88/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1996 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. marca 1996
o cenách špeciálnej techniky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Pravidlá dohodovania cien, uplatňovania regulácie cien a kontroly cien sa v oblasti špeciálnej techniky vzťahujú aj na výrobky, výkony, nákup licencií, služby a na práce realizované v rámci výskumu, vývoja, výroby a opráv výrobkov zbrojnej povahy (ďalej len „zbrojný tovar“), ktoré sa vyrábajú a predávajú v tuzemsku a sú výhradne určené na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti štátu.1)
(2)
Na ceny zbrojného tovaru sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis,2) ak táto vyhláška neustanovuje inak.
§ 2
(1)
Za dohodu o cene zbrojného tovaru sa považuje písomne dohodnutá cena alebo písomná dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí.
(2)
Pri dohodovaní cien zbrojného tovaru sú okrem údajov uvedených v § 3 zákona záväzné aj údaje o
a)
názve tovaru podľa platných technických podmienok alebo podľa zadania,
b)
číselnom kóde klasifikácie,1)
c)
meracej jednotke,3)
d)
kvalitatívnych podmienkach podľa platnej vojenskej normy, technických podmienok a podľa špecifických požiadaviek kupujúceho,
e)
dodacích podmienkach podľa špecifických požiadaviek kupujúceho vyjadrených v zmluve, podľa technických podmienok alebo podľa platnej vojenskej normy.
(3)
Cena, za ktorú sa ponúka zbrojný tovar4) vyrábaný pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných a iných zariadení, vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov5) na výrobu, obstaranie, spracovanie a obeh a z primeraného zisku.6) Ako podklad na dohodovanie ceny zbrojného tovaru sa predkladá kupujúcemu kalkulácia ceny, za ktorú sa zbrojný tovar ponúka.
§ 3
(1)
Cenovou evidenciou na účely dohodovania cien zbrojného tovaru sú aj doklady obsahujúce
a)
záväzné údaje podľa § 2 ods. 2 a ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 ods. 3,
b)
výšku dohodnutej ceny a jej výpočet (kalkuláciu) vrátane výpočtu ceny zbrojného tovaru pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných a iných zariadení zbrojnej povahy.
(2)
Cenová evidencia a cenové kalkulácie sa vedú pod názvom „zbrojný tovar", a to oddelene od cenovej evidencie a od cenových kalkulácií ostatného tovaru.
§ 4
Ceny zbrojného tovaru sa uvádzajú výhradne v ponukových cenníkoch zbrojného tovaru. Predávajúci na požiadanie poskytne cenníky zbrojného tovaru osobám oprávneným nakupovať zbrojný tovar. Ustanovenia osobitného predpisu7) týmto nie sú dotknuté. Ceny zbrojného tovaru sa neuvádzajú v cenníkoch spolu s cenami ostatného tovaru okrem prípadov, keď zbrojný tovar je uvoľnený do predaja na tuzemskom trhu alebo na vývoz.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Sergej Kozlík v. r.
1)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.
2)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
3)
Úprava Federálneho štatistického úradu č. j. 671/80-03 z 29. februára 1980 o jednotnom označovaní a kódovaní meracích jednotiek a jednotiek ekonomických veličín (uverejnená v čiastke 3/1980 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov) v znení oznámení Federálneho štatistického úradu (registrovaných v čiastke 7/1981, čiastke 9-10/1985 a v čiastke 15/1985 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov).
4)
Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/55/OŠT/1996 z 12. marca 1996 o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar (uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1996).
5)
§ 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
6)
§ 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
7)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.