186/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 29.02.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
ZÁKON
z 26. júna 1997,
ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. sa mení takto:
1.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Štátna správa v oblasti osvety
(1)
Štátnu správu v oblasti osvety vykonávajú:
a)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b)
krajský úrad,
c)
okresný úrad.
(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a)
zabezpečuje osvetové pôsobenie v sieti štátnych kultúrnych zariadení,
b)
utvára priaznivé podmienky na rozvoj osvetového pôsobenia,
c)
prezentuje výsledky osvetovej činnosti na štátnej a medzinárodnej úrovni.
(3)
Krajský úrad môže zriaďovať a zrušovať regionálne kultúrne centrá ako štátne príspevkové organizácie v oblasti osvety a kultúry.1)
(4)
Krajský úrad môže regionálnemu kultúrnemu centru určiť úlohy a poslanie, ktoré inak plní knižnica, múzeum, galéria, divadlo a osvetové stredisko podľa osobitných predpisov2) a iné osvetové a kultúrne zariadenia.
(5)
Vnútornú organizáciu regionálneho kultúrneho centra a vzťahy medzi jeho organizačnými súčasťami, ktoré plnia úlohy podľa odseku 4, upraví zriaďovacia listina vydaná krajským úradom tak, aby sa zabezpečilo plnenie uvedených úloh najmä na úseku osvety a knižničnej činnosti rovnomerne vo všetkých okresoch, ktoré patria pod dané regionálne kultúrne centrum.
(6)
Okresný úrad môže zriaďovať osvetové a kultúrne zariadenia ako štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.
Zákon č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.
Zákon č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.“.
2.
Vypúšťajú sa § 6 až 8, § 12, § 14, § 15 a § 18.
Čl. II
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona č. 86/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Registráciu periodickej tlače vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), krajské úrady a okresné úrady. Register periodickej tlače je verejný zoznam.“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo vykonáva registráciu periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou.
(4)
Krajské úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajú registráciu periodickej tlače s krajskou pôsobnosťou.
(5)
Okresné úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajú registráciu periodickej tlače s okresnou pôsobnosťou.
(6)
Krajské úrady a okresné úrady sú povinné štvrťročne oznamovať ministerstvu údaje o vykonaných registráciách. Každú zmenu v registrácii sú povinné oznámiť ministerstvu do ôsmich dní od jej vykonania.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.