90/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o minimálnej mzde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)
Výška minimálnej mzdy je
a)
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 16,20 Sk,
b)
za mesiac 3 000 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c)
75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d)
50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
(2)
Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 a 1/2 hodiny; pri skrátení ustanoveného týždenného pracovného času1) sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví.
(3)
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dojednaný alebo povolený kratší týždenný pracovný čas2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
§ 3
(1)
Ak mzda3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.
(2)
Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)
§ 5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.6)
§ 6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.
§ 7
Zrušujú sa:
2.
§ 4 ods. 4 tretia a štvrtá veta zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
3.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
3)
Napríklad § 111 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
6)
Napríklad § 5 zákona č. 1/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., § 10 zákona č. 143/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z.
7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.