201/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
z 27. júna 1997
o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
(2)
Sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je Trnava.
(3)
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zriaďujú: Filozofická fakulta v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, Fakulta prírodných vied v Trnave.
(4)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bude uskutočňovať výučbu v kresťanskom duchu pri dodržaní akademických práv a slobôd.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.