156/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
ZÁKON
z 15. mája 1997
o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Akadémia umení v Banskej Bystrici.
(2)
Sídlom Akadémie umení v Banskej Bystrici je Banská Bystrica.
(3)
Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa zriaďujú: Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici a Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.