c12-r1/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
1.
V čl. II v úvodnej vete majú byť namiesto slov „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“ správne uvedené slová „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.“
2.
V čl. II bode 2 namiesto vety „Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“ má byť správne uvedená veta „Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“
Redakcia