89/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
výmer č. R-1/1996 z 12. marca 1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami a
výmer č. 1/55/OŠT/1996 z 12. marca 1996 o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar.
Výmer č. R-1/1996 upravuje rozsah položiek tovaru s regulovanými cenami a podmienky ich regulácie.
Výmer č. 1/55/OŠT/1996 upravuje postup regulácie cien, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar.
Výmer č. R-1/1996 a výmer č. 1/55/OŠT/1996 nadobúdajú účinnosť 1. apríla 1996.
Obidva výmery sú uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1996 a možno do nich nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.