1/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.01.1997 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. decembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa bodka nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovanie štátnej prémie podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa číslo „1“ nahrádza číslom „1,5“ a suma „10 000 000 Sk“ sa nahrádza sumou „15 000 000 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „výstavba bytu“ vkladá čiarka a slová „bytového domu, rodinného domu“.
4.
V § 5 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
výstavba ubytovne alebo dostavba ubytovne vrátane ubytovne, ktorá sa získa prestavbou nebytového priestoru, určenej najmä pre občanov, ktorí potrebujú pomoc,6)“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
stavebná úprava7) bytu, bytového domu a rodinného domu,“.
6.
V § 9 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
nenávratný príspevok na stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a d) v rozsahu do 20 % obstarávacích nákladov stavby, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre ťažko telesne postihnutú osobu,“.
7.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
nenávratný príspevok na stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu 30 % poskytnutého úveru na stavbu, ak je žiadateľom občan mladší ako 35 rokov. V prípade, ak je žiadateľom jeden z manželov, podmienku veku do 35 rokov musí spĺňať aspoň jeden z manželov,“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).
8.
V § 10 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
na stavbu má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia17) vo výške najmenej 20 % z obstarávacích nákladov stavby,“.
9.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
10.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
V § 11 ods. 1 písm. d) a e) znejú:
„d)
preukázanie finančného krytia obstarávacích nákladov stavby [§ 10 ods. 1 písm. a)],
e)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],“.
12.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
13.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný oznámiť okresnému úradu, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky, a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
14.
V § 11 ods. 3 znie:
„(3)
Ak sa má podpora poskytnúť na uskutočnenie stavby v podielovom spoluvlastníctve,19) žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil20) spoluvlastník. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory.“.
15.
V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak sa má podpora poskytnúť na uskutočnenie stavby, ktorá bude v bezpodielovom spoluvlastníctve20a) manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.
(5)
Ak sa má podpora poskytnúť na stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. a) uskutočňovanú zhotoviteľom, ktorým je právnická osoba podľa § 7 písm. b) pre žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu,20b) môže žiadosť predložiť iba jedna z týchto osôb.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a) a 20b) znejú:
„20a)
§ 143 Občianskeho zákonníka.
20b)
§ 50a Občianskeho zákonníka.“.
16.
V § 11 ods. 7 znie:
„(7)
Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.“.
17.
V § 11 ods. 13 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
18.
V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 9“.
19.
Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenie
Žiadosti, ktoré boli doručené okresnému úradu pred dňom účinnosti tohto zákona, sa považujú za žiadosti podľa tohto zákona a právne účinky úkonov v konaní, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.