108/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.1997 do 30.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky
zo 14. apríla 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Štátna prémia [§ 1 ods. 2 písm. c) zákona] sa určuje vo výške 30 % ročného vkladu, najviac do sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
3.
V § 1 ods. 2 sa slová „(§ 1 ods. 1 zákona)“ nahrádzajú slovami „[§ 1 ods. 2 písm. a) zákona]“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „prémia“ vkladajú slová „pripísaná na účet stavebného sporiteľa“.
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ zmluvu o stavebnom sporení zruší po dvoch rokoch od jej uzavretia a prostriedky získané sporením preukázateľne použije na účely vymedzené v § 11 zákona, pričom pri použití na účel podľa § 11 písm. f) zákona bez použitia štátnej prémie.“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania poskytuje stavebnej sporiteľni preddavky zo štátneho rozpočtu na štátne prémie štvrťročne v lehote a vo výške dohodnutej so stavebnou sporiteľňou.“.
Čl. II
(1)
V roku 1997 sa štátna prémia na prvý štvrťrok určuje vo výške 40 % vkladu stavebného sporiteľa za prvý štvrťrok 1997, najviac do sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1997.
(2)
Ak stavebný sporiteľ zrušil zmluvu o stavebnom sporení do účinnosti tejto vyhlášky, nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak boli splnené podmienky podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Mráz v. r.