňa niektorú z týchto podmienok:
a)
zabezpečuje zamestnanosť v regióne,
b)
zabezpečuje hospodársky rozvoj oblastí s nízkou životnou úrovňou,
c)
zabezpečuje rozvoj hospodársky významných činností alebo oblastí.
§ 4
Formy revitalizácie podnikov
(1)
Podnik možno revitalizovať týmito formami:
a)
povolením odkladu platenia daní podľa osobitného predpisu,1)
b)
povolením odkladu platenia odvodov podľa osobitného predpisu,2)
c)
povolením odkladu platenia pokút a penále podľa osobitného predpisu,2)
d)
povolením splátok platenia daní podľa osobitného predpisu,1)
e)
povolením splátok platenia odvodov podľa osobitného predpisu,2)
f)
povolením splátok platenia pokút, penále, zvýšenia dane a úroku podľa osobitného predpisu,2)
g)
povolením úľav z penále, pokút, úrokov a zvýšenia dane podľa osobitného predpisu,3)
h)
povolením splátok dlžných súm poistného, aj keď nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov,4)
i)
povolením splátok dlžných súm príspevku na poistenie v nezamestnanosti, aj keď nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,5)
j)
odpustením povinnosti platiť penále alebo poplatok z omeškania alebo znížením výšky penále podľa osobitných predpisov,6)
k)
odpustením poistného, ktoré je príjmom štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,7)
l)
odpustením daňového nedoplatku vzniknutého na daniach a ich príslušenstve, aj keď nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,8)
m)
odpustením úrokov z omeškania za oneskorenie platenia splátok kúpnej ceny,9) pričom sa neuplatní ustanovenie osobitného predpisu,10)
n)
neuplatnením alebo znížením zmluvných sankcií za omeškanie revitalizovaného podniku s platením splátok kúpnej ceny podľa osobitného predpisu,11)
o)
uhradením záväzkov revitalizovaného podniku z prostriedkov Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa rozhodnutia o revitalizácii,
p)
dohodou o odklade platenia úveru alebo jeho splátok,
r)
dohodou o odklade platenia úrokov z úveru,
s)
dohodou o znížení úrokovej sadzby úveru alebo o odpustení úroku z úveru alebo jeho časti,
t)
dohodou o odpísaní úveru alebo jeho časti,
u)
dohodou o preklasifikácii úveru,
v)
dohodou o splatení úverov nadobudnutím akcií alebo iných podielových účastí za podmienky, že banka odpredá takto získané akcie alebo podiely do dvoch rokov od skončenia revitalizácie podniku.
(2)
Formy revitalizácie podniku uvedené v odseku 1 možno použiť len na záväzky podniku vzniknuté pred 1. januárom 1997.
Postup revitalizácie podniku
§ 5
(1)
Podnik podáva žiadosť podľa § 3 (ďalej len „žiadateľ“) tomu ústrednému orgánu štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je odvetvie, v ktorom podnik pôsobí (ďalej len „príslušné ministerstvo“), pričom uvedie, ktorú z podmienok podľa§ 3 spĺňa.
(2)
Žiadateľ je povinný pripojiť k žiadosti podľa odseku 1 revitalizačný projekt, ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok overenú audítorom, zoznam veriteľov s uvedením neuhradených záväzkov a zoznam dlžníkov s uvedením neuhradených pohľadávok, inventúrne súpisy hmotného a nehmotného majetku ku dňu podania žiadosti, vyjadrenie príslušných veriteľov k navrhovaným formám revitalizácie, stanovisko financujúcich bánk a vyhlásenie, že voči nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
§ 6
Revitalizačný projekt
(1)
Revitalizačný projekt obsahuje najmä
a)
obchodné meno a charakteristiku žiadateľa,
b)
súhrn ekonomických a výrobnotechnických informácií potrebných na komplexné posúdenie účelnosti revitalizácie žiadateľa,
c)
údaje o zamestnanosti,
d)
navrhované formy revitalizácie,
e)
výrobný a ekonomický zámer žiadateľa a očakávané výsledky hospodárenia,
f)
finančnú a odbytovú stratégiu žiadateľa,
g)
záväzok žiadateľa dodržať obmedzenia podľa rozhodnutia o revitalizácii.
(2)
K revitalizačnému projektu žiadateľ prikladá tieto prílohy:
a)
účtovnú závierku žiadateľa zostavenú ku koncu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom podáva žiadosť o revitalizáciu,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.
(3)
Podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, s Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 7
(1)
Príslušné ministerstvo si môže vyžiadať k revitalizačnému projektu alebo k jeho časti stanoviská iných ústredných orgánov štátnej správy, prípadne iných subjektov.
(2)
Príslušné ministerstvo zodpovedá za úplnosť údajov a podkladov žiadateľa a potvrdzuje ich správnosť a úplnosť. Na ten účel koordinuje práce spojené s dopracovaním revitalizačného projektu a s kompletizáciou príslušných podkladov potrebných na komplexné posúdenie účelnosti revitalizácie žiadateľa.
(3)
Príslušné ministerstvo posúdi žiadosť a priložené podklady a spolu so svojím stanoviskom ich postúpi Revitalizačnej komisii (ďalej len „komisia“), ak zo žiadosti a priložených podkladov možno predpokladať dosiahnutie účelu revitalizácie. Príslušné ministerstvo informuje žiadateľa o postúpení jeho žiadosti komisii.
(4)
Príslušné ministerstvo vráti žiadateľovi žiadosť a priložené podklady, ak žiadateľ nespĺňa zákonom ustanovené podmienky alebo ak zo žiadosti a priložených podkladov nevyplýva možnosť dosiahnutia účelu revitalizácie.
§ 8
Komisia
(1)
Komisia rozhoduje o revitalizácii podniku.
(2)
Členmi komisie sú:
a)
minister financií,
b)
minister hospodárstva,
c)
minister pôdohospodárstva,
d)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
e)
minister výstavby a verejných prác,
f)
guvernér Národnej banky Slovenska,
g)
prezident Slovenskej sporiteľne, a. s.,
h)
prezident Všeobecnej úverovej banky, a. s.,
i)
prezident Investičnej a rozvojovej banky, a. s.,
j)
prezident Slovenskej poisťovne, a. s.
(3)
Zasadnutia komisie zvoláva minister financií.
(4)
Na prijatie rozhodnutia komisie sa vyžaduje trojpätinová väčšina členov komisie uvedených v odseku 2 písm. a) až e) a trojpätinová väčšina členov komisie uvedených v odseku 2 písm. f) až j). Spôsob hlasovania upraví rokovací poriadok, ktorý schváli komisia.
(5)
O revitalizácii a formách revitalizácie žiadateľa rozhoduje komisia. Komisia môže okrem žiadateľom navrhovaných foriem revitalizácie rozhodnúť aj o ďalších formách revitalizácie podľa§ 4 tohto zákona. Na ten účel spolupracuje s príslušným ministerstvom.
(6)
Komisia vydáva len rozhodnutia o revitalizácii žiadateľa, inak vráti materiál príslušnému ministerstvu buď na dopracovanie, alebo na oznámenie žiadateľovi o neschválení jeho revitalizácie. Príslušné ministerstvo oznámi žiadateľovi neschválenie jeho revitalizácie.
(7)
Na revitalizáciu nie je právny nárok a proti oznámeniu o neschválení revitalizácie sa nemožno odvolať.
(8)
Na rozhodovanie o revitalizácii sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
§ 9
Rozhodnutie o revitalizácii
(1)
Rozhodnutie o revitalizácii obsahuje najmä
a)
označenie žiadateľa, ktorý sa má revitalizovať (ďalej len „revitalizovaný podnik“),
b)
formy revitalizácie,
c)
dobu revitalizácie, nie dlhšiu ako tri roky, vrátane dátumu jej začatia a skončenia,
d)
ďalšie obmedzenia pri nakladaní s majetkom revitalizovaného podniku,
e)
právne úkony, na ktoré je potrebný súhlas komisie alebo komisára,
f)
prílohy, a to
1.
revitalizačný projekt,
2.
zmluvy medzi revitalizovaným podnikom a veriteľom podľa jednotlivých foriem revitalizácie,
3.
stanoviská príslušných orgánov a organizácií podľa jednotlivých foriem revitalizácie.
(2)
Rozhodnutie o revitalizácii podpisujú minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska.
(3)
Proti rozhodnutiu o revitalizácii sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o revitalizácii nepodlieha preskúmaniu súdom.
(4)
Rozhodnutie o revitalizácii, ktoré vydala komisia, je záväzné pre orgány a organizácie, ktoré sú podľa osobitných predpisov oprávnené vydať rozhodnutia zodpovedajúce jednotlivým formám revitalizácie podľa § 4 ods. 1 uvedených v rozhodnutí o revitalizácii.
(5)
Zmluvy uzavreté podľa jednotlivých foriem revitalizácie uvedených v rozhodnutí o revitalizácii nadobudnú účinnosť dňom vydania rozhodnutia o revitalizácii.
§ 10
Komisár pre revitalizáciu
(1)
Komisárom pre revitalizáciu (ďalej len „komisár“) môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná a má vysokoškolské vzdelanie. Komisára vymenúva a odvoláva komisia.
(2)
Komisia môže komisára odvolať, ak neplní svoje povinnosti podľa tohto zákona alebo ak prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1.
(3)
Komisár vykonáva kontrolu dodržiavania rozhodnutia o revitalizácii, dodržiavania ustanovení tohto zákona a dodržiavania účelu revitalizácie. Na vykonávanie kontroly komisárom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(4)
Komisár je oprávnený zúčastňovať sa rokovaní všetkých orgánov revitalizovaného podniku.
(5)
Príslušné orgány revitalizovaného podniku sú povinné prerokovať s komisárom všetky zásadné rozhodnutia finančnej a majetkovej povahy.
(6)
Komisár je povinný o všetkých dôležitých skutočnostiach informovať komisiu.
(7)
Komisár má voči revitalizovanému podniku nárok na odmenu vo výške určenej komisiou. Odmenu vypláca komisárovi revitalizovaný podnik.
§ 11
Obmedzenia revitalizovaného podniku
(1)
Revitalizovaný podnik je počas revitalizácie okrem obmedzení vyplývajúcich z rozhodnutia o revitalizácii povinný
a)
nezakladať ďalšie právnické osoby ani nevkladať peňažné a nepeňažné vklady do majetku inej právnickej osoby,
b)
nevyplácať dividendy akcionárom ani iné podiely na zisku spoločníkom iných obchodných spoločností,
c)
vopred odsúhlasiť výšku odmeny členov orgánov podniku s komisiou,
d)
použiť celý zisk po zdanení na rozvoj výrobných a obchodných činností podniku.
(2)
Revitalizovaný podnik počas revitalizácie nemôže
a)
darovať majetok revitalizovaného podniku ani jeho časť,
b)
zriaďovať záložné právo na majetok revitalizovaného podniku v prospech tretích osôb,
c)
odpustiť svoje pohľadávky,
d)
uprednostňovať pred ostatnými veriteľmi úhradu záväzkov právnickým osobám, na ktorých má majetkovú účasť alebo v ktorých majú majetkovú účasť členovia orgánov revitalizovaného podniku alebo im blízke osoby,14)
e)
uprednostňovať pred ostatnými veriteľmi úhradu záväzkov fyzickým osobám, ktoré sú blízkymi osobami14) členov orgánov revitalizovaného podniku,
f)
uprednostňovať úhradu záväzkov právnickým osobám založeným právnickými osobami alebo fyzickými osobami uvedenými v písmenách d) a e),
g)
sa zrušiť s likvidáciou ani bez likvidácie,
h)
vykonávať také opatrenia a právne úkony, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím o revitalizácii alebo s účelom revitalizácie.
(3)
Opatrenia a právne úkony vykonané v rozpore s odsekom 1 písm. a) alebo s odsekom 2 písm. a), b), c), g) alebo h) sú neplatné.
Evidencia
§ 12
Revitalizovaný podnik eviduje záväzky vyplývajúce z jednotlivých foriem revitalizácie uvedené v rozhodnutí o revitalizácii na analytických účtoch oddelene od ostatných záväzkov, a to až do skončenia revitalizácie alebo do vydania rozhodnutia o zrušení revitalizácie.
§ 13
(1)
Vstup podniku do revitalizácie, skončenie revitalizácie a komisár sa zapisujú do obchodného registra.
(2)
Návrh na zápis skončenia revitalizácie podáva komisár a návrh na ostatné zápisy podľa odseku 1 podáva revitalizovaný podnik bez zbytočného odkladu.
§ 14
Informácie o revitalizácii podniku
(1)
Revitalizovaný podnik predkladá príslušnému ministerstvu
a)
polročnú informáciu o stave revitalizácie podniku, a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho polroku,
b)
k 30. júnu údaje v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, a to do 30 dní,
c)
ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, a to najneskôr do konca februára nasledujúceho roku.
(2)
Prílohou informácie podľa odseku 1 je aj vyhodnotenie plnenia opatrení a obmedzení vyplývajúcich z tohto zákona a z rozhodnutia o revitalizácii.
(3)
Komplexné polročné a ročné vyhodnotenie revitalizovaného podniku predkladá príslušné ministerstvo spolu so svojím hodnotením a so všetkými podkladmi komisii.
§ 15
Rozhodnutie o zrušení revitalizácie
(1)
V prípade porušenia ustanovení § 11 ods. 1 a 2 môže komisia zrušiť rozhodnutie o revitalizácii.
(2)
Proti rozhodnutiu o zrušení revitalizácie nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie o zrušení revitalizácie nepodlieha preskúmaniu súdom.
(3)
Dňom zrušenia rozhodnutia o revitalizácii sa zrušujú zmluvy uzatvorené podľa § 9 ods. 1 písm. f) bodu 2, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(4)
Dňom zrušenia rozhodnutia o revitalizácii sa stávajú splatnými všetky záväzky, ktoré boli odpustené alebo ktorých splatnosť bola odložená, alebo bolo povolené ich platenie v splátkach podľa foriem revitalizácie uvedených v rozhodnutí o revitalizácii.
(5)
Revitalizovaný podnik je povinný splniť všetky záväzky, ktoré sú splatné podľa odseku 4, a to do jedného mesiaca od zrušenia rozhodnutia o revitalizácii podniku.
Spoločné ustanovenia
§ 16
Členovia komisie, komisár a zamestnanci príslušného ministerstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s posudzovaním žiadostí o revitalizáciu podniku.
§ 17
(1)
Po vydaní rozhodnutia o revitalizácii až do uplynutia doby revitalizácie alebo do vydania rozhodnutia o zrušení revitalizácie nemožno začať konanie o konkurze proti revitalizovanému podniku.
(2)
Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo jeho skončenie núteným vyrovnaním proti revitalizovanému podniku do vydania rozhodnutia o revitalizácii podniku, súd nevyhlási konkurz ani nepotvrdí nútené vyrovnanie, a to počas revitalizácie.
(3)
Počas revitalizácie nemožno na majetok revitalizovaného podniku realizovať záložné právo ani výkon rozhodnutia.
§ 18
Počas revitalizácie sa na revitalizovaný podnik ustanovenia osobitných predpisov,15) ktoré upravujú právne vzťahy upravené aj týmto zákonom, nepoužijú, ak upravujú tieto právne vzťahy odlišne od tohto zákona.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Žiadosť o revitalizáciu podniku možno podať do konca roka 2000.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 42a vrátane nadpisu znie:
„Odporovateľné právne úkony
§ 42a
(1)
Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 4, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.
(2)
Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.
(3)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a
a)
osobou jemu blízkou (§ 116 a 117),
b)
právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
c)
právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,
d)
právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene c) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.
(4)
Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom, ktorý je právnickou osobou, a
a)
členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, likvidátorom alebo spoločníkom,
b)
osobou blízkou (§ 116 a 117) osobe uvedenej v písmene a),
c)
právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
d)
právnickou osobou, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,
e)
právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene d) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c), d) alebo e); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.“.
2.
Za § 42a sa vkladá nový § 42b, ktorý znie:
㤠42b
(1)
Právo odporovať právnym úkonom môže uplatniť veriteľ žalobou.
(2)
Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.
(3)
Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť nielen proti osobám, ktoré s dlžníkom dojednali odporovateľný právny úkon, ale aj proti ich dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právnemu úkonu proti ich predchodcovi.
(4)
Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech.“.
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 78/1983 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 266 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na návrh povinného, ktorý je revitalizovaným podnikom, po vydaní rozhodnutia o revitalizácii podľa osobitného zákona predseda senátu do 30 dní od podania návrhu odloží uskutočnenie výkonu rozhodnutia na dobu, ktorá je určená v rozhodnutí o revitalizácii. Odklad výkonu rozhodnutia povolí predseda senátu aj povinnému, ktorý je oprávnenou osobou voči povinnému, ktorý je revitalizovaným podnikom po vydaní rozhodnutia o revitalizácii, na jeho návrh.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na návrh povinného, ktorý je revitalizovaným podnikom po vydaní rozhodnutia o revitalizácii, podľa osobitného zákona súd do 30 dní od podania návrhu povolí odklad exekúcie na dobu, ktorá je určená v rozhodnutí o revitalizácii. Odklad exekúcie povolí súd aj povinnému, ktorý je oprávnenou osobou voči povinnému, ktorý je revitalizovaným podnikom po vydaní rozhodnutia o revitalizácii, na jeho návrh.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.“.
Čl. V
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g) , ktoré znie:
„g)
u revitalizovaného podniku odpis záväzku z úverov voči banke.“.
2.
V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
u banky náklady na odpis pohľadávky z úverov voči revitalizovanému podniku.“.
Čl. VI
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanoví inak.“.
2.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.
2)
§ 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.§ 47 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
3)
§ 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 23 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.§ 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
5)
§ 69 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.
6)
§ 23 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.§ 27 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.§ 128 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
7)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.
9)
§ 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
10)
§ 14 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 14 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 11 ods. 1 a § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
15)
Napríklad § 59, 64 a 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 3 a § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 6 a § 128 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.