9/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.01.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. decembra 1995
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a) vyhlasujem
podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;
b) určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 23. marca 1996;
c) schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.
Ivan Gašparovič v. r.
Príloha č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1996 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. marca 1996
OKRES OBEC VOLÍ SA
DOLNÝ KUBÍN Oravská Polhora starosta
HUMENNÉ Brestov nad Laborcom starosta
Parihuzovce poslanec
Udavské starosta
KOŠICE-VIDIEK Hýľov starosta
Vyšná Myšia starosta
LUČENEC Gregorova Vieska starosta
MICHALOVCE Senné starosta
NITRA Tesárske Mlyňany starosta
STARÁ ĽUBOVŇA Jakubany starosta
Lesnica starosta
TOPOĽČANY Malé Uherce starosta
TREBIŠOV Čerhov starosta
TRNAVA Šterusy starosta
VEĽKÝ KRTÍŠ Bušince starosta
Čelovce starosta
Príloha č. 2 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1996 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. marca 1996
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 18. 1. 1996
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 18. 1. 1996
40 dní 16- 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 12. 2. 1996
21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí
kandidáti
40 dní 14-1 Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie politické strany 12. 2. 1996
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 12. 2. 1996
37 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 15. 2. 1996
32 dní 13-2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 20. 2. 1996
30 dní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 22. 2. 1996
22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 22. 2. 1996
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 25. 2. 1996
20 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 3. 3. 1996
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 3. 3. 1996
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 8. 3. 1996
13 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 10. 3. 1996
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 21. 3. 1996
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 23. 3. 1996