Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

154/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
z 15. mája 1997
o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané pred 1. januárom 1998 sa zvyšujú v súlade s osobitnými predpismi1) o 10 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
(2)
Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa odseku 1.
(3)
Na zvýšenie dôchodkov podľa odseku 1 platia rovnako osobitné predpisy.2)
§ 2
(1)
Dôchodky uvedené v § 1, priznané pred 1. júlom 1997 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1997.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1, priznané od 1. júla 1997 do 31. decembra 1997 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 3 pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 1997 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1997.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
obchodní zástupcovia,1ga) ak podľa svojho vyhlásenia vykonávajú túto činnosť sústavne,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ga) znie:
„1ga)
§ 652 až 672 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 4a ods. 2 písm. b) sa slová „b) až d) a g)“ nahrádzajú slovami „b) až d), g) a h)“.
3.
V § 24 ods. 1 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“, suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“ a suma „4 290 Sk“ sa nahrádza sumou „4 720 Sk“.
4.
V § 24 ods. 2 sa suma „4 930 Sk“ nahrádza sumou „5 430 Sk“.
5.
V § 24 ods. 4 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
6.
V § 31 ods. 1 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“, suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“ a suma „4 290 Sk“ sa nahrádza sumou „4 720 Sk“.
7.
V § 31 ods. 2 sa suma „4 930 Sk“ nahrádza sumou „5 430 Sk“.
8.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 470 Sk mesačne.“.
9.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Dôchodok manželky je 570 Sk mesačne.“.
10.
V § 56 ods. 2 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“, suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“ a suma „4 290 Sk“ sa nahrádza sumou „4 720 Sk“.
11.
V § 56 ods. 4 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
12.
V § 56 ods. 5 sa suma „4 930 Sk“ nahrádza sumou „5 430 Sk“.
13.
V § 64 ods. 1 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
14.
V § 64 ods. 4 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
15.
V § 70 ods. 2 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
16.
V § 133 ods. 4 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“ a suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“.
17.
V § 135 ods. 4 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“, suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“ a suma „4 290 Sk“ sa nahrádza sumou „4 720 Sk“.
18.
V § 139 ods. 1 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“, suma „4 930 Sk“ sa nahrádza sumou „5 430 Sk“, suma „4 410 Sk“ sa nahrádza sumou „4 860 Sk“ a suma „4 290 Sk“ sa nahrádza sumou „4 720 Sk“.
19.
V § 139 ods. 2 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
20.
V § 145a ods. 3 sa slová „písm. d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) a g)“.
21.
V § 145a ods. 5 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a g)“.
22.
V § 145ba ods. 1 sa suma „179 Sk“ nahrádza sumou „215 Sk“.
23.
V § 145ba ods. 8 sa suma „125 Sk“ nahrádza sumou „150,50 Sk“, suma „161 Sk“ sa nahrádza sumou „193,50 Sk“ a suma „179 Sk“ sa nahrádza sumou „215 Sk“.
24.
Za § 175 sa vkladá § 175a, ktorý znie:
㤠175a
(1)
Vdovecké dôchodky a dôchodky manželky priznané pred 1. júlom 1997 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1997.
(2)
Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku a dôchodku manželky priznaných pred 1. júlom 1997 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1997.
(3)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997 vyplácalo v nižších sumách, než aké sú ustanovené v § 70 ods. 1, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2, sa zvýši od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1997 na sumy ustanovené v § 70 ods. 1; úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 6 220 Sk mesačne.
(4)
Ak podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997 sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa § 70 ods. 1; úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 6 220 Sk mesačne. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 1997.
(5)
Doplatok zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť podľa odseku 3 sa poukáže občanovi najneskôr do 30. septembra 1997.
(6)
Dôchodok manželky podľa § 168, ktorý sa k 1. júlu 1997 vypláca v nižšej sume, ako je 570 Sk mesačne, sa upraví na túto sumu; ak sa vypláca vo vyššej sume, jeho výška sa nemení.
(7)
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júlom 1997 a trvá aj po 1. júli 1997, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997.
Čl. III
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
spoločníci spoločností s ručením obmedzeným a členovia družstiev, ktorí pre spoločnosť alebo družstvo vykonávajú prácu, ale nie v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a sú za túto prácu odmeňovaní formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti,2)“.
2.
V § 17 ods. 1 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.
3.
Za § 62 sa vkladá § 63, ktorý znie:
㤠63
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a podpory pri ošetrovaní člena rodiny vznikol pred 1. júlom 1997 a trvá aj po 1. júli 1997, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997.“.
Čl. IV
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „179 Sk“ nahrádza sumou „215 Sk“.
2.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského vznikol pred 1. júlom 1997 a trvá aj po 1. júli 1997, nemocenské sa poskytuje podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997.“.
Čl. V
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa suma „1 250 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.
2.
V § 8 ods. 1 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.
3.
Za § 38 sa vkladá § 39, ktorý znie:
㤠39
Ak dôvod na poskytnutie vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júlom 1997 a trvá aj po 1. júli 1997, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júlom 1997.“.
Čl. VI
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa suma „5 650 Sk“ nahrádza sumou „6 220 Sk“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z.