205/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1997 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
ZÁKON
z 9. júla 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie pojmov
(1)
Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
benzíny, stredné oleje a ťažké oleje zaradené do položky 2710 00 harmonizovaného systému1) kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,1a) ako aj ich vzájomné zmesi, stlačené a skvapalnené plyny položky 2711 colného sadzobníka,1a)
b)
zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v písmene a) a tovarov iných kapitol colného sadzobníka1a) s výnimkou ekologického paliva vyrobeného v tuzemsku a biogénneho paliva vyrobeného v tuzemsku,
c)
ekologické palivo,
d)
biogénne palivo.
(2)
Ekologickým palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v odseku 1 písm. a) a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dní podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšší ako 30 %.
(3)
Biogénnym palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes biogénnej látky a uhľovodíkov, v ktorej podiel uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumejú rastlinné tuky a oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) tiež chemicky modifikované.
(4)
Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie
a)
predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,
b)
fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,
c)
použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,
d)
použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti1b) a jemu blízkych osôb,1c) jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností1b) a im blízkych osôb,1c)
e)
použitie palív a mazív na účely reklamy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:
„1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.
1b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
1c)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Dani nepodliehajú
a)
palivá a mazivá, ktoré sa daňou už raz zdanili podľa tohto zákona, ak sa pri nich neuplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 a ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 2),
b)
biogénne palivá (§ 2 ods. 1 písm. d)) vyrobené v tuzemsku.“.
3.
V § 4 písmeno a) znie:
„a)
právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku palivá a mazivá vyrába alebo ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané palivá a mazivá prepustiť do navrhovaného režimu1d), alebo ktorá si podľa § 11 ods. 4 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 2 písm. k) body 1 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.
4.
V § 4 sa vypúšťa písmeno f).
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzba dane
(1)
Sadzby dane sú určené takto:
Položka colného sadzobníka1a) Názov tovaru Sadzba dane
a) 2710 00 11 minerálne oleje
okrem položiek uvedených
2710 00 98 v písmenách b) až g) 11 400 Sk/t
b) 2710 00 21
a špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 25
c) 2710 00 27
motorový benzín s obsahom olova
2710 00 32 neprevyšujúcim 0,013 g/1
a
2710 00 37 palivo pre tryskové motory benzínového typu
10 300 Sk/t
d) 2710 00 41 stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
a
2710 00 45 stredné oleje určené na chemické spracovanie, ale iné ako špecifické 2) 0 Sk/t
e) 2710 00 51
kerozín
2710 00 59
2710 00 61
plynové oleje
2710 00 68
2710 00 74 vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
a
2710 00 76 vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti 9 500 Sk/t
í) 2710 00 77 vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
a
2710 00 78 vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti 300 Sk/t
g) 2710 00 81
mazacie oleje 0 Sk/t
2710 00 98
h) 2711 11 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
skvapalnené, určené na použitie
2711 19 00 ako pohonná látka 2 370 Sk/t
i) 2711 21 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
a v plynnom stave, určené na použitie
2711 29 00 ako pohonná látka 2
Sk/m3
j) 3824 90 95 ekologické palivo vyrobené v tuzemsku 1 000 Sk/t
(2)
Ak sa zmesi palív a mazív podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) spotrebujú ako pohonná látka, zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Ak sa stredné oleje podľa odseku 1 písm. d) a mazacie oleje podľa odseku 1 písm. g) položiek 2710 00 81 až 85 použijú na iný než určený účel,2a) zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2)
Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.
2a)
Doplnkové poznámky 4 a 6 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.“.
6.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dňom vyskladnenia palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 194 a nasl. Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 196 až 211 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.
8.
V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. f) až i), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. 1 písm. f) až i),“.
9.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri palivách a mazivách podľa § 6 ods. 2 dňom spotreby a podľa § 6 ods. 3 dňom použitia.“.
10.
V § 8 odseky 2, 3 a 5 znejú:
„(2)
Daňová povinnosť platiteľovi podľa § 4 písm. d) a e) vzniká dňom nadobudnutia palív a mazív a ak nevie preukázať deň ich nadobudnutia, daňová povinnosť vzniká dňom, ktorý určí správca dane.
(3)
Daňová povinnosť pri predaji podniku4) alebo nájme podniku4a) vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva palív a mazív, ktoré tvoria jeho obchodný majetok,4b) alebo pri prevode správy palív a mazív. Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.
(5)
Daňová povinnosť vzniká každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá dopravnými prostriedkami prepravuje nezdanené palivá a mazivá, a to dňom zistenia odcudzenia palív a mazív.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:
4) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 720 Občianskeho zákonníka.
4b)
§ 6 Obchodného zákonníka.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 189 Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.
12.
V § 9 ods. 4 sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorým“.
13.
V § 9 ods. 7 sa v druhej vete vypúšťajú slová „vrátane doplnkového kódu“.
14.
V § 9 ods. 8 sa slová „ods. 1 písm. b) až h)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b) až i)“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 49 ods. 1 a 3 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a zákona č. 159/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 39 ods. 1, 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.
16.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou odcudzenia.“.
17.
V § 10 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „bez prostredníctva nepriameho zástupcu7b)“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 7b vrátane citácie.
18.
V § 11 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká dňom“.
19.
V § 11 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel na železničnej dráhe pri verejnej preprave osôb a nákladov.“.
20.
V § 11 ods. 1 písmená g) a h) znejú:
„g)
prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72 na účely ich špecifického spracovania2) alebo chemického spracovania iného ako špecifického,2)
h)
použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 66 až 68, 2710 00 74 a 76, na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku,“.
21.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
použitia zdanených palív a mazív uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) na výrobu ekologického paliva [§ 2 ods. 1 písm. c)].“.
22.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Platiteľ nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 uplatní na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní najskôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, najneskôr však do dňa premlčania dane, ak
a)
daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo pri dovoze správcovi dane, a to do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane uplatnil,
b)
má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane.“.
23.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 226 a nasl. Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 221 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.
25.
V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písm. f)“.
26.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie
Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív nakúpených do 31. júla 1997 sa použijú ustanovenia § 6 a 11 doterajšieho zákona.“.
27.
Slová „právnická a fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „právnická osoba a fyzická osoba“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.