90/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2005 do 30.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o minimálnej mzde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)
Výška minimálnej mzdy je
a)
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 39,70 Sk,
b)
za mesiac 6 900 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c)
75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d)
50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
(2)
Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak ustanovený týždenný pracovný čas je nižší1) ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši.
(3)
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
§ 3
(1)
Ak mzda3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.
(2)
Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)
§ 5
Pri výpočte doplatku podľa § 3 ods. 1 sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas,6) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,6a) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu6b) a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.6c) Do počtu odpracovaných hodín sa na účely tohto zákona nezahŕňajú hodiny práce nadčas.6d)
§ 6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.
§ 6a
(1)
Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výšku minimálnej mzdy podľa odseku 5 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka, ak vláda rozhodne o jej zvýšení.
(2)
Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor.
(3)
Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len „sociálny partner“)8) vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predloženého Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miesta dohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,9) zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
(4)
Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky minimálnej mzdy upravenej podľa odseku 2 a zaokrúhli sa na celé desiatky halierov.
(5)
Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej mzdy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
§ 6b
Zamestnávateľ na výpočet doplatku uplatní § 5 prvýkrát za apríl 2002.
§ 7
Zrušujú sa:
3.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
3)
§ 118 Zákonníka práce. § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 15 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
7)
Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
8)
Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
9)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
10)
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.