180/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. júna 1997
o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
(1)
V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Mojmírovce na obec Mojmírovce a obec Štefanovičová.
(2)
V okrese Topoľčany sa rozdeľuje obec Topoľčany na obec Topoľčany a obec Kuzmice.
(3)
V okrese Žilina sa rozdeľuje obec Rajec na obec Rajec a obec Šuja.
(4)
V okrese Žiar nad Hronom sa rozdeľuje obec Kremnica na obec Kremnica a obec Horná Ves.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, sa v prílohe mení a dopĺňa takto:
1.
V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 44 zaraďuje obec Štefanovičová; obce pod doterajšími poradovými číslami 44 až 57 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 45 až 58.
2.
V Nitrianskom kraji v okrese Topoľčany sa pod poradové číslo 23 zaraďuje obec Kuzmice; obce pod doterajšími poradovými číslami 23 až 53 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 24 až 54.
3.
V Žilinskom kraji v okrese Žilina sa pod poradové číslo 46 zaraďuje obec Šuja; obce pod doterajšími poradovými číslami 46 až 52 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 47 až 53.
4.
V Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom sa pod poradové číslo 8 zaraďuje obec Horná Ves; obce pod doterajšími poradovými číslami 8 až 34 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 9 až 35.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Vladimír Mečiar v. r.