171/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. apríla 1997
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (§ 1 ods. 1 zákona), ktorými sú
a)
štátne príspevkové organizácie,
b)
štátne rozpočtové organizácie.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode vlastníctva hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]
(1)
Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu v obstarávacej cene nad 50 tisíc Sk, pri ktorých sa organizácia rozhodla zrealizovať prevod vlastníctva.
(2)
Prevod vlastníctva ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jednotlivá vec štátu bola obstaraná v cene nad 50 tisíc Sk.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jednotlivá vec štátu má obstarávaciu cenu nad 50 tisíc Sk.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľnej veci štátu, ak bola obstaraná v cene nad 50 tisíc Sk.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú hnuteľnú vec štátu, ktorá má obstarávaciu cenu nad 50 tisíc Sk.
§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľný majetok štátu alebo časť nehnuteľného majetku štátu.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej s inými osobami, než sú uvedené v § 1 ods. 1 zákona, sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke v ostatných prípadoch sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 9
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ľubomír Javorský v. r.