85/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. marca 1996
o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Odvod za vznik poľnohospodárskeho pozemku alebo lesného pozemku, ktorý vznikol z jestvujúceho pozemku vo výmere a za podmienok uvedených v zákone1) (ďalej len „odvod“), sa platí jednorazovo pred vkladom2) alebo pred záznamom3) vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.
§ 2
(1)
Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Dokladom o zaplatení odvodu je pri platení
a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke výpis z tohto účtu,
b)
v hotovosti poštová poukážka.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
2)
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
3)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.