155/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
ZÁKON
z 15. mája 1997
o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Trenčianska univerzita v Trenčíne.
(2)
Sídlom Trenčianskej univerzity v Trenčíne je Trenčín.
(3)
Na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa zriaďujú: Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne, Fakulta mechatroniky v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.